Psalms 68

PSALM 68

Let God Arise

εις το τέλος ωδής ψαλμός τω Δαυίδ

1αναστήτω ο θεός και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν 2ως εκλείπει καπνός εκλιπέτωσαν ως τήκεται κηρός από προσώπου πυρός ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του θεού 3και οι δίκαιοι ευφρανθήτωσαν αγαλλιάσθωσαν ενώπιον του θεού τερφθήτωσαν εν ευφροσύνη 4άσατε τω θεώ ψάλατε τω ονόματι αυτού οδοποιήσατε τω επιβεβηκότι επί δυσμών κύριος όνομα αυτώ και αγαλλιάσθε ενώπιον αυτού ταραχθήσονται από προσώπου αυτού 5του πατρός των ορφανών και κριτού των χηρών ο θεός εν τόπω αγίω αυτού 6ο θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκω εξάγων πεπεδημένους εν ανδρεία ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφοις 7ο θεός εν τω εκπορεύεσθαί σε ενώπιον του λαού σου εν τω διαβαίνειν σε εν τη ερήμω 8γη εσείσθη και γαρ οι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του θεού του Σινά από προσώπου του θεού Ισραήλ 9βροχήν εκούσιον αφοριείς ο θεός τη κληρονομία σου και ησθένησε συ δε κατηρτίσω αυτήν 10τα ζωά σου κατοικούσιν εν αυτή ητοίμασας εν τη χρηστότητί σου τω πτωχώ 11ο θεός κύριος δώσει ρήμα τοις ευαγγελιζομένοις δυνάμει πολλή 12ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητι του οίκου διελέσθαι σκύλα 13εάν κοιμηθήτε αναμέσον των κλήρων πτέρυγες περιστεράς περιηργυρωμέναι και τα μετάφρενα αυτής εν χλωρότητι χρυσίου 14εν τω διαστέλλειν τον επουράνιον βασιλείς επ΄ αυτής χιονωθήσονται εν Σελμών 15όρος του θεού όρος πίον όρος τετυρωμένον όρος πίον 16ινατί υπολαμβάνετε όρη τετυρωμένα το όρος ο ευδόκησεν ο θεός κατοικείν εν αυτώ και γαρ ο κύριος κατασκηνώσει εις τέλος 17το άρμα του θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθηνούντων κύριος εν αυτοίς εν Σιναίν εν τω αγίω 18ανέβης εις ύψος ηχμαλώτευσας αιχμαλωσίαν έλαβες δόματα εν ανθρώποις και γαρ απειθούντες του κατασκηνώσαι 19κύριος ο θεός ευλογητός ευλογητός κύριος ημέραν καθ΄ ημέραν και κατευοδώσαι ημίν ο θεός των σωτηρίων ημών 20ο θεός ημών ο θεός του σώζειν και του κυρίου αι διέξοδοι του θανάτου 21πλην ο θεός συνθλάσει κεφαλάς εχθρών αυτού κορυφήν τριχός διαπορευομένων εν πλημμελείαις αυτών 22είπε κύριος εκ Βασάν επιστρέψω επιστρέψω εν βυθοίς θαλάσσης 23όπως αν βαφή ο πους σου εν αίματι η γλώσσα των κυνών σου εξ εχθρών παρ΄ αυτού 24εθεωρήθησαν αι πορίαί σου ο θεός αι πορείαι του θεού μου του βασιλέως του εν τω αγίω 25προέφθασαν άρχοντες εχόμενα ψαλλόντων εν μέσω νεανίδων τυμπανιστριών 26εν εκκλησίαις ευλογείτε τον θεόν τον κύριον εκ πηγών Ισραήλ 27εκεί Βενιαμίν νεώτερος εν εκστάσει άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών άρχοντες Ζαβουλών άρχοντες Νεφθαλί 28έντειλαι ο θεός τη δυνάμει σου δυνάμωσον ο θεός τούτο ο κατειργάσω εν ημίν 29από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ σοι οίσουσι βασιλείς δώρα 30επιτίμησον τοις θηρίοις του καλάμου η συναγωγή των ταύρων εν ταις δαμάλεσι των λαών του εγκλεισθήναι τους δεδοκιμασμένους τω αργυρίω διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα 31ήξουσι πρέσβεις εξ Αιγύπτου Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτής τω θεώ 32αι βασιλείαι της γης άσατε τω θεώ ψάλατε τω κυρίω διάψαλμα 33τω επιβεβηκότι επί τον ουρανόν του ουρανού κατά ανατολάς ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνήν δυνάμεως 34δότε δόξαν τω θεώ επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμις αυτού εν ταις νεφέλαις 35θαυμαστός ο θεός εν τοις αγίοις αυτού ο θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμιν και κραταίωσιν τω λαώ αυτού ευλογητός ο θεός
Copyright information for ABPGRK