1 Corinthians 8

Yénaa gotké kwayédan kwaami

1Guné yénaa gotké kwayédan kwaamiké waatagunén kudiké bulaa kaataké wunék.

Guné wak, “Naané wani muké naané kutdéngék.” Naate wate guné adél kudi guné wak. Kéni kudi wawo mé véknwu. Du taakwa kéga wadaran, “Naané wupmale muké naané kutdéngék.” Naate wadaran deku mawuléké dusék takwasék de yo. Yate deku yéba kevérékte de nak du taakwat kutkalé yamarék yaké de yo. Guné nak du taakwaké mawulat kapére yate derét kutkalé yaké jébaa yagunéran guna mawulé apa ye miték téké dé yo. Nak du taakwaké mawulat kapére yagunékwa mu wan némaa mu. Wupmale muké kutdénggunékwa mu wan bakna mu.
2Du deku mawuléba wadaran, “Naané wupmale muké naané kutdéngék.” Naate wadaran de miték kutdéngdakwa yaabuké kaapuk kutdéngdan. Deku mawulé kaapuk wekna yéknwun yakwa. 3 a  Gotké mawulat kapére yakwa du taakwa Gotna du taakwa radaka deku mawulé yéknwun dé yo. Got déku du taakwat dé kutdéngék.

4Yénaa gotké kwayédan kwaami kadakwaké, kéga wuné wo. Yénaa got wan yaamabi kaapuk. Wan bakna mu. Miba taadakwa mu male dé. Wupmalemu Got kaapuk radakwa. Nakurak Got male dé ro. Waga naané kutdéngék. 5Wupmalemu képmaaba rakwa gwalmu, wupmalemu nyétba rakwa muké wawo kwatkwa du taakwa de wo, “Naana némaan du. De naanéké de miték vu.” 6 b  Naate wadaka naané kutdéngék. Naanéké miték vékwa ban wan naana yaapa Got. Dé watakne dé akwi mu kuttaknak. Yadék naané déku du taakwa naané ro. Naané nakurak Némaan Ban male. Wan Jisas Krais. Dé jébaa yate akwi mu dé kuttaknak. Yadék naané dérét kulé mawulé kérae naané miték ro. Rate naané kutdéngék yénaa gotké. Wan némaan ban kaapuk. Wan bakna mu.

7Du taakwa las wani muké kaapuk kutdéngdan. Déknyényba de las Gotna kudiké kutdéngmarék yate de yénaa gotké kwayédan kwaami kak. Katakne kukba las de Krais Jisasna jébaaba yaalak. Yaaladak deku mawulé kaapuk apa ye miték tékwa. De bulaa de wo, “Yénaa gotna apa dé kwao, yénaa gotké kwayédan kwaamiba. Naané wani kwaami kanaka wani yénaa gotna apa naana mawulé dé yaalébaanék.” Naate wadaka deku mawulé kaapuk miték tékwa. De kaapuk miték kutdéngdan, yénaa got apa yamarék yadékwaké. 8Yaga pulak naané Gotna méniba miték raké naané yo? Wani kwaami kate Gotna méniba miték raké naané yo, kapu wani kwaami kamarék yate Gotna méniba miték raké naané yo? Naané yénaa gotké kwayédan kwaami kanaran Got naanat wamarék yaké dé yo, “Guné yéknwun mu yakwa du taakwa.” Naané yénaa gotké kwayédan kwaami kamarék yanaran Got naanat wamarék yaké dé yo, “Guné yéknwun mu yakwa du taakwa.” Naate wamarék yaké dé yo. Wani kwaami kanaran wan bakna mu. Wani kwaami kamarék yanaran wan wawo wan bakna mu.

9 c  Wani kudi véknwute kéni kudi wawo mé véknwu. Guné “Wan bakna mu” naate, yénaa gotké kwayédan kwaami kaké yate, guné taale mé miték sanévéknwu. Du taakwa las Krais Jisasna jébaaba yaaladak deku mawulé kaapuk apa ye miték tékwa. Wani du taakwa de wo, “Naané wani kwaami kanaran sal wani yénaa gotna yéba kevéréknakwa pulak yate, kapéredi mu yaké naané yo? Naané wani kwaamiké naanébu yaakérék.” Naate de wo. Guné, “Wan bakna mu” naate, wani muké kutdéngte, yénaa gorét waatadakwa gat wulae, yénaa gotké kwayédan kwaami kagunéran, de véte sal de wawo wani kwaami kaké de yo? Waga yate de kapéredi mu de yo, de wani kwaamiké yaakétdan bege. Guné wani kwaami kagunéran, sal nak du taakwa kagunéran pulak kate, de kapéredi mu yaké de yo? 11Wani muké sanévéknwute guné wani kwaami kamarék yaké guné yo. Wani du taakwa wawo de Krais Jisasna jébaaba debu yaalak. Wani du taakwaké wawo Krais Jisas dé kiyaak. Guné, “Wan bakna mu” naate, kutdéngte, wani du taakwaké mé sanévéknwu. Deku mawulé yaalébaangunu de kapéredi yaabuba yémuké, guné wani kwaami kamarék yaké guné yo. 12Wani du taakwana mawulé kaapuk apa ye miték tékwa. Guné deku mawulé yaalébaangunéran derét kapéredi mu yaké guné yo. Yagunu de Krais Jisasna kudi tépa miték véknwumarék yaké de yo. Waga yadaran guné Krais Jisasnyét guné kapéredi mu yo.

13 d  Wani muké sanévéknwute wuné wo. Naané wani kwaami kano, de naané wale Krais Jisasna jébaaba yaalan du taakwa naanat véte kapéredi mu yadaran, naané wani kwaami tépa kamarék yaké naané yo. Naané, “Yénaa got wan bakna mu” naate, yénaa gotké kutdéngte, naané kutdéngnan muké sanévéknwumarék yate, nak du taakwaké mawulat kapére yaké naané yo. De kapéredi yaabuba yémuké, naané wani kwaami kamarék yaké naané yo.

Copyright information for `ABTMAPRIK