Matthew 1

Jisas Kraisna gwaal waaranga maandéka bakamuna yé

(Lu 3:23-38)

1An Jisas Kraisna gwaal waaranga maandéka bakamuna yé a. Jisas Devitna kémba yaalandén. Devit Abrahamna kémba yaalandén.

2Abraham wan Aisakna aapa wa.

Aisak wan Jekopna aapa wa.

Jekop wan Juda déku aanyémbéré waayékanjele deku aapa wa.

3Juda wan Peres ambét Serana aapa wa. Bérku aasa Tamar wa.

Peres wan Hesronna aapa wa.

Hesron wan Ramna aapa wa.

4Ram wan Aminadapna aapa wa.

Aminadap wan Nasonna aapa wa.

Nason wan Salmonna aapa wa.

5Salmon wan Boasna aapa wa. Boasna aasa Rahap wa.

Boas wan Obetna aapa wa. Obetna aasa Rut wa.

Obet wan Jesina aapa wa.

6Jesi wan Israelna du dakwa deku néma du Devitna aapa wa.

Abrahammba taale naakiye ye ye Devit kukmba naakite wa du tambavétik maanmba kaayék vétik vétik (14) naakinangwa.

Devit wan Solomonna aapa wa. Solomonna aasa taale Uriana taakwa wa télén.

7Solomon wan Rehoboamna aapa wa.

Rehoboam wan Abiyana aapa wa.

Abiya wan Asana aapa wa.

8Asa wan Jehosafatna aapa wa.

Jehosafat wan Jehoramna aapa wa.

Jehoram wan Usiana aapa wa.

9Usia wan Jotamna aapa wa.

Jotam wan Ahasna aapa wa.

Ahas wan Hesekiana aapa wa.

10Hesekia wan Manasena aapa wa.

Manase wan Emonna aapa wa.

Emon wan Josaiana aapa wa.

11Josaia wan Jehoiakin déku aanyé waayékale deku aapa wa. Wani sapak wa Israelséna maamasé Babilonmba yaae Israelsale waariyandarén. Waariyandaka Babilonséna mayé apa wa Israelséna mayé apat taalékérandéka de Babilonmba yaan dunyansé Israelsat kéraae kure yéndarén Babilonét.

Devitmba taale naakilakét ye ye Jehoiakin kukmba naakite wa du tambavétik maanmba kaayék vétik vétik (14) naakinangwa.

12Israelsé Babilonmba téndarén sapak Jehoiakin wan Sealtielna aapa wa.

Sealtiel wan Serubabelna aapa wa.

13Serubabel wan Abiutna aapa wa.

Abiut wan Eliakimna aapa wa.

Eliakim wan Asorna aapa wa.

14Asor wan Sadokna aapa wa.

Sadok wan Akimna aapa wa.

Akim wan Eliutna aapa wa.

15Eliut wan Eleasarna aapa wa.

Eleasar wan Matanna aapa wa.

Matan wan Jekopna aapa wa.

16Jekop wan Josepna aapa wa. Josep dé Mariana du wa. Maria Jisas kéraalén. Déké wanangwa, “Nanat yékun yandénngé Got wan du Krais wa.”

17Talimba Israel du dakwat wa kure yéndarén Babilonét. Wani sapak Jehoiakin yaréndén. Jehoiakinmba taale naakilakét ye ye Got wan du Krais kukmba naakite wa du tambavétik maanmba kaayék vétik vétik (14) naakinangwa.

Maria wa kéraan Jisas Krais

(Lu 2:1-7)

18Maria Jisas Krais kéraalén kundi anga wa kwaakwa. Taale Mariana aasa aapa wandarén, lé Josepmba kumbilénngé. Wandaka kukmba bét nakurakmba wayéka yarékapuk yambéréka Gotna Yaamambi wa gaaye lat mayé apa kwayéndéka nyaan télén. 19Kukmba lé kéraaké yakwa du, déku yé Josep, dé wan yéku musé male yakwa du wa. Lé nyaan téléka dé wani muséké vékusékte déku mawulémba wandén, “Lé nak duwale wa kwaambérén. Bulaa lé katik kéraaké wuté.” Wunga watake wa nakapuk wandén, “Wuné lé kéraakapuk ye akwi du dakwana ménimba yéte lat waaruwutu lé nékéti yakalékwa. Wuné yakélak yaaséka-kawutékwa lé.” 20Wunga watake wani muséké vékulakapékare yéngan nak kwaandén. Kwaandéka Néman Du Gotna kundi kure gaayakwa du nak gaaye yénganmba dat wandén, “Méno Josep, Devitna gwaal waaranga maandéka bakamu, ma véku. Méné wup yaké yambak Maria kéraamuké. Gotna Yaamambi gaaye lat mayé apa kwayéndéka wa nyaan télékwa. Gotna Yaamambi wunga kwayéndénngé méné lé kéraamuké wup yaké yambak. 21Lé dunyanngu nyaan kéraakalékwa. Kéraalu wa dé déku du dakwa Satanna taambamba kéraae yandarén kapéremusé yasnyéputi-kandékwa. Wunga yaké yandékwanngé vékulakate méné déku yé Jisas ma waaménék.” Josepét wunga wandén.

22Talimba Néman Du Got déku yémba kundi kwayétan duwat ani kundi wandéka wa Gotna nyéngaamba anga viyaatakandén: Du kumbikapuk yan taakwa nak nyaan tékalékwa. Te kéraalu de déku yé Emanuel waakandakwa. Wunga viyaatakandéka wani sapak wani kundi wa sékérékén. Wani yé Emanuel anga wandékwa: Got nanale randékwa. 24Josep yéngan kwaae vélérkiyaae waarape Néman Du Gotna kundi kure gaayakwa du wan pulak yandén. 25Yate Maria kéraandén. Wani sapak dé lale yamba kwaandékwe wa. Yandéka kukmba nyaan kéraaléka wa déku yé waandén, Jisas.

Copyright information for ABTWOSERA