a4:3 Jen 15:6, Ga 3:6
b4:6-8 Sam 32:1-2
e4:17 Jen 17:5
f4:18 Jen 15:5
g4:19 Jen 17:17
h4:22 Jen 15:6

Romans 4

Got Ebrayamké dé “Yéknwun mu yakwa du” naak

1Bulaa naané Juda naana képmawaara Ebrayamké sanévéknwuké naané yo. Dé samu yadék Got dé dérét kutkalé yak? Wani muké wakweké wunék. 2Dé apa jébaa yadénké Got déké “Yéknwun mu yakwa du” naadu mukatik, dé kapmu déku yéba kevérékte yéknwun mu yakatik dé yak. Ebrayam Gotna méniba téte déku yéba kevérékgé dé yapatik, Got déku jébaaké sanévéknwumarék yadén bege. 3 a  Wani muké Gotna nyégaba kéni kudi dé kwao: Ebrayam Gotké miték sanévéknwute déku kudiké “Adél” naadéka Got dé déké “Yéknwun mu yakwa du” dé naak.

4Mé sanévéknwu. Naana du nak duké jébaa yadéka dé déku jébaaké yéwaa kwayu. Kwayédéka nyégéldéka naané kéga kaapuk wanakwa, “Déké mawulé lékte dé yéwaa kwayu.” Naate wamarék yate naané wo, “Yadén jébaa dé kaato.” Naate naané wo. 5Guné wani muké sanévéknwute bulaa kéni muké mé sanévéknwu. Kapéredi mu yan du taakwa Gotna méniba yéknwun mu yakwa du taakwa radoké, Got dé kapmu dé wo. Dé wan waga wakwa ban. Dé waga yadéka naané déku méniba yéknwun mu yakwa du taakwa raké nae, yanan jébaaké kaapuk sanévéknwunakwa. Naané déku méniba yéknwun mu yakwa du taakwa raké nae, déké miték sanévéknwute déku kudiké “Adél” naané nao. Waga yanaka dé naanat wo, “Bulaa guné wuna méniba yéknwun mu yakwa du taakwa guné ro.”

6 b  Déknyényba ran du Devit wawo wani muké dé wak. Gotna nyégaba kéga dé kavik:

Némaan Ban Got du taakwana kapéredi mawulé kutnébule yadan kapéredi mu yatnyéputidénké wani du taakwa yéknwun mawulé yaké de yo.
Dé yadan kapéredi muké sanévéknwumarék yadu de yéknwun mawulé yaké de yo.
Waga kavidéka naané kutdéngék. Du taakwa Gotna méniba yéknwun mu yakwa du taakwa raké nae, yadan jébaaké sanévéknwumarék yate, déké miték sanévéknwute déku kudiké “Adél” naadaran wani du taakwa yéknwun mawulé yaké de yo.

9Naané miték sanévéknwuké naané yo. Naané Devit kavin kudi véknwute naané sépé sékudan Judana duké male naané sanévéknwu, kapu sépé sékumarék yadaka nak geba yaan duké wawo naané sanévéknwu? Naané sépé sékumarék yadaka nak geba yaan duké wawo naané sanévéknwu. De wawo yéknwun mawulé yaké de yo. Naané kutdéngék. Ebrayam Gotké miték sanévéknwute déku kudiké “Adél” naadéka Got déké dé wak, “Yéknwun mu yakwa du dé ro wuna méniba.” Naate dé Ebrayamké wak.

10Yani tulé Got dé waga wak? Ebrayamna sépé sékudan tulé, kapu déku sépé sékumarék yadan tulé? Wan déku sépé wekna sékumarék yadan tulé.

11Taale Gotké miték sanévéknwudéka Got dé wak, “Wuna méniba dé yéknwun mu yakwa du dé ro.” Naate wadéka wani tulé de Ebrayamna sépé kaapuk sékudan. Kukba de déku sépé sékuk. Nak du véte kéga wadoké, “Ebrayam Gotké miték sanévéknwute Gotna méniba yéknwun mu yakwa du dé ro. Wan adél. Bulaa naané wani muké naané kutdéngék.” Naate wadoké de déku sépé sékuk. Ebrayam déknyényba waga yadék de sépé sékumarék yadaka Gotké miték sanévéknwute déku kudiké “Adél” naakwa du de wo, “Naané Ebrayam sanévéknwudén pulak, Gotké miték sanévéknwunaka Ebrayam wan naana képmawaara.” Naate de wo. Wani duké Got dé wo, “Wunéké miték sanévéknwutakne de wuna méniba yéknwun mu yakwa du de ro.” 12Naana képmawaara Ebrayam déku sépé sékumarék yadan tulé Gotké miték sanévéknwudén pulak, naana sépé sékudan du, naané Gotké miték sanévéknwute déku kudiké “Adél” naané nao. Naate, naané wawo naané wo, “Naané Ebrayam Gotké miték sanévéknwudén pulak, Gotké miték sanévéknwunaka Ebrayam wan naana képmawaara.”

