Acts 21

Pol Jerusalemét yémuké sipmba waaréndén

1De yaasékatake wuné ani nyéngaa viyaatakan du, Pol waak, déku du ras, wunga wa sipmba waare yénanén. Bari ye Kos ailanmba saambaknanén. Saambake Kos taakatake yénanén. Ye gaan kwaae Rodes ailanmba saambaknanén. Saambake Rodes taakatake Patarat yénanén. 2Ye saambake daawuliye Fonisia distrikét yéké yakwa sip vénanén. Vétake wani sipmba waare yénanén. 3Yéte Saiprus ailan akituwa sakumba téndéka vénanén. Vétake Siria provinsét yénanén. Ye Tairmba saambaknanén. Wani gaayémba de talimba sipmba taakandarén musé kéraae kure ye taakaké wa mawulé yandarén. Yandaka sipmba daawuliye wani gaayét wulaananén. 4Wulaae Jisaské yékunmba vékulakakwa du dakwaké waaknanén. Waake vétake nyaa taambak kaayék vétik (7) dele yarénanén. Yarénanga Gotna Yaamambi det wandéka Polét anga wandarén, “Jerusalemét yéké yambak.” Naandarén. Wunga wandaka deku kundi yamba vékundékwe. 5Yare de yaasékatake yéké yananga wa akwi du dakwa nyambalé nanale yéndarén. Ye gaayé taakatake solwara aarkat yénanén. Ye saambake wamba kwaati se Gorét waatakunanén. 6Waatakutake det anga wananén, “Got gunale randu kurkale ma yaténgunu.” Naananga nanat anga wandarén, “Got gunale randu kurkale ma yéngunu.” Naandarén. Wunga wandaka sipmba waarénanga de deku gaayét waambule yéndarén.

Sisariamba Agabus Polét kundi kwayéndén kukmba yaké yakwa muséké

7Sipmba waare Tair taakatake yénanén, Tolemesét. Ye saambake sipmba daawuliye wa Jisaské yékunmba vékulakakwa du dakwat vénanén. Vétake dele kundi bulte nyaa nak dele yarénanén. 8Yare gaan kwaae ganmba Tolemes taakatake yénanén Sisariat. Ye saambake Filipna gaamba ye dale yarénanén. Filip dé Gotna kundi kwayékwa du wa. Talimba Jisasna dunyan Jerusalemmba téte wa du taambak kaayék vétikét (7) wandarén, musé muni waate kwayéndarénngé. Filip wan wani musé muni waate kwayén du nak wa. 9Déku takwanyan vétik vétik kwawitakwa wa yaréndarén. De Gotna yémba kundi kwayéténdarén.

10Késépéri nyaa Filipale yarénanén. Yarénanga Gotna yémba kundi kwayékwa du nak Judia distrikmba yaandén. Déku yé Agabus wa. 11Nanéké yaae Pol gin let kéraae dékét déku kapmang déku maan taamba gindén. Giye anga wandén, “Gotna Yaamambi anga wandékwa, ‘Jerusalemmba tékwa Judasé ani let gikwa duwat wunga gikandakwa. Gitake wa nak gaayé dunyansat dé kwayékandakwa.’ Naandékwa Gotna Yaamambi.” Naandén Agabus.

12Agabus wunga wandéka vékute nané wamba tékwa du dakwale Polét anga wananén, “Jerusalemét yéké yambakate. Méné yéménénngé kalik yanangwa.” Naananén. 13Wunga wananga anga wandén, “Kamuké guné wunga géraate wuna mawulé yaavan kurké vékulako? Wunga yaké yambak. Kalapusmba kwaamuké wup yamba yawutékwe wa. Jerusalemmba kiyaamuké wuné wup yamba yawutékwe wa. Néman Du Jisasna jémbaa yate déku yé kavérékngawutékwa.” Naandén. Wunga wate nana kundi yamba vékundékwe wa. 14Yandéka déku kundi kaatakapuk yate anga wananén, “Yénga yakét. Dékumukét. Néman Du yaké mawulé yandékwa pulak yénga yandu. Wunga wa mawulé yanangwa.” Naananén.

Pol néma dusat kundi kwayéndén Jerusalemmba

15Nyaa ras wamba yarénanén. Yare musé kururétake wa Jerusalemét yénanén. 16Jisaské yékunmba vékulakakwa du ras deku gaayé Sisaria yaasékatake nané kure yéndarén, Nasonna gaamba dale yarénanénngé. Talimba Nason Jisasna jémbaamba wa yaalandén. Dé Saiprus ailan du wa. 17Jerusalemmba saambaknanga Jisaské yékunmba vékulakakwa apu nanat véte wa mawulé tawulé yandarén.

