James 5

Wupmalemu gwalmu yan du taakwa

1 a  Bulaa guné wupmalemu gwalmu yan du taakwat wakweké wunék. Yagunén kapéredi muké Got gunat yakatadéranké sanévéknwugunu guna mawulé kapére yaké dé yo. Yadu guné géraate némaanba waaké guné yo. 2Guna gwalmu débu biyaapmék. Guna baapmu wut biyaak debu kérépaknék. 3Guné wupmalemu gwalmu yéwaa wawo gunébu jawutaknak. Jawutaknagunéka débu résépu yak. Got dé apakélé kot véknwute némaan ban raran tulé bari yaaké dé yo. Wani tulé akwi du taakwa guna résépu yan gwalmu yéwaat véte kutdéngké de yo. Guné yéknwun jébaa kaapuk yagunén. Waga kutdéngdo Got guné, guna gwalmu yéwaa wawo yaalébaanké dé yo. Du déku sépé yaaba tuwe kaagél kutdékwa pulak, kukba guné kaagél kutké guné yo. 4Guné yénaa yate gunéké jébaa yakwa du kadému yaanangunén képmaaba jébaa yadaka guné deké yéwaa kaapuk kwayégunén. Guné deku yéwaa kure ragunéka de némaanba wao. Waadaka naana Némaan Ban Got akwi némaan duwat talakne rate dé waadakwa kudi véknwu. 5Guné kéni képmaaba rate guné wupmalemu yéknwun gwalmu yéwaa wawo jawutakne guné dusék takwasék yak. Du taakwa wupmalemu kadému baaléké kwayédaka baalé wule téte, derét viyaadaran tuléké de sanévéknwumarék yo. Yadakwa pulak, guné wupmalemu kadému katakne wupmalemu gwalmu kure rate, guné Got gunat yakatadéran tuléké sanévéknwumarék yo. 6Guné yéknwun mu yakwa du taakwat bakna waatite derét gunébu viyaapéreknék. Yagunéka de gunat kaapuk viyaadan. Guné wupmalemu gwalmu yan du taakwa, wani kapéredi mu Got gunat yakataké dé yo. Bulaa guné yadéran muké sanévéknwute guné wup yate géraate némaanba waaké guné yo.

Naané naana mawuléba apa yate raségéké naané yo

7 b  Wuna némaadugu wayéknaje nyaagegu pulak rakwa du taakwa, gunat wuné wakweyo. Kapéredi mu gunéké yaadu guna mawuléba apa yate guné waké guné yo, “Dékumuk. Naana Némaan Ban Jisas Krais gwaamale yaadéran tuléké raségéké naané yo. Yéknwun mawulé male yate naané gwaamale yaaduké raségéké naané yo. Wani kapéredi muké naané nyégi yamarék yaké naané yo.” Naate wate guné kadému yaanandén képmaaba jébaa yakwa duké mé sanévéknwu. Yéknwun mawulé yate de maas viyaaduké de raségu. Yéknwun mawulé yate de yéknwun kadému yaaladuké de raségu. 8 c  Guné de yakwa pulak yéknwun mawulé yate guné Némaan Ban gwaamale yaaduké raségéké guné yo. Dé bari gwaamale yaadéranké sanévéknwute guna mawuléba apa yate guné yaaduké raségéké guné yo.

9 d  Wuna némaadugu wayéknaje nyangegu, guné nak du taakwat waatimarék yate deké kapéredi kudi wamarék yaké guné yo. Guné derét waatite kapéredi kudi wagunéran naana Némaan Ban Jisas Krais gunat waatiké dé yo. Dé apakélé kot véknwukwa némaan ban rate wani jébaa yaké bari gwaamale yaaké dé yo.

10 e  Wuna némaadugu wayéknaje nyangegu, guné Gotna yéba kudi wakwen duké mé sanévéknwu. Déknyényba Némaan Banna yéba kudi wakwedaka nak du de derét yaalébaanék. Yaalébaandaka de kaagél kutte deku mawuléba apa yate de nyégi yamarék yate miték rak. Waga yate radanké sanévéknwute, kapéredi mu gunéké yaadu guné guna mawuléba apa yate nyégi yamarék yate miték raké guné yo. 11 f  Naané kutdéngék. Némaan Banna yéba kudi wakwen du deku mawuléba déké kuk kaapuk kwayédan. Yadaka Got dé deké yéknwun mawulé yo. Déknyényba ran du Jopké wawo mé sanévéknwu. Wupmalemu kapéredi mu déké yaadéka dé Jop déku mawuléba apa yate dé mitékne rak. Rate dé Gotké miték sanévéknwusaakuk. Déku mawuléba apa yate miték rasaakudéka kukba Got dé déké yéknwun mu kwayék. Waga yadén muké gunébu kutdéngék. Naana Némaan Ban Got dé déku du taakwaké mawulé lékte naanéké dé yéknwun mawulé yo. Waga yadékwaké naané kutdéngék.

