Psalms 18

PSALM 18

The LORD is Our Deliverance

εις το τέλος τω παιδί κυρίου τω Δαυίδ α ελάλησε τω κυρίω τους λόγους της ωδής ταύτης εν ημέρα η ερρύσατο αυτόν ο κύριος εκ χειρός πάντων των εχθρών αυτού και εκ χειρός Σαούλ και είπεν

αγαπήσω σε κύριε ισχύς μου κύριος στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρύστης μου ο θεός μου βοηθός μου και ελπιώ επ΄ αυτόν υπερασπιστής μου και κέρας σωτηρίας μου και αντιλήπτωρ μου αινών επικαλέσομαι τον κύριον και εκ των εχθρών μου σωθήσομαι περιέσχον με ωδίνες θανάτου και χείμαρροι ανομίας εξετάραξάν με ωδίνες άδου περιεκύκλωσάν με προέφθασάν με παγίδες θανάτου και εν τω θλίβεσθαί με επεκαλεσάμην τον κύριον και προς τον θεόν μου εκέκραξα ήκουσεν εκ ναού αγίου αυτού φωνής μου και η κραυγή μου ενώπιον αυτού εισελεύσεται εις τα ώτα αυτού και εσαλεύθη και έντρομος εγενήθη η γη και τα θεμέλια των ορέων εταράχθησαν και εσαλεύθησαν ότι ωργίσθη αυτοίς ο θεός ανέβη καπνός εν οργή αυτού και πυρ από προσώπου αυτού καταφλεγήσεται άνθρακες ανήφθησαν απ΄ αυτού και έκλινεν ουρανούς και κατέβη και γνόφος υπό τους πόδας αυτού 10 και επέβη επί χερουβίμ και επετάσθη επετάσθη επί πτερύγων ανέμων 11 και έθετο σκότος αποκρυφήν αυτού κύκλω αυτού η σκηνή αυτού σκοτεινόν ύδωρ εν νεφέλαις αέρων 12 από της τηλαυγήσεως ενώπιον αυτού αι νεφέλαι διήλθον χάλαζα και άνθρακες πυρός 13 και εβρόντησεν εξ ουρανού κύριος και ο ύψιστος έδωκε φωνήν αυτού 14 και εξαπέστειλε βέλη και εσκόρπισεν αυτούς και αστραπάς επλήθυνε και συνετάραξεν αυτούς 15 και ώφθησαν αι πηγαί των υδάτων και ανεκαλύφθη τα θεμέλια της οικουμένης από επιτιμήσεώς σου κύριε από εμπνεύσεως πνεύματος οργής σου 16 εξαπέστειλεν εξ ύψους και έλαβέ με προσελάβετό με εξ υδάτων πολλών 17 ρύσεταί με εξ εχθρών μου δυνατών και εκ των μισούντων με ότι εστερεώθησαν υπέρ εμέ 18 προέφθασάν με εν ημέρα κακώσεώς μου και εγένετο κύριος αντιστήριγμά μου 19 και εξήγαγέ με εις πλατυσμόν ρύσεταί με ότι ηθέλησέ με 20 και ανταποδώσει μοι κύριος κατά την δικαιοσύνην μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδώσει μοι 21 ότι εφύλαξα τας οδούς κυρίου και ουκ ησέβησα από του θεού μου 22 ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν μου και τα δικαιώματα αυτού ουκ απέστησαν απ΄ εμού 23 και έσομαι άμωμος μετ΄ αυτού και φυλάξομαι από της ανομίας μου 24 και ανταποδώσει μοι κύριος κατά την δικαιοσύνην μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ενώπιον των οφθαλμών αυτού 25 μετά οσίου όσιος έση και μετά ανδρός αθώου αθώος έση 26 και μετά εκλεκτού εκλεκτός έση και μετά στρεβλού διαστρέψεις 27 ότι συ λαόν ταπεινόν σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις 28 ότι συ φωτιείς λύχνον μου κύριε ο θεός μου φωτιείς το σκότος μου 29 ότι εν σοι ρυσθήσομαι από πειρατηρίου και εν τω θεώ μου υπερβήσομαι τείχος 30 ο θεός μου άμωμος η οδός αυτού τα λόγια κυρίου πεπυρωμένα υπερασπιστής εστι πάντων των ελπιζόντων επ΄ αυτόν 31 ότι τις θεός πάρεξ του κυρίου η τις θεός πλην του θεού ημών 32 ο θεός ο περιζωννύων με δύναμιν και έθετο άμωμον την οδόν μου 33 ο καταρτιζόμενος τους πόδας μου ωσεί ελάφου και επί τα υψηλά ιστών με 34 διδάσκων χείράς μου εις πόλεμον και έθου τόξον χαλκούν τους βραχίονάς μου 35 και έδωκάς μοι υπερασπισμόν σωτηρίας και η δεξιά σου αντελάβετό μου και η παιδεία σου ανώρθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει 36 επλάτυνας τα διαβήματά μου υποκάτω μου και ουκ ησθένησε τα ίχνη μου 37 καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλήψομαι αυτούς και ουκ αποστραφήσομαι έως αν εκλείπωσιν 38 εκθλίψω αυτούς και ου μη δύνωνται στήναι πεσούνται υπό τους πόδας μου 39 και περιέζωσάς με δύναμιν εις πόλεμον συνεπόδισας πάντας τους επανισταμένους επ΄ εμέ υποκάτω μου 40 και τους εχθρούς μου έδωκάς μοι νώτον και τους μισούντάς με εξωλόθρευσας 41 εκέκραξαν και ουκ ην ο σώζων προς κύριον και ουκ εισήκουεν αυτών 42 και λεπτυνώ αυτούς ωσεί χουν κατά πρόσωπον ανέμου ως πηλόν πλατειών λεανώ αυτούς 43 ρύσαι με εξ αντιλογίας λαού καταστήσεις με εις κεφαλήν εθνών λαός ον ουκ έγνων εδούλευσέ μοι 44 εις ακοήν ωτίου υπήκουσέ μου υιοί αλλότριοι εψεύσαντό μοι 45 υιοί αλλότριοι επαλαιώθησαν και εχώλαναν από των τρίβων αυτών 46 ζη κύριος και ευλογητός ο θεός και υψωθήτω ο θεός της σωτηρίας μου 47 ο θεός ο διδούς εκδικήσεις εμοί και υποτάξας λαούς υπ΄ εμέ 48 ο ρύστης μου εξ εχθρών μου οργίλων από των επανισταμένων επ΄ εμέ υψώσεις με από ανδρός αδίκου ρύση με 49 διά τούτο εξομολογήσομαί σοι εν έθνεσι κύριε και τω ονόματί σου ψαλώ 50 μεγαλύνων τας σωτηρίας του βασιλέως και ποιών έλεος τω χριστώ αυτού τω Δαυίδ και τω σπέρματι αυτού έως αιώνος
Copyright information for ABPGRK