18Gaan kwaae ganmba Jemsat vémuké Pol nanale yéndén. Ye vénanén Jisasna jémbaamba yaalan du dakwana néma du akwi Jemsale randaka. 19Vétake Pol anga wandén, “Got gunale randu kurkale ma yaréngunu.” Naatake det kundi kwayéndén, Got yan akwi jémbaaké. Talimba Got wandéka Pol ye nak gaayé du dakwat kundi kwayéte Gotna jémbaa yandén. Wani muséké wa Pol det kundi kwayéndén.

Pol néma duséna kundi vékute Gotna kundi bulndakwa néma gaat wulaandén

20Wani néma dusé Polna kundi vékutake Gotna yé kavérékte anga wandarén, “Got yékun wa yandén.” Naandarén. Wunga watake Polét anga wandarén, “Nana waayéka, ma véku. Nana du dakwa némaamba ani gaayé Jerusalemmba téte Jisaské yékunmba vékulakandakwa. Wani du dakwa wa nana gwaal waaranga maandéka bakamu Mosesna apakundi wa yékunmba vékundakwa. 21Vékundaka du ras ani kundi wandakwa: ‘Pol nak gaayét ye nana gaayé du dakwat wa kundi kwayéndén, Mosesna apakundi yaasékandarénngé. Pol deku nyambaléna sépé sékukapuk yandarénngé det wandén. Pol nané Judana apakundi vékukapuk yandarénngé wa det wandén.’ Du ras wunga wa wandakwa ménéké. Wandaka Jisaské yékunmba vékulakakwa Juda du dakwa vékundarén wa.

22“Bulaa ani gaayét wa yaaménén. Yaaménénngé vékukandakwa. Kamu yaké nané? 23Anga yaménénngé wa mawulé yanangwa. Du vétik vétik amba téndakwa. De Gorét néma kundi nak wa wandarén. 24Watake Mosesna apakundi vékute jémbaa yasékéyaktake gu yaakundaru deku sépé Gotna ménimba yékun yandu wa kwaami kakému Gotna gaamba jémbaa yakwa duwat kwayékandakwa. Kwayéndaru anga wakandékwa, ‘Bulaa Gotna ménimba guna sépé wa yékun yakwa.’ Naakandékwa. Dele ma yéménék. Ye méné waak wani jémbaa yatake ma gu yaakuménék. Yate méné ména kapmang wani jémbaana yéwaa ma kwayéménék. Kwayéménu de deku némbé yénga yandaru. Yandaru wunga yaménu akwi du dakwa vékandakwa. Véte anga vékusék-ngandakwa. Méné Mosesna apakundi wa vékuménéngwa. Wunga vékusék-ngandakwa. Du ras kundi wa wandarén, Mosesna apakundi vékukapuk yaménéngwanngé. Wani du paapu wa yandarén. Jerusalemmba tékwa du dakwa gunat véte wani muséké waak vékusék-ngandakwa.

25“Nak gaayémba tékwa Jisasna jémbaamba yaalan du dakwa Mosesna apakundi yamba vékundakwe wa. Wunga vékuséknangwa. Wan yékun wa. Talimba nyéngaa nak det wa kwayésatinanén. Anga viyaatakananén: Guné papungorké kwayéndarén kwaami kaké yambak. Guné nyéki kaké yambak. Guné kwaalémba gindarén kwaami kaké yambak. Guné nak du dakwale kapéremusé yaké yambak. Wunga wa viyaatakananén deké.” Naandarén.

26Wunga wandaka Pol deku kundi vékundén. Vékutake wani dunyansé kure yéndén. Ye Mosesna apakundi vékute jémbaa ras yatake gu yaakundarén, deku sépé Gotna ménimba yékun yandénngé. Yatake gaan kwaae ganmba Pol ye Gotna kundi bulndakwa gaamba wulaae Gotna gaamba jémbaa yakwa duwat wandén, wani jémbaa yasékéyaktake nak nak kwaami kakému kure yaae kwayéké yandakwa nyaaké.

