Matthew 12

Yaap ra nyaaké dé Jisas kudi wakwek

1Kukba Judana yaap ra nyaa nak Jisas déku du wale de wit tékwa képmaaba nak yék. Yédaka déku duwat kaadé yadéka de wit kubu las sékwe de sék kak. 2Kadaka de Parisina du véte de Jisasnyét wak, “Mé vé. Ména du wit kubu de séku, yaap ra nyaa. Naana apa kudi kéga dé wo, ‘Guné yaap ra nyaa jébaa yamarék yaké guné yo.’ Wani apa kudi ména du kaapuk véknwudakwa. De wit kubu sékute de jébaa yo yaap ra nyaa. Wan kapéredi mu de yo.” 3 a  Naate wadaka dé derét wak, “Déknyényba naana képmawaara Devit yadén muké de Gotna nyégaba kavik. Wani kudiké guné kaapuk sanévéknwugunékwa. Déknyényba Devit déku du wale kaadé yadéka de Gotna kudi buldakwa gat wulae wani gaba jébaa yakwa nyédé duwat dé waatak, Gotké kwayéte taknadan kadému deké kwayédoké. Waatadéka kwayédaka Devit déku du wale de wani kadému kak. Waga yate de naana apa kudi kaapuk véknwudan. Naana apa kudi kéga dé wo, ‘Gotna gaba jébaa yakwa nyédé du male Gotké kwayédan kadému kaké de yo. Nak du wani kadému kamarék yaké de yo.’ Naate wadéka Devit déku du wale waga yadaka guné deké kéga kaapuk wagunékwa, ‘Wan kapéredi mu de yak.’ Naate wamarék yate samuké guné wuna duké guné kéga wo? ‘De naana apa kudi véknwumarék yate kapéredi mu de yo.’ Guné waga wate kaapuk miték kutdénggunén.

5 b  “Nak kudi wawo mé véknwu. Gotna gaba jébaa yakwa nyédé du de yaap ra nyaa de Gotna gaba jébaa yo. Moses wakwen apa kudi dé kéga wo, ‘Gotna gaba jébaa yakwa nyédé du yaap ra nyaa wawo déku gaba wani jébaa yaké de yo. Wan yéknwun.’ Naate wadéka de yaap ra nyaa wani jébaa yadaka guné derét kaapuk waatigunékwa. Yagunékwaké samuké guné wuna duwat guné waatiyu? 6Mé véknwu. Wuné némaan ban wuné ro, Gotna kudi bulnakwa gaké. Adél wuné gunat wakweyo.

7 c  “Gotna nyégaba kéni kudi dé kwao: Got dé wak, ‘Guné nak du taakwaké mawulé lékte derét kutkalé yagunuké wuné mawulé yo. Guné kwaami viyae wunéké tiyaamuké wuné kélik yo.’ Naate dé Got wak. Wadéka wani kudi déku nyégaba kwaadéka guné wani kudiké kaapuk miték kutdénggunén. Guné wani kudiké miték kutdénggunu mukatik guné kapéredi mu yamarék yan duwat waatimarék yakatik guné yak. 8Wani kudi wuné Akwi Du Taakwana Nyaan wuné wo, yaap ra nyaaké némaan ban rawurékwa bege. Wuné du taakwana jébaaké kusékétwuru de kusékétwurén pulak yaké de yo, yaap ra nyaa.” Naate dé Jisas wak.

Yaap ra nyaa Jisas wadéka dé taaba léknén du yéknwun yak

9Wani kudi watakne dé Jisas wani taalé kulaknyénytakne dé Gotna kudi buldakwa gat wulaak. 10Wulaadéka taaba léknén du dé nak waba ték. Tédéka Jisaské kélik yakwa du deku mawuléba de wak, “Jisas yaap ra nyaa jébaa yadéran naané dérét kotimké naané yo.” Naate wate de Jisasnyét wak, “Yaap ra nyaa du kiyakiya yakwa duwat kutnébuldaran de naana apa kudiké de kuk kwayu, kapu yaga pulak? Wani muké yaga méné wo?” 11Naate wadaka dé derét wak, “Guna du nak déku sipsip yaap ra nyaa waaguba akérédéran dé wani sipsip kérae kusalaké de yo, kapu yaga pulak? Dé déku sipsip kérae kusalaké dé yo. Wan adél. 12Sipsip wan makwal mu. Du taakwa wan némaa mu. Yaap ra nyaaba du de nak duwat kutkalé yadaran naana apa kudi wani muké derét waatimarék yaké dé yo. Wuné yaap ra nyaaba duwat kutkalé yawuréran naana apa kudi wani muké wunat waatimarék yaké dé yo.” 13Naate watakne dé taaba léknén dut wak, “Ména taaba mé kedéng.” Naate wadéka dé déku taaba kedéngdéka dé nak taaba tén pulak miték dé ték. 14Tédéka de Parisina du rékaréka yate wani ga kulaknyénytakne de kudi bulék, Jisasnyét viyaapérekgé.

