Galatians 5

Naané baagwit gidan du taakwa pulak ramarék yate miték raké naané yo

a Waga rate, naané kulé mawulé kérae miték rasaakunoké Krais Jisas naanat kutkalé yadénké sanévéknwute, guné miték male rasaakuké guné yo. Yate guné apa yagunu Moses wakwen apa kudi gunéké apa yamarék yaké dé yo. Yadu guné baagwit gidan du taakwa pulak tépa ramarék yaké guné yo.

Guné mé véknwu. Wuné Pol gunat wakwewuru guné mé véknwu. Guné Gotna méniba yéknwun mu yakwa du raké yate wagunu Judana du guna sépé sékudaran Moses wakwen apa kudi gunéké apa yaké dé yo. Waga yadéran guné Krais Jisasna jébaaké guné kuk kwayu. Waga kwayégunu Krais Jisas gunat kutkalé yamarék yaké dé yo. Guné kéni kudi miték kutdénggunuké wuné mawulé yo. Yate wuné gunat tépa wakweyo. Guné Gotna méniba yéknwun mu yakwa du raké yate, Moses wakwen apa kudi nak taabék véknwe wagunu de guna sépé sékudaran guné Moses wakwen apa kudi akwi véknwuké guné yo. Guné las Gotna méniba yéknwun mu yakwa du raké nae Moses wakwen apa kudi véknwe guné Krais Jisasnyét guné kulaknyényu. Dé wale nakurak mawulé yamarék yate guné nak mawulé yate ro. Ragunu Got gunéké yéknwun mawulé kwayémarék yate gunat kutkalé yamarék yaké dé yo. Naané waga kaapuk ranakwa. Gotna Yaamabi Kraisna jébaaké naanat yakwatnyédéka naané yéknwun mawulé yate Kraiské miték sanévéknwute naané wo, “Krais Jisas gwaamale yae naanat kérae kure yéké dé yo. Kure yédu naané Gotna méniba yéknwun mu yakwa du raké naané yo. Wan adél.” Naate wate naané déké raségu. Naané Krais Jisasna jébaaba yaale dé wale naané nakurak mawulé yate ro. Rate sépéké kaapuk sanévéknwunakwa. De naana sépé de sékuk, kapu naana sépé kaapuk sékudan? Dékumuk. Wan bakna mu. Némaa mu kaapuk. Kéni mu wan némaa mu. Naané Krais Jisaské miték sanévéknwute déku kudiké “Adél” naate naané nak du taakwa Gotké wawo mawulat kapére yaké naané yo. Waga yanaran wan némaa mu.

Déknyényba Kraisna kudi miték véknwute guné Galesiaba rakwa du taakwa yéknwun mawulé yate miték rak. Ragunéka bulaa du las yae guna mawulé de yaalébaanu. Yaalébaandaka guné wani adél kudi kulaknyényké sanévéknwute Moses wakwen apa kudiké guné sanévéknwu. Waga yagunuké Got kaapuk wadén. Got gunat dé wak, déku nyaan Krais Jisaské miték sanévéknwugunuké. Got guna mawulé kaapuk yaalébaandén. Wan yénaa yakwa du de guna mawulé yaalébaanék. Résépuké kudi las wakweké wuné yo. Walkamu résépu kadémuba yeyé yeyate kutdéka dé kadému bari kapéredi yo. Yénaa yakwa kudi wan résépu yeyé yeyakwa pulak yate, bari du taakwana mawulé yaalébaanké dé yo.

10 Gunéké wuné yéknwun mawulé yo. Wani du guna mawulé yaalébaanmarék yaké de yo, naané guné wale, naana Némaan Ban Krais Jisas wale nakurak mawulé yate ranakwa bege. Wuné kutdéngék. Guna mawulé wuna mawulé pulak téké dé yo. Yadu guné wuné wale nakurak mawulé yaké guné yo, wakwewurékwa kudiké. Yagunu Moses wakwen apa kudi gunéké apa yamarék yaké dé yo. Waga kutdéngte wuné kéga wawo wuné kutdéngék. Guna mawulé yaalébaankwa du kapéredi mu waga yadanké Got wani du yadan kapéredi mu derét yakataké dé yo. Wani du wan némaan du, kapu bakna du de? Dékumuk. Got wani du yadan kapéredi mu derét yakataké dé yo.

11  b Krais Jisasna jébaaba yaale wuna némaadugu wayéknaje nyangegu pulak rakwa du taakwa, mé véknwu. Wuné Krais Jisasna kudi wakwete wuné kéni kudi kaapuk wawurékwa, “Guné Moses wakwen apa kudi véknwe guna sépé sékuké guné yo.” Naate kaapuk wawurékwa. Déknyényba kwatkwa rate wuné wani kudi wakwek. Bulaa wani kudi kaapuk wawurékwa. Wuné sépé sékutakne Gotna méniba yéknwun mu yakwa du radaran kudi tépa wakwewuru mukatik, de Judana du wunat yaalébaanmarék yado. Wuné Krais Jisas naanéké miba kiyaadéka naané Gotna méniba yéknwun mu yakwa du taakwa ranakwa kudi wakwewuréka de wuna kudiké kuk kwayu. 12 Guna mawulé yaalébaankwa du deku sépé akwi sékudaran wan yéknwun.

