Acts 1

Jisas wa wandén, “Wawutu Gotna Yaamambi yaakandékwa.”

1Méné Tiofilus, ani nyéngaa ménéké a viyaatakawutékwa. Talimba nak nyéngaamba Jisas yan akwi jémbaa, Jisas wan akwi kundiké waak wa viyaatakawutén. 2Talimba Jisas déku dunyansat wandén, déku kundi kure yéndarénngé. Dé wandéka Gotna Yaamambi apamama yate wani dunyansat wandén, Jisasna jémbaa yandarénngé. Wandéka kukmba Got wandéka Jisas waaréndén Gotna gaayét. Wani muséké wa viyaatakawutén. 3Talimba Jisas kaangél kure wa kiyaandén. Kiyaae kukmba taamale waarape déku dunyanngé yéndén. Nyaa dumi vétik (40) dé nakapuk deké yéndén. Ye dele téte késpulak nakpulak apanjémba yandéka véténdaka kundi kwayéndéka vékute anga wandarén, “Kiyaae taamale waarape wa randékwa. Yi wan wanana wa.” Naandaka det kundi kwayéndén, Got néma du rate du dakwaké véké yandékwanngé. 4Kwayétake dele téte nakapuk det anga wandén, “Guné Jerusalem yaasékaké yambak. Wamba yaréte wuna aapana Yaamambiké ma kaavéréngunu. Talimba wuna aapa wa wandén, déku Yaamambi kwayéké yandékwanngé. Wuné waak déké wa gunat wawutén. Ma kaavéréngunu. 5Talimba baptais kwayétan du Jon du dakwat Gotna yémba baptais kwayéndén. Nyaa vétik kupuk yare Got déku Yaamambi gunat kwayékandékwa. Kwayéndu déku Yaamambi guna mawulémba wulaae rakandékwa.” Naandén Jisas.

6Jisasna dunyan dale kundi bulte dat anga wandarén, “Néman Du, méné waménu nané Israel dunyan nakapuk akwi genge gaayé du dakwaké néma du tékanangwa, nana gwaal waaranga maandéka bakamu Devit talimba téndén pulak. Bulaa wunga waké méné kapuk?” 7Wunga waatakundaka Jisas anga wandén, “Yamba wa. Wuna aapa Got déku kapmang wa wakandékwa, néma du raké yangunéngwanngé. Wan déku jémbaa wa. Guné waké yandékwa sapakngé katik vékusékngé guné. Got wunga wa wandén. Guné wani sapakngé vékulakaké yambak. 8Anga ma vékulakangunék. Gotna Yaamambi guna mawulémba wulaae randu Got gunat mayé apa kwayéndu guné apamama yate wunéké kundi kwayékangunéngwa. Jerusalemmba tékwa du dakwa, Judia provinsmba tékwa akwi du dakwa, Samaria distrikmba tékwa du dakwa, képmaana akwi taalémba tékwa du dakwat kundi kwayékangunéngwa wunéké.” Naandén Jisas.

Got wandéka Jisas Gotna gaayét waaréndén

(Mk 16:19-20; Lu 24:50-53)

9Jisas wunga watake Got wandéka wa waaréndén Gotna gaayét. 10Waaréndéka véténdaka buwi taawutépéndéka dé yamba véndakwe wa. Yandaka yéndéka de yaasawure véte waakténdaka bét du vétik waama laplap saawuwe Gotna gaayémba gaaye wa dele témbérén. 11Téte anga wambérén, “Guno, Galili dunyan, wamba téte nyérét yaasawure véké yambak. Got wandéka Jisas guné yaasékatake wa Gotna gaayét waaréndén. Waaréndéka wa véngunén. Véngunén yaambumba male wa Jisas nakapuk waambule gaayakandékwa.” Naambérén.

Jisasna dunyan wandarén nak du Judasna taalé kéraandénngé

12Wani du vétik wunga wambéréka Jisasna dunyan Oliv némbu yaasékatake ayélap yépulak naae Jerusalemét waambule wulaandarén. 13Wulaae yaréndakwa gaa nak rumét waaréndarén. De anga Pita, Jon, Jems, Andru, Filip, Tomas, Bartolomyu, Matyu, Alfiusna nyaan Jems, nak Jemsna nyaan Judas, Saimon. De wunga waare randarén. Wani du Saimon nak gaayé du déku gaayéna du dakwaké néma du témuké wa kalik yandén. 14Wani dunyan akwi de dakwa ras sékét, Jisasna aasa Maria déku waayékanjele, wunga de késépéri apu jaawute Gorale kundi bulndarén.

