Acts 12

Herot wandéka Jems viyaandéktake Pitat kure yéndarén kalapusét

Wani sapak néma du Herot Jisasna jémbaamba yaalan du dakwat wa yaavan kutndén. Yaavan kutte wandéka Jonna aanyé Jemsat viyaandékndarén, waariyandakwa kulaat. Viyaandaka Judasé vétake wa mawulé yandarén. Yandaka Herot wa vékusékndén. Vékusékte wandéka Pitat kulkiye kure yéndarén, kalapusét. Yis taakakapuk yandakwa bret kandakwa sapak Herot wandéka wa wunga yandarén. Pitat kulkiye kure ye taakandaka wa kalapusmba kwaandén. Kwaandéka Herot wandéka de waariyakwa du déké séngiye téte véténdarén, dé yaange yémuké. Ganmbamba du vétik vétik, nyaa du vétik vétik, garambu du vétik vétik, gaan du vétik vétik de wunga wa déké téte véténdarén. Herot anga wandén, “Pasova waanangwa kakému kasékéyakndaru wawutu Pita kure yaae taakandaru wa Judaséna ménimba tékandékwa. Téndu kundi bultake dé viyaakandakwa.” Naandén. Pita kalapusmba kwaandéka waariyakwa du déké téte véténdarén. Yandaka Jisasna jémbaamba yaalan du dakwa apapu apapu Gorét némaanmba waatakundarén, Pitat yékun yandénngé.

Gotna kundi kure gaayakwa du Pita kure gwaandéndén kalapusmba.

Herot anga wandén, “Séré Pita kure yaalandaru Judaséna ménimba tékandékwa, talimba wawutén pulak.” Naandén. Wunga wandéka wani gaan Pita kalapusmba yundé kwaandén. Waariyakwa du vétik sen vétik déku taambamba gitakambéréka dé nyéndémba kwaandén. De akwi yundé kwaandarén. Kwaandaka waariyakwa dunyan ras kalapusna pétémba kaavéréndarén. Kaavéréndaka Néman Duna kundi kure gaayakwa du gaayandéka kalapus yaa vérékngwa pulak yan. Yandéka wani du Pitat kutte anga wandén, “Bari ma vélérkiyaae waarapménu.” Wunga wandéka wani sen Pitana taambamba lepékwe vaakérén. Vaakétndéka Gotna kundi kure gaayakwa du anga wandén, “Ména laplap saawute ména su ma saawuménu.” Naandén.

Wunga wandéka Pita déku laplap saawuwe su saawundén. Yandéka nakapuk anga wandén, “Yépmaa yandéka saape téménéngwa laplap waak saawuwe wuna kukmba ma yaa.” Wunga wandéka Pita wani gaa yaasékatake wani duna kukmba yéndén. Pita yamba vékusékndékwe wa, Gotna kundi kure gaayakwa du yan muséké. Déku mawulémba anga wandén, “Wan baka yéngan a kwaawutén.” 10 Wunga wate wa Gotna kundi kure gaayakwa duna kukmba yéndén. Bét yéte waariyakwa dunyansat ras talakatake ras waak talakatake ye kalapusna pétémba saambakmbérén. Du wani ainét gindarén pété naapiye kaapat gwaande wa néma gaayét yékandékwa. Yaae wani pétémba saambakmbéréka wa wani pété dékét déku kapmang naapindén, gwaandémbérénngé. Naapindéka gwaande yaambumba nak yémbérén. Ye Gotna kundi kure gaayakwa du Pita yaasékatake wa bari yéndén.

11 Wani du yéndéka Pita vékusékte anga wandén, “An yéngan yamba wa. Néman Du wandéka wa Gotna kundi kure gaayakwa du wunéké wa gaayandén. Gaaye wunat yékun yate wunat kalapusmba wa kure yaalandén. Bulaa Herot, wuna gaayé du waak wunat kapéremusé katik yaké daré. Wunga vékusékwutékwa. Yi wan wanana wa.” Naandén.

