John 11

Lasaras débu kiyaak

1 a  Betaniba ran du nak dé kiyakiya yak. Déku yé Lasaras. Betani wan Maria bét léku némaadu Matana néwaage. 2 b  Nak nyaa wani taakwa Maria lé yéknwun yaama yakwa gu Némaan Ban Jisasna maanba sévik. Sévitakne lé léku nébat yatnyék. Wan léku kayé Lasaras dé kiyakiya yak. 3 c  Yadéka Jisas séknaaba radéka bét Lasarasna nyange vétik kéni kudi Jisasnyét wakwesatik: “Némaan Ban, mawulat kapére yaménékwa du kiyakiya dé yo.” 4 d  Jisas wani kudi véknwute dé wak, “Wani kiyakiya yadu dé kiyaamarék yaké dé yo. Wuné Gotna nyaan. Wuné dérét kutnébulwuru guné dérét véte Gotna yéba kevérékgé guné yo. Yate guné wuna yéba wawo kevérékgé guné yo.” Naate dé wak.

5Jisas dé Maria, Mata, Lasaraské mawulat kapére yak. Lasaras kiyakiya yadékwaké véknwutakne dé radén gayéba nyaa vétik wawo rak. 7Re kukba dé naanat wak, “Judiat tépa gwaamale yéké naané yo.” 8 e  Naate wadéka naané déku du wak, “Némaan du, bulaa male de ménat matut viyaaké yak. Yadaka samuké méné wani képmaat tépa gwaamale yéké méné wo?” 9Naate wanaka dé Jisas wak, “Du nyaaba yédaran akérémarék yaké de yo, nyaa védéka véte miték yédakwa bege. Gaan yéran du wani akéréké de yo, gaan yadéka miték vémarék yadakwa bege. Du nyaaba jébaa yate yéknwun jébaa yaké de yo. Jébaa yawurékwa tulé wekna dé ro. Wunat viyaapérekdaran tulé kaapuk wekna yaan. Bulaa wuna jébaa yaké wuné yo.” 11 f  Waga watakne dé tépa naanat wak, “Naana du Lasaras widé dé kwao. Wuné ye wawuru tépa raapké dé yo.” 12Naate wate dé Lasaras kiyaanké dé wakwek. Wakwedéka naana mawuléba naané wak, “Wan bakna widé kwaadékwaké dé wakweyo.” Waga wate naané wak, “Némaan Ban, dé bakna widé kwaadéran dé yéknwun yaké dé yo.” 14Waga wanaka dé naanat wak, “Lasaras débu kiyaak. 15Kiyaadéka wuné dé wale kaapuk rawurén. Guné wuna apaké kutdénggunuké nae wuné déké yémarék yawurék dé wuna mawulé yéknwun yo. Bulaa déké yéké naané yo.” 16Naate wadéka déku du nak Tomas, déku nak yé Didimas dé naanat wak, “Naané dé wale ye naané dé wale kiyaaké yo.” Naate dé wak.

Jisas wadu de tépa nébéle raapme rasaakuké de yo

17Jisas wale waga naané yék. Ye saabe dé Jisas kudi véknwuk Lasaraské. Lasaras nyaa wan véti wan véti dé rémdan waaguba kwaak.

18Betani Jerusalem tékwaba dé tu (3 kilomita pulak). Séknaaba kaapuk tékwa. 19Mata bét Mariana kayé kiyaadéka de wupmalemu du taakwa Jerusalem kulaknyénytakne de Betanit yék, bét wale raké.

