Mark 3

Yaap ra nyaa Jisas wadéka dé taaba léknén du yéknwun yak

1Nak apu yaap ra nyaa dé Jisas Gotna kudi buldakwa gat wulaadéka taaba léknén du nak dé waba rak. 2 a  Radéka Jisasna kudiké kélik yakwa du las wani gaba rate de Jisasnyét vék. Deku mawuléba de wak, “Jisas yaap ra nyaa wani dut kutnébulké dé yo, kapu kaapuk? Dérét kutnébuldéran dé naana apa kudiké kuk kwayédu naané dérét kotimké naané yo.” 3Naate wadaka dé taaba léknén dut wak, “Mé raapme yae méné kéba téké yo.” 4Naate wadéka dé raapme waba tédéka dé derét wak, “Naana apa kudi yaga dé wo? Yaap ra nyaa naané yéknwun mu yaké naané yo, kapu kapéredi mu yaké naané yo? Yaap ra nyaa kiyaaké yakwa du taakwat kutkalé yaké naané yo, kapu derét viyaapérekgé naané yo?” Naate wadéka kudi kaapuk buldan. 5 b  Yate déku kudi véknwumuké kélik yadaka dé rékaréka yate deké dé mawulé léknék. Mawulé lékte dé wani dut wak, “Ména taaba mé kedéng.” Naate wadéka dé déku taaba kedéngdéka dé tépa yéknwun yak. 6 c  Yadéka de Parisina du gwaade ye Jisasnyét viyaapérekgé de Yerotna du wale kudi bulék.

Wupmalemu du taakwa de kwawu maaléba ték

7Jisas déku du wale de kwawu maalat yék. Yédaka wupmalemu du taakwa yadén muké kudi véknwutakne de déké yék. Galili, Jerusalem, Judiaba tékwa gayé las wawo, Idumia, Jodan kaabélé nak saknwu, Taiana taalé, Saidonna taalé, wani gayéba yae de déké yék. 9Ye saabadaka dé kiyakiya yakwa wupmalemu du taakwa baadi, sépékwaapa kapére yan wupmalemu du taakwa baadit dé kutnébulék. Kutnébuldéka de waga pulak du taakwa tépa yéknwun yaké nae déku sépéba kutké mawulé yate jawudaka taalé dé sékéréknék. Sékérékdéka dé déku duwat wak, “Rawuréran bot nak kéraaké guné yo, wupmalemu du taakwa jawudan bege.” Naate dé wak.

11Kutakwa kure tén du taakwa Jisasnyét véte de déku méniba akére kwaate de waak, “Méné Gotna nyaan.” 12Naate wadaka dé Jisas derét némaanba wak, de déké kudi wakwekaapuk yadoké.

Jisas wadéka de déku du déku jébaa yak

13Jisas dé nébat waarék. Waare dé mawulé yadékwa duwat waadéka de déké yék. 14 d  Yédaka dé du taaba vétik sékét maanba kayék vétik waga derét dé wak, de déku jébaa yadoké. De dé wale yeyé yeyate déku kudi véknwe ye du taakwat Gotna kudi wakwete apa kérae wado kutakwa yaage yéké de yo.

16 e  Déku duna yé kéga:

Saimon. Dérét dé nak yé waak, Pita.
17 f  Sebedina nyaan vétik Jems bét déku wayékna Jon. Bérét dé nak yé waak, Boanesis. Naana kudiba wani kudi kéga dé wo, jaat pulak nyaarangte waakwa du.
18Andru.
Pilip.
Batolomyu.
Matyu.
Tomas.
Alpiasna nyaan Jems.
Tadias.
Nak Saimon. Dé déknyényba gege gayét yéte dé wak, “Nak képmaana du naanéké némaan du ramuké kélik wuné yo.”
19Judas Iskariot. Kukba dé Jisasnyét maamaké kwayék.

De wak, “Jisas Bielsebul wale dé jébaa yo.”

20 g  Kukba Jisas dé gwaamale yék gat. Ye saabe déku du wale kadému kaké de yapatik, wupmalemu du taakwa jawe tédan bege. 21 h  Yadaka de du taakwa las de Jisaské wak, “Dé waagété débu yak.” Naate wadaka de Jisasna kém véknwutakne de dérét kwole yéké nae de déké yék.

22 i  Apa kudiké kutdéngkwa du las Jerusalemba déknyényba de yék. Ye saabe Jisasnyét véte de déké wak, “Déku mawuléba akwi kutakwana némaan ban déku yé Bielsebul dé wulae tu. Téte apa kwayédéka dé wadéka de kutakwa yaage yu.” 23Naate wadaka dé derét waak, yaadoké. Waatakne dé derét aja kudi kéga wakwek, “Kéni kudi mé véknwu. Guné wunat wagunén pulak yate kutakwana némaan ban Seten déku du yaageyédoké wadéran de rasaakukaapuk yaké de yo. Seten waga jébaa kaapuk yadékwa. 24Némaa gayéba rakwa du mawulé vétik yate kémba kémba rate waariyadaran de rasaakukaapuk yaké de yo. 25Nakurak gaba rakwa du taakwa mawulé vétik yate deku kapmu waariyadaran de wawo rasaakukaapuk yaké de yo. 26Seten déku du wale waga de ro. De mawulé vétik yate deku du wale waariyadaran de rasaakukaapuk yaké de yo. Deku jébaa kaapuk yaké dé yo.

27 j  “Du nak apa yakwa duna gat wulae déku gwalmu bakna kéraaké nae taale dé wani dut kure baagwit giké dé yo. Gitakne déku gat wulae déku gwalmu bakna kéraaké dé yo.” Naate watakne dé wak, “Seten wani apa yakwa du pulak. Wuné wani dut baagwit gikwa du pulak. Wuna apa Setenna apat débu talaknak.”

28 k  Jisas waga watakne dé wak, “Kéni kudi mé véknwu. Du taakwa kapéredi mu ye wani kapéredi muké kélik ye kulaknyénydaran Got yadan kapéredi mu yakutnyéputiké dé yo. Du taakwa Gorét wasélékte kapéredi kudi wakwetakne wani kapéredi kudiké kélik ye kulaknyénydaran Got wani kapéredi mu yakutnyéputiké dé yo. 29De wasélékte kapéredi kudi Gotna Yaamabiké wakwedaran Got wani kapéredi mu yakutnyéputikaapuk yaké dé yo. Wani kapéredi mu rasaakuké dé yo.” 30Naate dé wak, de Gotna Yaamabit wasélékdan bege. Taknaba de las Gotna Yaamabiké sanévéknwukaapuk yate de wak, “Kutakwana némaan ban dé Jisasna mawuléba wulae tu.” Naate wate de Gotna Yaamabit waséléknék.

Jisas dé déku néwaa déku wayéknajeké kudi wakwek

31 l  Wani tulé Jisasna néwaa déku wayéknaje wawo de déké yék. Ye kaapaba téte de kudi wakwesatik déké. 32Wakwesatidaka wupmalemu du taakwa Jisas wale rate de dérét wak, “Ména néwaa, ména wayéknaje yae kaapaba téte de ménat véké de wo.” 33Naate wadaka dé wak, “Wuna néwaa wayéknaje yaga pulak?” 34Naate watakne akwi du taakwat véte dé wak, “Kén wuna néwaa, wuna wayéknaje. 35 m  Gotna kudi véknwute wadékwa pulak yakwa du taakwa wan wuna néwaa, wuna nyangegu, wuna wayéknaje pulak de ro.” Naate dé Jisas wak.

Copyright information for `ABTMAPRIK