Got déké miték sanévéknwukwa du taakwaké dé wak de déku méniba yéknwun mu yakwa du taakwa radoké

13Déknyényba Got dé Ebrayamét wak, “Wuné akwi képmaa kwayéké wuné yo, méné, ména képmawaaraké. Wan adél.” Wani kudi wakwete Ebrayam Moses wakwen apa kudi véknwute wadén pulak yadénké, Got kaapuk sanévéknwudén. Wani kudi wakwete Got dé sanévéknwuk, Ebrayam déké miték sanévéknwute déku méniba yéknwun mu yakwa du radékwaké. 14 c  Du taakwa las de wo, “Naané Moses wakwen apa kudi véknwute wadén pulak yanaran Got naanéké wadén mu tiyaaké dé yo.” Naate wado waga yakwa du taakwaké Got kwayédu mukatik, naané kéga wano, “Naané Gotké miték sanévéknwunaran wan bakna mu. Got wakwedén adél kudi wan yaamabi kudi male.” 15 d  Waga wamarék yaké naané yo, naané Gotna apa kudi véknwute, wadén pulak yaké mawulé yate, wani kudiké kuk kwayéno Got yanan kapéredi muké rékaréka yadéran bege. Yate yanan kapéredi mu naanat yakataké dé yo. Naanat kutkalé yamarék yaké dé yo. Moses wani apa kudi wakwemarék yadu mukatik naané wani apa kudiké kuk kwayémarék yano.

16Wani kudiké sanévéknwute naané kutdéngék. Du taakwa Gotké miték sanévéknwute déku kudiké “Adél” naado Got, derét wakwedén pulak, derét kutkalé yaké dé yo. Yadan yéknwun muké sanévéknwumarék yate, mawulé yadékwa pulak yate dé derét kutkalé yaké dé yo. Yate Ebrayamna akwi képmawaarat kutkalé yaké dé yo. Wan adél. Moses wakwen apa kudi véknwute wadén pulak yate Gotké miték sanévéknwukwa du taakwa, Moses wakwen apa kudi véknwumarék yate Ebrayam pulak Gotké miték sanévéknwukwa du taakwa, naané akwi Ebrayamna képmawaara rano Got wakwedén pulak naanat kutkalé yaké dé yo. 17 e  Naanat kutkalé yadéranké kéni kudi Gotna nyégaba dé kwao: Got dé Ebrayamét wak, “Wuné wawuru méné wupmalemu képmaaba rakwa du taakwana képmawaara raké méné yo.” Wani kudi véknwute naané kutdéngék. Gotna méniba Ebrayam naané Gotké miték sanévéknwukwa du taakwana képmawaara dé ro. Dé Gotké miték sanévéknwudéka dé dérét wani kudi wakwek. Got wan kiyaan du tépa nébéle raapdoké wakwa ban. Got wan ramarék yan gwalmu yaaladuké wakwa ban.

18 f  Got Ebrayamét dé wak, “Ména képmawaara wupmalemu raké de yo.” Naate wadéka Ebrayam déku kudi véknwute dé wak, “Wakwedén pulak, wuna képmawaara wupmalemu raké de yo. Wan adél.” Naate watakne kéga kaapuk wadén, “Yaga pulak wuna képmawaara wupmalemu raké de yo, wuné gwalepa ye baadi kéraamarék yawurén bege? Wan yénaa kudi dé wakweyo.” Naate wamarék yate dé baadiké dé raségék. 19 g  Déku kwaaré wupmalemu (100 pulak) yadéka dé kiyaaké yakwa gwalepa du pulak radéka, déku taakwa Sera gwalepa ye nyaan kéraamarék raléka dé wani muké kaapuk sanévéknwudén. Gotké wekna miték sanévéknwute Got wakwen kudi adél yaduké dé raségék. 20Raségéte dé kéga kaapuk wadén, “Ané nyaan kéraamarék yate bari kiyaaké ané yo.” Naate wamarék yate Gotna yéba kevérékte dé wak, “Got wunat adél kudi débu wakwek, wuna képmawaara wupmalemu radaranké. Got naana Némaan Ban rate apa dé yo. Wakwedén pulak yaké dé yo. Wan adél. Déku kudi adél yadu wuné apa ye nyaan kéraaké wuné yo. Wan adél.” Naate watakne Gotké miték male sanévéknwute dé déku kudi adél yaduké dé raségék. 22 h  Dé Gotké miték sanévéknwusaakute déku kudiké “Adél” naadéka Got déké dé wak, “Dé wuna méniba yéknwun mu yakwa du dé ro.” 23Naate wadéka wani kudi dé kwao Gotna nyégaba. Wani kudi Ebrayamké male kaapuk wakwedékwa. 24 i  Wani kudi naaneké wawo dé wakweyo. Got naana Némaan Ban Jisasnyét wadéka giyae dé yanan kapéredi muké kiyaak. Kiyaadéka naané Gotna méniba yéknwun mu yakwa du taakwa ranoké, Got wadéka dé tépa nébéle raapmék. Raapdénké naané Ebrayam yadén pulak Gotké miték sanévéknwute, déku kudiké “Adél” naanaran, dé Ebrayamké wadén pulak, naanéké wawo waké dé yo. Kéga waké dé yo, “De wunéké miték sanévéknwute wuna méniba yéknwun mu yakwa du taakwa de ro.”

Copyright information for `ABTMAPRIK