Acts 21

Pol Jerusalemét yéké nae dé sipba waarék

1Derét kulaknyénytakne wuné kéni nyéga kavin ban, Pol wawo, déku du las, waga naané sipba waare naané yék. Bari bari ye naané Kos saabak. Saabe Kos kulaknyénytakne naané yék. Ye gaan kwae naané Ros saabak. Saabe Ros kulaknyénytakne naané Patarat yék. 2Ye saabe sipba dawuliye naané Pinisiana képmaat yéran sipmét vék. Vétakne wani sipba waare naané yék. 3Yéte naané Saiprasna képmaa aki tuwa saknwuba séknaaba tédéka naané vék. Vétakne naané yék, Siriana képmaat. Ye Taia naané saabak. Wani gayéba de déknyényba sipba taknadan gwalmu kérae kure ye taknaké de mawulé yak. Mawuléyadaka naané sipba dawuliye naané wani gayét wulaak. 4Wulae naané sékalék, Jisaské miték sanévéknwukwa du taakwaké. Sékale vétakne nyaa nak taaba sékét nak taababa kayék vétik naané de wale rak. Ranaka Gotna Yaamabi derét wadéka de Polét wak, “Méné Jerusalemét yémarék yaké méné yo.” Naate wadaka dé deku kudi kaapuk véknwudén. 5Re derét kulaknyénytakne yéké yanaka de akwi du taakwa baadi waga de naané wale yék. Ye gayé kulaknyénytakne naané kus maalat yék. Ye saabe naané waba kwati yaanéte Gorét waatak. 6Waatatakne naané derét wak, “Miték mé ragunu.” Wanaka de naanat wak, “Miték yéké guné yo.” Wadaka sipba waarénaka de deku gayét gwaamale yék.

Sisariaba dé Agabas kudi wakwek Polét kukba yadaran muké

7Sipba waare Taia kulaknyénytakne naané yék, Tolemesnyét. Ye saabe sipba dawuliye naané Jisaské miték sanévéknwukwa du taakwat vék. Vétakne de wale kudi bulte naané nyaa nak de wale rak. 8 a  Re gaan kwae ganba naané Tolemes kulaknyénytakne naané yék Sisariat. Ye saabe naané Pilipna gat ye naané de wale rak. Pilip wan Gotna kudi wakwekwa du. Déknyényba Jisasna du Jerusalemba rate de du nak taaba sékét nak taababa kayék vétik wani duwat de wak, gwalmu munikwedoké. Pilip wan wani gwalmu munikwen du nak. 9 b  Déku takwanyangu wan véti wan véti kawi de rak. De Gotna yéba kudi wakwek.

10 c  Wupmalemu nyaa naané Pilip wale rak. Ranaka dé Gotna yéba kudi wakwekwa du nak yaak, Judiana képmaaba. Déku yé Agabas. 11 d  Naanéké yae dé Pol gipatadén nyaamégi kérae dé déku kapmu déku maan taaba gik. Gitakne dé wak, “Gotna Yaamabi kéga dé wo, ‘Jerusalemba rakwa Judana du kéni nyaamégi gikwa dut waga giké de yo. Gitakne de nak gena duké dérét kwayéké de yo.’ Naate dé wo.”

12Agabas waga wadéka véknwute naané waba rakwa du taakwa wale naané Polét wak, “Méné Jerusalemét yémarék yaké méné yo. Méné yémuké kélik naané yo.” 13 e  Naate wanaka dé wak, “Samuké guné waga géraate guné wuna mawulé yaalébaanké guné sanévéknwu? Waga yamarék yaké guné yo. Wuné raamény gaba ramuké kaapuk wup yawurékwa. Wuné Jerusalemba kiyaamuké kaapuk wup yawurékwa. Wuné Némaan Ban Jisasna jébaa yate déku yéba kevérékwuréran bege.” Naate wate naana kudi kaapuk véknwudén. 14Yadéka naané déku kudi kaatamarék yate naané wak, “Dékumuk. Némaan Ban yaké mawulé yadékwa pulak yaké dé yo. Waga naané mawulé yo.” Naate naané wak.

