1 Corinthians 14

Gotna Yaamabi naanéké tiyaakwa apa

a Gunat wuné wakweyo. Guné apa yate deké mawulat kapére yaké guné yo. Nak kudi wawo wuné wakweyo. Guné deké mawulat kapére yate guné Gotna Yaamabi tiyaakwa kés pulak nak pulak apa kéraaké mawulé yaké guné yo. Gotna yéba kudi wakwenoké dé Gotna Yaamabi apa nak tiyao. Guné wani apa kéraaké mawulat kapére yaké guné yo. Kéni muké sanévéknwute wuné waga wo. Du véknwumarék yadakwa kudiba wakwete, de nak du taakwat kaapuk wakwedakwa. De Gorét de wakweyo. Gotna Yaamabi apa kwayédéka de Got paakun muké de kudi wakweyo. Gotna du taakwa déku yéba kevérékgé jawe radaka, Gotna yéba kudi wakwekwa du véknwudakwa kudiba wakwete, derét de wakweyo. Wakwedaka deku kudi véknwudaka deku mawulé apa yate dé miték tu. Deku kudi véknwute de yéknwun mawulé yo. Yate de yéknwun jébaa yate de wup yamarék yo. Waga yadakwaké, Gotna yéba kudi véknwudakwa kudiba wakweké, guné mawulé yaké guné yo. Véknwumarék yadakwa kudiba wakwete, du de deku mawulat male kutkalé yo. Gotna yéba kudi wakwekwa du, véknwudakwa kudiba wakwete, de Gotna du taakwat kutkalé yo. Yadaka de véknwute de Gotké las wawo kutdéngék.

Guné akwi véknwumarék yadakwa kudiba wakwegunuké wuné mawulé yo. Guné Gotna yéba kevérékgé jawe rate, guné wupmalemu du véknwumarék yadakwa kudiba wakwemuké wuné kélik yo. Guné akwi Gotna yéba kudi wakwegunuké wuné mawulat kapére yo. Gotna yéba kudi wakwekwa duna kudi, dé véknwumarék yadakwa kudiba wakwekwa duna kudit débu talaknak. Du las véknwumarék yagunékwa kudiba wakwekwa duna kudi véknwute, walaakute, wakwedaran wani kudi guna mawulat kutkalé yaké dé yo. De wani kudi walaakute, Gotna du taakwa gunat wani kudi wakwedaran, guné véknwute Gotké las wawo kutdéngké guné yo.

Krais Jisasna jébaaba yaalan du taakwa, mé véknwu. Guné Gotna yéba kevérékgé jawe ragunu, nak du gunéké ye, véknwumarék yagunékwa kudiba gunat wakwedaran, guna mawulat kutkalé yamarék yaké de yo. De véknwugunékwa kudiba bulte, Gotna yéba kudi gunat wakwedaran, guna mawulat kutkalé yaké de yo. Gotna yéba kudi gunat wakwete Gotna jébaaké gunat yakwatnyédaran, guna mawulat kutkalé yaké de yo.

Véknwudakwa kudiba derét Gotna kudi wakweké naané yo

Du nak kwélé miték yapévémarék yadéran, du taakwa déku kudi miték véknwumarék yaké de yo. Nak du mi miték yamarék yadéran, du taakwa wani mi miték véknwumarék yaké de yo. Du nak kaany miték yapévémarék yadéran, waariyakwa du miték véknwumarék yate, waariyaké yémarék yaké de yo. Wani kwélé, kaany waadu miték véknwumarék yadaran pulak, guné véknwumarék yadakwa kudiba wakwegunéran, guné wale tékwa du taakwa guna kudi miték véknwumarék yaké de yo. Guné waga yate deku mawulat kutkalé yamarék yaké guné yo. Yaamabi kudi male wakweké guné yo. 10 Wupmalemu kudi dé ro kéni képmaaba. Wani kudi bulkwa du taakwa deku kudi de véknwu. Wan adél. 11 Naané Gotna yéba kevérékgé jawe rano, du nak véknwumarék yanakwa kudiba wakwedéran, dé naana mawulat kutkalé yamarék yaké dé yo. Nak geba yaan du déku kudi buldu, naané véknwumarék yano, dé naana mawulat kutkalé yamarék yadéran pulak, véknwumarék yanakwa kudiba wakweran du naana mawulat kutkalé yamarék yaké dé yo. 12  b Guné Gotna Yaamabi tiyaakwa apa kéraaké guné mawulé yo. Yate guné Gotna du taakwana mawulat kutkalé yaké mé sanévéknwu. Sanévéknwute guné véknwudakwa kudiba derét wakwete, deku mawulat kutkalé yate, Gotna Yaamabi kwayékwa apa kéraaké mawulat kapére yaké guné yo.

