c3:7-11 Sam 95:7-11
d3:7-8 Eks 17:7, Nam 20:2-5
e3:11 Nam 14:21-23
g3:15 Sam 95:7-8
h3:16-18 Nam 14:1-33

Hebrews 3

Jisasna jébaa dé Mosesna jébaat talaknak

1 a  Jisasna jébaaba yaale wuna némaadugu wayéknaje nyangegu pulak rakwa du taakwa, Got gunat wawo débu wak, déku du taakwa rate dé wale déku gayéba ragunuké. Guné Jisaské mé sanévéknwu. Dé Gotna kudi dé kure yaak naanéké. Dé Gotké jébaa yakwa nyédé duna némaan ban dé ro. Rate dé naané déku du taakwaké sanévéknwute dé Gorét waato naanéké. 2Got dérét dé wak, nyédé duna némaan banna jébaa déké yaduké. Wadéka dé déké yéknwun jébaa male yak. Déknyényba Gotna du Moses waga dé yéknwun jébaa yak. Dé Gotna du taakwa wale rate deké miték véte dé Gotké yéknwun jébaa yak.

3Kéni aja kudi mé véknwu. Du yéknwun ga kaataknadéka naané, “Wan yéknwun” naate, naané gaké male kaapuk sanévéknwunakwa. Naané ga kaan duké wawo naané sanévéknwu. Sanévéknwute naané wani duna yéba kevéréknu. Wani aja kudiké mé sanévéknwu. Moses wan gana kwaat pulak. Jisas wan ga kaan du pulak. Naané gaké sanévéknwumarék yanaran pulak, naané Moseské sanévéknwumarék yaké naané yo. Naané Jisaské sanévéknwute déku yéba kevérékgé naané yo. Ga kaan duna yéba kevéréknakwa pulak, naané Jisasna yéba kevérékgé naané yo. 4Akwi du, taakwa, gwalmu kuttaknan ban wan Got. Naané déku yéba némaanba kevérékgé naané yo. 5Moses Gotna du taakwa wale rate dé Got wadén pulak yak. Yate yéknwun jébaa male yate dé Got kukba yaran jébaaké dé kudi wakwek. Moses wan jébaa yakwa du male. 6 b  Jisas Krais wan Gotna nyaan. Dé Gotna du taakwaké némaan ban rate deké miték véte yéknwun jébaa male dé yak. Déku jébaa dé Mosesna jébaat talaknak. Naané Jisasna jébaaba yaalan du taakwa naané Gotna du taakwa naané ro. Naané déku jébaa kutsaakute déké miték sanévéknwusaakute waké naané yo, “Naana Némaan Ban naanat kutkalé yasaakuké dé yo.” Naate wate waga yasaakunaran naané Gotna du taakwa rasaakuké naané yo.

Gotna kudiké kélik yakwa du taakwa yaap ramarék yaké de yo

7 c , d  Jisas Kraisna jébaa Mosesna jébaat talaknadénké sanévéknwute, naané Gotna Yaamabi wakwedén kudi véknwuké naané yo. Déku kudi Gotna nyégaba kéga dé kwao:

Got bulaa gunat kudi wakwedéran guné déku kudi mé miték véknwu.
Déku kudiké kélik yamarék yaké guné yo.
Déknyényba guna képmawaara du ramarék taaléba rate Gotké miték sanévéknwumarék yate de déku kudiké kélik yak.
Yate déké de kuk kwayék.
Guné de yadan pulak yamarék yaké guné yo.
9Got dé wak, “Guna képmawaara radan taaléba wupmalemu (40) kwaaré wuné rate jébaa yak.
Yawuréka vétakne kapéredi mu yasaakute de wunéké kaapuk miték sanévéknwudan.
10Yadaka wuné derét rékaréka yate wuné wak, ‘Apuba apuba deku mawulé kaapuk miték tédékwa. De wuna kudi véknwumuké kélik de yo.’
11 e  Naate watakne derét rékarékat kapére yate wuné wak, ‘Wani du taakwa wuné wale yaap ramarék yaké de yo. Wan adél.’ Naate wuné wak.”
Waga dé Got wak.

Isrel yan pulak, Gotna kudiké kuk kwayémarék yaké naané yo

12Wuna némaadugu wayéknaje nyangegu pulak rakwa du taakwa, jérawu yaké guné yo. Guné las guna mawulé kapéredi yadu guné Gotké miték sanévéknwumarék yamuké, guné jérawu yaké guné yo. Guna mawulé waga miték témarék yadu guné rasaakukwa ban Gotké kuk kwayémuké, guné jérawu yaké guné yo. 13Guné jérawu yate kéga yaké guné yo. Yénaa yakwa ban Seten gunat tébétdu guné guna kapéredi mawulé véknwute Gotna kudiké kuk kwayémuké guné jérawu yaké guné yo. Got dé akwi du taakwat wo, déku jébaaba yaaladoké. Derét wadékwa tulé wekna tédu guné guna du taakwat apuba apuba yéknwun kudi wakwete deku mawulat kutkalé yaké guné yo. Yagunu de yéknwun kudi wakwete guna mawulat kutkalé yaké de yo. Yado guné Gotna kudiké kuk kwayémarék yaké guné yo. 14 f  Déknyényba Jisas Kraisna jébaaba batnyé yaale naané Gotké miték male sanévéknwuk. Naané déké miték sanévéknwusaakuké naané yo. Kukba kiyaaké yate déké wekna sanévéknwusaakuké naané yo. Sanévéknwute kiyae naané Krais wale déku gayéba rasaakuké naané yo. Rasaakunaranké sanévéknwute, guné Gotké miték sanévéknwusaakuké guné yo.

15 g  Gotna nyégaba kwaakwa kéni kudi gunat tépa wuné wakweyo:

Got bulaa gunat kudi wakwedéran guné déku kudi mé miték véknwu.
Déku kudiké kélik yamarék yaké guné yo.
Déknyényba guna képmawaara de déku kudiké kélik yak.
Yate déké de kuk kwayék.
Guné de yadan pulak yamarék yaké guné yo.
Wani kudi naané wawo véknwuké naané yo.

16 h  Mé véknwu. Déknyényba kiyadé Gotna kudi véknwe déku kudiké kélik yate déké kuk kwayék? Wan Isipna képmaa kulaknyénytakne Moses wale yén akwi du taakwa de waga yak. 17Wupmalemu (40) kwaaré Got kiyadat dé rékaréka yak? Wan wani kapéredi mu yan du taakwat dé rékaréka yak. Yadéka de du ramarék taaléba kiyaak. 18Déknyényba Got dé adél kudi kéga wak, “Wani du taakwa wuné wale yaap ramarék yaké de yo.” Wani kudi wate kiyadéké dé wak? Wan Isipna képmaa kulaknyénytakne déké kuk kwayén du taakwaké nae dé wak. 19Wani du taakwa waga yadaka naané kutdéngék. De Got wale yaap kaapuk radan, de déku kudi miték véknwumarék yadan bege.

Copyright information for `ABTMAPRIK