Pol dé némaan duwat kudi wakwek Jerusalemba

15Nyaa vétik kupuk waba naané rak. Re gwalmu kawu saakére naané Jerusalemét yék. 16Jisaské miték sanévéknwukwa du las deku gayé Sisaria kulaknyénytakne de naanat kwole yék, Nesonna gaba dé wale ranoké. Déknyényba Neson dé Jisasna jébaaba yaalak. Dé Saiprasna képmaaba yaan du. 17Naané Jerusalem saabanaka de Jisaské miték sanévéknwukwa du naanat véte de yéknwun mawulé yak.

18Gaan kwae ganba Jemsnyét véké dé Pol naané wale yék. Ye naané vék Jisasna jébaaba yaalan duna némaan du akwi Jems wale radaka. 19 f  Véte dé Pol wak, “Gunéwa rakwa.” Watakne dé derét akwi kudi wakwek, Got yan jébaaké. Déknyényba Got wadéka dé Pol ye nak gena du taakwat kudi wakwete dé Gotna jébaa yak. Wani muké dé Pol derét kudi wakwek.

Pol némaan duna kudi véknwute dé Gotna kudi buldakwa némaa gat wulaak

20Wani du Polna kudi véknwutakne de Gotna yéba kevérékte de wak, “Got miték débu yak.” Naate watakne de Polét wak, “Naana du, mé véknwu. Naana du wupmalemu kéni gayé Jerusalemba rate de Jisaské miték sanévéknwu. Wani du de naana képmawaara Mosesna apa kudi de miték véknwu. 21Véknwudaka du las de kéni kudi wakweyo: ‘Pol nak get ye dé naana gayéna duwat kudi débu wakwek, Mosesna apa kudi kulaknyénydoké. Pol derét débu kudi wakwek, deku baadina sépé sékumarék yadoké. Pol derét débu kudi wakwek, naané Judana apa kudi véknwumarék yadoké.’ Naate du las de kudi wakweyo ménéké. Wakwedaka de Jisaské miték sanévéknwukwa Judana du debu véknwuk. 22Bulaa kéni gayét ménébu yaak. De véknwuké de yo yaaménénké. Samu yaké naané yo? 23Kéga yaménuké naané mawulé yo. Du wan véti wan véti kéba de ro. De Gorét apa kudi nak debu wakwek. 24Wakwetakne de Mosesna apa kudi véknwute jébaa yatakne gu yaakudo deku sépé yéknwun yadu de kwaami kadému nyédé duké kwayéké de yo. Kwayédo dé waké dé yo, ‘Bulaa guna sépé yéknwun dé yo.’ Naate waké dé yo. Méné de wale yéké méné yo. Ye méné wawo wani jébaa yatakne gu yaakuké méné yo. Yate méné kapmu wani jébaana yéwaa kwayéké méné yo. Kwayéménu de deku nébé yaputiké de yo. Yaputido méné waga yaménu de akwi du taakwa véké de yo. Véte de kutdéngké de yo. Méné Mosesna apa kudi méné véknwu. Waga kutdéngké de yo. Du las kudi debu wakwek, méné Mosesna apa kudi véknwumarék yaménékwaké. Wani du yénaa de yak. Jerusalemba rakwa du taakwa gunat véte wani muké wawo kutdéngké de yo. 25 g  Nak geba rate Jisasna jébaaba yaalan du taakwa de Mosesna apa kudi kaapuk véknwudakwa. Waga naané kutdéngék. Wan yéknwun. Déknyényba naané nyéga nak deké kwayésatik. Kéga naanébu kavik: Guné yénaa gotké kwayédan kwaami kamarék yaké guné yo. Guné wény kamarék yaké guné yo. Guné kwaaléba gidan kwaami kamarék yaké guné yo. Guné nak du taakwa wale kapéredi mu yamarék yaké guné yo. Waga deké naanébu kavik.” 26 h  Naate wadaka dé Pol deku kudi dé véknwuk. Véknwutakne wani duwat kwole dé yék. Ye Mosesna apa kudi véknwute jébaa las yatakne gu de yaakuk, deku sépé yéknwun yaduké. Yatakne gaan kwae ganba dé Pol ye Gotna kudi buldakwa gat wulae dé nyédé duké wakwek, wani jébaa yabutiye nak nak kwaami kadému kure yae kwayédaran nyaaké.

