John 19

1Judana du waga wadaka dé Pailat wadéka Romna waariyakwa du de Jisasnyét viyaak némaa raamény baagwit. 2Viyaatakne kéga de wak, “Némaan du de gwaavé baapmu wut kusade yéknwun maakna saap de saaptakno.” Waga wate raamény baagwi kérae de maakna saap pulak séwayékwe de déku maaknaba kusadak. Kusadatakne de gwaavé baapmu wut dérét kusadak. 3Yatakne dérét wasélékte de waagik. Waagite de waatak, “Judana némaan ban, miték méné ro?” Waga wate de dérét taabat viyaak.

4Yadaka Pailat gwaade dé Judat wak, “Mé vé. Dérét wuné gunéké kure yaalo. Guné véte kutdéngké guné yo. Dé kapéredi mu las kaapuk yadén.” 5Waga wadéka dé Jisas yaalak. Séwayékudan raamény baagwi dé déku maaknaba kwaak. Kusadadan gwaavé baapmu wut wawo déku sépéba dé ték. Yadéka dé Pailat derét wak, “Kéni dut mé vé.” 6Naate wadéka dérét véte de nyédé duna némaan du kwabugi du las waga de némaanba waate de wak, “Dérét miba mé viyaapata takna. Dérét miba mé viyaapata takna.” Naate wadaka dé Pailat derét wak, “Kaapuk. Wuné yadén kapéredi muké las kaapuk véknwurén. Guné kapmu dérét kure ye miba viyaapata taknaké guné yo.” 7 a  Naate wadéka de Juda dérét wak, “Wani du dé mé kiyao. Dé kéga dé wak, ‘Wuné Gotna nyaan.’ Naate watakne dé naana apa kudi kaapuk véknwudén. Wani kudi kéga dé wo, ‘Du nak waga Gotké kapéredi kudi wakwedéran guné dérét viyaapérekgé guné yo.’ Waga wani apa kudi dé wo.”

8Pailat wani kudi véknwute dé déku mawuléba wak, “Wani du wan Gotna nyaan kapu kaapuk?” Naate sanévéknwute dé wupmét kapére yak. 9 b  Wup yate dé gat tépa wulaak. Wulae wadéka Jisas tépa wulaadéka dé dérét waatak, “Méné yaba méné yaak?” Waga waatadéka Jisas las kaapuk buldén. 10Bulmarék yadéka dé Pailat wak, “Yaga pulak ye méné wuné wale bulmarék yo? Wuné mawulé yate wawuréran miték yéké méné yo. Wuné mawulé yate wawuréran de ménat miba viyaapata taknaké de yo. Wuné kéba wuné némaan ban ro. Wani muké las méné kutdéngék, kapu kaapuk?” 11 c  Naate wadéka dé Jisas wak, “Got ménéké apa kwayémarék yadu mukatik méné kéba némaan ban ramarék yaménu. Wunat ménéké kwayén ban némaa kapéredi mu dé yak. Dé yadén kapéredi mu méné yaran kapéredi mat dé talaknak.”

12 d  Pailat wani kudi véknwutakne dé Jisas miték yéduké mawulé yak. Mawulé yate dé Judat wakwek, Jisasnyét wadu dé miték yédéranké. Wakwedéka de waate de wak, “Wani du dé wak, ‘Wuné némaan ban wuné ro.’ Naate wate dé Romna némaan banét talaknaké dé sanévéknwu. Waga sanévéknwute dé Romna némaan banna maama dé ro. Méné dé miték yéduké waménéran méné wawo Romna némaan banna maama raké méné yo.”

13Pailat wani kudi véknwutakne Romna némaan banna maama ramuké kélik yate wadéka de Jisasnyét kure yaalak. Yaaladaka dé Pailat kot véknwukwa némaan banna jaabéba rak. Wani jaabéké de wak, Matut yadan jaabé. Yibruna kudiba kéga de wak, Gabata.