Jisas wan Gotna jébaa yakwa yéknwun du

15Jisas wani muké kutdéngte dé wani gayé kulaknyénytakne dé yék. Yédéka de wupmalemu du taakwa déku kukba de yék. Yédaka dé wadéka kiyakiya yan du taakwa akwi, sépékwaapa kapére yan du taakwa akwi de yéknwun yak. 16Yadaka dé derét némaanba wak, de déké nak du taakwat kudi wakwemarék yadoké. 17 d  Waga wadéka Gotna yéba kudi wakwen du Aisaia déku kudi wani tulé adél dé yak. Déknyényba Aisaia kéni kudi dé Gotna nyégaba kavik:

Got dé wak, “Wuné wani dut wawurék dé wuna jébaa yakwa du dé ro.
Wuné déké mawulat kapére yawuréka wuna mawulé yéknwun dé yo déké.
Wuné wawuru wuna Yaamabi déku mawuléba wulae téké dé yo.
Tédu dé némaa kot véknwukwa némaan ban rate wuna kudi akwi du taakwat wakweké dé yo.
19Dé waarumarék yaké dé yo.
Dé némaanba waamarék yaké dé yo.
Dé yaabuba téte derét némaanba wakwemarék yaké dé yo.
20Dé mukgé yan séwaa nak mukmarék yaké dé yo.
Yatjadamarék yate dé wani séwaat kutkalé yaké dé yo.
Dé walkamu yaankwa yaa sékusmarék yaké dé yo.
Dé tépa sérakdu apakélé yaa yaanké dé yo.
Dé waga yate déké walkamu sanévéknwukwa du taakwat kutkalé yadu de apa yate déké miték sanévéknwuké de yo.
Dé jébaa yadu yéknwun mu male téké dé yo.
Kapéredi mu kaapuk yaké dé yo.
21Akwi képmaaba rakwa du taakwa déké miték sanévéknwute waké de yo, ‘Dé naanat kutkalé yaké dé yo.’
Naate wate déké raségéké de yo.”
Naate dé Got wak.
Wadéka Aisaia wani kudi dé Jisaské kavik Gotna nyégaba, déku néwaa kéraamarék yalén tulé.

De wak, “Bielsebul apa dé kwayu Jisaské”

22Du las de dut nak Jisaské kure yék. Wani dut kutakwa lé kure ték. Téléka déku méni kiyaadéka dé kudi kaapuk buldén. Yadéka dé Jisas dérét kutnébuldéka dé kudi bulte méni vék. 23 e  Yadéka de wupmalemu du taakwa véte kwagénte de wak, “Aki. Wani du wan Devitna képmawaara, kapu yaga pulak? Dé naanat kutkalé yaduké Got wadén ban, kapu yaga pulak?” Naate de wak.

24 f  Parisina du wani muké véknwute de deku kapmu kudi bulte de wak, “Wani du wan Got wadén ban kaapuk. Kutakwana némaan ban déku yé Bielsebul déku mawuléba dé wulae tu. Téte apa kwayédéka wani du wadéka de kutakwa yaage yu.” 25Naate wadaka Jisas deku mawulé kutdéngte dé derét wak, “Kéni kudi mé véknwu. Némaa gayéba rakwa du mawulé vétik yate kémba kémba rate waariyadaran de rasaakumarék yaké de yo. Nakurak gaba rakwa du taakwa mawulé vétik yate deku kapmu waariyadaran de wawo rasaakumarék yaké de yo. 26Wani kudiké mé sanévéknwu. Kutakwana némaan ban Seten déku du wale waga de ro. De mawulé vétik yate deku du wale waariyadaran de rasaakumarék yaké de yo. Guné wunat wagunén pulak, Seten déku kém yaage yédoké wadéran de rasaakumarék yaké de yo. Seten waga jébaa kaapuk yadékwa. 27Guné wunéké kéni kudi guné wo. Kutakwana némaan ban, Bielsebul wuna mawuléba téte wunéké apa tiyaadéka wuné wawuréka de kutakwa yaage yu. Wan yénaa kudi guné wo. Guna du las de wawo wadaka de kutakwa yaage yu. Guna du waga yadaka guné derét kéga kaapuk wagunékwa, ‘Bielsebul guna mawuléba téte apa kwayédéka guné wagunéka de kutakwa yaage yu.’ Derét waga wamarék yate samuké guné wunat wani kudi guné wo? Wuné de wale nakurak jébaa yawuréka de de kutdéngék. Guné wunéké yénaa kudi guné wo. 28 g  Mé véknwu. Gotna Yaamabi wuna mawuléba téte dé wunéké apa tiyao. Tiyaadéka wuné kutakwat wawuréka de yaage yu. Guné wani mu véte kéga kutdéngké guné yo. Got némaan ban rate du taakwaké miték védéran tulé débu yaak.

