Psalms 78

PSALM 78

Generations Shall Praise The LORD

συνέσεως τω Ασάφ

προσέχετε λαός μου τω νόμω μου κλίνατε το ους υμών εις τα ρήματα του στόματός μου ανοίξω εν παραβολαίς το στόμα μου φθέγξομαι προβλήματα απ΄ αρχής όσα ηκούσαμεν και έγνωμεν αυτά και οι πατέρες ημών διηγήσαντο ημίν ουκ εκρύβη από των τέκνων αυτών εις γενεάν ετέραν απαγγέλλοντες τας αινέσεις του κυρίου και τας δυναστείας αυτού και τα θαυμάσια αυτού α εποίησε και ανέστησε μαρτύριον εν Ιακώβ και νόμον έθετο εν Ισραήλ ον ενετείλατο τοις πατράσιν ημών του γνωρίσαι αυτά τοις υιοίς αυτών όπως αν γνώ γενεά ετέρα υιοί οι τεχθησόμενοι και αναστήσονται και απαγγελούσιν αυτά τοις υιοίς αυτών ίνα θώνται επί τον θεόν την ελπίδα αυτών και μη επιλάθωνται των έργων του θεού και τας εντολάς αυτού εκζητήσωσιν ίνα μη γένωνται ως οι πατέρες αυτών γενεά σκολιά και παραπικραίνουσα γενεά ήτις ου κατεύθυνεν την καρδίαν εαυτής και ουκ επιστώθη μετά του θεού το πνεύμα αυτής υιοί Εφραϊμ εντείνοντες και βάλλοντες τόξοις εστράφησαν εν ημέρα πολέμου 10 ουκ εφύλαξαν την διαθήκην του θεού και εν τω νόμω αυτού ουκ εβουλήθησαν πορεύεσθαι 11 και επελάθοντο των ευεργεσιών αυτού και των θαυμασίων αυτού ων έδειξεν αυτοίς 12 εναντίον των πατέρων αυτών α εποίησε θαυμάσια εν γη Αιγύπτω εν πεδίω Τάνεως 13 διέρρηξε θάλασσαν και διήγαγεν αυτούς παρέστησεν ύδατα ωσεί ασκόν 14 και ωδήγησεν αυτούς εν νεφέλη ημέρας και όλην την νύκτα εν φωτισμώ πυρός 15 διέρρηξε πέτραν εν ερήμω και επότισεν αυτούς ως εν αβύσσω πολλή 16 και εξήγαγεν ύδωρ εκ πέτρας και κατήγαγεν ως ποταμούς ύδατα 17 και προσέθεντο έτι του αμαρτάνειν αυτώ παρεπίκραναν τον ύψιστον εν ανύδρω 18 και εξεπείρασαν τον θεόν εν ταις καρδίαις αυτών του αιτήσαι βρώματα ταις ψυχαίς αυτών 19 και κατελάλησαν του θεού και είπον μη δυνήσεται ο θεός ετοιμάσαι τράπεζαν εν ερήμω 20 επεί επάταξε πέτραν και ερρύησαν ύδατα και χείμαρροι κατεκλύσθησαν μη και άρτον δύναται δούναι η ετοιμάσαι τράπεζαν τω λαώ αυτού 21 διά τούτο ήκουσε κύριος και ανεβάλετο και πυρ ανήφθη εν Ιακώβ και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ 22 ότι ουκ επίστευσαν εν τω θεώ ουδέ ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού 23 και ενετείλατο νεφέλαις υπεράνωθεν και θύρας ουρανού ανέωξε 24 και έβρεξεν αυτοίς μάννα φαγείν και άρτον ουρανού έδωκεν αυτοίς 25 άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος επισιτισμόν απέστειλεν αυτοίς εις πλησμονήν 26 απήρε νότον εξ ουρανού και επήγαγεν εν τη δυνάμει αυτού λίβα 27 και έβρεξεν επ΄ αυτούς ωσεί χουν σάρκας και ωσεί άμμον θαλασσών πετεινά πτερωτά 28 και επέπεσον εις μέσω της παρεμβολής αυτών κύκλω των σκηνωμάτων αυτών 29 και έφαγον και ενεπλήσθησαν σφόδρα και την επιθυμίαν αυτών ήνεγκεν αυτοίς 30 ουκ εστερήθησαν από της επιθυμίας αυτών έτι της βρώσεως ούσης εν τω στόματι αυτών 31 και οργή του θεού ανέβη επ΄ αυτούς και απέκτεινεν εν τοις πίοσιν αυτών και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδισεν 32 εν πάσι τούτοις ήμαρτον έτι και ουκ επίστευσαν εν τοις θαυμασίοις αυτού 33 και εξέλιπον εν ματαιότητι αι ημέραι αυτών και τα έτη αυτών μετά σπουδής 34 όταν απέκτεινεν αυτούς τότε εζήτουν αυτόν και επέστρεφον και ώρθριζον προς τον θεόν 35 και εμνήσθησαν ότι ο θεός βοηθός αυτών εστι και ο θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτών εστι 36 και ηγάπησαν αυτόν εν τω στόματι αυτών και τη γλώσση αυτών εψεύσαντο αυτώ 37 η δε καρδία αυτών ουκ ευθεία μετ΄ αυτού ουδέ επιστώθησαν εν