Acts 26

Pol dé némaan ban Agéripat kudi wakwek

1Pestas waga wadéka dé Agéripa Polét wak, “Ména kudi mé wakwe.” Naate wadéka dé Pol déku taaba kusawuréte dé kéga wak:

2“Méné, Agéripa, méné némaan ban méné ro. Naané Judaké akwi ménébu kutdéngék. Naana kudi naana mawuléké ménébu kutdéngék. Kutdéngménéka bulaa ména méniba téte kudi wakweké wuné yéknwun mawulé yate dusék yo. Judana du wunat yénaa yadan kudi kaataké wunék. Méné wuna kudi véknwute bari wulkiyaa yamarék yaké méné yo. Waga wuné ménat waato.

4 a  “Baadi rate du ye wuné miték rak. Wuna kém wale naana gayé Jerusalemba wawo wuné miték rak. Judana du akwi waga de kutdéngék. 5Gorét waataké Parisina du apa jébaa de yo. Wani jébaa naané yanakwa jébaat dé talaknak. Wupmalemu kwaaré wuné Parisina duna apa kudi wuné véknwu. Waga de Judana du kutdéngék. Kutdéngte mawulé yadaran de Parisina duna apa kudi véknwurénké ménat wakweké de yo. 6 b  Bulaa kéba wuné tu, méné némaan ban rate wuna kudi véknwuménuké. Déknyényba Got dé naana képmawaarat wak, ‘Gunat kutkalé yaké wuné yo. Adél wuné wo.’ Naate wadéka de Judana kém taaba vétik sékérék maanba kayék vétik naané Judana du taakwa akwi waga naané Got wakwen kudiké sanévéknwute naanat kutkalé yadéran tuléké naané raségu. Gaan nyaa naané Gorét waatate naané wani tuléké naané raségu. Wuné wawo Got naanat kutkalé yaran tuléké wuné raségu. Raségéwuréka de Judana du las wunéké de wo, ‘Waga yate kapéredi mu débu yak.’ Waga wate yénaa de yo. 8Guné, kéba tékwa Judana du, guné kéga guné wo, ‘Got wamarék yaké dé yo, kiyaan du taakwa nébéle raapdoké.’ Samuké guné waga wo? Samuké guné Gotké kaapuk miték sanévéknwugunékwa?

9“Déknyényba kéga wuné wuna mawuléba wak, ‘Nasaret ban Jisasnyét yaalébaanké wunék. Déké miték sanévéknwukwa du taakwat yaalébaante dérét wawo yaalébaanké wunék.’ 10 c  Waga wate wuné derét yaalébaanék Jerusalemba. Nyédé duna némaan du wunat wadaka wuné de pulak téte Gotna du taakwat kulékiye wuné raamény gat kure yék. Kure yéte de derét viyaapérekgé kudi buldaka wuné wawo derét viyaapérekgé wuné wak. 11 d  Wupmalemu nyaa wawuréka de Gotna du taakwat yaalébaanék, Gotna kudi buldakwa akwi gaba. Némaan Banké kapéredi kudi wakwedoké nae wuné waga yak. Derét rékarékat kapére yate wuné séknaa get yéte derét yaalébaanké wuné mawulé yak.” Naate dé Pol wak.

Pol dé Jisaské miték sanévéknwudénké kudi wakwek

12Pol waga watakne dé kéga wak, “Méné mé véknwu. Nak apu derét yaalébaanké yawuréka de nyédé duna némaan du nyéga tiyaate wadaka wuné kérae kure yék Damaskasnyét. 13Yéwuréka nyaa nawurédéka yaa yaankwa pulak mu nyétba giyae dé ték, wuné wale yén du wale ténanba. Wani yaa yaante nyaat dé talaknak. Giyae tédéka wuné vék. 14Yaa yaankwa pulak mu tédéka naané képmaaba akérék. Akére kwaate wuné véknwuk kudi nak wunat wuna gayéna kudiba wadéka. Wani kudina yé Yibru. Kéga dé wak, ‘Méné, Sol, samuké méné wunat yaalébaanu? Raamény tékwa muba akite méné kaagél kuru. Méné wunat yaalébaanké nae méné ménat yaalébaanu.’ 15Naate wadéka wuné waatak, ‘Némaan Ban, méné kiyadé?’ Naate waatawuréka dé wak, ‘Kén wuné, Jisas wuné. Wunat méné yaalébaanu. 16Mé raapme méné téké yo. Wuné ménéké wuné yao, méné wuna jébaa yaménuké. Wunat bulaa vétakne méné wani muké kudi wakweké méné yo. Kukba wakwatnyéwuréran jébaaké wawo kudi wakweké méné yo. 17Kudi wakweménu de ména du, nak geba rakwa du wawo ménat viyaaké yado wuné ménat kutkalé yaké wuné yo. Wawuru méné nak geba rakwa du taakwaké yéké méné yo. 18 e  Ye de kulé mawulé kéraadoké kudi wakweké méné yo. Méné kudi wakweménu de gaankété kulaknyénytakne nyaaba téké de yo. Kudi wakweménu deku kapéredi mawulé kulaknyénytakne de yéknwun mawulé kéraaké de yo. Kudi wakweménu Setenna kudi kulaknyénytakne de Gotna kudi véknwuké de yo. Waga véknwute wunéké miték sanévéknwudo wuné yadan kapéredi mu yatnyéputiwuru de kulé mawulé kérae miték rasaakuké de yo apuba apuba. De wawo wuna du taakwa raké de yo.’ Naate dé Némaan Ban Jisas wunat wak.” Waga dé Pol wak.