13  c Guné wuna du taakwa, guné mé miték véknwu. Got gunat wadéka guné Krais Jisasna jébaaba gunébu yaalak. Yaalagunék Moses wakwen apa kudi gunéké apa kaapuk yadékwa. Guné baagwit gidan du taakwa pulak ramarék yate guné miték ro. Rate guné wamarék yaké guné yo, “Naané mawulé yanakwa pulak yaké naané yo. Yate kapéredi muké mawulé yate kapéredi mu yaké naané yo.” Waga wamarék yaké guné yo. Guné kéga waké guné yo, “Naané wale Krais Jisasna jébaaba yaalan du taakwaké naané mawulat kapére yaké naané yo. Yate naané derét kutkalé yaké naané yo.” Naate wate guné deké mawulat kapére yate derét kutkalé yate miték raké guné yo. 14  d Guné waga yagunéranké kéni kudi dé kwao, Moses kavin apa kudiba: Guné guna sépéké mawulat kapére yagunékwa pulak, guné nak du taakwaké mawulat kapére yaké guné yo. Yate derét kutkalé yaké guné yo. Guné wani nakurak kudi miték véknwute wadékwa pulak yate, guné Moses wakwen akwi apa kudi véknwute wadéka yagunékwa pulak yaké guné yo. Yate miték raké guné yo. 15 Guné waga ramarék yate kwatbosa waariyakwa pulak, guna du taakwa wale waaru waariyate derét yaalébaangunéran guné jérawu yaké guné yo, guné akwi yalakmuké.

Naané Gotna Yaamabina kudi véknwute miték raké naané yo

16  e Wani kudi wakwete kéni muké wuné sanévéknwu. Mé véknwu. Gotna Yaamabi guna mawuléba wulae tédu guné Gotna Yaamabina kudi miték véknwusaakute miték raké guné yo. Waga rate guné yéknwun mawulé yate yéknwun mu male yaké guné yo. Guné kapéredi mawulé yamarék yate kapéredi mu yamarék yaké guné yo. 17  f Du taakwana kapéredi mawulé wan Gotna Yaamabina mawulé pulak kaapuk. Gotna Yaamabi du taakwana kapéredi mawulé wale maama pulak bét ro. Rabétka Gotna Yaamabi naana kapéredi mawulé wale naana mawuléba téte kudi vétik wate bét waariyo. Yabétka guné mawulé yagunékwa mu yaké guné yapatiyu. 18  g Guné Gotna Yaamabi mawulé yadékwa pulak yate miték raké guné yo. Ragunu Moses wakwen apa kudi gunéké apa yamarék yaké dé yo.

19 Naané du taakwana kapéredi mawuléké naanébu kutdéngék. Wani mawulé yate de nak du taakwa wale kapéredi mu yadakwa, kés pulak nak pulak yénaa gorét waatadakwa, kus mayéra yadakwa, nak du taakwa wale maama radakwa, waaru waariyadakwa, nak du taakwaké kapére mawulé yadakwa, rékaréka yadakwa, deku kapmu gwalmu kéraaké sanévéknwudakwa, nak du taakwat waatidakwa, nakurak mawulé yamarék yate kémba kémba rate miték ramarék yadakwa, nak du taakwaké nyégi yadakwa, waagété gu katakne waagété yadakwa, apakélé yaa sérakne wupmalemu kadému gu wawo katakne kapéredi mu yadakwa, waga pulak kapéredi mu las wawo yadakwa, waga yate de kapéredi mawulé yate kapéredi mu yo. Gunat déknyényba wakwewurén pulak bulaa wuné gunat tépa wakweyo. Guné wani kapéredi mu yamarék yaké guné yo. Wani kapéredi mu yakwa du taakwa Got wale rasaakumarék yaké de yo. Gotna gayét yémarék yaké de yo.

22  h Gotna Yaamabina kudi véknwukwa du taakwa yéknwun mawulé yate Gotna gayét yéké de yo. Gotna Yaamabi kure tékwa du taakwa de kéga yaké de yo. De nak du taakwaké mawulat kapére yadaran, yéknwun mawulé yate Gotké dusék takwasék yadaran, nak du taakwa wale miték radaran, nak du taakwa derét yadan kapéredi mu derét kaatamarék yadaran, du taakwat kutkalé yadaran, yéknwun mu male yadaran, wakwedakwa pulak yadaran, nak du taakwat kwekére yadaran, miték sanévéknwute miték radaran, waga yate yéknwun mu yaké de yo. Wani yéknwun mu yadaran akwi du taakwa derét waatikaapuk yaké de yo. 24  i Wani yéknwun mu yakwa du taakwa wan Krais Jisasna du taakwa de ro. De déknyényba yadan kapéredi mawuléké debu kuk kwayék, Krais Jisasna du taakwa radakwa bege. Krais Jisas déknyényba miba kiyaadék de wani kapéredi mawuléké kuk kwayétakne de yéknwun mawulé male yo.

25  j Wan Gotna Yaamabi dé naanéké kulé mawulé tiyaak. Naané tiyaadén kulé mawulé kérae déku kudi véknwusaakute naané miték male rate yéknwun mu male yaké naané yo. Naané naana yéba kevérékmarék yaké naané yo. 26  k Naané naana yéba kevéréknaran naané naana du taakwana mawulé yaalébaanno de naanéké nyégi yaké de yo. De waga yamarék yado naané akwi miték male ranoké, naané Gotna Yaamabina kudi véknwuké naané yo.

Copyright information for ABTMAPRIK