Naané deku yéba wakwemarék yaké naané yo

12 g  Wuna némaadugu wayéknaje nyangegu, kéni némaa kudi mé véknwu. Guné adél yaran kudi wakweké mawulé yate, nak du guna kudi adél yaranké kutdéngdoké, guné “Adél” naaké guné yo. Waga male waké guné yo. Guné kéga wamarék yaké guné yo, “Gotna gayéna yéba wuné wakweyo.” Kéga wamarék yaké guné yo, “Kéni képmaana yéba wuné wakweyo.” Kés mu nak muna yéba wakwemarék yaké guné yo. Guné “Adél” male naagunéran wan yéknwun. Guné “Kaapuk” male naagunéran wan yéknwun. Guné waga yagunéran Got apakélé kot véknwute némaan ban raran tulé gunat waatimarék yaké dé yo.

De Gotké miték sanévéknwute dérét waatadaran dé derét kutkalé yaké dé yo

13 h  Gunéké las kapéredi mu yaaran guné Gorét waataké guné yo, dé gunat kutkalé yaduké. Guné las yéknwun mawulé yagunéran guné Gotké gwaaré waate Gotna yéba kevérékgé guné yo.

14Guna du nak kiyakiya yadu kwaadéran dé Jisas Kraisna jébaaba yaalan du taakwana némaan duwat waaké dé yo. Waadu yae de naana Némaan Banna yéba wakwete wani duna sépéba de sépéba kutdakwa wel kutte Gorét waataké de yo, dérét kutnébulduké. 15 i  Wani némaan du Gotké miték sanévéknwute, deku mawuléba apa yate, kiyakiya yakwa dut kutnébuldéranké sanévéknwute Gorét waatadaran Got wani kiyakiya yakwa dut kutnébuldu dé tépa yéknwun yaké dé yo. De waga waatado wani du kapéredi mu déknyényba ye kiyakiya yadéran Got wani kapéredi mu yatnyéputiye wani duna kapéedi mawulé kutnébulké dé yo.

16 j  Got waga yadéranké sanévéknwute wuné gunat wo. Guné guna du taakwat yagunén kapéredi muké mawulé lékte wani muké wakweké guné yo. Wakwegunu de Gorét waataké de yo, dé yagunén kapéredi mu yatnyéputiye yagunén kapéredi mawulé kutnébulduké. Guna du taakwa yadan kapéredi muké mawulé lékte wani muké wakweké de yo. Wakwedo guné Gorét waataké guné yo, dé guna du taakwa yan kapéredi mu yatnyéputiye yadan kapéredi mawulé kutnébulduké. Gotna kudi véknwute yéknwun mawulé yakwa du taakwa de deku mawuléba apa yate Gorét waatasaakudaka deku kudi apat dé kapére yo. Yate de nak du taakwat kutkalé yaké de yo.

17 k  Guné Ilaijaké guné kutdéngék. Naané ranakwa pulak, déknyényba dé rak. Dé déku mawuléba apa yate Gorét dé waatak, maas viyaamarék yaduké. Waatadéka kwaaré kupuk baapmu nak taaba sékét nak taababa kayék nakurak, nyaa male dé vék. Maas kaapuk viyaan. 18Yadéka maas viyaaduké dé tépa Gorét waatak. Waatadéka Got wadéka maas viyaadéka dé képmaaba kadému tépa yaalak. Ilaija déku mawuléba apa yate Gorét waatadéka Got waga yadénké guné kutdéngék.

De Gotna kudi kulaknyénydaran derét kutkalé yaké naané yo

19 l  Wuna némaadugu wayéknaje nyangegu, mé véknwu. Guna du nak Got wakwen adél kudi kulaknyénytakne, nak yaabuba yédu guna nak du déké bari ye, dé Gotna kudi tépa véknwute Gotké yénakwa yaabuba tépa yéduké wakwedéran dé dérét kutkalé yaké dé yo. Yadu wani du kapéredi mawulé kulaknyénytakne, Gotna kudi tépa véknwute, Gotké yénakwa yaabuba tépa yédéran Got wale miték rasaakuké dé yo apuba apuba. Yalakmarék yaké dé yo. Yadu Got wani du yadén wupmalemu kapéredi mu yatnyéputiké dé yo. Wani dut kutkalé yaran du waga kutdéngké dé yo.

Wani wuné wakwebutik.

Copyright information for `ABTMAPRIK