Hebrews 9

Déknyényba ran némaan ban dé kwaamina wény kwayék Gotké

1Déknyényba, Got taale némaa adél kudi wakwedén tulé dé du taakwat wak, déku yéba kevérékdaranké. Déku yéba kevérékdaran ga kaadaranké wawo dé derét wak. 2 a , b  Wadéka de meme sépat yadan ga de nak kaak. Kaatakne de apakélé baapmu wut nak nyédéba lékitaknak. Lékitaknadaka ga vétik dé ték. Maakna gaba tékwa gaké de wak, “Wan yéknwun ga.” Watakne wani nyédéba de lam nak, jaabé nak taknak. Wani jaabéba de Gotké kwayédan béret taknak. Awula nyédé gaké de wak, “Wan yéknwun ga. Got rakwa nyédé ga.” Naate de wak. 4Wani nyédé gaba de gol matut yadan jaabé taknak. Wani jaabéba de yaa sérakdaka yaatnyé yaalate yéknwun yaama yakwa mu de Gotké taknak. Gol matut kusodan bokis nak de wani nyédé gaba taknak. Wani bokiské de wak, “Gotna némaa adél kudi rakwa bokis.” Wani bokisba gol matut yadan awu dé awulaba nak rak. Wani awuba kadému dé las rak. Wani kadémuké de wak “mana”. Déknyényba Got wadéka wani kadému Gotna gayéba giyaadéka de Isrelna du taakwa wani kadému las kak. Déknyényba Eron sétowe tédén baagé saal dé waarék. Sétowe tédén baagé wawo wani bokisba dé rak. Matu vétik wawo wani bokisba bét rak. Déknyényba Moses Gotna apa kudi wani matuba dé kavik. 5Matut yadan Gotna kudi kure giyaakwa du pulak vétik bét wani bokis takuba kwati yaane bét rak. Wani matut yadan du pulak vétik wani bokisba kwati yaane rabétka du taakwa véte de wak, “Got waba dé ro.” Wani du vétit payék vétik vétik dé ték. Wani payék de meme bulmakawuna wény vaatknwudén taalé de taknatépék. Gotna gaba jébaa yakwa nyédé duna némaan ban dé meme bulmakawu viyae deku wény wani taaléba vaatknwuk, Got du taakwa yadan kapéredi muké tépa sanévéknwumarék yaduké. Bulaa wuné wani gaba rakwa muké kudi las wawo wakwemarék yaké wuné yo.

6 c  Wani mu Gotna gaba waga radéka Gotna gaba jébaa yakwa du déké jébaa yate akwi nyaa de maakna gaba tékwa gat wulaak. 7 d  Nyédé duna némaan ban male dé awula nyédé gat wulaak. Dé akwi kwaaré nakurak apu male dé wani gat wulaak. Dé bakna kaapuk wulaadén. Dé meme bulmakawuna wény kérae kure dé wulaak. Wulae dé wani wény Gotké kwayéte dé wak, “Méné kéni wényét véte yawurén kapéredi mu, nak du taakwa yadan kapéredi mu wawo yatnyéputiké méné yo. Kutdéngnan kapéredi mu, kutdéngmarék yanan kapéredi mu wawo yatnyéputiké méné yo.” Naate dé wak. 8 e  Naané wani muké sanévéknwunaka Gotna Yaamabi naana mawulat kutkalé yadéka naané kutdéngék. Maakna gaba tékwa ga wekna tédéka bakna du taakwa awula Got rakwa nyédé gat wulaaké de yapatiyu. Nyédé duna némaan ban male dé wulao.

9 f  Bakna du taakwa Gotké wulaamarék yadanké sanévéknwute, bulaa kéga naané kutdéngék. Déknyényba du taakwa yadan kapéredi muké sanévéknwute, Gotna gat ye de Gotna gaba jébaa yakwa nyédé duké kés pulak nak pulak gwalmu kwayék, de Gotké kwayédoké. Kwaami wawo de nyédé duké kwayék, de viyae tuwe Gotké kwayédoké. Waga yadaka wani du taakwana mawulé kaapuk yéknwun yadén. 10Déknyényba Moses wani du taakwat wupmalemu apa kudi dé wakwek, deku sépé yéknwun yaduké. Kadému gu kadaran, gu yaakudaran, kés pulak nak pulak apa kudi véknwudaranké, waga dé derét apa kudi wakwek. Wakwedéka du taakwa wani kudi véknwute wadén pulak yaké de mawulé yak. Got deku mawulé yéknwun yaduké nak kudi wakwedu de wani apa kudi kulaknyényké de yo. Waga naané kutdéngék.

