1 Corinthians 11

1Wuné Krais Jisas yan pulak wa yawutékwa. Guné wunat véte wuné yakwa pulak ma yangunék.

Dakwa Gotna kundi bulndakwa gaamba Gorét waatakute deku maaka ma saapndarék

2Guné wunéké vékulakate Krais Jisaské wawutékwa kundi wa vékuté-pékaangunéngwa. Wunga yangunénga wuna mawulé yékun yandékwa. 3Anga vékusékngunéngwa. Némaamba du anga wandakwa, “Nak du nanéké néma du yamba randakwe wa. Got nakurak wa nana Néman Du. Maaka saapkapuk yate, wa wakwasnyénangwa wa nak du nana néma du rakapuk yandakwanngé.” Wunga wate de maaka saapkapuk yate wa Got det wandékwa kundi wandakwa. Deku dakwa anga wandakwa, “Nana dunyansé wan nana néma du wa. Nané nana maaka saape wakwasnyénangwa, nana dunyansé nana néma du randakwanngé.” Wunga wate wa dakwa maaka saape kundi kwayéndakwa. Némaamba du dakwa wunga yate yékunmba wa yandakwa. Wunga wa vékusékngunéngwa. Ani kundi waak vékusékngunénngé wa mawulé yawutékwa. Got néma du wa randékwa Krais Jisaské. Krais Jisas néma du wa randékwa akwi duké. Du néma du wa randékwa déku taakwaké. Wanngé vékusék-ngunénngé wa mawulé yawutékwa. Du Gotna kundi bulnangwa gaamba téte, maaka saape Gorét waatakute, Got det wandékwa kundi kwayéndakwan, wa Gotna yé yamba kavérékndakwe wa.

5Dakwa Gotna kundi bulnangwa gaamba téte, deku maaka saapkapuk ye Gorét waatakute, Gotna kundi kwayéndakwan, wan nékéti yandakwa yapaté wa yandakwa. De deku némbé ma yakésndarék. De deku némbé yakésmuké nékéti yandakwanngé, de Gotna kundi bulnangwa gaamba téte deku maaka ma saapndarék. De Gotna kundi bulnangwa gaamba téte hat raapiye Gorét waatakute, Gotna kundi kwayéndakwan, wa deku du deku néma du randakwanngé, yamba yékunmba vékulakandakwe wa. Yaambumba tékwa taakwana némbé yakésndaka nékéti yandakwa pulak, maaka saapkapuk yan taakwa Gotna kundi kwayéte nékéti ma yandarék.

7Du Gotna kundi bulnangwa gaamba téte, Gotna yé kavérékte, deku maaka katik saapké daré. De Gotna mayé apa ayélapkéri wa wakwasnyéndakwa. Néma du rate Got pulak ayélapkéri wa téndakwa. Du Gorké néma du yamba randékwe wa. Taakwa duna mayé apa ayélapkéri wa wakwasnyéndakwa. Wakwasnyéndaka de du néma du wa randakwa deku taakwaké.

8Got talimba duwat taale wa yandén. Wanngé wa wani kundi wawutékwa. Got taakwana sépémba du yamba yandékwe wa. Duna sépémba wa taakwa yandén. 9Got taakwaké yamba vékulakate du yandékwe wa. Dé duké vékulakate wa taakwa yandén. 10Du de taakwaké néma du randakwanngé vékulakate, wa anga wawutékwa: Taakwa Gotna kundi bulnangwa gaamba téte Gotna yé kavérékte, deku mawulémba anga ma wandaru, ‘Nana dunyansé wa nanéké néma du randakwa.’ Wunga wate deku maaka ma saapndarék. Gotna kundi kure gaayakwa dunyanséké waak vékulakate wa wunga wawutékwa. De wani taakwaké, “Wan kapérandi musé yakwa taakwa wa,” naakapuk yamuké, wa wani kundi wawutékwa.

11Nak kundi waak ma véku. Nané Néman Du Krais Jisasna jémbaamba yaale nané anga katik waké nané, “Du yékun wa. Taakwa kapére wa.” Wunga katik waké nané. Du waak taakwa waak wan yékun wa. 12Taale Got duna sépémba wa taakwa yandén. Yandéka wa bulaa taakwa de dunyanngu kéraandakwa. Got déku kapmang wandéka wa akwi du akwi taakwa yaténdakwa.

