2 Corinthians 10

Pol deku kudi kaatate déku jébaaké dé wakweyo

1 a  Guné Korinba rakwa du taakwa las guné wunéké kéga wo, “Pol séknaaba rate dé naanat kudi némaanba wakweyo. Dé yae naana méniba téte wup yate kudi kwekére male dé wakweyo.” Naate wagunéka Krais déku yéba kevérékmarék yate kudi kwekére wakwedén pulak, wuné Pol wuné gunat kwekére kudi wakweyo. Wakwewuru guné wuna kudi véknwuké guné yo. 2 b  Wuné yae gunat némaanba wakwemuké kélik yate, bulaa gunat wuné wo. Guné wunéké wadan kapéredi kudiké kuk kwayétakne miték raké guné yo. Waga ragunu wuné gunéké yaaké wuné yo. Las guné kéga wo, “Kéni képmaana muké male sanévéknwukwa du yadakwa pulak, Pol béré de kapéredi mu yo.” Naate wagunéran wuné yae gunat némaanba wakweké wuné yo. 3Naané kéni képmaaba naané ro. Wan adél kudi. Kéni képmaaba rate naané waariya pulak naané yo. Kéni képmaana muké male sanévéknwute Gotna kudi véknwumarék yakwa du waariyadakwa pulak, naané kaapuk yanakwa. 4 c  Naané kéni képmaaba rate waariyadakwa mu kaapuk kure waariyanakwa. Got naanéké apa débu tiyaak, naané waariya pulak yate Setenna apa mu yaalébaannoké. Setenna du Gotké yénaa yate kapéredi kudi buldaka naané Got tiyaadékwa apa kérae kudi wakwenaka naana kudi deku kudit débu talaknak. 5Setenna du de Gotké yénakwa yaabu de taknatépu, du taakwa Gotké kutdéngmarék yadoké. Naané taknatépédan mu yaalébaante Gotké yénakwa yaabu naané kuru. Yate naané Setenna taababa rakwa du taakwana mawulat naané kutkalé yo. Yate naané apa jébaa naané yo, wani du taakwa Setenét kulaknyénytakne ye Jisas Kraisna taababa rate déku kudi miték véknwudoké. 6Waga yate guné naana kudi véknwute wanakwa pulak male yagunuké naané mawulé yo. Guné waga yagunu naané apa yate naana kudi véknwumarék yakwa du taakwat yadan kapéredi mu némaanba yakataké naané yo.

7Guné wuna ménidaama véte guné guna mawuléba guné wo, “Pol wan apa yamarék yakwa du. Yaga pulak dé Kraisna du raké dé yo?” Naate wagunéka gunat wuné wo: Sal guna du nak kéga waké dé yo? “Wuné Kraisna du.” Naate wadéran wan yéknwun. Waga wadéran wuné dérét waké wuné yo: Naané wawo naané Kraisna du. Wani muké yékéyaak yamarék yaké méné yo. 8Naate waké wuné yo, naana Némaan Ban gunéké miték vénoké naanat wadén bege. Dé naanat waga wadéka naané wupmalemu apu gunat kéga naané wo: Naané guna némaan du rate gunéké miték véké naané yo. Naate wate wuné wani jébaaké nyékéri yamarék yaké wuné yo. Naana Némaan Ban wunat waga wate, wuné gunat yaalébaanwuruké kaapuk sanévéknwudén. Dé waga wate, wuné guna mawulat kutkalé yawuruké dé sanévéknwuk. 9Wani kudi wuné wo, guné miték sanévéknwugunuké. Sanévéknwute guné kéga wamarék yaké guné yo, “Naané wup yanoké dé wani kudi naanéké kaviyu.” Naate wamarék yagunuké wuné mawulé yo. 10Las kéga guné wo, “Pol déku nyégaba naanat apa kudi dé némaanba wakweyo. Dé naanéké yae naané wale rate dé apa las kaapuk yadékwa. Déku kudi wan yaamabi kudi.” 11 d  Naate wakwa du, gunat wuné kéga wo: Naané séknaaba rate gunat nyégaba naané kudi wakweyo. Naané guné wale rate naané nyégaba kavinakwa kudi male naané gunat wakweyo. Wan nakurak kudi male naané wakweyo. Waga wakwenakwaké, guné miték kutdénggunuké wuné mawulé yo.

12Du las kéga de wo, “Wani du miték de ro. Naané derét talakne miték male naané ro.” Naate wakwa du pulak naané kaapuk wanakwa. De deku yéba de kevéréknu. Naané de yakwa pulak, naana yéba kevérékmarék yaké naané yo. Waga yakwa du kaapuk miték kutdéngdan.

13 e  Got dé naanat wak, “Gunéké wuné kéni jébaa kwayu. Guné kéni jébaa male yaké guné yo.” Naate wadék naané tiyaadén jébaa male naané yo. Yate tiyaadén jébaaké male sanévéknwute naané yéknwun mawulé yate dusék yo. Tiyaadén jébaa yate naané gunat déku kudi wakweyo. 14Déknyényba, du las Jisas Kraisna kudi gunat wakwemarék yadan tulé, naané taale yae Got naanat wadén jébaa yate, naané gunat wani kudi wakwek. Wakwetakne bulaa naané Got tiyaadén jébaa guné wale yananké wakwenakwa wan yéknwun. 15Naané nak du yadan yéknwun jébaaké kéni kudi kaapuk wanakwa: Naané wani jébaa naané yak. Naate wamarék yate naané Got tiyaadéka yanan jébaaké male naané wakweyo. Guné wale yanakwa jébaa Got naanéké tiyaadék bulaa naané gunat naané wo: Guné Jisas Kraiské miték sanévéknwute déku jébaa kutsaakuké guné yo. Kutsaakugunu naané du taakwat las wawo kudi wakweno de wawo déké miték sanévéknwuké de yo. Sanévéknwute déku jébaaba yaalan du taakwa wupmalemu raké de yo. Waga naané mawulé yo. Naate naané wo, nak képmaat yéké mawulé yanakwa bege. 16Naané guna képmaa kulaknyénytakne nak képmaat ye waba rakwa kwatkwa du taakwat Jisas Kraisna kudi wakweké naané mawulé yo. Nak du taale ye kwatkwa du taakwat Jisas Kraisna kudi wakwedaran naané wani du taakwat déku kudi wakwemarék yaké naané yo. Naané kukba ye yanakwa jébaaké yéknwun mawulé yanaran sal taale yén du naanat kéga waké de yo? “Naané kéba taale Gotna jébaa naané yak. Guné kukba yae derét Jisas Kraisna kudi wakwetakne guné naana jébaa guné yaalébaanu.” De waga wamuké kélik naané yo. De waga wamuké kélik yate, naané Gotké kutdéngmarék yakwa du taakwaké male ye, derét Jisas Kraisna kudi wakweké naané yo.

17Gotna nyégaba kéni kudi dé kwao: Du taakwa duna yéba kevérékgé mawulé yate, naana Némaan Banna yéba kevérékgé de yo. 18 f  Wani kudi véknwute naané kutdéngék. Du taakwa, yadan jébaaké sanévéknwute, deku yéba kevérékte kéga wadaran, “Naané yéknwun mu yakwa du taakwa naané ro.” Naate wadaran Got deké yéknwun mawulé yamarék yaké dé yo. Naana Némaan Ban dé du taakwa yadan jébaaké sanévéknwute deké kéga wadéran, “De yéknwun mu yakwa du taakwa de ro.” Naate wadéran Got deké yéknwun mawulé yaké dé yo.

Copyright information for `ABTMAPRIK