Krais kiyaadéka déku wény dé akuk

11Got nak kudi wakwedéka Jisas Krais dé yaak. Yae dé Gotna gaba jébaa yakwa nyédé du Gotké gwalmu kwayédan pulak, dé kiyaaké yate déku sépé dé Gotké kwayék. Kwayétakne dé naana mawuléké yaabu dé kurék, naana mawulé yéknwun yadu naané Gotna gayét yénoké. Déknyényba Livaina du nyédé duna jébaa Gotké yate de kéni képmaaba rakwa du kaadan gat de wulaak. Jisas Krais kiyae dé kéni képmaaba rakwa du kaadan gat kaapuk wulaadén. Dé Gotna gayét waare déku gayéba kwaakwa gaba dé jébaa yo. Jébaa yadékwa taalé wan yéknwun taalé male. 12 g  Krais meme bulmakawuna wény Gotké kaapuk kwayédén. Dé nakurak apu kiyaadéka déku wény akudéka dé Gotna gayét waarék. Waare Got rakwa taalat dé wulaak. Got déku wény véte yanan kapéredi mu yatnyéputiye naanat kérae déku taababa dé taknak. Taknadénké naané dé wale miték rasaakuké naané yo apuba apuba.

13 h  Déknyényba du nak kapéredi muba kutdéka naana du de wak, wani du Gotna méniba kapéredi du radékwaké. Wadaka Gotna gaba jébaa yakwa nyédé du meme bulmakawu viyae, wény kéraate, yaaba kwaami tubiyaapme, bawu wény wawo kérae dé wani duna sépéba vaatknwuk. Vaatknwutakne dé wak, dé Gotna méniba yéknwun du tépa radékwaké. Dé sépéké dé wak. Wani duna mawuléké kaapuk wadén. 14 i  Jisas Krais waga kaapuk yadén. Dé naana sépat male kutkalé kaapuk yadékwa. Dé naana mawulat wawo dé kutkalé yo. Déknyényba naana mawulé kapéredi yadéka naané kéga naané wak, “Naané Moses wakwen apa kudi véknwute wadén pulak yanaran naané Gotna méniba yéknwun mu yakwa du taakwa raké naané yo.” Naate watakne waga raké yapatite bulaa naané kutdéngék. Jisas Krais yéknwun mu male dé yak. Yate kéni képmaaba rate Gotna kudi véknwute wadén pulak male dé yak. Yadéka Gotna Yaamabi apuba apuba rasaakute déké apa kwayédéka dé déku sépé Gotké kwayék. Kwayéte kiyaadéka déku wény dé akuk. Akudék dé Jisas naana mawulat kutkalé yo. Yadéka naané Gotna méniba yéknwun mu yakwa du taakwa naané ro. Rate apuba apuba rasaakukwa ban Gotna jébaa male kutsaakuké naané yo.

Kraisna wény akudéka naané kutdéngék Gotna kulé kudi adél yadéranké

15 j  Déknyényba Got déku apa kudi du taakwat wakwete dé kéni kudi wawo dé wakwek, “Guné wuna apa kudi véknwugunu wuné gunat kutkalé yaké wuné yo. Wan adél.” Naate wadéka du taakwa apa yamarék yate, wadén pulak yaké yapatidaka Got kulé kudi dé derét wak. Wadéka Jisas Krais dé yaak. Déknyényba du taakwa Got wadén pulak yaké yapatidaka Got yadan kapéredi mu kaapuk yatnyéputidén. Du taakwa yéknwun mawulé yadoké nae dé Krais kiyaak. Kiyaadéka Got déku du taakwat dé wak, déku jébaaba yaaladoké. Watakne dé derét wak, “Kiyaadénké wuné yagunén kapéredi mu yatnyéputiwuru guné wuna du taakwa raké guné yo.” Naate wadéka de déku baadi ro. Rate de dé wale miték rasaakuké de yo apuba apuba.

16Kéga naané yo. Du nak kukba kiyaadéranké sanévéknwute, apa kudi kéga dé wakweyo, “Kukba wuné kiyaawuru de wuna gwalmu munikweké de yo. Wuna gwalmu kéraaran duna yé bulaa kavitakne kukba kiyaawuru, de waga wuna gwalmu kéraaké de yo. Wan adél.” Naate watakne dé nyégaba wani duna yé kaviyu. Dé wekna radu deku yé nyégaba kavidén du déku gwalmu kéraamarék yaké de yo. Kukba kiyaadu deku yé nyégaba kavidén du vétakne déku gwalmu kéraaké de yo.