τη διαθήκη αυτού 38 αυτός δε εστιν οικτίρμων και ιλάσεται ταις αμαρτίαις αυτών και ου διαφθερεί και πληθυνεί του αποστρέψαι τον θυμόν αυτού και ουχί εκκαύσει πάσαν την οργήν αυτού 39 και εμνήσθη ότι σαρξ εισι πνεύμα πορευόμενον και ουκ επιστρέφον 40 ποσάκις παρεπίκραναν αυτόν εν τη ερήμω παρώργισαν αυτόν εν γη ανύδρω 41 και επέστρεψαν και επείρασαν τον θεόν και τον άγιον του Ισραήλ παρώξυναν 42 ουκ εμνήσθησαν της χειρός αυτού ημέρας ης ελυτρώσατο αυτούς εκ χειρός θλίβοντος 43 ως έθετο εν Αιγύπτω τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίω Τάνεως 44 και μετέστρεψεν εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπως μη πίωσιν 45 εξαπέστειλεν εις αυτούς κυνόμυιαν και κατέφαγεν αυτούς και βάτραχον και διέφθειρεν αυτούς 46 και έδωκε τη ερυσίβη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίδι 47 απέκτεινεν εν χαλάζη την άμπελον αυτών και τας συκαμίνους αυτών εν τη πάχνη 48 και παρέδωκεν εις χάλαζαν τα κτήνη αυτών και την ύπαρξιν αυτών τω πυρί 49 εξαπέστειλεν εις αυτούς οργήν θυμού αυτού θυμόν και οργήν και θλίψιν αποστολήν δι΄ αγγέλων πονηρών 50 ωδοποίησε τρίβον τη οργή αυτού ουκ εφείσατο από θανάτου των ψυχών αυτών και τα κτήνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε 51 και επάταξε παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτω απαρχήν πάντος πόνου αυτών εν τοις σκηνώμασι Χαμ 52 και απήρεν ως πρόβατα τον λαόν αυτού και ανήγαγεν αυτούς ωσεί ποίμνιον εν ερήμω 53 και ωδήγησεν αυτούς επ΄ ελπίδι και ουκ εδείλίασαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα 54 και εισήγαγεν αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού όρος τούτο ο εκτήσατο η δεξιά αυτού 55 και εξέβαλεν από προσώπου αυτών έθνη και εκληροδότησεν αυτούς εν σχοινίω κληροδοσίας και κατεσκήνωσεν εν τοις σκηνώμασιν αυτών τας φυλάς του Ισραήλ 56 και επείρασαν και παρεπίκραναν τον θεόν τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού ουκ εφυλάξαντο 57 και απέστρεψαν και ηθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξον στρεβλόν 58 και παρώργισαν αυτόν εν τοις βουνοίς αυτών και εν τοις γλυπτοίς αυτών παρεζήλωσαν αυτόν 59 ήκουσεν ο θεός και υπερείδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ 60 και απώσατο την σκηνήν Σηλώμ σκήνωμα ο κατεσκήνωσεν εν ανθρώποις 61 και παρέδωκεν εις αιχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλλονήν αυτών εις χείρας εχθρών 62 και συνέκλεισεν εν ρομφαία τον λαόν αυτού και την κληρονομίαν αυτού υπερείδε 63 τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πυρ και αι παρθένοι αυτών ουκ επενθήθησαν 64 οι ιερείς αυτών εν ρομφαία έπεσον και αι χήραι αυτών ουκ κλαυσθήσονται 65 και εξηγέρθη ως ο υπνών κύριος ως δυνατός κεκραιπαληκώς εξ οίνου 66 και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω όνειδος αιώνιον έδωκεν αυτοίς 67 και απώσατο το σκήνωμα Ισωήφ και την φυλήν Εφραϊμ ουκ εξελέξατο 68 εξελέξατο την φυλήν Ιούδα το όρος το Σιών ο ηγάπησε 69 και ωκοδόμησεν ως μονοκέρωτος το αγίασμα αυτού εν τη γη εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα 70 και εξελέξατο Δαυίδ τον δούλον αυτού και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων 71 εξόπισθεν των λοχευομένων έλαβεν αυτόν ποιμαίνειν Ιακώβ τον δούλον αυτού και Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού 72 και εποίμανεν αυτούς εν τη ακακία της καρδίας αυτού και εν ταις συνέσεσι των χειρών αυτού ωδήγησεν αυτούς
Copyright information for ABPGRK