14Wani nyaa Judana du taakwa Pasova waadakwa yaa sérakne kadému kaké de kawu saakérak. Nyaa nawuréké yadéka dé Pailat némaan banna jaabéba rate Judat wak, “Guna némaan banét mé vé.” 15Naate wadéka némaanba waate de wak, “Déké kélik naané yo. Dérét viyaapérekgé guné yo. Dérét miba viyaapata taknaké guné yo.” Waga wadaka dé Pailat waatak, “Guna némaan banét miba viyaapata taknawuruké guné mawulé yo?” Naate wadéka de nyédé duna némaan du wak, “Dé naana némaan ban kaapuk. Romna némaan ban dé male wan naana némaan ban.” 16Waga wadaka dé Pailat Judana némaan duna kudi véknwutakne wadéka de Romna waariyakwa du Jisasnyét kure yék, miba viyaapata taknaké.

Jisasnyét de miba viyaapata taknak

17Jisasnyét kure yédaka dé dérét viyaapata taknadaran mi yaatak. Yaatadéka Judana némaa gayé Jerusalem kulaknyénytakne de Maakna Apa waadakwa taalat yék. Yibruna kudiba kéga de wo, Golgota. 18Wani taaléba de Romna waariyakwa du Jisasnyét miba viyaapata taknak. Du vétiknét wawo de mi vétikba viyaapata taknak. Naknét de aki tuwa saknwuba viyaapata taknak. Naknét de yéknwun tuwa saknwuba viyaapata taknak. Viyaapata taknadaka dé Jisas nyédéba tén miba ték.

19Pailat kavin kudi de viyaapata taknak, Jisasnyét viyaapata taknadan miba. Kéga dé kavik: Nasaret ban Jisas. Judana némaan ban. 20Pailat wani kudi Yibruna kudiba, Romna kudiba, Gérikna kudiba wawo waga dé kavik.

Jisasnyét miba viyaapata taknadan taalé Judana némaa gayé tékwaba dé tu. Tédéka de wupmalemu Juda wani kudi de vék.
21Vétakne de Judana nyédé duna némaan du de Pailarét wak, “Judana némaan ban. Waga kavimarék yaké méné yo. Kéga méné kaviké yo, ‘Kéni du kéga dé wak, Wuné Judana némaan ban.’ Waga kaviké méné yo.” 22Naate wadaka dé Pailat wak, “Wuné kavin kudi wan wunébu kavik. Nak kudi tépa kavimarék yaké wuné yo.” Naate dé wak.

23Romna waariyakwa du wan véti wan véti de Jisasnyét miba viyaapata taknak. Yatakne déku baapmu wut kérae de deku kapmu munik. Waga yate de nak nak kéraak. Kéraate déku yéknwun baapmu wut kaapuk munidan. Wani baapmu wut déknyényba yaatédaka dé sékétnyé ték. Déknyényba de kaapuk kétaapadan. 24 e  Wani yéknwun baapmu wurét véte de waariyakwa du wak, “Naané kéni baapmu wut gétbiyaamarék yaké naané yo. Makwal matu yatjawuréno waare giyaa akére talaknaran ban wani baapmu wut kéraaké dé yo.” Naate watakne waga yatakne dé nak ban talaknak. Wani ban baapmu wut dé kéraak. Kéraadéka Gotna nyégaba kwaakwa kudi nak adél dé yak. Wani kudi kéga:

De makwal matu yatjawurédaka waare giyaa akére derét talaknan ban wuna baapmu wut nak dé kéraak.
De wuna baapmu wut las munite nak nak de kéraak.
25Jisas ténba de Jisasna néwaa Maria, léku wayékna, Klopasna taakwa Maria, Makdalaba yaan taakwa Maria waga de ték. Wani taakwa Jisasnyét miba viyaapata taknadan wale de ték. 26Tédaka wuné Jisasna du nak kéni nyéga kavin du wuné wawo waba téwuréka dé Jisas déku néwaa wale anat vék. Véte dé déku néwaat wak, “Maria, dé nyéna nyaan pulak raké dé yo.” 27Watakne dé wunat wak, “Lé wan ména néwaa pulak.” Waga wadéka wuné lérét kwole kure yék wuna gat. Kure ye wuna néwaat kutkalé yawurén pulak wuné lérét wawo kutkalé yak.

Jisas débu kiyaak

28 f  Jisas waga watakne dé kutdéngék. Déku jébaa débu yabutik. Kutdéngte dé wak, “Wunat gutak yadéka wuné.” Naate dé wak.

