Acts 18

Pol jémbaa yandén Korinmba

1Kukmba Pol Atens taakatake yéndén Korinét. Déku gaayé du nak déku yé Akwila Korinmba wa yaréndén. Déku gwalepange Pontus provinsmba tékwa. Talimba Romna néma du Klodius akwi Judasat anga wandén, “Rom taakatake nak gaayét ma yéngunék.” Wunga wandéka de Italina néma gaayé taakatake yéndarén. Akwila déku taakwa Prisilale ye Itali képmaa taakatake wa yémbérén Korinét. Nyaa ras yarémbéréka wa Pol Korinmba saambakndén. Saambake bérku gaat ye Akwila véndén. 3Vétake bérale yaréte bérale talimba yandén jémbaa wa nakapuk yandén. De haus sel jémbaa wa yandarén. 4Akwi yaap yaré nyaa wa Pol Judasé kundi bulndakwa gaat wulaandén. Wulaae de Jisaské yékunmba vékulakandarénngé wa Juda du dakwa, Grik du dakwale kundi bulndén.

5Kukmba Sailas ambét Timoti Masedonia provins taakatake wa yémbérén Korinét. Ye saambakmbéréka wa Pol du dakwat Jisaské kundi kwayéndén akwi nyaa. Kwayéte déku gaayé du dakwat anga wandén, “Jisas wan Got wan du Krais wa.” 6Wunga wandéka déku kundiké kalik yate kapére kundi wandarén déké. Wandaka rakarka yate wa déku laplapmba kwaan baawu viyaaputéndén. Viyaaputéte anga wandén, “Guné kulémawulé kéraae yékunmba tépékaakapuk yamunaangunu, wan guna jémbaa wa. Wan wuna jémbaa yamba wa. Guné Juda du dakwat wuné Jisaské kundi nakapuk katik kwayéké wuté. Bulaa wuné nak gaayé du dakwaké ye det wani kundi kwayékawutékwa.” Naandén. 7Wunga watake Pol Juda du dakwa yaasékatake nak gaayé duna gaat yéndén. Wani duna yé Titius Jastus wa. Dé Gorét waatakukwa du wa. Déku gaa Judasé kundi bulndakwa gaa kwaakwanmba wa kwaandén. 8Du nak déku yé Krispus néma du wa téndén Judasé kundi bulndakwa gaamba. Déku kémale wa Néman Duké yékunmba vékulakandarén. Korinmba tékwa némaamba du dakwa ras waak Polna kundi vékute Néman Duké yékunmba vékulakandarén. Vékulakandaka Néman Du Jisasna yémba det baptais kwayéndarén.

9Nak gaan nak Pol yéngan pulak kwaandén. Kwaandéka Néman Du dat anga wandén, “Ani gaayémba tékwa duké wup yaké yambak. Akwi du dakwat ma kundi kwayépékaménu wunéké. Wani jémbaa yaasékaké yambak. 10Ménale a téwutékwa. Wuna du dakwa némaamba wa téndakwa, ani gaayémba. Nak dunyansé ménat katik yaavan kurké daré.” Naandén. 11Wunga wandéka wa Pol yaréndén. Késépéri (18) baapmu wa yaréndén Korinmba. Yaréte akwi du dakwat Gotna kundi kwayéndén.

12Kukmba Romna néma du wandéka Galio ye Akaia provinsmba tékwa du dakwaké wa néma du téndén. Wani sapak Judasé nakurakmba jaawuwe Polét kulkiye kure yéndarén, kundi bulndakwa taalat, néma du Galioké. 13Kure ye anga wandarén, “Ani du nak pulak kundi wandékwa, Gorét waatakunanénngé. Nana apakundi yamba vékundékwe wa.” 14Wunga wandaka Pol deku kundi kaatate waké yandéka Galio wani dunyansat anga wandén, “Guné Judasé, ma véku. Ani du nana apakundi vékukapuk yate kapérandi yapaté yamunaandu guna kundi vékukawutékwa. 15Guné yaae nak gaayéna kundi, nak duna yé, guna apakundiké waak wunat waatakuké yambakate. Guné guna kapmang wani muséké kundi ma bulngunu. Wani muséké vékumuké kalik yawutékwa. 16Bulaa ani taalé ma yaasékatake yéngunék.” Naandén. 17Wunga wandéka yéte néma du nakét kulkindarén. Wani du déku yé Sostenes kundi bulndakwa gaaké néma du wa téndén. Kulkiye kundi bulndakwa taalé tékwanmba wa dat viyaandarén. Viyaandaka Galio wani muséké yamba vékulakandékwe wa.

