2 John 1

1Wuné Jon ani nyéngaa viyaatakawutékwa. Jisasna jémbaamba yaalan du dakwana néma du nak rate wa wuné ani nyéngaa viyaatakawutékwa. Nyéné, Got wandén taakwa nak, nyéna nyambalale, gunéké wa ani nyéngaa viyaatakawutékwa. Gunéké néma mawulé yawutékwa. Yi wan wanana wa. Gotna kundi vékukwa du dakwa akwi de waak gunéké néma mawulé yandakwa. Gotna kundi nana mawulémba téndéka wa gunéké néma mawulé yanangwa.
Copyright information for `ABTWOSERA