John 9

Méni kiyaan du

1Naané Jisas wale yaabuba yéte naané vék méni kiyaan dut. Wani du néwaa dérét kéraaléka dé waga yak. 2Yadéka naané Jisasna du dérét wak, “Némaan du, wani duna néwaa kéraaléka déku méni dé kiyaak. Kiyadé kapéredi mu yak dé déku méni kiyaak? Wani du dé kapéredi mu yak, kapu déku néwepa bét kapéredi mu yak?” 3 a  Naate wanaka dé Jisas wak, “Wani du kaapuk kapéredi mu yadén. Déku néwepa wawo kaapuk kapéredi mu yabérén. Déku méni dé kiyaak, guné dérét Got yaran apa jébaa végunuké. 4Got wunat wadéka wuné yaak. Yae tiyaadén jébaa bulaa yaké wuné yo. Kukba wani jébaa yaké yapatiké wuné yo. 5 b  Wuné kéni képmaaba rate téwayé yaankwa pulak wuné ro. Rate du taakwaké kulé mawulé kwayéwuru de miték kutdéngké de yo.” Naate dé wak.

6Watakne dé képmaaba sépmeny sévaak. Sévaatakne dé képmaa wale las kérae dé wani duna méniba kurék. 7Kutte dé dérét wak, “Ye méné Siloamba tékwa kwawuba méni yakutnyéké yo.” Naate wadéka ye dé wani kwawuba méni yakutnyék. Yakutnyédéka déku méni yéknwun yadéka miték véte dé tépa gwaamale yaak.

Wani kwawuké de yé waak, Siloam. Wan deku kudi. Naana kudi kéga: Wadaka dé yék.

8Wani du gwaamale yaadéka déku gayéba rakwa du déknyényba dérét vén du taakwa wawo dérét véte de wak, “Déknyényba wani du yaabuba rate dé du taakwat yéwaaké yaawik, kapu kaapuk? Wan nak du, kapu yaga pulak?” 9Naate wadaka de las wak, “Adél, wan wani du dé.” Las de wak, “Kaapuk. Dé wani du pulak. Wan nak du dé.” Waga wadaka dé wani du wak, “Kén wuné wuné. Wuné yéwaaké yaawite yaabuba ran du wuné.” 10Naate wadéka de dérét wak, “Yaga pulak yaménék dé ména méni yéknwun yak?” 11Naate waatadaka dé wak, “Wani du déku yé Jisas dé képmaa kérae sépmeny sévaatakne dé wuna méniba kurék. Kutte dé wunat wak, ‘Ye méné Siloamba tékwa kwawuba méni yakutnyéké yo.’ Naate wadéka ye wuné kwawuba méni yakutnyéwuréka dé wuna méni yéknwun yadéka wuné miték vu.” 12Naate wadéka de dérét wak, “Wani du yaba dé ro?” Waga waatadaka dé wak, “Wuné kaapuk kutdéngwurén.” Naate dé wak.

Parisina du de wani dut waatak Jisas yan jébaaké

13De méni kiyae yéknwun yan dut Parisina duké kure yék. 14Yaap ra nyaa dé Jisas képmaa kérae sépmeny sévaatakne dé wani duna méniba kutdéka dé yéknwun yak. 15Kure yédaka Parisina du de dérét tépa waatak, “Ména méni yaga pulak ye dé yéknwun yak?” Naate waatadaka dé wak, “Képmaa kérae sépmeny sévaatakne wadéka méni yakutnyéwurék dé wuna méni yéknwun yak.” 16 c  Waga wadéka de Parisina du las wak, “Wani du yaap ra nyaaké naana apa kudi kaapuk véknwudékwa. Yadéka naané kutdéngék. Got kaapuk dérét wadéka yaadén.” Naate wadaka de las wak, “Yéknwun mu yakwa du male dé wani apa jébaa yaké dé yo.” Waga watakne de mawulé vétik yate de kémba kémba rak.

17Yate de méni kiyaan dut tépa wak, “Ména ménit kutkalé yan duké yaga méné wo?” Naate waatadaka dé wak, “Wan Gotna yéba kudi wakwekwa du nak.” Naate dé wak.

18Déknyényba wani duna méni dé kiyaak. Bulaa déku méni yéknwun débu yak. Yadéka de Judana némaan du wani muké “Adél” naamuké kélik de yak. Kélik yate de méni kiyaan duna néwepat waak. 19Waadaka yaabétka de bérét waatak, “Wan béna nyaan dé, kapu kaapuk? Néwaa kéraaléka dé méni kiyaak. Béné waga béné wo, kapu kaapuk? Yaga pulak ye dé méni vu?” 20 d  Waga wadaka dé déku yaapa wak, “Guné dérét guné waataké yo. Némaan débu yak. Dé kapmu kudi bulké dé yo. Ané ané kutdéngék. Wan ana nyaan dé. Néwaa kéraaléka méni kiyae radénké ané kutdéngék. Bulaa méni védékwaké ané las kaapuk kutdéngtén. Kiyadé wak dé déku méni yéknwun yak? Kaapuk las kutdéngtén.” Waga wate dé yénaa yak. Judana némaan du bérét waatimuké dé yénaa yak. Déknyényba de némaan du kéga wak, “Du nak ‘Jisas wan Got wadén ban Krais’ naadéran wano wani du kudi bulnakwa ga kulaknyénytakne ye tépa yaalamarék yaké dé yo.” Naate de wak. 23De bérét waga wamuké bét wani duna néwepa wup yak. Wup yate dé wak, “Némaan débu yak. Guné dérét guné waataké yo.”