13 Gotna du taakwa Gotna yéba kevérékgé jawe rado, véknwumarék yadakwa kudiba wakweran du de Gorét waatado, dé déku Yaamabi apa kwayédu nak du wani kudi walaakute derét wakweké dé yo. 14 Guné mé sanévéknwu. Gotna Yaamabi apa tiyaadu naané véknwumarék yanakwa kudiba Gorét waatanaran naana wuraanyan Got wale kudi bulké dé yo. Buldu wani kudiké kutdéngmarék yano naana mawulé bakna téké dé yo. 15  c Yaga pulak yate miték yaké naané yo? Kéga yaké naané yo. Gotna Yaamabi apa tiyaadu naané véknwumarék yanakwa kudiba Gorét waatano naana wuraanyan Got wale kudi bulké dé yo. Gotna Yaamabi apa tiyaadu naané véknwunakwa kudiba wawo Gorét waatate wani kudi kutdéngno naana mawulé Got wale bulké dé yo. Véknwumarék yanakwa kudiba, véknwunakwa kudiba wawo, Gorét waatate miték yaké naané yo. Gotna Yaamabi apa tiyaadu, naané véknwumarék yanakwa kudiba Gotké gwaaré waano, naana wuraanyan Gotna yéba kevérékgé dé yo. Gotna Yaamabi apa tiyaadu, naané véknwunakwa kudiba wawo Gotké gwaaré waano, naana mawulé Gotna yéba kevérékgé dé yo. Véknwumarék yanakwa kudiba, véknwunakwa kudiba wawo, Gotké gwaaré waate miték yaké naané yo. 16 Guné waga yamarék yate, véknwumarék yagunékwa kudiba male Gotna yéba kevérékgunéran, kwatkwa du taakwa guné wale rate wani kudi véknwumarék yate, Gotna yéba kevérékgunékwaké de yaga pulak “Adél” naaké de yo? Waga wamarék yaké de yo, véknwumarék yadakwa kudiba wakwegunékwa bege. 17 Guné véknwumarék yagunékwa kudiba wakwegunéran Gotna yéba guné miték kevérékgé guné yo. Kevérékte véknwumarék yadakwa kudiba wakwegunéran guna kudi deku mawulat kutkalé yamarék yaké dé yo.

18 Gotna Yaamabi wunéké apa tiyaadéka wuné kapmu rate wupmalemu apu véknwumarék yawurékwa kudiba wuné wakweyo. Gotna Yaamabi gunéké apa kwayédéka guné véknwumarék yagunékwa wupmalemu kudiba guné kudi wakweyo. Wunéké tiyaadén apa dé gunéké kwayédén apat débu talaknak. Wunéké tiyaadén apaké wuné Gotna yéba kevéréknu. 19 Yawuréka Gotna du taakwa jawe ragunéka wuné nak apaké wuné mawulé yo. Wuné derét véknwudakwa kudiba wakwewuru, de Gotké miték kutdéngdoké, wuné mawulé yo. Wuné derét véknwumarék yadakwa kudiba wakwemuké wuné kélik yo. Véknwudakwa walkamu kudi véknwumarék yadakwa wupmalemu kudit débu talaknak. Véknwudakwa walkamu kudi wan yéknwun. Walkamu kudi wakwete deku mawulat kutkalé yaké wuné yo.

20  d Krais Jisasna jébaaba yaalan du taakwa, mé véknwu. Guné guna mawuléba baadi pulak ramarék yaké guné yo, véknwumarék yagunékwa kudiba wakwegunékwaké. Makwal baadi kwatkwa radakwa pulak, guné kapéredi muké kwatkwa ragunuké wuné mawulé yo. Némaan du taakwa kutdéngdakwa pulak, guné Gotna muké miték kutdénggunuké wuné mawulé yo. 21  e Déknyényba Gotna yéba kudi wakwen du Judana du taakwat véknwudakwa kudiba wakwedaka de kaapuk véknwudan. Yadanké kéni kudi Gotna nyégaba dé kwao:

Némaan Ban Got dé wak, “Kés pulak nak pulak kudiba Judana du taakwat wakweké wuné yo.
Nak gena kudiba derét wakwewuru de wuna kudi miték véknwumarék yaké de yo.”
22 Got Judana du taakwat véknwumarék yadan kudiba waga wakwete déku apa dé wakwatnyék. Wakwatnyédéka naané kutdéngék. Gotna Yaamabi duké las apa kwayédéka de véknwumarék yadakwa kudiba wakwedaka Krais Jisasna jébaaba yaalan du taakwa Gotna apaké kaapuk kutdéngdan. Wani kudi wakwedaka de Krais Jisaské kutdéngmarék yakwa du taakwa Gotna apaké de kutdéngék. Gotna Yaamabi duké las apa kwayédéka Gotna yéba véknwudakwa kudiba wakwedaka de Krais Jisaské kutdéngmarék yakwa du taakwa Gotna apaké kaapuk kutdéngdan. Wani kudi wakwedaka de Krais Jisasna jébaaba yaalan du taakwa Gotna apaké de kutdéngék. Kutdéngte de apa yate miték téké de yo.

