Acts 20

Pol Masedonia provinsmba Grik kantrimba waak yeyé yaayaténdén

1Efesus du dakwa némaanmba waandarén kundi késndéka yakélak téndaka kukmba Pol wandéka Jisaské yékunmba vékulakakwa du dakwa yaae jaawundarén. Jaawuwe téndaka deku mawulé yékun téndénngé wa det kundi kwayéndén. Kwayétake anga wandén, “Got gunale randu kurkale ma yaréngunu.” Naandén. Naatake de yaasékatake Masedonia provinsét yéndén. 2Ye wamba yeyé yaayatéte Jisaské yékunmba vékulakakwa du dakwat némaamba kundi kwayéndéka deku mawulé yékunmba téndéka wa apamama yate kurkale yaréndarén. Yaréndaka wa yéndén Grik kantrit. 3Ye baapmu kupuk wamba yaréndén. Yare sipmba waare Siria distrikét yéké wa mawulé yandén. Yate vékundén Juda du ras dat viyaandékngé yandakwanngé kundi bulndaka. Vékutake nak yaambumba yémuké wa Masedoniat nakapuk waambule yéndén. 4Ani dunyansé dale yéndarén:

Beria du, Sopater. Wani du wan Pirusna nyaan wa.
Tesalonaika du vétik, Aristarkus ambét Sekundus.
Derbe du Gaius.
Timoti.
Esia provins du vétik Tikikus ambét Trofimus.
Polale sékét yéndarén.
5Ye Pol yaasékatake de wa taale yén Troasét. Ye wamba aanéké kaavéréndarén. 6Yis kurkapuk bret kandakwa sapak yare Filipai taakatake sipmba waare wuné ani nyéngaa viyaatakan du aané Polale sékét yétén. Nyaa taambak (5) ye wa Troasmba saambaktén. Saambake nyaa taambak kaayék vétik (7) wani aanéké kaavérén dunyansale wa sékét yarénanén.

Troasmba téte Pol wandéka wa Yutikus taamale waarapndén

7Yaap yaré nyaa garambu nané Jisaské vékulakate kakému kamuké wa yénanén sémény gaa nakét. Wani gaamba waaréte rum vétik taakatake nak rumét waarénanén. Waare wulaae rananga Pol téte du dakwat kundi kwayéndén. Séré de yaasékatake yéké vékulakate wa néma kundi kwayéndén. Kurkale vénanénngé késépéri lam wa vérékte yaantékésén. Yaanténdaka wamba rananga Pol kundi kwayéte nyéndéngan wa wayéka kundi kwayéndén.

9Naléwuré biyaku du nak déku yé Yutikus gaamba wimut wulaandénngé taakandarén yaambumba wa randén. Randéka Pol kundi kwayéndéka Yutikusna méni yundé yan. Yundé yandéka wa yundé kwaandén. Yundé kwaae anjoré kulémba vaakére daawulindén képmaat. Vaakére daawulindéka dé kéraamuké daawulindarén. Daawuliye véndarén kiyaasékéyake kwaandéka. 10Pol waak daawulindén. Daawuliye kwaati se wani duwat kutte det anga wandén, “Vat naaké yambak guné. Yaamambi wa jaandékwa.” Naandén. 11Naatake Pol nakapuk waaréndén, wani gaamba. Waaréndéka Jisaské yékunmba vékulakakwa du dakwa waak waaréndaka dé Pol dele kakému kandén. Katake dele néma kundi ras waak bulndén. Bultake yé gétndéka de yaasékatake wa yéndén. 12Yéndéka de wani du kure yéndarén déku gaat. Wani du yékun yandéka wa deku mawulé yékun yan.

Pol Troas taakatake Miletusét yéndén

13Pol nanat anga wandén, “Sipmba ma waare Asosét yéngunu. Wuné képmaamba yékawutékwa Asosét. Ye wamba sipmba waare gunale yékawutékwa.” Naandén. Wandéka wa sipmba waare yénanén Asosét. 14Ye Asosmba ténanga Pol yaae nané véndén. Nanat vétake sipmba waaréndéka wa Pol sékét Mitilinit yénanén. 15Ye Mitilini taakatake yénanén. Yénanga gaan yandéka kwaae ganmba vénanén Kios ailan yékutuwa sakumba téndéka. Vétake yénanén. Yénanga gaan yandéka nakapuk kwaae ganmba Samosmba saambaknanén. Saambake Samos taakatake yénanga gaan yandéka nakapuk kwaae Miletusmba saambaknanén. Saambake wamba yarénanén.

16Pol Jerusalemét bari yéké mawulé yandén. Néma nyaa nak déku yé Pentikos wani nyaamba Pol Jerusalemmba yaréké wa mawulé yandén. Efesusmba daawuliye némaamba nyaa Esia provinsmba yarémuké wa kalik yandén.

