1 Corinthians 13

Nak du dakwaké ma néma mawulé yakwak

1Yénga pulak dé? Gotna Yaamambi nanat mayé apa tiyaandu nané ani képmaamba tékwa du bulndakwa kundi akwi vékukapuk yate, wani kundimba wate, Gotna kundi kure gaayakwa dunyanna kundimba waak nané wo? Wunga wate, nak du dakwaké néma mawulé yakapuk yamunaae, wa baka kundiké wa bulkanangwa. Miyé kurkale vaakérakapuk yandakwa pulak, wa baka kundiké male wa bulkanangwa. 2Gotna Yaamambi nanat mayé apa tiyaandéka Got nanat wandékwa kundi nané kwayu kapuk? Nané Got paakwan akwi kundiké nané vékuséku kapuk? Nané vékapuk yate yakapuk yandarén muséké nané vékuséku kapuk? Nané yéku mawulé vékute, Gotna kundi yékunmba vékute, némbu nakét wananu, dé ye animba téké dé kapuk? Nané wunga yate, nak du dakwaké néma mawulé yakapuk yamunaae, wa nané Gotna ménimba gandéndu gandéndakwa male wa tékanangwa. 3Nané nana musé akwi, musékapuk du dakwat nané kwayu, kapuk? Nané Gotna kundi kwayéte, déku jémbaaké male vékulakate yi naananga Gorké kalik yakwa du nana sépé yaamba daré tuwo, kapuk? Nané wani yéku musé yate, nak du dakwaké néma mawulé yakapuk yamunaananu, wa Got nanéké katik mawulé yaké dé.

4Nané nak du dakwaké néma mawulé yate anga yakanangwa. Nané det bari rakarka katik yaké nané. Det yékun yapéka-kanangwa. Yéku musé deké yaae nanéké yaakapuk yandéka, wa nané det kapére mawulé yamba vékunangwe wa. Nané nana yé katik kavérékngé nané. Yananén muséké katik dusék yate waké nané. 5Nané nak du dakwaké mawulé yakanangwa. Nak du dakwa yékunmba yarémuké wa dele jémbaa yakanangwa. Nana sépéké male katik vékulakaké nané. Nak du dakwat bari katik waaruké nané. Nak du dakwa nanat yaavan kutndaru, wa kapére mawulé katik vékuké nané, wani muséké. 6Nak du dakwa kapérandi musé yandaru nané wani muséké mawulé tawulé katik yaké nané. De yéku musé yandaru nané wani muséké yéku mawulé vékukanangwa. Nané nak du dakwaké néma mawulé yate wunga yapéka-kanangwa. 7Nak du dakwaké néma mawulé yananu de nanat kapérandi musé yandaru nané dele yékunmba yarépéka-kanangwa. Deké néma mawulé yate nané deké nana mawulémba anga wakanangwa, “Deku kapére mawulé bari yaasékatake yékunmba yarékandakwa. Deku kapére mawuléké vékulakakapuk yate nané det yékun ma yapékakwak.” Naakanangwa.

8Nané nak du dakwaké néma mawulé yate wa yéku mawulé vékunangwa. Wani yéku mawulé tépékaa-kandékwa. Gotna Yaamambi tiyaakwa késpulak nakpulak mayé apa kukmba késkandékwa. Yandu du dakwa Got det wandékwa kundi déku yémba nakapuk kwayékapuk yandaru, vékusékngapuk yandakwa kundimba nakapuk wakapuk yandaru, vékapuk yate yandarén muséké nakapuk katik vékusékngé daré. Nak du dakwaké néma mawulé yanangwa yapaté tépékaa-kandékwa.

9Bulaa akwi muséké yamba vékuséknangwe wa. Ayélapkéri muséké male wa vékuséknangwa. Bulaa Got wakwa akwi kundi yamba kwayénangwe wa. Wani kundi ayélapkéri-sékéyak wa wanangwa. 10Kukmba Got déku jémbaa yasékéyakndu yéku musé male tékandékwa. Téndu akwi muséké vékusék-nganangwa. Akwi kundi wakanangwa. Wunga yate yékunmbaa-sékéyak yarékanangwa. Yarénanu Gotna Yaamambi mayé apa nakapuk tiyaakapuk yandu, wani mayé apa késndu, nak du dakwaké néma mawulé yanangwa yapaté tépékaa-kandékwa.

11Talimba nané nyambalé yarénanén sapak wa nyambalésé yaréte bulkwa pulak bulnanén. Nyambalésé vékukwa pulak wa vékunanén. Nyambalésé vékulakakwa pulak wa vékulakananén. Bulaa némaan ye nyambalé yare yananén yapaté wa yaasékananén. 12Nyambalé ayélapkéri vékusékndakwa pulak, bulaa ayélapkéri-sékéyak wa vékuséknangwa. Glasmba véte nana saawi yamba yékunmba vénangwe wa. Ayélapkéri male wa vénangwa. Wunga vénangwa pulak, wa bulaa Gotna yapatéké ayélapkéri vénangwa. Kukmba yaaké yakwa sapak wa Gotna saawi vékanangwa. Bulaa ayélapkérisékéyak wa vékuséknangwa. Kukmba nané Gorké yékunmba vékusék-nganangwa, nanéké vékusékndékwa pulak.

13Gotna Yaamambi tiyaakwa mayé apa késndu yéku yapaté kupuk rapéka-kandékwa. Nané ani yapaté yanangwa. Nané Gorké yékunmba vékulakate déku kundiké wanangwa, “Yi wan wanana wa.” Naanangwa. Nané Gorale apapu apapu yékunmba rapékaké yanangwanngé vékulakate, wa yéku mawulé vékunangwa. Nané nak du dakwaké, Gorké waak wa néma mawulé yanangwa. Wani yapaté akwi wan yéku yapaté wa. Nak du dakwaké, Gorké waak néma mawulé yanangwa yapaté, nak yapatat wa taalékérandén. Wani yapaté wan néma yéku yapaté wa.

Copyright information for `ABTWOSERA