Mark 2

Jisas wadéka dé maan taaba kapére yan du yéknwun yak

1Kukba Jisas dé gwaamale yék Kapaneamét. Gwaamale ye gaba radéka déké kudi buldaka de véknwuk. 2Véknwute wupmalemu du taakwa de wani gat wulae tédaka taalé débu sékéréknék. Sékérékdéka gwéspété yaabu kaapuk kwaan. Yadéka dé Jisas Gotna kudi wakwek derét. 3Wakwedéka de du wan véti wan véti maan taaba kapére yan dut nak jaabéba yaate yék. 4Yaate ye Jisas tén saabaké de yapatik, wupmalemu du taakwa jawudan bege. Yadaka gaba waare de nak tabé Jisas tén wale péraak awuréba. Pérae de wani du kwaadén jaabéba baagwi lékiye de wani yaabuba kusadak, du taakwana nyédéba. 5 a  Kusade Jisas ténba taknadaka dé véte dé kutdéngék. De deku mawuléba de wak, dé wani dut kutnébulké apa yadéranké. Waga kutdéngte dé wani dut wak, “Wuna du, wuné yaménén kapéredi mu wunébu yatnyéputik.”

6Jisas wani kudi wadéka de apa kudiké kutdéngkwa du las waba rate deku mawuléba de kéga wak. 7 b  “Wani du samuké nae dé waga wak? Got kapmu du yadan kapéredi mu yatnyéputiké dé yo. Wani du dé wak, ‘Wuné yadén kapéredi mu wunébu yatnyéputik.’ Naate wate dé Gorét waséléknu, bakna du bege.” 8Waga wadaka Jisas deku mawulé kutdéngte dé derét wak, “Samuké guné guna mawuléba waga sanévéknwu? Waga yakaapuk yaké guné yo. 9Wuné Akwi Du Taakwana Nyaan kéni képmaaba rate yadan kapéredi mu yatnyéputiké wuné apa yo. Guné wani muké kaapuk kutdénggunén. Yadén kapéredi mu yatnyéputiwurénké wakwete bakna kudi wuné wakwek, kapu némaa kudi wuné wakwek? Dé raapme déku jaabé kérae kure yéduké wawuréran wan némaa kudi wakweké wuné yo, kapu yaga pulak? Guné wuna apaké miték kutdénggunuké wuné wani kudi bulaa dérét wakweké wuné yo.” Naate watakne dé maan taaba kapére yan dut wak, “Ménat wuné wakweyo. Méné raapme ména jaabé kérae kure méné ména gat yéké yo.” 12 c  Naate wadéka dé raapme kwaadén jaabé bari kérae kure dé akwi du taakwana méniba bari gwaadék. Gwaadédéka véte de akwi du taakwa kwagénék. Kwagénte Gotna yéba kevérékdaka deku mawulé géndéka de wak, “Aki. Waga pulak mu déknyényba kaapuk vénan.”

Jisas dé Livait wak dé wale yéduké

13Jisas tépa gwaade dé kwawu maaléba ték. Tédéka de wupmalemu du béré taakwa béré déké yae jawudaka dé derét Gotna kudi wakwek. 14Wakwetakne yéte dé vék Alpiasna nyaan déku yé Livai takis nyégéldékwa gaba radéka. Véte dé wak, “Méné wuné wale mé yaa.” Naate wadéka raapme dé Jisas wale yék.

15Jisas yédéka wupmalemu du taakwa de dé wale yék. Yédaka takis nyégélén wupmalemu du, kapéredi mu yakwa wupmalemu du las wawo de dé wale yék. Ye Jisas déku du wawo Livai wale kadému kate radaka de yae de wawo de wale kadému kate rak. 16 d  Kate radaka véte de apa kudiké kutdéngkwa Parisina du las Jisasna duwat wak, “Samuké dé takis nyégélkwa du, kapéredi mu yakwa du las wawo de wale dé kadému ko?” 17 e  Naate wadaka dé derét aja kudi kéga wak, “Yéknwun yakwa du taakwa doktaké kaapuk yédakwa. Sépékwaapa kapére yan du taakwa de doktaké yu. Yadaka dokta de deku sépé kutnébulu.” Naate watakne dé wak, “Wuné du taakwana kapéredi mawulé wuné kutnébulu. Kapéredi mawulé yakwa du taakwa wunéké yae wuna kudi véknwudoké wuné giyaak. Yéknwun mawulé yakwa du taakwaké kaapuk sanévéknwurén.” Naate dé Jisas wak.