24Dé waga wadéka de némaan du wani dut tépa waak. Waadaka yaadéka de dérét wak, “Méné adél kudi wakwete Gotna yéba kevérékgé méné yo. Naané naané kutdéngék. Jisas wan kapéredi mawulé yakwa du.” 25Naate wadaka dé derét wak, “Wuné kaapuk kutdéngwurén. Dé kapéredi mawulé yakwa du, kapu kaapuk? Kéga male wuné kutdéngék. Déknyényba wuna méni dé kiyaak. Bulaa wuna méni yéknwun yadéka wuné miték vu.” 26Naate wadéka de wak, “Samu dé ménat yak? Yaga pulak yadék dé ména méni yéknwun yak?” 27Naate waatadaka dé wak, “Wuné wakwewuréka guné kaapuk véknwugunén. Samuké guné tépa véknwuké mawulé yo? Guné wawo déku jébaaba wulaaké guné mawulé yo, kapu yaga pulak?” 28Naate wadéka de dérét waatite de wak, “Méné déku jébaaba wulaan du. Naané Mosesna jébaaba naanébu wulaak. 29 e  Naané Got Moses wale kudi buldénké naané kutdéngék. Moseské naané kutdéngék. Wani gweba duké kaapuk kutdéngnan. Yaadén taaléké wawo kaapuk kutdéngnan.” 30Naate wadaka dé wak, “Yaga pulak? Dé wadéka dé wuna méni yéknwun yak. Yadéka guné dé yaadén taaléké kaapuk kutdénggunén. 31 f  Naané kutdéngék. Got kapéredi mawulé yakwa duna kudi kaapuk véknwudékwa. Déké miték sanévéknwute déku jébaa yakwa duna kudi dé véknwu. 32Déknyényba néwaa kéraadaka méni kiyaan du kaapuk védan. Déknyényba deku méni kutkalé yan banké kudi kaapuk véknwunan. Bulaa male naané déké véknwu. 33 g  Dé wunat yéknwun jébaa yadéka wuné kutdéngék. Got wadéka dé yaak.” 34Waga wadéka de rékaréka yate de wak, “Ména néwaa kapéredi mu ye lé ménat kéraak. Kéraalék méné kapéredi mawulé yakwa du méné ro. Waga rate méné naanat yakwatnyémarék yaké méné yo.” Waga watakne de wak, “Gotna kudi bulnakwa ga mé kulaknyénytakne ye tépa yaalamarék yaké méné yo.” Naate wadaka dé yék.

Méni kiyaan du pulak de rak

35Wani du yédéka Jisas véknwutakne déké sékale véte dé dérét wak, “Méné Akwi Du Taakwana Nyaanké miték méné sanévéknwu, kapu kaapuk?” 36Naate wadéka dé wak, “Némaan ban, wani ban wan kiyadé? Méné wunat wakweménu wuné déké miték sanévéknwuké wuné yo.” 37Naate wadéka dé Jisas wak, “Méné dérét ménébu vék. Wani du bulaa méné wale kéni dé bulu.” 38Naate wadéka dé wak, “Némaan Ban, méné Akwi Du Taakwana Nyaan méné. Wan adél. Bulaa waga wuné kutdéngék.” Naate watakne dé képmaaba kwati yaane dé waadé daak, Jisasnyét.

39 h  Waga yadéka dé Jisas wak, “Du taakwa mawulé vétik yate kémba kémba radoké wuné kéni képmaat giyaak. Du taakwa de las wo, ‘Naané Gotké kaapuk kutdéngnan.’ Naate wate méni kiyaan du pulak de ro. Rado wuné yae wawuru de Gotna jébaa véké de yo. Du taakwa las kéga de wo, ‘Naané Gotké naané kutdéngék.’ Waga wate déké kaapuk kutdéngdan. Yado wuné yae wawuru de méni kiyaan du pulak rate Gotna jébaa vémarék yaké de yo.” 40 i  Naate wadéka de Parisina du las waba rate wani kudi véknwute de dérét wak, “Yaga méné wo? Naané Gotké kaapuk kutdéngnan. Yate méni kiyaan du pulak naané ro. Méné waga méné wo, kapu yaga pulak?” 41Naate waatadaka dé wak, “Guné Gotké kutdéngmarék yate méni kiyaan du pulak ragunu mukatik kapéredi mawulé yamarék yagunu. Guné guné wo, ‘Naana méni kaapuk kiyaan. Naané Gotké naané kutdéngék.’ Waga wate Gotké kutdéngmarék yagunéka guna kapéredi mawulé wekna dé ro.” Naate dé Jisas Parisina duwat wak.

Copyright information for `ABTMAPRIK