John 4

Jisas Sameriana taakwa wale dé kudi bulék

1Wani tulé du de las wak, “Wupmalemu du de Jisasna kudi miték véknwu. Véknwudaka dé Jisas Gotna yéba derét gu yaakutakno. Waga yadéka déku jébaa gu yaakutaknakwa du Jonna jébaat dé talaknak.” Naate wate kaapuk kutdéngdan. Jisasna du male de Gotna yéba duwat gu yaakutaknak. Jisas kaapuk derét gu yaakutaknadén. Jisasna jébaaké waga wadaka de Parisina du wani kudi véknwute buldaka dé Jisas véknwuk. Véknwutakne dé Jisas déku du wale waga naané Judia kulaknyénytakne Galilit tépa yéké nae naané yédakwa yaabuba ye naané Sameriat yék. 5 a  Yéte naané Sameriana gayé nak saabak. Wani gayéna yé Saika. Apakélé nébu nak dé tu, Saika tékwaba. Déknyényba naana képmawaara Jekop dé déku nyaan Josepké wani képmaa kwayék. Saika wani képmaa tékwaba dé tu. 6Wani taaléba gu tuwe kadakwa waagu dé nak tu. Déknyényba Jekop dé vaak wani waagu. Jisas séknaaba yae wani waagu tékwa saabadéka yaap yadéka dé wani waagu tékwaba rak. Nyaa nawuréké yadéka dé waba rak.

7Jisas waba radéka déku du gayét naané yék, kadému las kéraaké. Yénaka radéka lé Sameriana taakwa nak gu tuké yaak. Yaaléka dé Jisas lérét wak, “Gu las mé kure yaa. Kaké wunék.” 9 b  Naate wadéka lé Sameriana taakwa dérét wak, “Méné Judana du. Wuné Sameriana taakwa. Yaga pulak gu kwayéwuru kaké méné yaawiyu?” Naate lé wak, Juda Sameria wale yeyé yeyamarék yadakwa bege. 10Waléka dé Jisas wak, “Bulaa nyénat wuné guké yaawik. Nyéné Got kwayédékwa yéknwun gwalmuké kutdéngte wunéké wawo kutdéngnyénu mukatik, nyéné wunat nak pulak guké wanyénu. Nyéné wani gu kanyénéran nyéné miték rasaakuké nyéné yo.” Naate wate du taakwa kulé mawulé kérae miték rasaakudaranké dé aja kudi wakwek.

11 c  Dé waga wakwedéka lé déku kudiké kutdéngmarék yate lé wak, “Némaan du, méné gu tu mu kaapuk. Kéni waagu gu adaba dé tu. Waménén gu yaba tuké méné yo? 12Naana képmawaara Jekop dé kéni gu tékwa waagu tiyaak naanéké. Déku nyaangu, déku sipsip bulmakawu, dé wawo, kéni guba de kak. Ména jébaa déku jébaat talaknaduké méné waga wo, kapu yaga pulak?” 13Naate waléka dé Jisas wak, “Akwi du taakwa wani guba kadaran tépa gutak yaké dé yo derét. 14 d  De kwayéwuréran gu nyégéldaran dé deku mawuléba yéknwun yadu de kulé mawulé kérae apuba apuba miték rasaakuké de yo.” 15Naate wadéka lé dérét wak, “Némaan du, bulaa wunéké wani gu tiyaaké méné yo. Tiyaaménu kukba wunat tépa gutak yamarék yaké dé yo. Tépa yae kéni waaguba tumarék yaké wuné yo.” Naate wate lé déku aja kudi kaapuk kutdénglén. Lé guké lé wak. Dé kulé mawuléké dé wak.

16Lé waga waléka dé wak, “Ye nyéné nyéna dut kwole béné yaaké yo.” 17Naate wadéka lé wak, “Wuné du kaapuk.” Naate waléka dé wak, “Wan adél. 18Déknyényba du naktaba wale nyéné rak. Bulaa ranyénékwa du wan nyéna du kaapuk. Nyéna kudi wan adél kudi.” 19Naate wadéka lé wak, “Némaan du, wunéké méné kutdéngék. Méné Gotna yéba kudi wakwekwa du méné. Bulaa waga wuné kutdéngék. 20 e  Wuna képmawaara kéni nébuba waare de Gotna yéba kevéréknék. Guné Juda guné wo, ‘Gotna yéba kevéréknakwa taalé Jerusalemba dé tu.’ Naate wagunékwaké yaga pulak yaké naané yo?”