29 h  “Kéni kudi mé véknwu. Du nak apa yakwa duna gat wulae déku gwalmu bakna kéraaké nae taale dé wani dut kure baagwit giké dé yo. Gitakne déku gat wulae déku gwalmu bakna kéraaké dé yo. Wani kudiké mé sanévéknwu. Seten wan wani apa yakwa du pulak. Wuné wani dut baagwit gikwa du pulak. Wuna apa Setenna apat débu talaknak.

30“Wuné wale jébaa yamarék yakwa du taakwa de wuna maama de ro. Wuné du taakwat wawuréka de wuna kémba de ro. Wuna du taakwat kutkalé yamarék yakwa du taakwa de wuna du taakwat yaalébaanu.

31 i  “Wani muké sanévéknwute wuné gunat wakweyo. Du taakwa kapéredi mu ye wani kapéredi muké kélik ye kulaknyénydaran, Got yadan kapéredi mu yatnyéputiké dé yo. Du taakwa kapéredi kudi wakwetakne wani kapéredi kudiké kélik ye kulaknyénydaran Got wani kapéredi mu yatnyéputiké dé yo. De wasélékte kapéredi kudi Gotna Yaamabiké wakwedaran Got wani kapéredi mu yatnyéputimarék yaké dé yo. 32Wuné Akwi Du Taakwana Nyaan wuné ro. Du taakwa wunat wasélékte wunéké kapéredi kudi wakwetakne wani kapéredi kudiké kélik ye kulaknyénydaran, Got wani kapéredi mu yatnyéputiké dé yo. De wasélékte Gotna Yaamabiké kapéredi kudi wakwedaran Got wani kapéredi mu yatnyéputimarék yaké dé yo. Bulaa yatnyéputimarék yaké dé yo. Kukba wawo yatnyéputimarék yaké dé yo.” Naate dé Jisas wak.

Kapéredi mawulé yakwa du kapéredi kudi buldakwaké dé wakwek

33Wani kudi wakwetakne dé Jisas derét kéga wakwek, “Yéknwun miba dé yéknwun sék aku. Kapéredi miba dé kapéredi sék aku. Naané miséknét véte naané kutdéngék, yéknwun mi, kapéredi miké wawo. 34 j  Guné Parisina du, guné duwat tikwa kaabe pulak guné ro. Guné kapéredi mawulé male guné yo. Yate yaga pulak guné yéknwun kudi wakweké guné yo? Du taakwa deku mawuléba sanévéknwute kudi de bulu. 35Yéknwun mawulé yakwa du taakwa de yéknwun mu yate yéknwun kudi de bulu. Kapéredi mawulé yakwa du taakwa de kapéredi mu yate kapéredi kudi de bulu.

36“Mé véknwu. Gunat wuné wakweyo. Got némaa kot véknwute némaan ban radéran nyaa akwi du taakwat Got waatadu de buldan némaa kudi, buldan bakna kudi, buldan akwi kudiké dérét kaataké de yo. 37Kukba dé guna kudi akwi véknwutakne dé lasnyét waké dé yo, ‘Guné yéknwun mu yakwa du.’ Watakne lasnyét waké dé yo, ‘Guné kapéredi mu yakwa du.’ Waga Got waké dé yo.” Naate dé Jisas Parisina duwat wak.

Jisas apa jébaa nak yaduké de dérét wak

38 k  Wani kudi wadéka de apa kudiké kutdéngkwa du las, Parisina du las waga de Jisasnyét wak, “Némaan du, naané déknyényba vémarék yanan apa jébaa nak yaménu véké naané mawulé yo. Méné yaménu naané véte kutdéngké naané yo. Got wadéka méné yaak. Waga kutdéngké naané yo.” 39Naate wadaka dé derét wak, “Kéni tulé rakwa du taakwa kapéredi mu de yasaaku. De kuk debu kwayék, Gotké. Wunat wagunén apa jébaa, déknyényba vémarék yagunén apa jébaa, yamarék yaké wuné yo. Gotna yéba kudi wakwen du Jona déknyényba yadén pulak male yaké wuné yo. 40 l  Déknyényba Jona gaan kupuk nyaa kupuk waga apakélé gukwamina yaaléba kwaadén pulak, wuné Akwi Du Taakwana Nyaan rémdaran waaguba gaan kupuk nyaa kupuk waga kwaaké wuné yo.