Polét kulkindarén Gotna kundi bulndakwa néma gaamba

27Nyaa taambak kaayék vétik (7) késké yandéka de Esia provinsmba yaan Juda dunyansé véndarén Pol wani jémbaa yasékéyaktake Gotna kundi bulndakwa néma gaamba téndéka. Vétake akwi du dakwat waandarén. Waandaka rakarka ye wa Polét kulkindarén. 28Dat kulkiye waate anga wandarén, “Nanale nakurak kundi bulkwa du Israelsé, ma yaae vékungunék. Ani du akwi gaayémba yéte wa akwi du dakwat déku kundi wandakwa. Wate nané Israelna dunyansé, Mosesna apakundi, ani gaaké waak wa kuk kwayéndékwa. Bulaa nak gaayé duwat kure yaae Gotna kundi bulnangwa néma gaamba wulaandarén. Nalé wani gaa wan yéku gaa wa kwaandén. Bulaa wani gaa wan kapére gaa wa kwaandékwa. Nak gaayé dunyansé wa wulaan.” Naandarén.

29Talimba wa véndarén Efesusmba yaan du Trofimus Polale Jerusalemmba yeyé yaayatémbéréka. Vétake wa véndarén Pol kapmang Gotna kundi bulndakwa gaat wulaandéka. Vétake deku mawulémba anga wandarén, “Pol wani nak gaayé du kure sékét wa wulaambérén, Gotna kundi bulnangwa néma gaat. Anga wananén, ‘Nak gaayé du wani gaat katik wulaaké dé.’ Wunga wananga Pol wani du kure wulaae wa kapére yapaté wa yandén.” Naandarén. Wunga wate anga yamba vékusékndakwe wa. Pol kapmang wa wani gaat wulaandén.

30De wunga wate némaanmba waandaka Jerusalemmba tékwa akwi du dakwa vékute rakarka yate pétépété yaae Polét kulkindarén. Kulkiye dat témbére kure gwaandéndarén, Gotna kundi bulndakwa néma gaamba. Témbére kure kaapat gwaandéndaka pété bari tépéndarén.

Romna waariyakwa dunyanna néma du wa Polét kure yén

31Pété tépétakandaka du dakwa Polét viyaandékngé yandarén. Yandaka Romna waariyakwa dunyanna néma duwat anga wandarén, “Jerusalemmba tékwa akwi du dakwa rakarka yate jaawuwe waandakwa.” Naandarén. 32Wunga wandaka wani néma du déku waariyakwa dunyansé rasét wandéka bari yéndarén, du dakwa jaawundakwa taalat. Ye saambakndaka du dakwa waariyakwa dunyansat vétake Polét nakapuk yamba viyaandakwe wa. 33Yandaka néma du déku dunyansat watakandén ye Polét kulkiye dat sen vétikét gindarénngé. Watake du dakwat anga waatakundén, “Ani du wan kandé? Kamu musé dé yak?”

34Wunga waatakundéka késpulak nakpulak kundi némaanmba waandarén. Némaanmba waandaka kundi kurkale yamba vékusék-ndékwe wa. Yate Polké vékusékngapuk ye déku dunyansat anga wandén, “Dé ma kulkiye kure yéngunu, nana néma gaat.” Naandén. 35Naandéka waariyakwa dunyan Pol kure yéndarén, deku gaat. Kure ye waaréké yandaka du dakwa néma rakarka yate Polét viyaandékngé mawulé yandaka wa dat yaate ye gaat waaréké yandarén. 36Du dakwa Polna kukmba yaatéte némaanmba waate anga wandarén, “Dé ma viyaandékngunu.” Naandarén.

Pol Judasat kundi kwayéndén déku jémbaaké

37Waariyakwa dunyansé Pol deku gaat kure waaréké yandaka Pol deku néma duwat Grikna kundimba anga wandén, “Ménat kundi ras waké mawulé yawutékwa.” Naandén. Wunga wandéka wani néma du anga wandén, “Yénga pulak méné Grikna kundi vékwo? 38Talimba Isip du nak gavmanngé kalik yate wandéka wa 4,000 du déku kundi vékundarén. Vékutake déku kukmba ye deku waariyandakwa kulaa kéraae kure yéndarén, du yarékapuk taalat. Méné wani du méné kapuk? Wunga vékulakawutén.” Naandén.

39Wunga wandéka Pol anga wandén, “Yamba wa. Wuné Juda du a. Wuna gwalepange wan Tarsus wa. Silisia distrikmba wa tékwa. Wuna gaayé wan néma gaayé wa. Ani du dakwat kundi kwayéké wa mawulé yawutékwa. Méné yi naaménu wani du dakwat kundi kwayékawutékwa.” Naandén. 40Naandéka néma du anga wandén, “Ma kwayéménék.” Naandéka Pol anjoré jaambétakumba téte taambat yandéka wani du dakwa kundi bulkapuk yakélak téndaka wa det Hibruna kundimba anga wandén.

Copyright information for `ABTWOSERA