12 Wunga watake wani muséké vékusékte Mariana gaat yéndén. Maria wan Jonna aasa wa. Déku nak yé Mak wa. Mariana gaamba némaamba du dakwa jaawuwe Gorét waatakundarén. 13 Gorét waatakuréndaka Pita yaae kaapamba téte pétémba viyaandén. Viyaandéka jémbaa yakwa taakwa nak léku yé Roda pété naapimuké wa yaalén. 14 Yaae Pitana kundi vékute anga vékuséklén. Pita wa yaan. Wunga vékusékte mawulé tawulé yate bari waambule wulaalén. Pété yamba naapilékwe wa. Waambule wulaae det anga walén, “Pita wa tékwa pétémba.” Naalén.

15 Wunga waléka anga wandarén, “Wan waangété wa yanyénéngwa.” Naandaka anga walén, “Yamba wa. Dé wa tékwa pétémba. Yi wan wanana wana.” Wunga waléka wandarén, “Wan Gotna kundi kure gaayakwa du nak Pita pulak ye wa téndékwa.” Naandarén.

16 Waréndaka Pita dé pétémba viyaapékaténdén. 17 Viyaapékaténdéka yaae naapiye dat vétake vatvat naandarén. Vatvat naandaka Pita taambat yandén, kundi bulkapuk yandarénngé. Yandéka kundi bulkapuk yandaka kalapusmba kwaandéka Néman Du dat kaapat kure yaalandénngé saapéndén. Saapétake det anga wandén, “Wani muséké Jisaské yékunmba vékulakakwa dunyansat akwi, Jemsat waak ma wangunu.” Naandén. Naatake Mariana gaa yaasékatake nak taalat yéndén.

18 Ganmbamba kalapusmba Pitaké séngite kaavéran waariyakwa dunyansé Pitaké vépatike wup yate vatvat naate anga wandarén, “Yéki. Pita yénga dé yék?” Naandarén. 19 Wunga wandaka Herot apamama yate wandéka wa Pitaké waakndarén. Waake dé yamba véndakwe wa. Yandaka Herot kalapusmba Pitaké séngite kaavéran waariyakwa dunyansat némaanmba waatakundarén Pitaké. Waatakundéka Pitaké vékusékngapuk yandaka déku du det viyaandékndarénngé wandén. Watake Herot Judia distrik yaasékatake Sisariat yéndén. Ye saambake késépéri nyaa wamba yaréndén.

Herot wa kiyaan

20 Herot rakarka yandén Tair du dakwa Saidon du dakwat waak. Rakarka yandéka wani gaayé vétikmba du ras yaandarén Herorale kundi bulmuké. Yaae taale Blastusale kundi bulndarén. Wani du dé Herotna gaaké wa séngite kaavéréndén. Kaavéréndéka dale kundi bulndaka det yékun yandéka wa Herorale kundi gimuké jaawuwe téndarén. Deku gaayé du dakwa deku kakému Herot vérékwa taalémba kéraandakwanngé, wa Herorale kurkale yarémuké mawulé yandarén.

21 Herot wakandéngndén nyaa, dé déku yéku laplap saawuwe néma duna jaambémba rate du dakwat néma kundi kwayéndén. 22 Kwayéndéka du dakwa waate anga wandarén, “Wan néma duna kundi wa. Wan got nak wa kundi kwayékwa. Baka du yamba yé wa.” Naandarén. 23 Wunga waandaka Herot deku kundi vékute mawulé tawulé yandén. Yate dékét wa déku yé kavérékndén. Gotna yé yamba kavérékndékwe wa. Yandéka Néman Du Gotna kundi kure gaayakwa du dat viyaandéka kapérandi baat yandéka kaawiya déku yaalémba tindaka wa kiyaandén.

24 Némaamba du dakwa ras waak Gotna kundi vékute wa Jisaské yékunmba vékulakandarén.

25 Barnabas ambét Sol Jisasna jémbaamba yaalan du dakwana néma dusat deku kakému kéraaké yandakwa yéwaa kwayétake Jerusalem yaasékatake Jon kure waambule yéndarén Antiokét. Jonna nak yé Mak wa.

Copyright information for `ABTWOSERA