Acts 25

Pol dé wak, “Wuné Romna némaan banét kudi wakweké wunék.”

1Nyaa kupuk Pestas dé rak wani képmaaba. Re Sisaria kulaknyénytakne dé Jerusalemét yék. 2Ye saabadéka de nyédé duna némaan du Judana nak némaan du wale waga yae de dérét wak, “Méne mé véknwu. Wani du Pol yénaa kudi débu wakwek. 3 a  Méné naana kudi véknwutakne waménu dé kéni gayét yaaké dé yo. Waga naané mawulé yo.” Naate de wak, Pol yaabuba yaadu dérét viyaapérekgé nae. 4Wadaka dé Pestas wak, “Pol raamény gaba dé ro Sisariaba. Wuné bari gwaamale yéké wuné yo, wani gayét. 5Yéwuru ména némaan du wuné wale yaaké de yo. Yae saabado Pol kapéredi mu déknyényba yadéran de kudi wakweké de yo wani muké.”

6Pestas waga watakne wupmalemu nyaa dé rak Jerusalemba. Re kukba dé gwaamale yék Sisariat wani Judana du wale. Ye saabe gaan kwae ganba raapme dé kot véknwukwa némaan ban dé rak, kudi buldakwa taaléba. Rate dé déku duwat wak, Polét kure yaadoké. 7 b  Wadéka Polét kure yaadaka de Jerusalemba yaan Judana du de Pol wale ték. Téte de Pestasnyét wak, “Kéni du wupmalemu kapéredi mu débu yak.” Naate wate Pol yan muké wakwedaka deku kudiké kaapuk kutdéngdén. Yate dé déku mawuléba wak, “Deku kudi adél kudi, kapu kaapuk?” 8Waga sanévéknwute wadéka dé Pol deku kudi kaatate dé wak, “Wuné wawo wuné Judana du. Wuné naana apa kudi wuné véknwu. Wuné Gotna kudi buldakwa némaa ga kaapuk yaalébaanwurén. Wuné Romna némaan banké kapéredi kudi kaapuk wakwewurén. Kapéredi mu kaapuk yawurén.” Naate dé wak.

9 c  Wadéka dé Pestas kéga wak, “Dérét wuné Judana gayét kure yéwuréran de Judana du mawulé yate waké de yo, ‘Pestas wan yéknwun du.’ Waga wadoké wuné mawulé yo.” Waga wate dé Polét wak, “Sal ané Jerusalemét ye waba wuné ména kudi véknwuké wuné yo? Waga méné mawulé yo, kapu kélik méné yo?”

10Dé waga wadéka dé Pol kéga déku mawuléba wak, “Wuné Jerusalemét yéwuréran sal de wunat viyaapérekgé de yo?” Waga sanévéknwute dé Pestasnyét wak, “Aya. Jerusalemét yémuké kélik wuné yo. Wuné Judana duwat kaapuk kapéredi mu las yawurén. Waga méné kutdéngék. Derét kudi wakwemarék yaké wuné yo. Wuné Romna némaan banét kudi wakweké wunék. Dé wuna kudi véknwuké dé yo. Waga wuné mawulé yo. 11Wuné guna apa kudi véknwumarék ye kapéredi mu yawuréran méné wunat viyaapérekgé méné yo. Wan yéknwun. Wuné kapéredi mu kaapuk yawurén. Deku kudi wan yénaa kudi. De wuna kudi véknwumarék yaké de yo. De waga véknwumuké kélik wuné yo. Romna némaan ban wuna kudi véknwuké dé yo. Waga wuné mawulé yo.” 12Naate wadéka dé Pestas déku du wale dé kudi bulék. Bultakne dé Polét wak, “Romna némaan ban ména kudi véknwuduké méné mawulé yo. Waga ménébu wak. Wan yéknwun. Méné némaan banké yéké méné yo, Romét.” Naate dé Pestas wak.

Pestas dé Agéripat kudi wakwek Polké

13Kukba némaan ban nak déku yé Agéripa déku taakwa Benaisi wale bét yék Sisariat. Yéknwun mawulé yate Pestas wale kudi bulké bét yék. 14Ye wupmalemu nyaa rabétka kukba dé Pestas kéni kudi wakwek Polké: “Méné, Agéripa, mé véknwu. Piliks némaan ban rate wadéka du nak déku yé Pol dé raamény gaba rak. Radéka Piliks wani jébaa kulaknyénytakne yédéka wuné déku waagu tawuké yaak. Yae wuné véknwuk wani du raamény gaba wekna radéka. 15Véknwutakne Jerusalemét yéwuréka de Judana némaan du, nyédé duna némaan du wawo, de wunat kudi wakwek, kapéredi mu yadénké. Wakwetakne yadén kapéredi mu dérét yakatawuruké de wunat waatak. 16Waatadaka wuné derét kéga wak, ‘Naané Romna du kéga naané yo. Du las, Wan kapéredi mu yan du, naadaran de kudi bulnakwa taalat yéké de yo. Ye wani duna méniba téte némaan du nak véknwudu wani kudi wakweké de yo. Wakwedo wani du deku méniba téte deku kudi kaataké dé yo. Kapéredi mu débu yak, kapu kaapuk? De buldo némaan du véknwute wani muké kutdéngké dé yo. Kutdéngte dé kudi wakweké dé yo, wani muké. Wani du yéknwun mu yadéran némaan du waké dé yo, Wan yéknwun mu yan du. Wani du kapéredi mu yadéran némaan du waké dé yo, Wan kapéredi mu yan du. Waga wate kapéredi mu yan dut deké kwayéké dé yo. Taale de akwi du kudi bulké de yo. Kukba némaan du wani dut deké kwayéké dé yo. Wani dut deké bakna kwayémarék yaké dé yo. Naané Romna du waga naané yo.’ Naate wuné wak Judana duwat.