15Nyaa vétik kupuk yéndéka Jisasna jémbaamba yaalan némaamba (120 pulak) du dakwa nakurak gaamba jaawundaka Pita téte anga wandén, “Wuna aanyé waayéka nyangengu pulak tékwa du dakwa, talimba Gotna Yaamambi wandéka Devit Judaské kundi wa viyaatakandén Gotna nyéngaamba. Wani kundi sékérékndénngé Judas dé Jisasét kulkiye kure yéké yakwa dunyansat wakwasnyéndén. 17Wani kundi wa sékérékén, Judas yan yapatéké. Talimba Jisas wandéka wani du Judas nanale yeyé yaayatéte wa jémbaa yaténdén.” Naandén Pita.

18Judas kapérandi yapaté yate Jisas maamat kwayétake wa yéwaa kéraandén. Kéraae wani yéwaat wa képmaa kéraandén. Kéraae wani képmaamba wa vaakétndén. Vaakétndéka déku biyaa baawundéka déku yaalé akwi yaalandéka wa kiyaandén. 19Kiyaandéka de Jerusalemmba tékwa akwi du dakwa wanngé kundi vékundarén. Deku kundimba wani képmaaké wandakwa, “Akeldama.” Nana kundimba wanangwa, “Nyéki képmaa wa.”

20Pita Judaské vékulakate Jisasna jémbaamba yaalan du dakwat anga wandén, “Talimba nana gwaal waaranga maandéka bakamu Devit gwaaré ras viyaatakandén. Wani gwaaréké anga wanangwa, ‘Sam’. Nak yé ‘Buk Song’ wa. Gotna nyéngaamba viyaatakate ani kundi viyaatakandén:

Akwi du dakwa déku gaayé yaasékatake yékandakwa.
Wani gaayémba katik yaréké daré.
Wunga viyaatakandén. Kundi nak waak anga viyaatakandén:

Nak du déku taalé kéraate déku jémbaa yakandékwa.
Wunga viyaatakandén Judaské.

21“Bulaa wananu Jisasna jémbaa vén du nak nanale yeyé yaayatéte dé waak du dakwat ma wandu, ‘Néman Du Jisas kiyaae nakapuk wa taamale waarapéndén. Wa véwutén.’ Wunga wakandékwa. Talimba baptais kwayétan du Jon du dakwat yéku kundi kwayéte det baptais kwayéndén. Wani sapak du ras nanale yeyé yaayaténdarén. Yeyé yaayatéte nanale nana Néman Du Jisasale jémbaa yandarén. Yananga Got wandéka Jisas Gotna gaayét waaréndéka nanale wa téndarén. Nané wani duké ma vékulakakwak. Vékulakate wani duwat nak ma wananu dé nanale yeyé yaayaténdu.” Naandén Pita. 23Wunga wandéka du vétikna yé wandarén, Josep, déku nak yé Barsabas, déku nak yé Jastus, ambét Matias. 24Watake Jisasét anga waatakundarén, “Nana Néman Du, méné akwi duna mawulé wa vékusékménéngwa. Wunga vékusékte bulaa méné wani du vétikét véte waménén duké nanat ma wakwasnyéménu. 25Wakwasnyéménu wani du ména kundi wate ména jémbaa dé ma yandu. Yate Judasna taalé kéraakandékwa. Judas wani jémbaa yaasékatake kiyaae déku kapérandi taalat wa yéndén.” 26Wunga watake matumba bérku yé viyaatakandarén. Viyaae matu vaane Matiasna yé viyaandarén matut taale véndarén. Vétake Matiasna yé wandarén. Wandaka Matias Jisasna kundi kure yékwa dunyan tambavétik maanmba kaayék nakale (11) yeyé yaayate wa Jisasna jémbaa yaténdén.

Copyright information for `ABTWOSERA