18Waga yate Got déknyényba déku apa kudi Judana du taakwat wakwedéka de déké bulmakawu viyaadaka wény akudéka kiyaadaka du taakwa véte de wak, “Got némaa adél kudi wakwetakne waga male yaké dé yo. Wény akudéka bulmakawu kiyaadaka vétakne naané kutdéngék, déku kudi adél yadéranké.” Naate de wak. 19 k  Déknyényba Moses Got wakwedén akwi apa kudi déku du taakwat wakwetakne dé meme bulmakawuna wény kérae dé gu wale sélorék. Sélore dé makwal migalé répmék. Wani miga yéknwun yaama dé yo. Répme sipsipna yéwi kérae gwaavé guba tawe gaaléba gitakne, wényba tawe, dé yeyé yeyate Gotna apa kudi kavidan nyégaba, du taakwat wawo dé vaatknwuk. 20Yeyé yeyate vaatknwute dé wak, “Kéni wény véte naané kutdéngék. Got naanat wakwedén apa kudi adél yaké dé yo. Naané déku kudi véknwute wadén pulak yaké naané yo.” 21Naate watakne dé meme sépat yatakne Gotna yéba kevérékdakwa ga, wani gaba rakwa akwi gwalmu wawo dé wényét vaatknwuk. 22 l  Got kéni kudi Mosesnyét wadéka dé Isrelna du taakwat wakwek. Got kéga dé wak, “Wuné wényét véte waké wuné yo, ‘Bulaa wani mu yéknwun dé yo.’ Naate waké wuné yo.” Got waga wadéranké sanévéknwute de wupmale muba wény vaatknwuk. Du taakwat kutkalé yaduké wény akuran Got wani du taakwa yan kapéredi mu yatnyéputiké dé yo. Yatnyéputiye yadan kapéredi muké tépa sanévéknwumarék yaké dé yo. Deké wény akumarék yaran Got wani du taakwa yan kapéredi mu yatnyéputimarék yate, yadan kapéredi muké yékéyaak yamarék yaké dé yo.

Krais yadan kapéredi muké dé déku sépé déku wény Gotké kwayék

23Kéni képmaaba kwaakwa ga, meme sépat yatakne Gotna yéba kevérékdan ga, wani gaba rakwa mu wawo wan Gotna gayéba kwaakwa ga pulak, wani gaba rakwa mu pulak wawo. Moses dé meme bulmakawuna wény képmaaba kwaakwa ga, wani gaba rakwa muba wawo dé vaatknwuk, de Gotna méniba yéknwun yadoké. Jisas Kraisna wény male dé apa yo, Gotna gayéba kwaakwa ga déku méniba yéknwun yaduké.

24 m  Wani kudi wuné wakweyo, Krais kiyae tépa nébéle raapme Gotna gayéba kwaakwa gat wulaadén bege. Kiyae tépa nébéle raapme dé Gorét waataké nae képmaaba rakwa du kaan gat kaapuk wulaadén. Wani ga wan nyaap pulak. Wani ga wan Gotna gayéba kwaakwa ga pulak. Krais Gotna gayét waaré wulae bulaa dé Gotna méniba ro. Rate dé naanéké Gorét waato. 25Déknyényba akwi kwaaré nyédé duna némaan ban meme bulmakawuna wény kérae kure dé Gotna yéba kevérékdan gat wulae awula nyédé gat dé wulaak. Déku wény kaapuk kérae kure wulaadén. Wulaadén ga wan Got ran ga. Jisas Krais waga kaapuk yadén. Dé nakurak apu kiyaadéka déku wény dé akuk. Déku sépé déku wény Gotké kwayéké nae dé Gotna gayéba kwaakwa gat wulaak. Nakurak apu male dé wulaak. 26Jisas képmaaba rakwa nyédé duna némaan ban yadén pulak yadu mukatik, dé akwi kwaaré kiyaakatik dé yak. Dé akwi kwaaré kiyaadu mukatik, wupmalemu apu déknyényba apa kaagél kutkatik dé yak. Got képmaa batnyé kuttaknadén tulé apa kaagél kutkatik dé yak. Bulaa ranakwa tulé wawo apa kaagél kutkatik dé yak. Bulaa ranakwa tulé nakurak apu dé Jisas yaak. Dé kiyae déku sépé déku wény Gotké kwayéké nae dé yaak. Got du taakwa yadan kapéredi mu yatnyéputidu de déku méniba yéknwun mu yakwa du taakwa radoké, dé Jisas Krais yaak.

27 n  Du taakwa kiyaado kukba Got apakélé kot véknwukwa némaan ba rate deké kudi wakweké dé yo. Akwi du béré taakwa béré nakurak apu male kiyaaké de yo. Got wadu de kiyaaké de yo. 28 o  Jisas Krais yadaran pulak dé yak. Dé nakurak apu male dé kiyaak. Wupmalemu du taakwa yadan kapéredi mu yatnyéputiké nae dé kiyaak. Kukba dé gwaamale yaaké dé yo. Gwaamale yae dé du taakwa yadan kapéredi mu yatnyéputiké yate tépa kiyaamarék yaké dé yo. Gwaamale yae dé déké mawulé yate raségékwa du taakwat kérae kure yéké dé yo, Gotna gayét.

Copyright information for `ABTMAPRIK