Romans 15

CHAPTER 15

Bear One Another's Weaknesses

οφείλομεν δε ημείς οι δυνατοί τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζειν και μη εαυτοίς αρέσκειν έκαστος γαρ ημών τω πλησίον αρεσκέτω εις το αγαθόν προς οικοδομήν και γαρ ο χριστός ουχ εαυτώ ήρεσεν αλλά καθώς γέγραπται οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ΄ εμέ όσα γαρ προεγράφη εις την ημετέραν διδασκαλίαν προεγράφη ίνα διά της υπομονής και διά της παρακλήσεως των γραφών την ελπίδα έχωμεν ο δε θεός της υπομονής και της παρακλήσεως δώη υμίν το αυτό φρονείν εν αλλήλοις κατά χριστόν Ιησούν ίνα ομοθυμαδόν εν ενί στόματι δοξάζητε τον θεόν και πατέρα του κυρίου ημών Ιησού χριστού διό προσλαμβάνεσθε αλλήλους καθώς και ο χριστός προσελάβετο υμάς εις δόξαν θεού λέγω δε χριστόν Ιησούν διάκονον γεγενήσθαι περιτομής υπέρ αληθείας θεού εις το βεβαιώσαι τας επαγγελίας των πατέρων τα δε έθνη υπέρ ελέους δοξάσαι τον θεόν καθώς γέγραπται διά τούτο εξομολογήσομαί σοι εν έθνεσι και τω ονόματί σου ψαλώ 10 και πάλιν λέγει ευφράνθητε έθνη μετά του λαού αυτού 11 και πάλιν αινείτε τον κύριον πάντα τα έθνη και επαινέσατε αυτόν πάντες οι λαοί 12 και πάλιν Ησαϊας λέγει έσται η ρίζα του Ιεσσαί και ο ανιστάμενος άρχειν εθνών επ΄ αυτώ έθνη ελπιούσι 13 ο δε θεός της ελπίδος πληρώσαι υμάς πάσης χαράς και ειρήνης εν τω πιστεύειν εις το περισσεύειν υμάς εν τη ελπίδι εν δυνάμει πνεύματος αγίου

Ministry to the Nations

14 πέπεισμαι δε αδελφοί μου και αυτός εγώ περί υμών ότι και αυτοί μεστοί εστε αγαθωσύνης πεπληρωμένοι πάσης γνώσεως δυνάμενοι και άλλους νουθετείν 15 τολμηρότερον δε έγραψα υμίν αδελφοί από μέρους ως επαναμιμνήσκων υμάς διά την χάριν την δοθείσάν μοι υπό του θεού 16 εις το είναί με λειτουργόν Ιησού χριστού εις τα έθνη ιερουργούντα το ευαγγέλιον του θεού ίνα γένηται η προσφορά των εθνών ευπρόσδεκτος ηγιασμένη εν πνεύματι αγίω 17 έχω ούν καύχησιν εν χριστώ Ιησού τα προς τον θεόν 18 ου γαρ τολμήσω λαλείν τι ων ου κατειργάσατο χριστός δι΄ εμού εις υπακοήν εθνών λόγω και έργω 19 εν δυνάμει σημείων και τεράτων εν δυνάμει πνεύματος θεού ώστε με από Ιερουσαλήμ και κύκλω μέχρι του Ιλλυρικού πεπληρωκέναι το ευαγγέλιον του χριστού 20 ούτω δε φιλοτιμούμενον ευαγγελίζεσθαι ουχ όπου ωνομάσθη χριστός ίνα μη επ΄ αλλότριον θεμέλιον οικοδομώ 21 αλλά καθώς γέγραπται οις ουκ ανηγγέλη περί αυτού όψονται και οι ουκ ακηκόασι συνήσουσιν 22 διό και ενεκοπτόμην τα πολλά του ελθείν προς υμάς 23 νυνί δε μηκέτι τόπον έχων εν τοις κλίμασι τούτοις επιποθίαν δε έχων του ελθείν προς υμάς από πολλών ετών 24 ως εάν πορεύωμαι εις την Σπανίαν ελεύσομαι προς υμάς ελπίζω γαρ διαπορευόμενος θεάσασθαι υμάς και υφ΄ υμών προπεμφθήναι εκεί εάν υμών πρώτον από μέρους εμπλησθώ 25 νυνί δε πορεύομαι εις Ιερουσαλήμ διακονών τοις αγίοις 26 ευδόκησαν γαρ Μακεδονία και Αχαϊα κοινωνίαν τινά ποιήσασθαι εις τους πτωχούς των αγίων των εν Ιερουσαλήμ 27 ευδόκησαν γαρ και οφειλέται αυτών εισιν ει γαρ τοις πνευματικοίς αυτών εκοινώνησαν τα έθνη οφείλουσιν και εν τοις σαρκικοίς λειτουργήσαι αυτοίς 28 τούτο ούν επιτελέσας και σφραγισάμενος αυτοίς τον καρπόν τούτον απελεύσομαι δι΄ υμών εις την Σπανίαν 29 οίδα δε ότι ερχόμενος προς υμάς εν πληρώματι ευλογίας του ευαγγελίου του χριστού ελεύσομαι 30 παρακαλώ δε υμάς αδελφοί διά του κυρίου ημών Ιησού χριστού και διά της αγάπης του πνεύματος συναγωνίσασθαί μοι εν ταις προσευχαίς υπέρ εμού προς τον θεόν 31 ίνα ρυσθώ από των απειθούντων εν τη Ιουδαία και ίνα η διακονία μου η εις Ιερουσαλήμ ευπρόσδεκτος γένηται τοις αγίοις 32 ίνα εν χαρά έλθω προς υμάς διά θελήματος θεού και συναναπαύσωμαι υμίν 33 ο δε θεός της ειρήνης μετά πάντων υμών αμήν
Copyright information for ABPGRK