Romans 11

CHAPTER 11

The Remnant of Israel

1λέγω ούν μη απώσατο ο θεός τον λαόν αυτού μη γένοιτο και γαρ εγώ Ισραηλίτης ειμί εκ σπέρματος Αβραάμ φυλής Βενϊαμίν 2ουκ απώσατο ο θεός τον λαόν αυτού ον προέγνω η ουκ οίδατε εν Ηλία τι λέγει η γραφή ως εντυγχάνει τω θεώ κατά του Ισραήλ λέγων 3κύριε τους προφήτας σου απέκτειναν και τα θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν καγώ υπελείφθην μόνος και ζητούσι την ψυχήν μου 4αλλά τι λέγει αυτώ ο χρηματισμός κατέλιπον εμαυτώ επτακισχιλίους άνδρας οίτινες ουκ έκαμψαν γόνυ τη Βάαλ 5ούτως ούν και εν τω νυν καιρώ λείμμα κατ΄ εκλογήν χάριτος γέγονεν 6ει δε χάριτι ουκέτι εξ έργων επεί η χάρις ουκέτι γίνεται χάρις ει δε εξ έργων ουκέτι εστί χάρις επεί το έργον ουκέτι εστίν έργον 7τι ούν ο επιζητεί Ισραήλ τούτου ουκ επέτυχεν η δε εκλογή επέτυχεν οι δε λοιποί επωρώθησαν 8καθώς γέγραπται έδωκεν αυτοίς ο θεός πνεύμα κατανύξεως οφθαλμούς του μη βλέπειν και ώτα του μη ακούειν έως της σήμερον ημέρας 9και Δαβίδ λέγει γενηθήτω η τράπεζα αυτών εις παγίδα και εις θήραν και εις σκάνδαλον και εις ανταπόδομα αυτοίς 10σκοτισθήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και τον νώτον αυτών διαπαντός σύγκαμψον

The Engrafted Branches

11λέγω ούν μη έπταισαν ίνα πέσωσι μη γένοιτο αλλά τω αυτών παραπτώματι η σωτηρία τοις έθνεσιν εις το παραζηλώσαι αυτούς 12ει δε το παράπτωμα αυτών πλούτος κόσμου και το ήττημα αυτών πλούτος εθνών πόσω μάλλον το πλήρωμα αυτών 13υμίν γαρ λέγω τοις έθνεσιν εφ΄ όσον μεν ειμι εγώ εθνών απόστολος την διακονίαν μου δοξάζω 14είπως παραζηλώσω μου την σάρκα και σώσω τινάς εξ αυτών 15ει γαρ η αποβολή αυτών καταλλαγή κόσμου τις η πρόσληψις ει μη ζωη εκ νεκρών 16ει δε η απαρχή αγία και το φύραμα και ει η ρίζα αγία και οι κλάδοι 17ει δε τινες των κλάδων εξεκλάσθησαν συ δε αγριέλαιος ων ενεκεντρίσθης εν αυτοίς και συγκοινωνός της ρίζης και της πιότητος της ελαίας εγένου 18μη κατακαυχώ των κλάδων ει δε κατακαυχάσαι ου συ την ρίζαν βαστάζεις αλλά η ρίζα σε 19ερείς ούν εξεκλάσθησαν οι κλάδοι ίνα εγώ εγκεντρισθώ 20καλώς τη απιστία εξεκλάσθησαν συ δε τη πίστει έστηκας μη υψηλοφρόνει αλλά φοβού 21ει γαρ ο θεός των κατά φύσιν κλάδων ουκ εφείσατο μήπως ουδέ σου φείσεται 22ίδε ούν χρηστότητα και αποτομίαν θεού επί μεν τους πεσόντας αποτομίαν επί δε σε χρηστότητα εάν επιμείνης τη χρηστότητι επεί και συ εκκοπήση 23και εκείνοι δε εάν μη επιμείνωσι τη απιστία εγκεντρισθήσονται δυνατός γαρ εστιν ο θεός πάλιν εγκεντρίσαι αυτούς 24ει γαρ συ εκ της κατά φύσιν εξεκόπης αγριελαίου και παρά φύσιν ενεκεντρίσθης εις καλλιέλαιον πόσω μάλλον ούτοι οι κατά φύσιν εγκεντρισθήσονται τη ιδία ελαία

Future Deliverance for Israel

25ου γαρ θέλω υμάς αγνοείν αδελφοί το μυστήριον τούτο ίνα μη ήτε παρ΄ εαυτοίς φρόνιμοι ότι πώρωσις από μέρους τω Ισραήλ γέγονεν άχρις ου το πλήρωμα των εθνών εισέλθη 26και ούτω πας Ισραήλ σωθήσεται καθώς γέγραπται ήξει εκ Σιών ο ρυόμενος και αποστρέψει ασεβείας από Ιακώβ 27και αύτη αυτοίς η παρ΄ εμού διαθήκη όταν αφέλωμαι τας αμαρτίας αυτών 28κατά μεν το ευαγγέλιον εχθροί δι υμάς κατά δε την εκλογήν αγαπητοί διά τους πατέρας 29αμεταμέλητα γαρ τα χαρίσματα και η κλήσις του θεού 30ώσπερ γαρ και υμείς ποτέ ηπειθήσατε τω θεώ νυν δε ηλεήθητε τη τούτων απειθεία 31ούτω και ούτοι νυν ηπείθησαν τω υμετέρω ελέει ίνα και αυτοί ελεηθώσι 32συνέκλεισε γαρ ο θεός τους πάντας εις απείθειαν ίνα τους πάντας ελεήση 33ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως θεού ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστοι αι οδοί αυτού 34τις γαρ έγνω νουν κυρίου η τις σύμβουλος αυτού εγένετο 35η τις προέδωκεν αυτώ και ανταποδοθήσεται αυτώ 36ότι εξ αυτού και δι΄ αυτού και εις αυτόν τα πάντα αυτώ η δόξα εις τους αιώνας αμήν
Copyright information for ABPGRK