Déknyényba Gotna nyégaba du nak dé kavik, Jisasnyét gutak yaranké. Kavidéka Jisas waga wadéka wani kudi adél dé yak.

29 g  Jisasnyét miba viyaapata taknadanba agérap dé nak rak. Wani agérapba nyégi yakwa wain gu dé las ték. Kusba kwaan nyabiyas pulak mu kérae de wani guba tawuk. Tawe baagéba takne de kusawurék, Jisas jélipme kaduké. 30 h  Kusawurédaka dé wani gu jélipme katakne dé wak, “Wan yaak.” Waga watakne dé waadé daadéka dé déku yaamabi yaale yék.

Romna waariyakwa du dé Jisasna malapaba viyaak

31 i  Judana némaan du Pasova waanakwa yaa sérakne kadému kaké mawulé yate de kéga wak, “Séré yaap ra nyaa yaa sérakne kadému kaké naané yo. Wani nyaa wan némaa nyaa. Séré deku gaaba ségwi miba témarék yaké dé yo.” Waga wate de Pailarét wak, “Méné waménu guna du miba viyaapata taknadan duna maan mukgé de yo. Mukdo de bari kiyaado de deku gaaba ségwi kure ye rémké de yo.” 32Naate wadaka Pailat wadéka de waariyakwa du ye Jisas wale miba viyaapata taknadan du vétik bétku maan de muknék. 33Muktakne Jisaské ye de vék kiyaasaakwe tédéka. Vétakne déku maan kaapuk mukdan. 34Yadaka dé Romna waariyakwa du nak Jisasna malapaba vit viyaak. Viyaadéka dé wény gu wale bari dé sapurak. 35 j  Sapuradéka wuné kéni nyéga kavin du wuné vék. Véwurén muké wuné gunat kudi wakweyo, guné wawo Jisaské miték sanévéknwugunuké. Wakwewurén kudi wan adél kudi. Waga wuné kutdéngék.

36 k  Waariyakwa du waga yadaka Gotna nyégaba kwaakwa kudi vétik adél dé yak. Wani kudi nak kéga:

Déku apa nak mukmarék yaké de yo.
37 l  Nak kudi kéga:
Vit viyaadan dut téte véké de yo.
Wani tulé wani kudi adél dé yak.

Jisasna gaaba ségwi matuba vaadan waaguba de taknak

38 m  Romna waariyakwa du waga yadaka dé Arimatia ban Josep ye Pailarét waatak, Jisasna gaaba ségwi lépmwényké. Josep wan Jisasna du nak. Dé Judana nak némaan duké wup yate paakute dé wak, “Jisas wan Gotna nyaan. Wan adél.” Naate wate dé Jisaské miték sanévéknwuk. Josep waatadéka Pailat kusékétdéka dé Josep yék, Jisasna gaaba ségwi lépmwényké. Yédéka dé Nikodimas Josep wale dé yék. 39 n  Déknyényba gaan nak wani du dé Jisaské yék, dé wale kudi bulké. Dé yéknwun yaama yakwa mu vétik kérae nakurakba takne dé kure yék. Wani mu aknét dé kapére yak (30 kilo pulak).

40Wani du vétik ye Jisasna gaaba ségwi bét lépmwénye kure giyaak. Kure giyae bét Judana du rémké yanakwa pulak, bét yéknwun yaama yakwa mu gaaba ségwiba takne bét baapmu wurét kusépmék. 41Jisasnyét miba viyaapata taknadan taalé wale dé mi tawudan yaawi nak ték. Wani taalé du kiyaadu taknadaran kulé waagu dé nak ték. Déknyényba apakélé matuba de wani waagu vaak. Wani waaguba kiyaan dut nak kaapuk déknyényba taknadan. 42Wani waagu séknaaba kaapuk tén. Yadéka bét Jisasna gaaba ségwi kure ye bét wulae wani waaguba taknak, Juda Pasova waanakwa yaa sérakne kanaran nyaa yaaké yan bege. Wani nyaa naané Juda kiyaan duwat waaguba taknamarék yaké naané yo.

Copyright information for `ABTMAPRIK