Pol Antiokét waambule yéndén Siria distrikét

18Pol némaamba nyaa Jisaské yékunmba vékulakakwa du dakwale yaréndén Korinmba. Yare de yaasékatake Prisila ambét Akwilale sékét wunga Senkriat yéndarén. Ye saambake Pol Gorét wandén néma kundiké vékulakate wa déku némbé sékundén. Sékwe Siria distrikét yémuké wa sipmba waaréndarén, Prisila ambét Akwilale. 19Sipmba waare yéndarén Efesusét. Ye saambake Prisila ambét Akwila wani gaayémba yarémbérén. Kukmba Pol bét yaasékatake yéndén. Taale Judasé kundi bulndakwa gaamba wulaae dele kundi bulndén. 20Bulndéka dat anga wandarén, “Kulémba pulak nanale ma yaréménék. Wunga mawulé yanangwa.” Naandarén. Wunga wandaka anga wandén, “Yamba wa. Bulaa yékwate yawutékwa. 21Kalmu kukmba waambule yaaké wuté? Got waambule yaawuténngé mawulé yamunaandu, wa kukmba gunéké nakapuk waambule yaakawutékwa.” Naandén. Naatake de yaasékatake sipmba waare yéndén.

22Ye Sisariamba saambakndén. Saambake wani gaayé taakatake wa Jerusalemét yéndén. Ye Jisasna jémbaamba yaalan du dakwale kundi bulndén. Bultake waambule yéndén Antiokét.

23Yare kukmba wani gaayé yaasékatake Pol nakapuk yéndén. Ye Galesia distrikmba Frigia distrikmba waak yeyé yaayaténdén. Yeyé yaayatéte késépéri gaayémba saambake Jisaské yékunmba vékulakakwa akwi du dakwat Gotna kundi kwayéndén. Kwayéndéka deku mawulé yékunmba téndéka wa de apamama yate kurkale yaréndarén.

Apolos kundi kwayéndén Efesusmba

24Juda du nak déku gwalepange Aleksandria taakatake Efesusét yéndén. Déku yé Apolos wa. Dé kundi kurkale wa bulndén. Gotna nyéngaamba talimba viyaatakandarén akwi kundiké yékunmba vékusékndén. 25Dé Néman Du Jisasna jémbaa raské wa vékusék-ndén. Vékusékndéka déku mawulé apamama yandéka akwi du dakwat kundi kwayéndén Jisaské. Det anga wandén, “Talimba Jon du dakwat wa wandén, deku kapére mawulé yaasékandaru dé Gotna yémba det baptais kwayémuké yandékwanngé.” Naandén Apolos. Jonna kundiké wa vékusékndén. Jisasna akwi kundi akwi jémbaaké waak yamba kurkale vékusékndékwe wa. 26Yate Judasé kundi bulndakwa gaamba wulaae det kundi némaanmba kwayéndén Jisaské. Kwayéndéka wa Prisila ambét Akwila vékumbérén. Vékutake wambéréka bérale yéndén, bérku gaat. Ye yaréte bét kundi ras waak dat wambérén, Jisasna jémbaaké, Gotna kundiké waak. Wambéréka wa yékunmba vékundén.

27Kukmba Apolos Akaia provinsét yéké wa mawulé yandén. Yandéka Efesusmba tékwa Jisaské yékunmba vékulakakwa du dakwa dat yékun yate wa déké nyéngaa nak viyaatakandarén. Akaia provinsmba yaréte Jisaské yékunmba vékulakakwa du dakwaké anga viyaatakandarén: Apolos wan yéku du wa. Dé guna taalat yéndu ma wangunu dé gunale yénga yaréndu. Wunga mawulé yanangwa. Wunga viyaatakandaka wani nyéngaa kure ye Akaia provinsmba saambakndén. Saambake yéku kundi némaanmba kwayéndén Jisaské. Talimba Got deké sémbéraa yate det yékun yandéka wani gaayémba tékwa du dakwa ras Jisaské yékunmba vékulakandarén. Wani du dakwa Apolosna kundi vékundaka deku mawulé yékun yandéka wa apamama yate kurkale yaréndarén. 28Apolos akwi du dakwana ménimba téte kundi némaanmba wandén Jisaské. Wate Gotna nyéngaamba véte viyaatakandarén kundi ras némaanmba wate anga wandén, “Jisas wan Got wan du Krais wa.” Naandén. Naandéka du dakwa déku kundiké, “Yi wan wanana wa,” naandarén. Apolos wani kundi némaanmba wandéka déku kundi wa Judaséna kundit taalékéran.

Copyright information for `ABTWOSERA