Pol Efesusna néma dusat kundi kwayéndén

17Esia provinsmba yarémuké kalik yate Miletusmba yaréte Pol kundi wasatindén, Efesusmba tékwa du dakwat. Jisasna jémbaamba yaalan du dakwana néma dusé yaae dé véndarénngé wa mawulé yandén. Yate wa det wani kundi wasatindén. 18Kundi wasatindéka yaandaka det ani kundi kwayéndén:

“Talimba Esia provinsét wa yéwutén. Ye gunale yaréte Néman Duna jémbaa wa yawutén. Yate gunéké sémbéraa yate gunéké yamba néma du téwutékwe wa. Juda du ras wuna kundiké kalik yate wunat viyaaké mawulé yandaka Néman Duna jémbaa male wa yawutén. Wunga wa vékusékngunéngwa.
20Guna mawulé yékunmba téndénngé wa gunat yéku kundi kwayéwutén. Kundi ras yamba paakuwutékwe wa. Jaawungunéngwa taalémba, guna gaamba waak, wani kundi wa wawutén. Wunga wa vékusékngunéngwa. 21Juda du dakwat, nak gaayé du dakwat waak apapu kundi wapékawutén. Gunat wa néma kundi wawutén, guna kapére mawulé yaasékatake Gotna kundi vékute Néman Du Jisas Kraiské yékunmba vékulakangunénngé. 22Bulaa Gotna Yaamambi wan kundi vékute Jerusalemét a yékawutékwa. Yéwutu Jerusalemmba wunat yaké yandakwa musé yamba vékusékwutékwe wa. 23Akwi gaayémba Gotna Yaamambi wunat anga wandén, ‘Kalapusmba kwaakaménéngwa. Ménat yaavan kurkandakwa.’ Naandén. Naandéka wani muséké a vékusékwutékwa.

24“Got du dakwaké yékunmba véte det yékun wa yandékwa. Wani yéku muséké det kundi kwayéwuténngé wa Néman Du Jisas talimba wunat wandén. Wunat tiyaandén jémbaa a yasékéyak-ngawutékwa. Wan néma jémbaa wa. Bari kiyaaké wuté, kapuk wayéka kulé raké wuté? Yénga véké? Dékumukét. Wan baka musé wa.

25“Ma vékungunék. Talimba gunéké wa yaawutén. Yaae kundi kwayépékawutén, Got néma du rate gunéké yékunmba véké yandékwanngé. Guné wunat nakapuk katik véké guné. Wa vékusék-wutékwa. 26Vékusékte bulaa gunat ani kundi a wawutékwa: Gotna kundi akwi gunat wa kwayéwutén. Kundi ras yamba paakuwutékwe wa. Gunale tékwa du nak kulémawulé kéraae yékunmba yarépékakapuk yamunaandu, wa déku jémbaa wa. Wan wuna jémbaa yamba wa. Yi wan wanana wa.

28“Ma vékungunék. Guna mawulé yékunmba téndénngé ma jéraawu yangunék. Jisasna jémbaamba yaalan du dakwa yékunmba téndarénngé, guné néma dusé téte deké ma kurkale véréngunék. Deké kurkale véngunénngé, wa Gotna Yaamambi wani jémbaa wa kwayéndén gunat. Gotna jémbaamba yaalan du dakwa wan sipsip pulak wa. Guné sipsipké séngite kaavérékwa du pulak wa. Yate deké ma kurkale séngite kaavéréngunék. Gotna nyaan Jisas deké kiyaandénngé Got wandéka déku du dakwa wa téndakwa.

29“Anga vékusékwutékwa. Gunat yaasékatake yéwutu waaléwasa yaae sipsipét wa yaavan kurkandakwa. Du ras waaléwasa pulak kapére mawulé vékute Gotna jémbaamba yaalan akwi du dakwat yaavan kurké mawulé yakandakwa. Wa vékusékwutékwa. 30Kukmba gunale tékwa du ras papukundi wakandakwa. Jisaské yékunmba vékulakakwa du dakwa deku kundi male vékute déku jémbaa yaasékandarénngé, wa paapu yakandakwa. 31Wani muséké ma vékulakangunék. Vékulakate apapu ma jéraawu yangunék. Kaa kupuk Gotna kundi gunat wa wawutén. Nyaa, gaan, gunat nak nak wani kundi wa watépékawutén. Gunéké sémbéraa yate wa géraawutén. Wani muséké yékéyaak yaké yambakate.

32“Bulaa a yékawutékwa. Got gunéké yékunmba vékandékwa. Dé gunat yékun yaké yandékwa kundiké vékulakate yékunmba tékangunéngwa. Wunga wa mawulé yawutékwa. Got déku du dakwat yékun yandékwa pulak, gunat yékun yandu apamama yate yékunmba tépékaa-kangunéngwa. 33Nak duna yéwaa muséké waak yamba jaambiwutékwe wa. 34Anga vékusékngunéngwa. Gunale téte jémbaa yate yéwaa kéraae wuné kapmang wuna musé wa kéraawutén. Wunale yeyé yaayakwa dunyanngé waak wa musé kéraawutén. Wa vékusékngunéngwa. 35Wani néma jémbaa yate det musé kwayéwutéka wa véngunén. Vétake guné waak néma jémbaa yate apamama yakapuk yakwa du dakwat ma yékun yangunu. Talimba Néman Du Jisas anga wandén, ‘Musé baka kwayékwa duna yéku mawulé musé kéraakwa duna yéku mawulat wa taalékérandékwa.’ Naandén Jisas. Nané déku kundi vékute det ma yékun yakwak.” Naandén Pol.

36Pol wunga watake wani néma dusale kwaati séte Gorét waatakundén. 37Waatakundéka déké mawulé yate dat kaarangwe géraate anga wandarén, “Got ménale randu kurkale ma yéménu.” Naandarén. 38Wunga wate néma sémbéraa wa yandarén. Takamba Pol det anga wandén, “Guné wunat nakapuk katik véké guné.” Wunga wandéka wani kundiké vékulakate sémbéraa yandarén. Sémbéraa yate wa Pol kure yéndarén, sip tékwa taalat.

Copyright information for `ABTWOSERA