20Naané Jisas wale yaabuba yénaka lé Mata kudi véknwuk. Véknwutakne Jisasnyét yaabuba véké nae lé yék. Yéléka Maria gaba lé rak. 21 g  Raléka yae Jisasnyét véte lé Mata wak, “Némaan Ban, méné kéba raménu mukatik wuna kayé kiyaamarék yakatik dé yak. 22Méné bulaa Gorét waataménéran mawulé yaménékwa jébaa akwi yakweké dé yo. Waga wuné kutdéngék.” 23Naate waléka dé Jisas wak, “Nyéna kayé tépa nébéle raapké dé yo.” 24 h  Naate wadéka lé Mata wak, “Wuné kutdéngék. Kiyaan akwi du taakwa nébéle raapran tulé nébéle raapké dé yo.” 25Naate waléka dé Jisas wak, “Wuné kapmu waké wuné yo. Wunéké miték sanévéknwute kiyaan du taakwat wuné wawuru de tépa nébéle raapké de yo. Raapme kulé mawulé yate apuba apuba miték rasaakuké de yo. Wunéké miték sanévéknwukwa du taakwa kulé mawulé kérae apuba apuba miték rasaakuké de yo. Yalakmarék yaké de yo. Kén wakwewurékwa kudiké ‘Adél’ nyéné nao, kapu kaapuk?” 27 i  Naate wadéka lé wak, “Némaan Ban, wan adél. Méné Got wadén ban Krais. Méné Gotna nyaan. Méné raségénakwa ban. Wan adél.” Naate lé wak.

Jisas dé géraak

28Mata waga watakne ye lé léku wayékna Mariat waak. Waaléka yaaléka kure ye maaléba téte lé akélak wak, “Naanat Gotna kudiké yakwatnyékwa ban yae dé nyénat wao.” 29Naate waléka lé bari raapme lé Jisasnyét véké yék.

30Mariana mawulé yéknwun yaduké de du taakwa las Jerusalemba taknaba yaak. Yae de lé wale rak gaba. Rate de vék lé raapme kaapat bari gwaadéléka. Gwaadéléka véte de wak, “Lasarasnyét rémdanba géraaké lé gwaadu.” Waga wate de léku kukba raapme yék.

Naané Jisas wale gayét kaapuk wekna yaanan. Taale Mata naanat vélén taaléba naané ték. Ténaka Maria ye saabe lé Jisasnyét vék. Vétakne kwati yaane lé dérét wak, “Némaan Ban, kéba raménu mukatik wuna kayé kiyaamarék yakatik dé yak.”
33Waga wate géraaléka dé Jisas vék. Jerusalemba yaan du taakwa wawo lé wale yaate géraadaka dé vék. Vétakne mawulé lékdéka dé déku wuraanyan génék. 34Géndéka dé wak, “Dérét yaba guné rémék?” Naate waatadéka de wak, “Némaan Ban, méné yae méné véké yo.” 35 j  Naate wadaka Jisas dé géraak. 36Géraadéka véte de wak, “Mé vé. Wani duké dé mawulat kapére yak.” 37 k  Waga wadaka de las wak, “Déknyényba wadéka dé méni kiyaan du tépa vék. Dé Jisas wadu mukatik Lasaras kiyaamarék yakatik dé yak, kapu kaapuk? Samuké dé kaapuk wadén?” Naate de las wak.

Jisas wadéka dé Lasaras tépa nébéle raapmék

38Jisas némaa mawulé lékdéka naané dé wale ye Lasarasnyét taknadan taalé saabak.

Déknyényba wani taalé apakélé matuba de waagu vaakére wulaak. Lasaras kiyaadéka de déku gaaba ségwi wani waaguba takne matu nak kérae de yaabuba taknatépétaknak.

39Jisas saabe dé wak, “Wani matu mé yatbalaaku.” Naate wadéka lé kiyaan duna nyange Mata kélik yate lé dérét wak, “Némaan Ban, kiyaadén nyaa wan véti wan véti débu yék, kapéredi yaama yaalakwa bege.” 40 l  Naate waléka dé Jisas wak, “Taknaba wuné nyénat wak, ‘Wunéké miték sanévéknwunyénéran Gotna apa jébaa véké nyéné yo.’ Wani kudiké mé sanévéknwu.” 41Naate wadéka de matu yatbalaakuk.

