3 John 1

1Wuné Jon ani nyéngaa viyaatakawutékwa. Wuné Jisasna jémbaamba yaalan du dakwana néma du rate ani nyéngaa viyaatakawutékwa. Méné, Gaius, ménéké viyaatakawutékwa. Ménéké néma mawulé yawutékwa. Yi wan wanana wa.

Copyright information for `ABTWOSERA