41 m  “Déknyényba Ninivaba ran du taakwa de Jonana kudi véknwutakne yadan kapéredi mu de kulaknyényék. Jona némaan du radéka wuné kéba téte kudi bulkwa du wuné némaan ban rate Jonat wunébu talaknak. Kukba Got némaa kot véknwute némaan ban radéran tulé Ninivaba ran du taakwa raapme Gotna méniba téte waké de yo, ‘Jona naanat Gotna kudi wakwedéka naané véknwute yanan kapéredi mu kulaknyénytakne naané Gotna kudi miték véknwuk. Jisas Jonat talakne gunat Gotna kudi wakwedéka guné yagunén kapéredi mu kulaknyénymarék yatakne guné Gotna kudi kaapuk véknwugunén. Waga yate guné némaa kapéredi mu yak.’ Naate waké de yo.

42“Déknyényba némaa taakwa nak, séknaa képmaaba yae lé némaan ban Solomonna kudi véknwuké lé séknaaba yaabuba yék. Dé yéknwun mawulé pukaakwa du radéka wuné kéba téte guné wale kudi bulkwa du wuné yéknwun mawulé pukaakwa du rate Solomonét wunébu talaknak. Kukba Got némaa kot véknwute némaan ban radéran tulé wani némaa taakwa raapme Gotna méniba téte lé gunat waké lé yo, ‘Wuné séknaa taaléba wuné yaak. Yae Solomonna kudi wuné véknwuk. Jisasna kudi Solomonna kudit débu talaknak. Guné Jisasna kudi kaapuk véknwugunén. Waga yate némaa kapéredi mu guné yak.’ Waga wani taakwa waké lé yo.” Naate dé Jisas derét wak.

Kutakwa yaage ye gwaamale yaalénké dé Jisas wakwek

43Wani kudi watakne dé Jisas derét kéga wakwek, “Kéni kudi mé véknwu. Kutakwa ye lé nak duna mawuléba wulae te kulaknyénytakne lé yék. Maas viyaamarék yakwa taaléba yeyé yeyate raléran taaléké lé sékalék. 44Sékalpatiye lé wak, ‘Wuné déknyényba rawurén gat gwaamale yéké wuné yo.’ Naate watakne gwaamale ye lé vék wani duna mawulé yéknwun ye bakna tédéka. 45 n  Vétakne ye lé kutakwa nak taaba sékét nak taababa kayék vétiknét kwole yaak. Kwole yaalén kutakwa yadan kapéredi mu taale yaan kutakwa yalén kapéredi mat débu talaknak. Wani kutakwa akwi de wani duna mawuléba wulae ték. Déknyényba nak kutakwa déku mawuléba wulae téléka walkamu kapéredi mu dé yak. Wupmalemu kutakwa déku mawuléba wulae tédaka dé wani du wupmalemu kapéredi mu dé yak. Wani kudiké mé sanévéknwu. Wupmalemu kapéredi mu yan du radén pulak, bulaa rakwa du taakwa wunéké miték sanévéknwumarék yate bakna rate wupmalemu kapéredi mu yaran du taakwa raké de yo.” Naate dé derét wak.

Jisas dé déku néwaa déku wayéknajeké wakwek

46 o  Jisas du taakwat wekna kudi wakwedéka déku néwaa, déku wayéknaje wawo ye de kaapaba ték. Téte de dé wale kudi bulké mawulé yak. 47Yadaka dé du nak wulae Jisasnyét wak, “Mé véknwu. Ména néwaa, ména wayéknaje yae kaapaba téte de méné wale kudi bulké de mawulé yo.” 48Waga wadéka dé Gotna kémké derét yakwatnyéké mawulé yate dé dérét wak, “Wuna néwaa wayéknaje yaga pulak?” 49Naate watakne dé déku duwat déku taabat wakwatnyéte dé wak, “Mé vé. Kén wuna néwaa, wuna wayéknaje. 50 p  Awuréba rakwa ban wuna yaapa déku kudi véknwute wadékwa pulak yakwa du taakwa wan wuna wayéknaje, wuna nyangegu, wuna néwaa pulak de ro.” Naate dé Jisas wak.

Copyright information for `ABTMAPRIK