Polét de kulékik Gotna kudi buldakwa némaa gaba

27Nyaa nak taaba sékét nak taababa kayék vétik kaapuk yaké yadéka de Esiana képmaaba yaan Judana du de vék Pol wani jébaa yabutitakne Gotna kudi buldakwa némaan gaba tédéka. Véte de akwi du taakwat waak. Waate de Polét kulékik. 28Dérét kulékite waate de wak, “Naané wale nakurak kudi bulkwa du Isrel, mé yae véknwu. Kéni du gege gayét yéte dé akwi du taakwat déku kudi wakweyo. Wakwete dé naané Isrelna du, Mosesna apa kudi, kéni gaké wawo dé kuk kwayu. Bulaa dé nak gena duwat kwole yae Gotna kudi bulnakwa némaa gat debu wulaak. Nalé wani ga wan yéknwun ga. Bulaa wani ga wan kapéredi ga, nak gena du wulaadan bege.” Naate de wani du de wak. 29Déknyényba de vék Epesasba yaan du Tropimas Pol wale Jerusalemba yeyé yeyabétka. Vétakne de vék Pol kapmu Gotna kudi buldakwa gat wulaadéka. Vétakne kéga de deku mawuléba wak, “Pol wani nak gena dut kwole vététi bétbu wulaak, Gotna kudi bulnakwa némaa gat. Waga yate kapéredi mu Pol dé yak, nak gena du wanét wulaamuké waatinan bege.” Waga wate de kaapuk kutdéngdan. Pol kapmu dé wani gat wulaak.

30De waga wate némaanba waadaka de Jerusalemba rakwa akwi du taakwa véknwute rékaréka yate pétépété yae de Polét kulékik. Kulékiye de dérét tébére kure gwaadék, Gotna kudi buldakwa némaa gaba. Tébére kure gwaadédaka bari de gwés tépétaknak.

Romna waariyakwa duna némaan du dé Polét kulékik

31Gwés tépétaknadaka de du taakwa Polét viyaapérekgé nae de yak. Yadaka de Romna waariyakwa duna némaan dut wak, “Jerusalemba rakwa akwi du taakwa rékaréka yate jawe de wao.” 32Waga wadaka dé wani némaan du déku waariyakwa duwat las wadéka de bari bari yék, du taakwa jawudakwa taalat. Ye saabadaka de du taakwa waariyakwa duwat véte de Polét tépa kaapuk viyaadan. 33 i  Yadaka dé némaan du Polké ye dérét kulékiye de dérét apa baagwi vétik wale gidoké dé déku duwat wak. Watakne dé du taakwat waatak, “Kéni du wan kiyadé? Samu dé yak?” 34Naate waatadéka de kés kudi nak kudi némaanba waak. Némaanba waadaka dé kudi kaapuk miték véknwudén. Yate Polké kutdéngmarék yate dé déku duwat wak, “Guné dérét kulékiye kure yéké guné yo, naana némaa gat.” 35Naate wadéka de waariyakwa du Polét kure yék, deku gat. Kure ye waaréké yadaka du taakwa rékarékat kapére yate Polét viyaapérekgé mawulé yadaka de dérét yaate waaréké yak. 36 j  Du taakwa déku kukba yaate de némaanba waak, “Dérét mé viyaapérek.” Naate de waak.

Pol dé Judana du taakwat kudi wakwek déku jébaaké

37Waariyakwa du Polét deku gat kure waaréké yadaka dé Pol deku némaan dut Gérikna kudiba wak, “Ménat kudi las wakweké wunék.” Naate wadéka dé wani némaan du wak, “Yaga pulak? Méné Gérikna kudi méné véknwu. 38Déknyényba Isipna képmaaba yaan du nak dé gapmanké kélik yate wadéka de wupmalemu (4,000) du déku kudi véknwuk. Véknwutakne de déku kukba ye deku waariyadakwa kulaa kérae kure yék, du ramarék taalat. Méné wani du. Waga wuné sanévéknwuk. Mé wakwe. Méné wani du, kapu kaapuk?” 39Naate wadéka dé Pol wak, “Kaapuk. Wuné Judana du. Wuna néwaage Tasas. Silisiana képmaaba dé tu. Wuna gayé wan némaa gayé. Wuné kéni du taakwat kudi wakweké wuné mawulé yo. Waménu wuné wani du taakwat kudi wakweké wunék.” 40Naate wadéka dé némaan du wak, “Mé wakwe.” Wadéka dé Pol jaabéba awuré téte taaba kusawurédéka de wani du taakwa kudi bulmarék yadaka dé derét Yibruna kudiba kéga wakwek:

Copyright information for `ABTMAPRIK