13Guna kapmang kundi bulte ma vékulakangunék. Taakwa maaka saapkapuk ye, Gotna kundi bulnangwa gaamba téte, Gorét waatakundakwan, wan yékun dé kapuk? Yamba wa. 14Got dakwat sémény némbé wa kwayéndén, de deku maaka saapndarénngé. Kwayéndénngé dakwa Gotna kundi bulnangwa gaamba téte Gorét waatakute, deku maaka ma saapndarék. Sémény némbé wan dakwana yéku musé wa. Du sémény némbé téndu wa de yékun yamba yandakwe wa. Nana du dakwa akwi wani muséké wa vékusékndakwa. 16Guné ras wani muséké waaruké mawulé yangunu, wa gunat anga wakawutékwa: Nané Krais Jisasna yémba kundi kwayékwa du apapu wanangwa, dakwa Gotna kundi bulnangwa gaamba téte kundi kwayéte, deku maaka saapndarénngé. Gotna kundi yékunmba vékukwa nak du dakwa waak wa wani kundi male wandakwa.

Korinsé de kakému kulak kate wa Néman Duké yamba vékulakandakwe wa

17Bulaa gunat apakundi ras waké wa mawulé yawutékwa. Yate yangunéngwa muséké guna yé katik kavérékngé wuté. Guné Gotna yé kavérékngé yate jaawuwe rangunéngwa sapak, yéku musé yamba yangunéngwe wa. Guné kapérandi musé yangunénga wani musé wa guna mawulé yaavan kurkwa.

18Taale ani muséké bulkawutékwa. Guné jaawuwe rate Gotna kundi bulte, késpulak nakpulak mawulé yate kémba kémba rate, wa yékunmba yamba yaréngunéngwe wa. Nakurakmawulé yakapuk yate wa yaréngunéngwa. Wunga kundi wa vékuwutén. Vékuwutén kundi wan papukundi dé kapuk? Wunga vékulake wa wawutékwa, “Yi wan wanana wa. De kémba kémba wa randakwa. Nakurakmawulé yamba yandakwe wa.” Naawutékwa. 19Wunga rate késpulak nakpulak mawulé wa yangunéngwa. Yate wa bulngunéngwa. Bule bule kundi giye yéku kundi wakwa duké vékusék-ngangunéngwa. Wan yékun wa. Guné vékusékte nakurak kémba rakangunéngwa. Wan yékun wa. Késpulak nakpulak mawulé yate kémba kémba raké yambak. Wan kapérandi yapaté wa.

20Ani kundi vékute wa wawutékwa. Guné Gotna yé kavérékmuké jaawuwe nakurakmba rate, kakému kulak kate, Néman Du Krais Jisas gunéké kiyaandénngé yamba yékunmba vékulakangunéngwe wa. 21Yate guna kakému kulak kure ye, wa nak nak bari guna kakému kulak kéraae kangunéngwa. Nak duké muni waate kwayékapuk yate wa kangunéngwa. Wunga kate kapérandi yapaté wa yangunéngwa. Yangunénga ras de kaandale yaréndakwa. Ras wa waangété kulak kate waangété yandakwa. 22Guné wunga yate Gotna du dakwat kapérandi musé wa yangunéngwa. Guné wunga yangunénga kakému kapuk du dakwa de nékéti yandakwa. Guné wunga yate kapérandi yapaté wa yangunéngwa. Wani yapatéké gunat waaruwutékwa. Guné Gotna du dakwaké vékulakakapuk yate némaamba kakémuké mawulé yate, bari kate wa kapérandi yapaté yangunéngwa. Kakému kulak kangunéngwa gaa wa kwaakwa. Némaamba kakémuké mawulé yamunaae, wa taale wamba ma kangunék. Katake ma yaangunék Gotna kundi bulndakwa gaat.

Néman Du Jisas déku dunyansat brerale wain kulakale kwayéndén

23Wa vékusékwutékwa. Guné Néman Du Jisaské yamba yékunmba vékulakangunéngwe wa. Yate wa wani kapérandi yapaté yangunéngwa.

