John 21

Jisasna du las de dérét vék

1Kukba naané Jisasna du Taibirias waanakwa kwawu tépétba ténaka dé Jisas naanéké tépa yaak.

2Saimon Pita, Tomas, déku nak yé Didimas, Kenaba yaan du Nataniel, Sebedina nyaan vétik ané Jems wale, Jisasna du vétik las wawo waga naané wani kwawu maaléba ték. Natanielna gayé Galiliba dé tu. 3Saimon Pita dé naanat wak, “Wuné gukwami wuréké wuné yu.” Naate wadéka naané dérét wak, “Naané wawo méné wale yéké naané yo.” Naate watakne akwi ye naané botba nak waarék. Waare botba ye wani gaan akwi naané jébaa yate gukwami las kaapuk wurénan.

4Nyaa yaalaké yadéka Jisas yae dé kwawu maaléba ték. Tédéka naané déku du botba wekna rate dérét véte naané dérét kaapuk kutdéngnan. 5 a  Yanaka dé naanat waate dé wak, “Gunawa, gukwami las guné wurék?” Naate waatadéka naané wak, “Kaapuk.” 6 b  Waga wanaka dé wak, “Guné guna yéknwun tuwa saknwuba laaké yatjade wani gukwami las wuréké guné yo.” Waga wadéka naané laaké yatjadanaka de wupmalemu gukwami laakéba gwaadédaka naané tébére kure yaalaké yapatik.

7Yate wuné Saimon Pitat wak, “Wan naana Némaan Ban dé.” Wawuréka véknwutakne Pita jébaa yaké putidén baapmu wut tépa kusade dé gwat dawulik. 8Maalé guba naané ték. Séknaaba kaapuk ténan (100 mita pulak). Dé yédéka naané botba yéte laaké gukwami wale tébére kure yék.

9Naané ye nébu saabe naané vék yaa nak rate yaandéka. Gukwami, béret waga dé wani yaaba yaanék. 10Yaandéka dé Jisas naanat wak, “Bulaa wurégunén gukwami las mé kérae kure yaa.” 11Naate wadéka Saimon Pita botba waare dé laaké nak tabéba kérae kure dawuliye dé nébat tébére kure yaak. Wupmalemu (153) apakélé gukwami de laakéba kwaak. Kwaadaka laaké kaapuk périknén.

12Yadéka dé Jisas naanat wak, “Guné yae guné kaké yo.” Naate wadéka du nak kaapuk kéga waatadén, “Méné kiyadé?” Waga kaapuk waatadén. Naané kutdéngék. Wan naana Némaan Ban. 13Jisas yae dé béret gukwami wawo kérae dé naanéké tiyaak.

14 c  Jisas kiyae nébéle raapme apu vétik déknyényba yae dé naané déku duna méniba ték. Wani tulé dé tépa naanéké yaak.

Jisas aja kudi dé wakwek Pita Jisasna du taakwaké védéranké

15 d  Béret gukwami katakne dé Jisas Saimon Pitat wak, “Jonna nyaan Saimon, mé véknwu. Kéba tékwa du de wunéké mawulat kapére yo. Derét talakne méné wunéké méné mawulat kapére yo, kapu kaapuk?” Naate waatadéka dé Pita wak, “Ao. Némaan Ban, méné kutdéngék. Wuné ménéké wuné mawulat kapére yo.” Naate wadéka dé Jisas wak, “Méné wuna sipsip nyaanké kadému kwayéké méné yo.” Naate wate dé aja kudi wakwek, Pita Jisasna kudi Jisasna du taakwat wakweduké. 16 e  Waga watakne dé tépa wak, “Jonna nyaan Saimon, wunéké méné mawulat kapére yo, kapu kaapuk?” Naate wadéka dé wak, “Ao. Némaan Ban, méné kutdéngék. Wuné ménéké wuné mawulat kapére yo.” Naate wadéka dé Jisas wak, “Méné wuna sipsipké miték téte véké méné yo.” 17Naate watakne dé tépa wak, “Jonna nyaan Saimon, méné wunéké méné mawulat kapére yo, kapu kaapuk?” Waga wadéka dé mawulé léknék, Jisas apu kupuk dérét waatadén bege. Mawulé lékte dé Jisasnyét wak, “Némaan Ban, méné akwi duna mawulé méné kutdéngék. Yate méné wawo méné kutdéngék. Wuné ménéké wuné mawulat kapére yo.” Naate wadéka dé Jisas wak, “Méné wuna sipsipké kadému kwayéké méné yo. 18 f  Mé véknwu. Déknyényba méné nébikara du téte méné baapmu wut gitakne méné mawulé yaménén pulak yeyé yeyak. Kukba méné gwalepa yate ména taaba kusawuréménu nak du ménat giké de yo. Gitakne yémuké kélik yaménékwa taalat ménat kure yéké de yo. Adél wuné ménat wakweyo.” 19Naate wate de Pitat viyaapérekdaranké dé kudi wakwek. Pitat viyaapérekdo dé kiyae Gotna yéba kevérékgé dé yo. Waga yadéranké dé Jisas wani kudi wakwek. Waga watakne dé Pitat tépa wak, “Méné wuna jébaa yaké méné yo.” Naate dé Jisas wak.

Jisas mawulat kapére yadékwa dut dé kudi wakwek

20 g  Jisas waga wadéka Pita walaakwe dé vék wuné bétku kukba yaawuréka. Déknyényba Jisas wale rate kadému kate wuné dérét waatak, “Némaan Ban, kiyadé ménat ména maamaké kwayéké yo?” Naate wuné wak déknyényba. 21Pita wunat véte dé Jisasnyét wak, “Némaan Ban, wani du yaga pulak yaké dé yo?” 22Naate waatadéka dé Jisas wak, “Dé raduké mawulé yate wawuréran dé gwaamale yaawuréran tuléké raségéké dé yo. Wan déku jébaa. Méné wani muké sanévéknwumarék yaké méné yo. Méné wuna jébaa yaké méné yo.”

23Dé waga wadéka de déku jébaaba yaalan du las de wunéké wak, “Wani du kiyaamarék yaké dé yo.” Waga de wak. Wadaka wuné kiyaamarék yawuréranké Jisas kaapuk Pitat wakwedén. Kéga male dé wak, “Dé raduké mawulé yate wawuréran dé gwaamale yaawuréran tuléké raségéké dé yo. Wan déku jébaa. Méné wani muké sanévéknwumarék yaké méné yo.” Naate dé Jisas wunéké wak.

24 h  Wuné Jisas yan jébaaké wunébu kudi wakwek. Wuné kéni nyéga kavin du wuné. Wuné kéni nyégaba adél kudi wunébu kavik. Naané kutdéngék. Wani kudi wan adél kudi.

25 i  Jisas yan nak jébaa wawo dé ro. Yadén jébaaké akwi kaapuk kaviwurén. Du las yadén jébaaké akwi kavido mukatik, kavidaran nyéga kéni képmaaba sékérékne radu akwi nyégaké taalé las témarék yadu. Waga wuné sanévéknwu.

Copyright information for `ABTMAPRIK