21Lé waga waléka dé lérét wak, “Nyéné wuna kudi mé miték véknwu. Nak nyaa yaadu guné akwi taaléba naana yaapa Gotna yéba kevérékgé guné yo. Guné kéni nébuba male Gotna yéba kevérékmarék yaké guné yo. Jerusalemba male Gotna yéba kevérékmarék yaké guné yo. 22Guné Sameria Gotké miték kutdéngmarék yate, guné déku yéba kevéréknu. Naané Juda Gotké kutdéngte naané déku yéba kevéréknu. Wuné du taakwana kapéredi mawulé kutnébulran ban wan Judana du wuné. 23 f  Gotna kudi miték véknwukwa du taakwa de naana yaapa Gorét adél kudi wakwete deku mawuléba déku yéba kevérékgé de yo. Wani du taakwa déku yéba kevérékdoké dé mawulé yo. Déku yéba waga kevérékdaran tulé kéni dé yao. 24 g  Got wuraanyan pulak dé ro. Dé sépé kaapuk. Du taakwa dérét kaapuk védakwa. Gotna kudi miték véknwukwa du taakwa adél kudi wakwete deku mawuléba déku yéba kevérékdaran wan yéknwun.” Naate dé wak.

25Wadéka lé wak, “Got wadén ban Mesaia déku nak yé Krais yaaké dé yo, naanat kutkalé yaké. Waga wuné kutdéngék. Dé yae akwi kudi naanat wakweké dé yo.” 26Naate waléka dé Jisas lérét wak, “Kéni wuné nyéné wale bulu.”

27Jisas waga wadéka naané déku du kadému kérae kure tépa gwaamale yaak. Yae taakwa wale buldéka véte naané kwagénék. Yate naané kaapuk wanan, “Samu kéraaké nyéné mawulé yo? Samuké méné lé wale kudi bulu?” Waga kaapuk wanan. 28Yanaka lé wani taakwa gu tulékwa mu kulaknyénytakne lé gayét gwaamale yék. Ye lé du taakwat las wak, “Yae guné dut nak véké yo. Déknyényba wunat kaapuk védén. Yate déknyényba yawurén akwi muké dé wunat wakwek. Dé Got wadén ban Krais, kapu yaga pulak?” 30Naate waléka de gayé kulaknyénytakne de Jisaské yaak.

31Yaabuba yaadaka naané Jisasna du dérét wak, “Némaan du, kadému mé ka.” 32Naate wanaka dé wak, “Wuna kadému dé ro. Kutdéngmarék yagunén kadému.” 33Naate wadéka naané déku du naana kapmu bulte naané wak, “Du dé nak déké kadému kwayék, kapu yaga pulak?”

34 h  Naané waga wanaka dé naanat wak, “Wuna kadému kéga. Wunat wadéka yaawurén banna kudi véknwuké wuné yo. Véknwute tiyaadén jébaa yate yabutiké wuné yo. Wan wuna kadému pulak. 35 i  Guné kadému yaanane kéga guné wo, ‘Kadému kéraanaran baapmu wan véti wan véti dé tu.’ Wagunéka wuné gunat wo: Bulaa kéraamale yaké guné yo. Mé vé. Wupmalemu Sameriana du taakwa dewa yaakwa. Bulaa deku mawulé yéknwun dé tu, kéraagunékwa kadému yéknwun ye tékwa pulak. Bulaa wunéké sanévéknwute wuna kudiké ‘Adél’ naaké de yo.

36“Kadému kéraakwa du nak duké jébaa yate de déku kadému kérae jawute de yéwaa nyégélu. Guné Gotké jébaa yate kadému kéraakwa du pulak guné ro. Guné wani jébaa yate wuna kudi wakwegunu, de wupmalemu du taakwa jawe wunéké miték sanévéknwute kulé mawulé kérae, miték rasaakuké de yo apuba apuba. Rado Got guna yéknwun jébaa kaataké dé yo. Déknyényba kéni kudi du dé nak wak, ‘Du nak dé kadému yaananu. Yaanandéka nak du dé wani kadému kérao.’ Wadéka bulaa wani kudi adél dé yak. Du las déknyényba du taakwat Gotna kudi wakwete kadému yaananén du pulak de tu. Nak du kukba yae wuna kudi wani du taakwat wakweké de yo, de wunéké miték sanévéknwudoké. Wani kudi wakweran du kadému kéraakwa du pulak de tu. Déknyényba wakwen du kukba wakweran du de akwi yéknwun mawulé yate dusék yaké de yo. Gunat wuné wak, guné wuna kudi wakwegunu wupmalemu du taakwa wunéké miték sanévéknwudoké. Déknyényba nak du de Gotna kudi derét wakwek. Kukba guné yae deku mawulat kutkalé yagunu de wunéké miték sanévéknwuké de yo. Gotna kudi déknyényba wakwen du guné wuna kudi wakwekwa du wale akwi guné Gotna jébaa yo.” Naate dé Jisas naanat kudi wakwek.

