Romans 1

CHAPTER 1

Chosen of Jesus Christ

Παύλος δούλος Ιησού χριστού κλητός απόστολος αφωρισμένος εις ευαγγέλιον θεού ο προεπηγγείλατο διά των προφητών αυτού εν γραφαίς αγίαις περί του υιού αυτού του γενομένου εκ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα του ορισθέντος υιού θεού εν δυνάμει κατά πνεύμα αγιωσύνης εξ αναστάσεως νεκρών Ιησού χριστού του κυρίου ημών δι΄ ου ελάβομεν χάριν και αποστολήν εις υπακοήν πίστεως εν πάσι τοις έθνεσιν υπέρ του ονόματος αυτού εν οις εστέ και υμείς κλητοί Ιησού χριστού πάσι τοις ούσιν εν Ρώμη αγαπητοίς θεού κλητοίς αγίοις χάρις υμίν και ειρήνη από θεού πατρός ημών και κυρίου Ιησού χριστού

Paul's Desire to Go to Rome

πρώτον μεν ευχαριστώ τω θεώ μου διά Ιησού χριστού υπέρ πάντων υμών ότι η πίστις υμών καταγγέλλεται εν όλω τω κόσμω μάρτυς γαρ μου εστιν ο θεός ω λατρεύω εν τω πνεύματί μου εν τω ευαγγελίω του υιού αυτού ως αδιαλείπτως μνείαν υμών ποιούμαι πάντοτε επί των προσευχών μου 10 δεόμενος ει πως ήδη ποτέ ευοδωθήσομαι εν τω θελήματι του θεού ελθείν προς υμάς 11 επιποθώ γαρ ιδείν υμάς ίνα τι μεταδώ χάρισμα υμίν πνευματικόν εις το στηριχθήναι υμάς 12 τούτο δε εστι συμπαρακληθήναι εν υμίν διά της εν αλλήλοις πίστεως υμών τε και εμού 13 ου θέλω δε υμάς αγνοείν αδελφοί ότι πολλάκις προεθέμην ελθείν προς υμάς και εκωλύθην άχρι του δεύρο ίνα τινά καρπόν σχω και εν υμίν καθώς και εν τοις λοιποίς έθνεσιν 14 Ελλησί τε και βαρβάροις σοφοίς τε και ανοήτοις οφειλέτης ειμί

The Just Shall Live of Belief

15 ούτως το κατ΄ εμέ πρόθυμον και υμίν τοις εν Ρώμη ευαγγελίσασθαι 16 ου γαρ επαισχύνομαι το ευαγγέλιον του χριστού δύναμις γαρ θεού εστιν εις σωτηρίαν παντί τω πιστεύοντι Ιουδαίω τε πρώτον και Έλληνι 17 δικαιοσύνη γαρ θεού εν αυτώ αποκαλύπτεται εκ πίστεως εις πίστιν καθώς γέγραπται ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται

God's Anger Uncovered

18 αποκαλύπτεται γαρ οργή θεού απ΄ ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων των την αλήθειαν εν αδικία κατεχόντων 19 διότι το γνωστόν του θεού φανερόν εστιν εν αυτοίς ο γαρ θεός αυτοίς εφανέρωσε 20 τα γαρ αόρατα αυτού από κτίσεως κόσμου τοις ποιήμασιν νοούμενα καθοράται η τε αϊδιος αυτού δύναμις και θειότης εις το είναι αυτούς αναπολογήτους 21 διότι γνόντες τον θεόν ουχ ως θεόν εδόξασαν η ευχαρίστησαν αλλ΄ εματαιώθησαν εν τοις διαλογισμοίς αυτών και εσκοτίσθη η ασύνετος αυτών καρδία 22 φάσκοντες είναι σοφοί εμωράνθησαν 23 και ήλλαξαν την δόξαν του αφθάρτου θεού εν ομοιώματι εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών 24 διό και παρέδωκεν αυτούς ο θεός εν ταις επιθυμίαις των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν του ατιμάζεσθαι τα σώματα αυτών εν εαυτοίς 25 οίτινες μετήλλαξαν την αλήθειαν του θεού εν τω ψεύδει και εσεβάσθησαν και ελάτρευσαν τη κτίσει παρά τον κτίσαντα ος εστιν ευλογητός εις τους αιώνας αμήν 26 διά τούτο παρέδωκεν αυτούς ο θεός εις πάθη ατιμίας αι τε γαρ θήλειαι αυτών μετήλλαξαν την φυσικήν χρήσιν εις την παρά φύσιν 27 ομοίως τε και οι άρρενες αφέντες την φυσικήν χρήσιν της θηλείας εξεκαύθησαν εν τη ορέξει αυτών εις αλλήλους άρσενες εν άρσεσι την ασχημοσύνην κατεργαζόμενοι και την αντιμισθίαν ην έδει της πλάνης αυτών εν εαυτοίς απολαμβάνοντες 28 και καθώς ουκ εδοκίμασαν τον θεόν έχειν εν επιγνώσει παρέδωκεν αυτούς ο θεός εις αδόκιμον νουν ποιείν τα μη καθήκοντα 29 πεπληρωμένους πάση αδικία πορνεία πονηρία πλεονεξία κακία μεστούς φθόνου φόνου έριδος δόλου κακοηθείας ψιθυριστάς 30 καταλάλους θεοστυγείς υβριστάς υπερηφάνους αλαζόνας εφευρετάς κακών γονεύσιν απειθείς 31 ασυνέτους ασυνθέτους αστόργους ασπόνδους ανελεήμονας 32 οίτινες το δικαίωμα του θεού επιγνόντες ότι οι τα τοιαύτα πράσσοντες άξιοι θανάτου εισίν ου μόνον αυτά ποιούσιν αλλά και συνευδοκούσι τοις πράσσουσι
Copyright information for ABPGRK