Psalms 106

PSALM 106

The LORD's Compassion Over Lawless Israel

αλληλούϊα

εξομολογείσθε τω κυρίω ότι χρηστός ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού τις λαλήσει τας δυναστείας του κυρίου ακουστάς ποιήσει πάσας τας αινέσεις αυτού μακάριοι οι φυλάσσοντες κρίσιν και ποιούντες δικαιοσύνην εν παντί καιρώ μνήσθητι ημών κύριε εν τη ευδοκία του λαού σου επίσκεψαι ημάς εν τω σωτηρίω σου του ιδείν εν τη χρηστότητι των εκλεκτών σου του ευφρανθήναι εν τη ευφροσύνη του έθνους σου του επαινείσθαι μετά της κληρονομίας σου ημάρτομεν μετά των πατέρων ημών ηνομήσαμεν ηδικήσαμεν οι πατέρες ημών εν Αιγύπτω ου συνήκαν τα θαυμάσιά σου ουκ εμνήσθησαν του πλήθους του ελέους σου και παρεπίκραναν αναβαίνοντες εν τη ερυθρά θαλάσση και έσωσεν αυτούς ένεκεν του ονόματος αυτού του γνωρίσαι την δυναστείαν αυτού και επετίμησε τη ερυθρά θαλάσση και εξηράνθη και ωδήγησεν αυτούς εν αβύσσω ως εν ερήμω 10 και έσωσεν αυτούς εκ χειρός μισούντος και ελυτρώσατο αυτούς εκ χειρός εχθρών 11 εκάλυψεν ύδωρ τους θλίβοντας αυτούς εις εξ αυτών ουχ υπελείφθη 12 και επίστευσαν τω λόγω αυτού και ήσαν την αίνεσιν αυτού 13 ετάχυναν επελάθοντο των έργων αυτού ουχ υπέμειναν την βουλήν αυτού 14 και επεθύμησαν επιθυμίαν εν τη ερήμω και επείρασαν τον θεόν εν ανύδρω 15 και έδωκεν αυτοίς το αίτημα αυτών εξαπέστειλε πλησμονήν εις τας ψυχάς αυτών 16 και παρώργισαν Μωυσήν εν τη παρεμβολή και Ααρών τον άγιον κυρίου 17 ηνοίχθη η γη και κατέπιε Δαθάν και εκάλυψεν επί την συναγωγήν Αβειρών 18 και εξεκαύθη πυρ εν τη συναγωγή αυτών φλοξ κατέφλεξεν αμαρτωλούς 19 και εποίησαν μόσχον εν Χωρήβ και προσεκύνησαν τω γλυπτώ 20 και ηλλάξαντο την δόξαν αυτών εν ομοιώματι μόσχου εσθίοντος χόρτον 21 και επελάθοντο του θεού του σώζοντος αυτούς του ποιήσαντος μεγάλα εν Αιγύπτω 22 θαυμάσια εν γη Χαμ φοβερά επί θαλάσσης ερυθράς 23 και είπε του εξολοθρεύσαι αυτούς ει μη Μωυσής ο εκλεκτός αυτού έστη εν τη θραύσει ενώπιον αυτού του αποστρέψαι τον θυμόν αυτού του μη εξολοθρεύσαι αυτούς 24 και εξουδένωσαν γην επιθυμητήν ουκ επίστευσαν τω λόγω αυτού 25 και εγόγγυσαν εν τοις σκηνώμασιν αυτών ουκ εισήκουσαν της φωνής κυρίου 26 και επήρε την χείρα αυτού επ΄ αυτούς του καταβαλείν αυτούς εν τη ερήμω 27 και του καταβαλείν το σπέρμα αυτών εν τοις έθνεσι και διασκορπίσαι αυτούς εν ταις χώραις 28 και ετελέσθησαν τω Βεελφεγώρ και έφαγον θυσίας νεκρών 29 και παρώξυναν αυτόν εν τοις επιτηδεύμασιν αυτών και επληθύνθη εν αυτοίς η πτώσις 30 και έστη Φινεές και εξιλάσατο και εκόπασεν η θραύσις 31 και ελογίσθη αυτώ εις δικαιοσύνην εις γενεάν και γενεάν έως του αιώνος 32 και παρώργισαν αυτόν επί ύδατος αντιλογίας και εκακώθη Μωυσής δι΄ αυτούς 33 ότι παρεπίκραναν το πνεύμα αυτού και διέστειλεν εν τοις χείλεσιν αυτού 34 ουκ εξωλόθρευσαν τα έθνη α είπε κύριος αυτοίς 35 και εμίγησαν εν τοις έθνεσι και έμαθον τα έργα αυτών 36 και εδούλευσαν τοις γλυπτοίς αυτών και εγενήθη αυτοίς εις σκάνδαλον 37 και έθυσαν τους υιούς αυτών και τας θυγατέρας αυτών τοις δαιμονίοις 38 και εξέχεαν αίμα αθώον αίμα υιών αυτών και θυγατέρων ων έθυσαν τοις γλυπτοίς Χαναάν και εφονοκτονήθη η γη εν τοις αίμασι 39 και εμιάνθη εν τοις έργοις αυτών και επόρνευσαν εν τοις επιτηδεύμασιν αυτών 40 και ωργίσθη θυμώ κύριος επί τον λαόν αυτού και εβδελύξατο την κληρονομίαν αυτού 41 και παρέδωκεν αυτούς εις χείρας εχθρών και εκυρίευσαν αυτών οι μισούντες αυτούς 42 και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών και εταπεινώθησαν υπό τας χείρας αυτών 43 πλεονάκις ερρύσατο αυτούς αυτοί δε παρεπίκραναν αυτόν εν τη βουλή αυτών και εταπεινώθησαν εν ταις ανομίαις αυτών 44 και είδε κύριος εν τω θλίβεσθαι αυτούς εν τω αυτόν εισακούσαι της δεήσεως αυτών 45 και εμνήσθη της διαθήκης αυτού και μετεμελήθη κατά το πλήθος του ελέους αυτού 46 και έδωκεν αυτούς εις οικτιρμούς εναντίον πάντων των αιχμαλωτευσάντων αυτούς 47 σώσον ημάς κύριε ο θεός ημών και επισυνάγαγε ημάς εκ των εθνών του εξομολογήσασθαι τω ονόματί σου τω αγίω του εγκαυχάσθαι εν τη αινέσει σου 48 ευλογητός κύριος ο θεός Ισραήλ από του αιώνος και έως του αιώνος και ερεί πας ο λαός γένοιτο γένοιτο
Copyright information for ABPGRK