2 Corinthians 6

Wani jémbaa yate néma kaangél kutndarén

1Got nanat wunga wandéka nané dale jémbaa yate gunat anga wanangwa: Ma véku. Got gunat wunga yékun yandénngé guné baka téké yambak. Guné dale nakurakmawulé yate déku du dakwa ma téngunék. Wunga wanangwa gunat. 2Wani muséké Got anga wandén:

Wuné gunéké sémbéraa yaké wawutén sapak wa waatakungunén kundi vékuwutén.
Wuné guné kéraae wunéké yaandakwa yaambumba taakaké wawutén sapak wa gunat yékun yawutén.
Wunga wandéka du nak Gotna nyéngaamba wunga viyaatakandéka wuné wani kundiké vékulakate gunat wawutékwa: Ma vékungunék. Bulaa Got gunéké sémbéraa yaké mawulé yandékwa. Bulaa Got guné kéraae déké yénangwa yaambumba taakaké mawulé yandékwa. Wunga mawulé yandékwa sapak wan bulaa anana.

3Nané apapu apapu yéku jémbaa yate yéku mawulé vékute yékunmba male ténangwa. Nak du dakwa nanat véte, sépélak yate Gorké kuk kwayékapuk yamuké, wa yéku jémbaa yate yéku mawulé vékute yékunmba male ténangwa. 4Nak du dakwa nanat véte, “Gorké yéku jémbaa yakwa du wa,” naandarénngé, nané Gotna jémbaa yakwa du yéku jémbaa yate, yéku mawulé vékute, yékunmba male ténangwa. Késpulak nakpulak vakmi, nanat yaavan kurkwa musé waak nanéké yaandéka nané nana mawulémba apamama yate yéku mawulé vékute yékunmba male wa ténangwa.

5Nanat baangat viyaae nanat kalapusmba kusolatakandaka némaamba du dakwa jaawuwe némaanmba waatakwe nanat viyaandékngé yandaka nané nana mawulémba apamama yate, yéku mawulé vékute, yékunmba male wa ténanén. Néma jémbaa yate, némaamba apu Gotna jémbaa yate gaan yundé kwaakapuk yate, kaandale yaréte, nané nana mawulémba apamama yate yéku mawulé vékute, yékunmba male wa ténanén. 6Nak du dakwa nané Gotna jémbaa yakwa du ténangwanngé vékusékndarénngé, wa anga yanangwa. Nané yéku mawulé vékute yéku yapaté male wa yanangwa. Nané Jisas Kraisna jémbaaké vékusékte wa Gorké vékuséknangwa. Nané nak du dakwat bari waarukapuk yate deké sémbéraa yanangwa. Gotna Yaamambi nana mawulémba wulaae randéka nané nak du dakwaké néma mawulé yate det yékun yanangwa. 7Papukundi wakapuk yate wa yéku kundi male wanangwa. Got nanat mayé apa tiyaandéka wa déku jémbaa yanangwa.

Ani gwaaménja kundi ma vékungunék. Du waariyaké yate waariyandakwa musé kutndakwa. Maamat viyaamuké yékutuwa taambamba wa kulaa kutndakwa. Maamana vi deku maatumba wulaakapuk yamuké wa akituwa taambamba waakét kutndakwa. Wunga kure waariyate wa kurkale téndakwa. Nana yéku mawulé wan deku kulaa pulak wa. Yanangwa yéku musé wan deku waakét pulak wa. Nané yéku mawulé vékute yéku yapaté yananga wa de nana mawulé yaavan kurkapuk yandaka wa kurkale ténangwa.

8Du ras nanéké anga wandakwa, “Yéku yapaté yakwa du wa.” Wunga wandaka ras nanéké anga wandakwa, “Kapérandi musé yakwa du wa.” Wunga wandaka ras nanéké kapérandi kundi wandakwa. Ras de nana yé kavérékndakwa. Ras nanéké anga wandakwa, “Wan paapu yakwa du wa.” Wunga wandaka nané papukundi wakapuk yate yéku kundi male wa wanangwa.