23 Gotna du taakwa akwi jawe rate, véknwumarék yadakwa kudiba wakwedaran, kwatkwa du taakwa las wulae, wani kudi véknwumarék yate, de véte waké de yo, “Wani du taakwa wan waagété de yo.” 24  f Gotna du taakwa akwi jawe rate, Gotna yéba véknwudakwa kudiba wakwedaran, kwatkwa du taakwa las wulae wani kudi véknwuké de yo. Véknwute yadan kapéredi muké sanévéknwuké de yo. Sanévéknwute deku kapéredi mawuléké kutdéngké de yo. Kutdéngte de waadé daate Gotna yéba kevérékgé de yo. Yate de waké de yo, “Got guné wale dé tu. Wan adél.”

De jawe Gotna yéba kevérékte miték male raké de yo

26 Krais Jisasna jébaaba yaalan du taakwa, mé véknwu. Guné jawe rate Gotna yéba kevérékte guné akwi kéga guné yo. Nak du gwaaré waadéka nak du gunat Gotna jébaaké dé yakwatnyu. Yadéka nak du Gotna yéba kudi dé wakweyo. Yadéka nak du véknwumarék yagunékwa kudiba wakwedéka nak du wani kudi walaakute gunat dé wakweyo. Guné akwi waga yate waba rakwa du taakwana mawuléké sanévéknwuké guné yo. Deku mawulé apa ye miték téduké, guné miték yaké guné yo. 27 Véknwumarék yagunékwa kudiba wakweké mawulé yaran du vétik kupuk male wakweké de yo. Wupmalemu du wani kudiba wakwemarék yaké de yo. Nak du taale wakwedu nak du kukba wakweké dé yo. Wakwedu nak du wani kudi walaakute gunat wakweké dé yo. 28 Kudi walaakukwa du nak ramarék yadéran, véknwumarék yagunékwa kudiba wakwekwa du guné wale jawe rate, wani kudi wakwemarék yaké de yo. De akélak rado deku wuraanyan male Got wale bulké de yo. 29  g Du vétik kupuk Gotna yéba kudi wakweké de yo. Wakwedo waba rakwa du taakwa véknwute wani kudiké miték sanévéknwuké de yo. 30 Du nak wakwedu Got nak dut nak kudi wakwedu dé raapme téte wani kudi wakweké dé yo. Taale wakwen du akélak rate véknwuké dé yo. 31 Waga yate guné nak taale nak kukba nak kukba waga guné Gotna yéba kudi wakweké guné yo. Wakwegunu akwi du taakwa kutdéngdo deku mawulé apa yate miték téké dé yo. 32  h Guné jawe rate, Gotna yéba kevérékte, guné yéknwun mawulé yate miték ragunuké, Got dé mawulé yo. Guné kapéredi mawulé yate sépélak ramuké Got dé kélik yo. Yadékwaké Gotna yéba kudi wakwekwa du deku mawuléba deu kudiké miték véké de yo. Véte yéknwun kudi wakweké kutdéngké de yo.

Gotna jébaaba yaalan du taakwa jawe rate taakwa akélak radakwa pulak, guné Gotna kudi bulké jawe rate, taakwa akélak raké de yo. Kudi wakwemarék yaké de yo. Wani muké Gotna nyégaba apa kudi nak dé kwao: Taakwa de duké némaan yakaapuk yaké de yo.
35 Taakwa Gotna kudiké nak miték kutdéngké mawulé yadaran, de ye deku gaba rate, deku duwat waataké de yo. Guné Gotna du taakwa déku gaba rate déku yéba kevérékte, taakwa kudi wakwedaran, de waga yate kapéredi mu de yo. 36 Samuké guné taakwaké wakwewurén kudi véknwumarék yate guné nak kudi bulu? Waga yate guné kapéredi mu yo. Got taale gunat kaapuk wakwedén. Guné male Gotna kudi nyégélgunéka de las kaapuk nyégéldan, kapu yaga pulak? Guné male Gotna kudi nyégélgunu mukatik, guné kulé kudi wakwegunu naané véknwuno. Guné male Gotna kudi kaapuk nyégélgunén. Yate guné wakwenan kudiké kuk kwayémarék yaké guné yo.

37 Guna du las kéga wadaran, “Got naanéké dé déku kudi tiyaak. Gotna Yaamabi naanéké dé apa tiyao.” Naate wadaran de gunéké kaviwurékwa kudiké kutdéngdoké wuné mawulé yo. Némaan Ban Got débu wak, wuné wani kudi kaviwuru guné akwi miték véknwugunuké. 38 Guna du las wani kudiké kuk kwayédaran guné deké kuk kwayéké guné yo.

39 Wuna du taakwa, guné Gotna kudi bulké jawe rate, Gotna yéba kudi wakweké mawulat kapére yaké guné yo. Yagunu guna du las véknwumarék yagunékwa kudiba wakweké mawulé yadaran, guné derét waatimarék yaké guné yo. 40  i Yate guné Gotna yéba kevérékte miték male raké guné yo. Yéknwun mawulé yate guné kudi wakweké guné yo. Sépélak wakwemarék yaké guné yo. Nak taale nak kukba nak kukba waga wakwete miték wakweké guné yo.

Copyright information for ABTMAPRIK