Ma véku. Gunat kwayéwutén kundi wan Néman Du Jisas wunat wa yakwasnyéndén. Guné wani kundiké wa yékéyaak yangunén. Wani kundi anga wa: Talimba gaan nak dé Judas Jisas kwayéndén déku maamat. Wunga wa vékusékngunéngwa. Taale wani gaan Néman Du Jisas bret kéraae Gorét anga wandén, “Yéku musé a tiyaaménén. Wan yékun wa.” Wunga watake bret bule déku dunyansat anga wandén, “An wuna sépé a. Gunat yékun yamuké wa wuna sépé kwayéwutékwa. Guné wunéké vékulakate wunga ma yapékaténgunék.” Naandén.
25Wunga wandéka kasékéyakndaka wa wain kulak kéraae, Gotna yé kavéréke det anga wandén, “Ani kulak Gotna kulé kundiké gunat wa wakwasnyéndékwa. Wuna nyéki vaakundu guné véte vékusék-ngangunéngwa, déku kundi sékérékngé yandu. Guné ani kulak kate apapu apapu wunéké ma vékulakangunék.” Naandén. Déku nyéki vaakundu kiyaaké yandékwanngé vékulakate, wa wani kulakngé wani kundi wandén. 26Wandénngé gunat a wawutékwa. Guné Néman Duké vékulakate bret wain kulak kate, dé guna Néman Du gunéké kiyaandénngé, wa wakwasnyéngunéngwa. Dé nakapuk waambule yaaké yandékwanngé kaavéréte, guné wunga ma yapékaténgunék.

Néman Duké vékulakakapuk yate bret wain kulak baka kate kapérandi yapaté wa yandakwa

27Néman Du Jisas nanéké kiyaandénngé, guné déku du dakwaké yékunmba vékulakakapuk yate, kapérandi yapaté yate, kangunéngwanngé vékulakate, wuné ani kundi waak a wawutékwa. Du dakwa yékunmba vékulakakapuk yate, kapérandi mawulé vékute, bret kulak baka kate wa Néman Du Jisasna sépé déku nyékiké waak kuk kwayéndakwa. Wunga yate kapérandi yapaté wa yandakwa. 28De wunga yakapuk yamuké, taale yékunmba vékulakate nak nak deku mawulémba anga ma wandaru, “Nané kapérandi mawulé nané vékwo kapuk? Kapérandi mawulé vékwe, nané wani kapérandi mawulé ma yaasékakwak.” Wunga wate kapérandi mawulé yaasékatake yéku mawulé male ma vékundarék. Vékute Néman Du Jisas deké kiyaandénngé vékulakate bret wain kulak kakandakwa. 29Du dakwa Néman Du Jisas deké kiyaandénngé vékulakakapuk yate, déku sépé déku nyékiké waak vékulakakapuk yate, wani bret wain kulak baka kandakwan, wa kukmba Got wani kapérandi musé det waambule yakatakandékwa.

30Guna némaamba du dakwa Néman Duna sépé nyékiké waak yékunmba vékulakakapuk yate wani bret wain kulak baka ke, wa apamama yakapuk yate, baat yate, ras wa kiyaandarén. 31Guné Néman Du Jisaské vékulakate, bret wain kulak kamuké mawulé yate, taale guna mawulémba yékunmba vékulakate, kapére mawulé yaasékatake yéku mawulé vékumunaae, wa kapérandi musé yakapuk yangunu Got gunat katik yakataké dé. 32Nana Néman Du Got bulaa yananén kapérandi muséké vékulakate nanat kaangél tiyaate, wa nanat déku nyambalésé pulak yakwasnyéndékwa. Wunga yate dé kukmba ani képmaamba téte yékéyaakmba tékwa du dakwat waaruké yandékwa pulak, nanat wunga katik waaruké dé.

33Wunale Krais Jisasna jémbaamba yaalan du dakwa, wani muséké vékulakate guné anga ma yangunék. Néman Du Jisaské vékulakate, kakému kulak kamuké jaawuwe rate, taale guna akwi du dakwaké ma kaavéréngunék. Kaavéréngunu yaandaru guné akwi rate akwi wa kakangunéngwa. 34Du dakwa ras det néma kaandé yandu, de nak du dakwaké kaavérémuké kalik yamunaae, wa taale deku gaamba ma kandarék. Deku gaamba katake yaakandakwa. Wunga yaandaru guné nana Néman Du Jisaské yékunmba vékulakate, akwi kapérandi mawulé yaasékatake, guna du dakwaké vékulakate, dele yékunmba male rate bret kulak waak ma kangunék. Wunga yangunu Got guna yapatéké gunat katik waaruké dé.

Viyaatakangunén kundi ras waak wa kwaakwa. Kukmba wuné gunéké yaae viyaatakangunén nak muséké kundi wakawutékwa.

Copyright information for `ABTWOSERA