Kadémuké yaakétdakwaké dé Jisas kudi wakwek

18Nak apu nak apu gu yaakutaknan du Jonna du Parisina du wawo Got wale kudi bulké yate de kadémuké yaakérék. Yaakétdanké sanévéknwute du taakwa las Jisaské ye de wak, “Jonna du Parisina du wawo wupmalemu apu de kadémuké yaakéru. Yaakétte bakna rate de Got wale kudi bulu. Ména du waga kaapuk yadakwa. De akwi nyaa kadému de ko. Samuké ména du de kadémuké yaakétkaapuk yo?” 19 f  Naate wadaka dé Jisas derét aja kudi kéga wakwek: “Du nak taakwa yaké yadu de kadému sérakne yéknwun mawulé yate kadému kaké de yo, kapu kaapuk? De kaké de yo. Taakwa yaran du de wale radu de yéknwun mawulé yate kaké de yo. 20Kukba de nak du yae wani dut kure yédo wani tulé de déku du taakwa déké mawulé lékte kadému kakaapuk yaké de yo. Wuné wuna du wale wekna rawuréka de yéknwun mawulé yate kadému de ko.”

21 g  Wani kudi watakne dé derét aja kudi vétik wawo kéga wakwek: “Du taakwa kulé baapmu wut nak taakwi kérae jégwaa baapmu wutba tékwa yaabuba kaapuk takne kétaapadakwa. De kulé baapmu wut nak taakwi kérae jégwaa baapmu wutba tékwa yaabuba takne kétaapadaran kukba gu yakutnyédo kulé baapmu wut makwal pulak yadu jégwaa baapmu wut gétbiyaadu apakélé yaabu téké dé yo. 22Déknyény kwaaré viyae putidan meme sépéba kulé wain gu kaapuk wuknasadadakwa. Waga yadaran wani meme sépé rékaa ye jégwaa ye wukdu gu akwi yékéraké dé yo. Yékéradu wani meme sépé yéknwun yakaapuk yaké dé yo. Kulé meme sépéba wuknasadadaran kulé gu miték téké dé yo.” Waga dé aja kudi wakwek, déknyényba ran du wakwen kudi déku kulé kudi wale vététi miték kwaakaapuk yadéranké.

Yaap ra nyaaké dé Jisas kudi wakwek

23Yaap ra nyaa nak dé Jisas déku du wale de wit tékwa képmaaba nak yék. Yéte déku du wit sék kaké nae de wit kubu las sékuk. 24Sékudaka de Parisina du las véte de Jisasnyét wak, “Mé vé. De wit kubu de séku yaap ra nyaaba. Naana apa kudi kéga dé wo. ‘Guné yaap ra nyaaba jébaa yakaapuk yaké guné yo.’ Wani apa kudi de kaapuk véknwudakwa. De wit kubu sékute de jébaa yo, yaap ra nyaaba. Wan kapéredi mu de yo.” 25 h  Naate wadaka dé derét wak, “Déknyényba naana képmawaara Devit yadén muké de Gotna nyégaba kavik. Wani kudiké guné kaapuk sanévéknwugunékwa. Déknyényba Devit déku du wale kaadé yadéka dé Gotna kudi buldakwa gat wulae wani gaba jébaa yakwa nyédé dut dé waatak, Gotké kwayéte taknadan kadému deké kwayéduké. Wani tulé Abaiata dé nyédé duna némaan ban rak. Waatadéka kwayédéka Devit wani kadému déku duké kwayédéka de akwi kak. Waga yate de naana apa kudi kaapuk véknwudan. Naana apa kudi kéga dé wo, ‘Gotna gaba jébaa yakwa nyédé du male Gotké kwayédan kadému kaké de yo. Nak du wani kadému kakaapuk yaké de yo.’ Naate wadéka Devit déku du wale waga yadaka guné deké kéga kaapuk wagunékwa, ‘Wan kapéredi mu de yak.’ Naate wakaapuk yate samuké guné wuna duwat waatiyu, naana apa kudi véknwukaapuk yadanké? Guné waga wate kaapuk miték kutdénggunén.” Naate dé wak.

27Watakne dé derét wak, “Du taakwat miték yaké Got dé yaap ra nyaa kuttaknak. Du taakwa de yaap ra nyaat miték yadoké Got kaapuk wadén. 28Waga yadénké sanévéknwute wuné gunat wo. Wuné Akwi Du Taakwana Nyaan, wuné yaap ra nyaaké némaan ban wuné ro. Wuné du taakwana jébaaké kusékétwuru de yaap ra nyaaba kusékétwurén pulak yaké de yo.” Naate dé Jisas wak.

Copyright information for `ABTMAPRIK