17“Waga wawuréka de kénét yaak, Polké kudi las wakweké nae. Yaadaka wuné kudi bulnakwa taaléba némaan ban rate wuné bari wak, wani dut wunéké kure yaadoké. 18 d  Dérét kure yaadaka deku méniba tédéka de Judana némaan du déké kudi wakwek. Wakwedaka kéga wuné wuna mawuléba wak, ‘Kapéredi mu yadénké wakweké de yo.’ Waga wawuréka de kapéredi muké kaapuk las wakwedan. 19Deku apa kudiké de waaruk. Kiyaan duké wawo de waaruk. Déku yé Jisas. Wani duké Pol dé wak, ‘Débu nébéle raapmék.’ 20Naate wadéka kéga wuné wuna mawuléba wak, ‘Yaga pulak wuné wani muké miték kutdéngké wuné yo?’ Waga sanévéknwute wuné Polét wak, ‘Jerusalemét yétu. Ye waba ména kudi véknwuruké méné mawulé yo, kapu kaapuk?’ 21 e  Naate wawuréka dé Pol wak, ‘Aya. Romna némaan ban wuna kudi véknwuké dé yo. Waga wuné mawulé yo. Kéba rate raamény gaba raké wuné yo.’ Naate wadéka wawuréka dé raamény gaba wekna ro. Kukba wawuru dé Romna némaan banké yéké dé yo.” 22Naate Pestas wadéka dé Agéripa wak, “Wuné wawo wani duna kudi véknwuké wuné mawulé yo.” Naate wadéka dé wak, “Séré méné déku kudi véknwuké méné yo.” Naate dé wak.

23 f  Wadéka gaan kwae ganba bét Agéripa bét Benaisi yéknwun baapmu wut kusadatakne miték kusowe bét yaak. Yae bét waariyakwa duna némaan du, wani gayéna némaan du wale, waga de kudi buldakwa gat wulaak, wupmalemu du taakwa téte védaka. Wulaadaka Pestas wadéka de Polét kure yaak. 24 g  Kure yaadaka dé Pestas wak, “Méné, Agéripa, méné némaan ban méné ro. Guné, kéba tékwa du taakwa akwi, guné mé véknwu. Guné kéni dut guné vu. Jerusalemba rakwa du taakwa, kéni képmaaba rakwa du taakwa, Judana du taakwa akwi de dérét waatik. Waatite las de wunéké yaak. Yae de wunat waak, ‘Wani du kiyaaduké naané mawulé yo. Dé ramarék yaké dé yo. Waménu de dérét viyaapérekgé de yo.’ 25Naate waadaka véknwutakne kéga wuné wak, ‘Wani du kaapuk kapéredi mu yadén. Samuké wuné wawuru de dérét viyaapérekgé de yo?’ Waga sanévéknwuréka dé wak, ‘Wuné Romna némaan banét kudi wakweké wunék. Dé wuna kudi véknwuké dé yo. Waga wuné mawulé yo.’ Naate wadéka wuné wak, ‘Wan yéknwun. Dé Romna némaan banké yéké dé yo.’ 26Naate watakne kéga wuné wuna mawuléba wak, ‘Du nak kapéredi mu yadéran némaan du nak kapéredi mu yadénké kudi kaviké dé yo nyégaba. Kavitakne wadu wani du nyéga kérae kure yéké dé yo, Romna némaan banké. Kapéredi mu yadéran bakna yémarék yaké dé yo Romna némaan banké.’ Waga wuné wak.

“Samu kudi kaviké wuné yo kéni duké? Samu kapéredi mu débu yak? Kaapuk kutdéngwurén. Yate wawuréka dé yae guna méniba dé tu. Bulaa gunat wuné waato. Guné déku kudi véknwuké guné yo. Méné, Agéripa, méné némaan ban méné ro. Méné déku kudi véknwutakne kapéredi mu yadénké wunat wakweké méné yo. Wakweménu wuné wani kudi kaviké wuné yo nyégaba. Kavitakne wawuru dé kérae kure yéké dé yo, Romna némaan banké. Kure yédu dé Romna némaan ban nyéga véte kapéredi mu yadénké kutdéngké dé yo.” Naate dé Pestas wak.

Copyright information for `ABTMAPRIK