Luke 5

Jisas dé wak du las dé wale yédoké

1Nak nyaa Jisas Genesaretna kwawu nak maaléba tédéka de wupmalemu du béré taakwa béré yae jawe dé wale de ték, Gotna kudi véknwuké. 2Téte dé vék bot vétik kwawu maaléba rabétka. Gukwami wurékwa du taknaba bot kulaknyénytakne de laaké yakutnyék. Yakutnyédaka deku bot vétik rabétka dé vék. 3Véte dé botba nak waarék. Wani bot wan Saimonna bot. Waare rate dé Saimonét wak, dé bot yaanésapmédu walkamu yéluké. Wadéka waga yadéka dé awulaga botba rate dé maaléba tén du taakwat Gotna kudiké yakwatnyék.

4 a  Kudi wakwebutitakne dé Saimonét wak, “Bot mé nyédé kwawut kure wulae méné ména du wale guné laaké yatjade guné gukwami las wuréké yo.” 5Naate wadéka dé wak, “Némaan Ban, bulaa gaan naané apa jébaa naané yak. Yate naané gukwami las kaapuk wurénan. Waménénké sanévéknwute wuné laaké tépa yatjadaké wuné yo.” 6Waga watakne laaké yatjade de wupmalemu gukwami wurék. Wurédaka laaké périkgé nae dé yak. 7Yadéka de nak botba ran duwat waak, de yae derét kutkwedoké. Waadaka yaadaka de bot vétikba gukwami kéraasagwadék. Yadaka bét bot vétik guba dawuliké nae yak. 8Yadéka véte wupmalemu gukwami wurédanké sanévéknwute dé Saimon Pita kwagénék. Dé wale botba ran du wawo de kwagénék. Sebedina nyaan vétik Jems bét Jon bét wawo bét kwagénék. Bét Saimon wale bét jébaa yak. Kwagénte dé Saimon Jisasna maan wale kwati yaane dé dérét wak, “Némaan Ban, méné wunat kulaknyénytakne yéké méné yo. Wuné wale ramarék yaké méné yo, kapéredi mu yakwa du rawurékwa bege.” Naate wadéka dé dérét wak, “Méné wup yamarék. Méné gukwami kutménén pulak méné wuna jébaa yate méné du taakwat kéraaké méné yo, de wuna jébaaba yaaladoké.” 11Naate wadéka de botba maalat ye maaléba tébétsawurétakne de deku akwi gwalmu kulaknyénytakne de dé wale yék.

Jisas wadéka dé lepéro yan du yéknwun yak

12Jisas ye dé gayéba nak rak. Wani gayéba lepéro yan du dé nak rak. Wupmalemu waasé dé ték déku sépéba. Wani du Jisasnyét véte dé yae kwati yaane waadé daate dé dérét wak, “Némaan Ban, wuné yéknwun yawuruké méné mawulé yaménéran méné waménu wuné yéknwun yaké wuné yo.” 13Naate wadéka dé dérét taabat kutte dé wak, “Wuné yéknwun yaménuké wuné mawulé yo. Méné yéknwun yaké méné yo.” Naate wadéka dé wani lepéro kaapuk yadéka dé wani du yéknwun yak. 14 b  Yadéka dé dérét wak, “Mé véknwu. Ménat yawurén muké nak duwat wakwemarék yaké méné yo. Méné Gotna kudi buldakwa gaba jébaa yakwa nyédé duké ye déku méniba téménu dé ména sépat véké dé yo. Védu méné yéknwun yaménénké méné Moses déknyényba wakwedén pulak Gotké kwaami kwayéké méné yo. Kwayéménu nak du taakwa véte lepéro kaapuk yadéka méné yéknwun yaménénké kutdéngké de yo.” Naate wadéka dé yék. 15Jisas waga yadéka gege gayéba wupmalemu du taakwa de déku apaké kudi bulék. Bulte wupmalemu du béré taakwa béré de Jisaské yaak, Gotna kudi véknwute Jisasnyét waatado dé sépékwaapa kapére yan du taakwat kutnébulduké. 16 c  Yaadaka dé wupmalemu apu derét kulaknyénytakne dé du ramarék taalat ye waba dé Got wale kudi bulék.

Jisas wadéka dé maan kapére yan du yéknwun yak

17Nak nyaa dé Jisas du taakwat Gotna kudiké yakwatnyédéka de Parisina du las, apa kudiké kutdéngkwa du las, waga de rak. Wani du Galilina képmaaba tékwa akwi gayé, Jerusalem, Judiana képmaaba tékwa nak gayé wawo, wani gayéba de yaak. Yae radaka dé Némaan Ban Gotna apa Jisasna mawuléba wulae tédéka dé kiyakiya yakwa du taakwa, sépékwaapa kapére yan du taakwat wawo dé kutnébulék. 18Yadéka du las de maan taaba kapére yan dut nak jaabéba yaate yaak. Yaate yae de gat wulae Jisas ténba taknaké de mawulé yak. 19Yadaka wupmalemu du taakwa tédaka taalé dé sékéréknék. Sékérékdéka dérét kure wulaadaran yaabu kaapuk kwaan. Yadéka gaba waare de ga nak nyédé péraak. Pérae de wani du kwaadén jaabéba baagwi lékiye de wani yaabuba kusadak du taakwana nyédéba. Kusade de Jisasna méniba taknak. 20 d  Taknadaka Jisas dé kutdéngék. De deku mawuléba de wak, dé wani dut kutnébulké apa yadéranké. Waga kutdéngte dé wani dut wak, “Wuna du, wuné yaménén kapéredi mu wunébu yatnyéputik.”