39Taknaba Sameriana taakwa lé wani gayéba rakwa du taakwat wak, “Wani du déknyényba yawurén akwi muké dé wunat wakwek.” Naate waléka de wupmalemu Sameriana du taakwa de Jisaské miték sanévéknwuk. 40Sanévéknwute Jisaské yae de dérét waatak, dé de wale raduké. Waga waatadaka dé de wale nyaa vétik dé rak. 41Rate de wale kudi buldéka de wupmalemu du taakwa las wawo déku kudi véknwute de déké miték sanévéknwuk. 42 j  Sanévéknwute de wani taakwat wak, “Taale naané nyéna kudi véknwuk. Véknwutakne naané Jisaské miték sanévéknwuk. Sanévéknwute kukba naané Jisasna kudi véknwuk. Déku kudi véknwutakne bulaa naané kutdéngék. Dé kéni képmaaba rakwa du taakwat Setenna taababa kéraaran ban. Wan adél.” Naate de Sameriana du taakwa wak.

Jisas wadéka dé némaan duna nyaan yéknwun yak

43Nak nyaa Jisas dé wak, “Gotna yéba kudi wakwekwa duké déku gayéna du taakwa de wo, ‘Dé naané pulak du. Dé némaan du kaapuk. Wan bakna du.’ Waga wadaka de nak gena du taakwa déké de wo, ‘Wan némaan du dé.’ Waga de wo.” Naate Jisas dé wak.

Saikaba nyaa vétik re wani gayé kulaknyénytakne naané Jisasna képmaa Galilit yék.

45Déknyényba yis yamarék yadakwa béret kanakwa tulé de Galilina du taakwa las Jerusalemét yék. Ye de vék Jisas déknyényba vémarék yadan apa jébaa yadéka. Vétakne deku képmaat gwaamale ye re de vék Jisas deku gayét yaadéka. Véte de déké mawulé yate dusék takwasék yak. Yate de déku kudi véknwuk.

46 k  Naané Galiliba yeyé yeyate naané Kena saabak. Déknyényba Jisas wani gayéba rate wadéka dé kulé gu wain gu yak.

Jisas Judia kulaknyénytakne Galilit ye Kena saabe radéka dé némaan du nak véknwuk. Wani némaan duna nyaan kiyakiya yate dé Kapaneamba kwaak. Kwaadéka dé némaan du Jisaské yaak. Yae dérét dé wak, “Wuna nyaan kiyaamale yaké dé yo.
48 l  Méné wuné wale yae wuna nyaanét kutkalé yaménu, dé yéknwun yaké yo.” Naate wadéka dé Jisas wak, “Wuné déknyényba vémarék yagunén apa jébaa las wawo yawuréran tulé male, guné Got wunéké apa tiyaadénké miték sanévéknwuké guné yo, kapu yaga pulak?” 49Naate wadéka dé némaan du wak, “Némaan du, bari méné yaaké yo. Yaamarék yaménéran wuna nyaan kiyaaké dé yo.” 50 m  Naate wadéka dé Jisas wak, “Méné yéké méné yo. Ména nyaan yéknwun yaké dé yo.” Naate wadéka dé Jisasna kudi miték véknwutakne dé yék.

51Déku jébaa yakwa du yae dérét yaabuba véte de wak, “Ména nyaan débu yéknwun yak.” 52Naate wadaka dé derét waatak, “Yani tulé dé yéknwun yak?” Waatadéka de wak, “Nalé nyaa nawurédéka dé kiyakiya kaapuk yak.” 53 n  Waga wadaka dé yaapa kutdéngék. Nalé Jisas dé wale kudi bulén tulé dé déku nyaan yéknwun dé yak. Waga kutdéngte dé déku kém wale akwi de Jisaské miték sanévéknwute déku kudiké de “Adél” naak.

54 o  Jisas déknyényba Judia kulaknyénytakne Galilit ye wadéka dé wani nyaan yéknwun yak. Jisas déknyényba vémarék yadan apa jébaa yatakne wani tulé dé apa jébaa nak wawo yak.

Copyright information for `ABTMAPRIK