Mark 15

Pailatké de Jisasnyét kure yék

Yé tékdéka de nyédé duna némaan du, Isrelna kubu du, apa kudiké kutdéngkwa du, akwi némaan du wawo jawe de kudi bulék. Bultakne wadaka de Jisasnyét baagwit gitakne Romna némaan du Pailatké de dérét kure yék. Kure yédaka dé Pailat Jisasnyét waatak, “Méné Judana némaan ban kapu kaapuk?” Naate waatadéka dé wak, “Ao. Méné kapmu méné waga wak.” Naate wadéka de nyédé duna némaan du de wupmale yénaa kudi wakwek, Jisas yan muké. Wakwedaka dé Pailat dérét wak, “De ménéké wupmalemu kudi de wakweyo, yaménén muké. Samuké méné deku kudi kaatakaapuk yate méné kudi bulkaapuk téte vu?” a Naate wadéka dé Pailarét kudi las wawo kaapuk wakwedén. Yadéka dé sanévéknwu wanévéknwuk.

Jisasnyét miba viyaapata taknadoké dé Pailat wak

Akwi kwaaré Pasova waadakwa kadému kadakwa tulé dé Romna némaan du wadéka du taakwa mawulé yadan du nak raamény ga kulaknyénytakne gwaade dé miték yék. Wani tulé kapéredi mu yan du las de raamény gaba kwaak. Déknyényba de Romna duké kélik yate Jerusalemba rakwa du taakwat wakwedaka de Romna du wale waariyak. Nak apu de duwat viyaapéreknék. Wani kapéredi mu yan du nak wan Barabas.

Akwi du béré taakwa béré yae de Pailarét waatak, akwi kwaaré wadén pulak tépa waduké. b Waatadaka Pailat dé kutdéngék. Jisas kapéredi mu las kaapuk yadén. Nyédé duna némaan du de Jisaské kélik yate dérét gitakne de kure yaak déké. Waga kutdéngte déku mawuléba dé wak, “Sal kéba jawe tékwa du taakwa Jisaské mawulé yaké de yo, kapu yaga pulak?” Naate wate dé wani du taakwat wak, “Judana némaan banét wawuru dé miték yéduké guné mawulé yo, kapu yaga pulak?” 11  c Naate wadaka de nyédé duna némaan du de waba tén du taakwat wak, de Pailarét wado dé Jisasnyét wakaapuk yate Barabasnyét waduké. Wadu Barabas raamény ga kulaknyénytakne gwaade miték yéké dé yo. 12 Wadaka de Pailarét waga wadaka dé derét tépa wak, “Waagunékwa Judana némaan banét yaga pulak yaké wuné yo?” 13 Naate wadéka de akwi waate de wak, “Dérét miba mé viyaapata takna.” 14 Naate waadaka dé wak, “Samuké? Samu kapéredi mu dé yak?” Naate wadéka de némaanba waak, “Dérét miba mé viyaapata takna.” 15 Waga waadaka Pailat déku mawuléba dé wak, “Wuné deku kudi véknwuréran de wunéké mawulé yaké de yo.” Naate watakne dé wak, Barabas raamény ga kulaknyénytakne gwaade miték yéduké. Watakne déku waariyakwa duwat dé wak, de Jisasnyét raamény baagwit némaanba viyaatakne dérét miba viyaapata taknadoké.

Waariyakwa du waagite de Jisasnyét waséléknék

16 Pailatna waariyakwa du de deku némaa gat de Jisasnyét kure yék. Kure yédaka de waadaka de akwi waariyakwa du yae de dé ténba jawuk. 17  d Jawe de deku mawuléba wak, “Némaan du de gwaavé baapmu wut kusade yéknwun maakna saap de saaptakno.” Naate wate Jisasnyét waagite wasélékte de déku baapmu wut putitakne de gwaavé baapmu wut kusadak. Kusadatakne de raamény baagwi nak kérae maakna saap pulak séwayékwe de déku maaknaba kusadak. 18 Kusadatakne de dérét wak, “Méné, Judana némaan ban, miték raké méné yo.” 19 Naate wate baagé nak kérae de déku maaknaba viyaak. Viyaate dérét sépmeny sévaavite de dérét wasélékte déké kwati yaane waadé daak. 20 Waga yabutitakne de kusadadan gwaavé baapmu wut putitakne de déku baapmu wut tépa kusadak. Kusadatakne dérét miba viyaapata taknaké nae de dérét kure yék.

Jisasnyét de miba viyaapata taknak

21 Yaabuba yéte de waariyakwa du Sairiniba yaan du nak déku yé Saimonét vék. Déku nyaan vétik Aleksanda bét Rupas. Dé nak taaléba yae Jerusalemét wulaaké yadéka de vék. Véte de dérét wak, dé Jisasnyét viyaapata taknadaran mi yaataduké. 22 Wadaka yaatadéka ye de Golgota waadakwa taalé saabak. Wan Judana kudi. Naana kudi Maakna Apa. 23 Saabe de marasin wale yadan wain gu Jisaské kwayék, dé ke apakélé kaagél kutkaapuk yaduké. Kwayédaka dé kaapuk kadén. 24  e Yadéka de dérét miba viyaapata taknak. Viyaapata takne de rate déku baapmu wut muniye déku baapmu wut kéraaké de makwal matu yatjawurék. Yatjawurédaka waare giyaa akére derét talaknan du dé wani baapmu wut kéraak.