9Du ras nanéké anga wandakwa, “Baka du wa.” Naandaka Got déku du dakwa waak de nanéké anga wandakwa, “Néma du wa.” Naandakwa. Yékéyaakmba tékwa du nanat viyaandékngé mawulé yandaka wa yaténangwa. De nanat viyaate, wa nanat yamba viyaandékndakwe wa. 10Némaamba vakmi nanéké yaandéka nana mawulémba kaangél kutnangwa. Yate nané apapu apapu mawulé tawulé yanangwa Gorké. Nané musékapuk du pulak wa. Yate wa nak du dakwat yékun yanangwa, de Gorale apapu apapu yékunmba rapékandarénngé. Ani képmaana muséké vékulakakwa du nanéké anga wandakwa, “De musé kure tékapuk yakwa du wa. Gandéndu wa.” Wunga wandaka anga vékuséknangwa. Got nanat yékun yandéka nané dale nakurakmawulé yate yékunmba ténangwa. Kukmba nané dale yékunmba rapéka-kanangwa apapu apapu.

11Guné Korinsé, gunat akwi kundi wa kwayénanén. Kundi nak yamba paakunangwe wa. Yate gunéké néma mawulé yanangwa. 12Yananga guné nanale nakurakmawulé yamba yangunéngwe wa. Nané gunéké yanangwa pulak, guné nanéké yamba néma mawulé yangunéngwe wa. 13Aapa déku nyambalésat wandékwa pulak, bulaa gunat a wawutékwa. Nané gunéké néma mawulé yanangwa pulak, guné waak nanéké néma mawulé ma yangunu.

Nané Gotna gaa pulak wa ténangwa

14Guné Krais Jisasna jémbaamba yaalan du dakwa, guné déku jémbaamba yaalakapuk yan du dakwale yaréké yambak. Dele jémbaa yaké yambak. Yéku musé yakwa du dakwa kapérandi musé yakwa du dakwale nakurakmawulé yaké yapati-ndakwanngé vékulakate wa wani kundi wawutékwa. Anga vékuséknangwa. Ganngu nyaale véréti sékét yamba témbérékwe wa. Guné, nyaamba tékwa du dakwa, ganngumba téte kapérandi musé yakwa du dakwale nakurakmawulé yaké wa yapatingunéngwa. 15Yénga pulak dé? Krais Satanale nakurakmawulé dé yato? Yamba yé wa. Kraisna kundiké, “Yi wan wanana wa,” naakwa du dakwa Kraisna kundiké, “Papukundi wa,” naakwa du dakwale nakurakmawulé daré yato kapuk? Yamba yé wa. De mawulé vétik yate kém vétikmba tékandakwa.

16Gotna kundi bulnangwa gaamba papungot katik taakaké nané. Anga vékusékngunéngwa. Nané Got randékwa gaa pulak wa ténangwa. Wunga téte nané papungorét waatakukwa du dakwale katik yaréké nané. Nanéké Gotna nyéngaamba ani kundi wa kwaakwa:

Got wa wandén, “Wuné deku mawulémba wulaae rakawutékwa.
Dele yékawutékwa.
Wuné deku néma du Got rawutu de wuna du dakwa tékandakwa.”
17 Wunga watake nana Néman Du Got akwi muséké apa tapa yate anga wandén,
“Guné wuna kundi vékute de yaasékatake ma yéngunék.
Dele yaréké yambak.
Yandakwa kapérandi musé gunat yaavan kurkapuk yamuké guné wani kapérandi muséké ma kuk kwayéngunék.
Wunga yangunu gunat wakawutékwa, guné wuna du dakwa téngunénngé.
Watake wuné guna aapa rawutu guné wuna nyambalésé tékangunéngwa.” Naandén Néman Du Got.
Copyright information for `ABTWOSERA