Yadaka Jisas nyérét kwaasawuré véte dé wak, “Wuna yaapa, wuna kudi ménébu véknwuk. Véknwuménéka wuna mawulé yéknwun dé yo.
42 m  Wuné kutdéngék. Apuba apuba wuna kudi méné véknwu. Kéba tékwa du taakwaké sanévéknwute wuné ménat wakweyo. De ménat wakwewurén kudi véknwute waké de yo, ‘Got wadéka dé Jisas giyaak. Wan adél.’ Waga wadoké wuné mawulé yo.” 43Waga watakne dé némaanba waak, “Lasaras, méné mé raapme yaala.” 44Waga waadéka dé kiyaan ban tépa nébéle raapme yaalak. Déknyényba baapmu wurét de déku maan taaba mayék. Déku ménidaama wawo baapmu wurét maye taknadaka dé waga kwaak. Kwae nébéle raapme yaaladéka dé Jisas wak, “Baapmu wut mé lépat dé yédu.” Naate wadéka waga yadaka dé yék.

Némaan du de kudi gik Jisasnyét viyaapérekgé

45 n  Mariaké yae lé wale ran wupmalemu du taakwa de vék Jisas waga yadéka. Véte kéga de wak, “Got wadéka dé Jisas giyaak. Wan adél.” 46Wadaka las Parisina duké ye de Jisas yan muké wakwek. 47Wakwedaka de nyédé duna némaan du Parisina du wawo waadaka akwi kubu du yaadaka de Jisaské kéga wakwek, “Wani du déknyényba vémarék yanan wupmalemu apa jébaa dé yo. Samu yaké naané yo? 48Naané déku jébaaké dérét waatimarék yanaran dé téte waga male yadu akwi du taakwa déké ‘Naana némaan ban’ naaké de yo. Yado némaan ban rate Romna némaan banna waagu tawudu Romna du kélik yate yae Gotna kudi bulnakwa némaa ga yaalébaante naana du taakwat wawo viyaaké de yo.” Naate de némaan du wak.

49Wani kwaaré Kaiapas akwi nyédé duna némaan ban dé rak. Rate wani némaan duna kudi véknwutakne dé derét wak, “Guné las kaapuk kutdénggunén. 50Mé véknwu. Naané wani ban Jisasnyét viyaapéreknaran de Romna du naané Judana du taakwat viyaapérekmarék yaké de yo. Dé kapmu kiyaadéran naané akwi kiyaamarék yaké naané yo. Wan yéknwun.”

51Wani kudi wate, déku mawuléba kaapuk sanévéknwudén. Dé wani kwaaré nyédé duna némaan ban radéka Got dérét wadéka dé kudi wakwek, Jisas kiyae Judana du taakwat kutkalé yadéranké. 52 o  Jisas kiyae Judana du taakwat male kutkalé yamarék yaké dé yo. Gege gayéba rakwa Gotna baadit wawo kutkalé yaké dé yo. Yate kiyae nébéle raapme wadu de akwi nakurak kémba raké de yo.

53Kaiapas waga wadéka de Judana némaan du kudi gik, Jisasnyét viyaapérekgé. 54 p  Gidaka Jisas Jerusalemba rakwa duna méniba kaapuk tépa yeyé yeyadén. Yate déku du wale waga naané Jerusalem kulaknyénytakne naané Ipremét yék. Wani gayéba naané rak. Wani gayé du ramarék taalé tékwaba dé tu.

55Pasova waanakwa yaa sérakne kanaran tulé yaaké yadéka de Judana du taakwa wupmalemu Jerusalemét yék. Deku apa kudi véknwute yadan kapéredi mu kutnébulké de Jerusalemét yék. 56Ye saabe de Jisaské sékalék. Sékalpatiye Gotna kudi buldakwa némaa gaba téte de deku kapmu bulte de wak, “Yaga pulak guné sanévéknwu? Pasova kadému kaké yaaké dé yo, kapu kaapuk?” Naate de wak.

57Déknyényba nyédé duna némaan du Parisina du wawo kéga de wak, “Jisasnyét kure ye raamény gaba taknaké naané yo.” Waga watakne de wak, “Jisas rakwa taalé du nak kutdéngdéran dé yae naanat wakweké dé yo.” Naate de wak.

Copyright information for `ABTMAPRIK