25 Ganba de Jisasnyét miba viyaapata taknak. 26 Dérét viyaapata taknadan mi awuréba kaviye taknadan kudi wan kéga: Kén Judana némaan ban.

27 Jisasnyét miba viyaapata takne de waariyate sél yan du vétiknét mi vétikba viyaapata taknak. Naknét de déku yéknwun tuwa saknwuba viyaapata taknak. Naknét de déku aki tuwa saknwuba viyaapata taknak. 28  f [Waga yadaka Gotna nyégaba déknyényba kavidan kudi wani tulé adél dé yak. Kéga de kavik: Dérét de vék kapéredi mu yan du wale tédéka.]

29  g Du las yeyé yeyate Jisasnyét miba viyaapata taknadaka tédéka véte de dérét waagite waséléknék. Yate de wak, “Ménawa. Yaga pulak? Méné Gotna kudi bulnakwa némaa ga yaalébaane nyaa kupuk yédu méné tépa kaaké nae méné wak. 30 Bulaa méné ména kapmu ména sépat kutkalé yaké méné yo. Méné apa yate wani mi kulaknyénytakne giyaaké méné yo.” 31 Naate wadaka de nyédé duna némaan du, apa kudiké kutdéngkwa du wawo deku kapmu bulte de Jisasnyét waagite waséléknék. Yate de wak, “Dé nak duwat dé kutkalé yak. Déku sépat kutkalé yaké dé yapatiyu. 32 Dé Got wadén ban Krais rate Isrelna némaan ban radéran dé viyaapata taknadan mi kulaknyénytakne giyaadu naané véte déku kudiké ‘Adél’ naaké naané yo.” Naate wadaka bét Jisas wale miba viyaapata taknadan du vétik bétku miba téte bét wawo bét dérét waséléknék.

Jisas débu kiyaak

33 Nyaa nawurédéka dé akwi képmaaba gaan yak. Ye tédéka kukba nyaa tégéruwe dawuliké dé yak. 34  h Yadéka Jisas déku kudiba némaanba dé kéga waak, “Eloi, Eloi, lama sabaktani.” Wani kudi naana kudiba kéga: “Wuna némaan ban Got, samuké méné wunéké kuk tiyao?” 35 Waga waadéka waba tén du las wani kudi véknwute de wak, “Mé véknwu. Wani du dé déknyényba rate Gotna yéba kudi wakwen du Ilaijat dé wao.” 36  i Naate watakne dé du nak pétépété ye nyabiyas pulak mu las kérae dé nyégi yakwa wain guba tawuk. Tawudéka gubés yadéka baagéba takne dé Jisas kaduké kusawurékwek. Yate dé wak, “Wekna mé téte véno. Sal Ilaija yae dérét kutkwedu dé giyaaké dé yo?” 37 Naate wadéka dé Jisas némaanba waatakne dé kiyaak.

38  j Jisas kiyaadéka Gotna kudi buldakwa némaa gaba lékidan sémény baapmu wut awuréba gétbiyae ye dé adawuli saabak. Yadéka dé taakwi vétik yak.

39 Jisas waga kiyaadéka waariyakwa duna némaan du dé téte vék. Véte dé wak, “Wani du wan Gotna nyaan. Wan adél.” Naate dé wak.

40  k Wupmale taakwa yae séknaaba pulak téte de wawo de vék. Déknyényba Jisas Galiliba déku du wale jébaa yadaka de de wale yeyé yeyate deké de kadému kwayék. Wani taakwa nak wan Makdalaba yaan taakwa Maria. Nak wan nak Jems bét Josepna néwaa Maria. Nak wan Salomi. Jisas Galili kulaknyénytakne yaadéka wani taakwa, wupmale taakwa las wawo waga de dé wale yaak Jerusalemét. Wani taakwa de séknaaba pulak téte de vék Jisas kiyaadéka.

Waaguba de Jisasna gaaba ségwi taknak

42 Yaap ra nyaa yaaké yadéka de wani nyaa gwalmu kawu saakérak. Garabu yadéka Arimatiaba yaan du déku yé Josep wup yakaapuk yate dé Romna némaan du Pailatké yék. Dé Isrelna némaan du nak rate akwi duna méniba yéknwun du dé rak. Dé wawo dé Got némaan ban rate du taakwaké miték véran tuléké dé raségék. Dé Jisasna gaaba ségwi kéraaké dé Pailatké yék. Ye dé Pailarét waatak, déku gaaba ségwiké. 44 Waatadéka dé Pailat kaapuk kutdéngdén. Jisas dé kiyaak, kapu wekna kiyaaké dé yo? Kutdéngkaapuk yate wadéka waariyakwa duna némaan du yaadéka dé Pailat dérét waatak, “Jisas débu kiyaak, kapu kaapuk?” 45 Naate waatadéka dé wak, “Ao.” Naate wadéka dé Pailat Josepmét wak, “Méné déku gaaba ségwi kéraaké méné yo.” 46 Waga wadéka dé yéknwun waama baapmu wut kérae Jisasna gaaba ségwi lépmwénye kure giyae dé baapmu wurét kusépmék. Kusépme kure ye dé waaguba nak taknak. Déknyényba wani waagu de jébaa yakwa du matuba vaakére wulaak. Josep Jisasna gaaba ségwi wani waaguba takne dé matu nak yatbalaakukére ye dé yaabuba taknatépék. 47 Taknatépédéka bét Makdalaba yaan taakwa Maria bét Josepna néwaa Maria bét Jisasnyét taknadén waagu vék.

Copyright information for ABTMAPRIK