Pol dé Agéripat yadén jébaaké kudi wakwek

19Pol waga watakne dé kéga wak: “Agéripa, méné némaan ban méné ro. Méné mé véknwu. Wani mu nyétba yadéka wuné vék. Véte kudi véknwutakne wani duna kudiké kuk kaapuk kwayéwurén. 20 f  Taale Damaskasba rakwa du taakwat wuné wani muké kudi wakwek. Wakwetakne ye wuné Jerusalemba rakwa du taakwat wakwek. Wakwetakne ye wuné Judiaba tékwa gege gayét yéte wuné wakwekéreyék. Wakwetakne ye wuné nak gena du taakwat wawo wuné wakwek. Kéga wuné wakwek, ‘Guné guna kapéredi mawulé kulaknyénytakne guné Gotna kudi véknwuké yo. Véknwute yéknwun mawulé yate yéknwun jébaa male yaké guné yo.’ Naate wuné derét wakwek. 21 g  Wani kudi wakwetakne Gotna kudi buldakwa némaa gat wulae téwuréka de Judana du wunat kulékiye de wunat viyaapérekgé yak. 22Yadaka Got dé wunat kutkalé yadéka wuné miték ték. Apuba apuba Got dé wunat kutkalé yo. Yadéka bulaa némaan duna méniba, bakna duna méniba wawo téte gunat wuné kudi wakweyo. Déknyényba naana képmawaara Moses Gotna yéba kudi wakwen du wawo de wani kudi wakwek. Deku kudi male wuné wakweyo. Nak pulak kudi kaapuk wakwewurékwa. 23 h  Kéga de wak: ‘Got wadén ban Krais kaagél kure kiyae tépa nébéle raapké dé yo. Dé taale nébéle raapké dé yo. Kukba akwi kiyaan du taakwa nébéle raapké de yo. Krais nébéle raapme dé naana gayéna du taakwa, nak gena du taakwat wawo kudi wakweké dé yo, nyaaba rasaakudaranké.’ Naate wadaka wuné wawo wuné waga wo.” Waga dé Pol wak.

Agéripa déku kudi véknwuduké dé Pol kudi wakwek

24Pol waga wadéka dé Pestas némaanba waate dé wak, “Pol, méné wupmalemu kudi véknwute wupmalemu nyégaba véménéka ména mawulé yékéyaak dé yo.” 25Naate wadéka dé Pol wak, “Némaan du Pestas, wuna mawulé kaapuk yékéyaak yadékwa. Wuna kudi adél kudi. Yénaa kudi kaapuk. 26 i  Agéripa, méné némaan ban méné ro. Méné mé véknwu. Wani mu yadaka ménébu vék. Wani mu kaapuk paakudan. Méné kutdéngék wakwewurén muké. Waga wuné kutdéngék. Kutdéngte wuné wup yamarék yate wuné ménat wakweyo. 27Déknyényba Gotna yéba kudi wakwen du de déku kudi kavik déku nyégaba. Méné kavidan kudiké méné miték sanévéknwu, kapu kaapuk? Wani kudiké méné miték sanévéknwu. Waga wuné kutdéngék.” 28Naate wadéka dé Agéripa wak, “Yaga pulak? Méné makwal kudi ménébu wakwek. Sal wani makwal kudi véknwute wuné Jisas Kraiské miték sanévéknwuké wuné yo?” 29Naate wate yénaa yadéka dé Pol wak, “Méné bari Jisas Kraiské miték sanévéknwuké méné yo, kapu kukba déké miték sanévéknwuké méné yo? Déké miték sanévéknwuménéran wan yéknwun. Wuné Gorét wuné waato gunéké. Méné, wuna kudi véknwukwa akwi du taakwa wawo, guné wuné pulak tégunuké wuné mawulé yo. Kulé mawulé kéraawurénké wuné kudi wakweyo. Kéni apa baagwi wunat gidanké kaapuk kudi wakwewurékwa.”

30Pol waga wadéka de waba ran akwi du taakwa, némaan ban Agéripa, déku taakwa Benaisi, némaan du Pestas wawo waga de akwi raapme ték. 31 j  Raapme te de gwaadék. Gwaade de kapmu bulte de wak, “Wani du kapéredi mu las kaapuk yadén. Dérét raamény gaba taknamarék yaké de yo. Dérét viyaapérekmarék yaké de yo.” 32Naate wate dé Agéripa Pestasnyét wak, “Wani du Romna némaan ban déku kudi véknwuduké kudi wakwemarék yadu mukatik dé bakna yéduké méné wakatik méné yak.” Naate dé Agéripa wak.

Copyright information for `ABTMAPRIK