Psalms 18

PSALM 18

The LORD is Our Deliverance

εις το τέλος τω παιδί κυρίου τω Δαυίδ α ελάλησε τω κυρίω τους λόγους της ωδής ταύτης εν ημέρα η ερρύσατο αυτόν ο κύριος εκ χειρός πάντων των εχθρών αυτού και εκ χειρός Σαούλ και είπεν

1αγαπήσω σε κύριε ισχύς μου 2κύριος στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρύστης μου ο θεός μου βοηθός μου και ελπιώ επ΄ αυτόν υπερασπιστής μου και κέρας σωτηρίας μου και αντιλήπτωρ μου 3αινών επικαλέσομαι τον κύριον και εκ των εχθρών μου σωθήσομαι 4περιέσχον με ωδίνες θανάτου και χείμαρροι ανομίας εξετάραξάν με 5ωδίνες άδου περιεκύκλωσάν με προέφθασάν με παγίδες θανάτου 6και εν τω θλίβεσθαί με επεκαλεσάμην τον κύριον και προς τον θεόν μου εκέκραξα ήκουσεν εκ ναού αγίου αυτού φωνής μου και η κραυγή μου ενώπιον αυτού εισελεύσεται εις τα ώτα αυτού 7και εσαλεύθη και έντρομος εγενήθη η γη και τα θεμέλια των ορέων εταράχθησαν και εσαλεύθησαν ότι ωργίσθη αυτοίς ο θεός 8ανέβη καπνός εν οργή αυτού και πυρ από προσώπου αυτού καταφλεγήσεται άνθρακες ανήφθησαν απ΄ αυτού 9και έκλινεν ουρανούς και κατέβη και γνόφος υπό τους πόδας αυτού 10και επέβη επί χερουβίμ και επετάσθη επετάσθη επί πτερύγων ανέμων 11και έθετο σκότος αποκρυφήν αυτού κύκλω αυτού η σκηνή αυτού σκοτεινόν ύδωρ εν νεφέλαις αέρων 12από της τηλαυγήσεως ενώπιον αυτού αι νεφέλαι διήλθον χάλαζα και άνθρακες πυρός 13και εβρόντησεν εξ ουρανού κύριος και ο ύψιστος έδωκε φωνήν αυτού 14και εξαπέστειλε βέλη και εσκόρπισεν αυτούς και αστραπάς επλήθυνε και συνετάραξεν αυτούς 15και ώφθησαν αι πηγαί των υδάτων και ανεκαλύφθη τα θεμέλια της οικουμένης από επιτιμήσεώς σου κύριε από εμπνεύσεως πνεύματος οργής σου 16εξαπέστειλεν εξ ύψους και έλαβέ με προσελάβετό με εξ υδάτων πολλών 17ρύσεταί με εξ εχθρών μου δυνατών και εκ των μισούντων με ότι εστερεώθησαν υπέρ εμέ 18προέφθασάν με εν ημέρα κακώσεώς μου και εγένετο κύριος αντιστήριγμά μου 19και εξήγαγέ με εις πλατυσμόν ρύσεταί με ότι ηθέλησέ με 20και ανταποδώσει μοι κύριος κατά την δικαιοσύνην μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδώσει μοι 21ότι εφύλαξα τας οδούς κυρίου και ουκ ησέβησα από του θεού μου 22ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν μου και τα δικαιώματα αυτού ουκ απέστησαν απ΄ εμού 23και έσομαι άμωμος μετ΄ αυτού και φυλάξομαι από της ανομίας μου 24και ανταποδώσει μοι κύριος κατά την δικαιοσύνην μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ενώπιον των οφθαλμών αυτού 25μετά οσίου όσιος έση και μετά ανδρός αθώου αθώος έση 26και μετά εκλεκτού εκλεκτός έση και μετά στρεβλού διαστρέψεις 27ότι συ λαόν ταπεινόν σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις 28ότι συ φωτιείς λύχνον μου κύριε ο θεός μου φωτιείς το σκότος μου 29ότι εν σοι ρυσθήσομαι από πειρατηρίου και εν τω θεώ μου υπερβήσομαι τείχος 30ο θεός μου άμωμος η οδός αυτού τα λόγια κυρίου πεπυρωμένα υπερασπιστής εστι πάντων των ελπιζόντων επ΄ αυτόν 31ότι τις θεός πάρεξ του κυρίου η τις θεός πλην του θεού ημών 32ο θεός ο περιζωννύων με δύναμιν και έθετο άμωμον την οδόν μου 33ο καταρτιζόμενος τους πόδας μου ωσεί ελάφου και επί τα υψηλά ιστών με 34διδάσκων χείράς μου εις πόλεμον και έθου τόξον χαλκούν τους βραχίονάς μου 35και έδωκάς μοι υπερασπισμόν σωτηρίας και η δεξιά σου αντελάβετό μου και η παιδεία σου ανώρθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει 36επλάτυνας τα διαβήματά μου υποκάτω μου και ουκ ησθένησε τα ίχνη μου 37καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλήψομαι αυτούς και ουκ αποστραφήσομαι έως αν εκλείπωσιν 38εκθλίψω αυτούς και ου μη δύνωνται στήναι πεσούνται υπό τους πόδας μου 39και περιέζωσάς με δύναμιν εις πόλεμον συνεπόδισας πάντας τους επανισταμένους επ΄ εμέ υποκάτω μου 40και τους εχθρούς μου έδωκάς μοι νώτον και τους μισούντάς με εξωλόθρευσας 41εκέκραξαν και ουκ ην ο σώζων προς κύριον και ουκ εισήκουεν αυτών 42και λεπτυνώ αυτούς ωσεί χουν κατά πρόσωπον ανέμου ως πηλόν πλατειών λεανώ αυτούς 43ρύσαι με εξ αντιλογίας λαού καταστήσεις με εις κεφαλήν εθνών λαός ον ουκ έγνων εδούλευσέ μοι 44εις ακοήν ωτίου υπήκουσέ μου υιοί αλλότριοι εψεύσαντό μοι 45υιοί αλλότριοι επαλαιώθησαν και εχώλαναν από των τρίβων αυτών 46ζη κύριος και ευλογητός ο θεός και υψωθήτω ο θεός της σωτηρίας μου 47ο θεός ο διδούς εκδικήσεις εμοί και υποτάξας λαούς υπ΄ εμέ 48ο ρύστης μου εξ εχθρών μου οργίλων από των επανισταμένων επ΄ εμέ υψώσεις με από ανδρός αδίκου ρύση με 49διά τούτο εξομολογήσομαί σοι εν έθνεσι κύριε και τω ονόματί σου ψαλώ 50μεγαλύνων τας σωτηρίας του βασιλέως και ποιών έλεος τω χριστώ αυτού τω Δαυίδ και τω σπέρματι αυτού έως αιώνος
Copyright information for ABPGRK