21Jisas wani kudi wadéka de apa kudiké kutdéngkwa du, Parisina du wawo waga de deku kapmu bulte de wak, “Wani du wan yaga pulak? Got kapmu du yadan kapéredi mu yatnyéputiké dé yo. Wani du dé wak, ‘Wuné yadén kapéredi mu wunébu yatnyéputik.’ Naate wate dé Gorét waséléknu, bakna du bege.” 22Naate wadaka Jisas deku mawulé kutdéngte dé derét wak, “Samuké guné guna mawuléba waga sanévéknwu? Waga yamarék yaké guné yo. 23Wuné Akwi Du Taakwana Nyaan kéni képmaaba rate yadan kapéredi mu yatnyéputiké wuné apa yo. Guné wani muké kaapuk kutdénggunén. Yadén kapéredi mu yatnyéputiwurénké wakwete bakna kudi wuné wakwek, kapu némaa kudi wuné wakwek? Dé raapme yéduké wawuréran wan némaa kudi wakweké wuné yo, kapu yaga pulak? Guné wuna apaké miték kutdénggunuké wuné wani kudi bulaa dérét wakweké wuné yo.” Naate watakne dé maan kapére yan dut wak, “Méné raapme ména jaabé kérae kure méné ména gat yéké yo.” 25Naate wadéka dé akwi du taakwana méniba bari raapmék. Raapme dé kwaadén jaabé kérae Gotna yéba kevérékte dé déku gat kure yék. 26Yédéka véte de akwi du taakwa kwagénék. Kwagénte Gotna yéba kevérékdaka deku mawulé géndéka de wak, “Aki. Bulaa nak pulak apa mu naanébu vék.”

Jisas dé Livait wak dé wale yéduké

27Kukba Jisas ye dé vék takis nyégélén du nak takis nyégéldékwa gaba radéka. Wani duna yé Livai. Véte dé Jisas dérét wak, “Méné wuné wale mé yaa.” 28Naate wadéka dé raapme akwi gwalmu kulaknyénytakne dé Jisas wale yék.

29Livai ye dé Jisaské apakélé kadému séraknék déku gaba. Séraktakne wadéka de takis nyégélkwa wupmalemu du, kapéredi mu yakwa nak wupmalemu du, Jisasna du wawo, waga de bét wale kadému kak. 30Kadaka de Parisina du las, deku jébaaba wulae apa kudiké kutdéngén du las, waga de Jisasna duwat waatite de wak, “Samuké guné takis nyégélén du, kapéredi mu yakwa du las wawo, de wale guné kadému gu ko?” 31Naate wadaka dé Jisas derét aja kudi kéga wak, “Yéknwun yakwa du taakwa doktaké kaapuk yédakwa. Sépékwaapa kapére yan du taakwa de doktaké yu. Yédaka dokta dé deku sépé kutnébulu.” 32Naate watakne dé wak, “Wuné du taakwana kapéredi mawulé wuné kutnébulu. Kapéredi mawulé yakwa du taakwa yadan kapéredi mawulé kulaknyénytakne wunéké yae wuna kudi véknwudoké wuné giyaak. Yéknwun mawulé yakwa du taakwaké kaapuk sanévéknwurén.” Naate dé Jisas derét wak.

Kadémuké yaakétdakwaké dé Jisas kudi wakwek

33Du las yae de Jisasnyét wak, “Gu yaakutaknakwa du Jonna du de Got wale kudi bulké yate wupmalemu apu de kadémuké yaakéru. Yaakétte bakna rate de Got wale kudi bulu. Parisina du waga male de yo. Ména du waga kaapuk yadakwa. De akwi nyaa de kadému gu ko. Samuké ména du de kadémuké yaakétmarék yo?” 34Naate wadaka dé Jisas derét aja kudi kéga wakwek, “Du nak taakwa yaké yadu de kadému sérakne yéknwun mawulé yate kadému kaké de yo, kapu du nak wadu de kadémuké yaakétké de yo? De kaké de yo. Taakwa yaran du de wale radu de yéknwun mawulé yate kaké de yo. 35Kukba de nak du yae wani dut kure yédo wani tulé de déku du taakwa déké mawulé lékte kadému kamarék yaké de yo. Wuné wuna du wale wekna rawuréka de yéknwun mawulé yate kadému de ko.”

36Wani kudi watakne dé derét aja kudi vétik wawo kéga wakwek: “Du taakwa kulé baapmu wut nak taakwi kérae jégwaa baapmu wutba tékwa yaabuba kaapuk takne kétaapadakwa. De kulé baapmu wut nak taakwi kérae jégwaa baapmu wutba tékwa yaabuba takne kétaapadaran kulé baapmu wut jégwaa baapmu wut vététi gétbiyaaké bét yo. Kulé baapmu wut nak taakwi jégwaa baapmu wutba miték kwaamarék yaké dé yo. 37Déknyény kwaaré viyae putidan meme sépéba kulé wain gu kaapuk wuknasadadakwa. Waga yadaran wani meme sépé rékaa ye jégwaa ye wukdu gu akwi yékéraké dé yo. Yékéradu wani meme sépé yéknwun yamarék yaké dé yo. 38Kulé meme sépéba wuknasadadaran kulé gu miték téké dé yo. 39Déknyényba yadan wain gu kakwa du taale de kulé wain gu kamuké kélik yaké de yo. Yate de wo, ‘Déknyényba yadan gu wan yéknwun.’ Naate wate de déknyényba yadan muké mawulé yo.” Waga dé aja kudi wakwek, déknyényba ran duna kudi véknwukwa du déku kulé kudiké kélik yadaranké.

Copyright information for `ABTMAPRIK