Acts 23

Pol Judaséna néma dusat kundi kwayéndén

Pol néma duséna ménimba téte det vésékte anga wandén, “Guno, aanyé waayéka, ma véku. Kapéremusé yamba yawutékwe wa. Wunga vékusékwutékwa. Talimba kapéremusé nak yamba yawutékwe wa. Bulaa waak wuné kapéremusé yamba ye wa. Papukundi yamba wawutékwe wa. Yéku kundi wa wawutékwa. Yi wan wanana wa. Got wunga wa vékusékndékwa.” Naandén. Wandéka Gotna gaamba jémbaa yakwa akwi dunyanna néma du Ananaias Polale tén dunyansat anga wandén, “Déku tépngémba ma viyaa.” Naandén. Wandéka dat viyaandaka Pol rakarka yate Ananaiasét anga wandén, “Méné paapu yakwa du wa. Kukmba Got ménat viyaakandékwa. Méné néma du téte wuna kundi vékute wa waménéngwa, Mosesna apakundi vékukapuk yawuténngé. Det waménén, wunat viyaandarénngé. Wunga wate Mosesna apakundi yamba vékuménéngwe wa.” Naandén. Naandéka Polale tén dunyansé dat anga wandarén, “Gotna gaamba jémbaa yakwa akwi dunyanna néma du, Gotna duwat wa kapére kundi waménéngwa.” Naandarén. Wandaka Pol anga wandén, “Guno, wuna aanyé waayéka, dé Gotna gaamba jémbaa yakwa akwi dunyanna néma du téndékwanngé yamba vékusékwutékwe wa. Déké vékusékmunaae, wa dat wunga katik wakatik wuté. Talimba anga wa viyaatakandarén Gotna nyéngaamba: Guna néma duwat kapére kundi waké yambakate. Wunga viyaatakandarén.” Naandén Pol.

Pol wa véndén Farisi du ras Sadyusi du ras wamba téndaka. Vétake akwi néma dusat némaanmba wandén anga, “Wuna aanyé waayéka, ma véku. Wuna aapa dé Farisi du wa. Wuné waak Farisi du a. Du kiyaae nakapuk taamale waarapkandakwa. Wunga vékusékte wa wawutén. Wawutéka wunat kotimmuké wa wunat kulkiye ani gaat kure yaandarén.” Naandén.

Wunga wandéka Farisi dunyansé waarundarén, Sadyusi dunyansale. Farisisé de ani kundi kupuk wandakwa, “Du kiyaae taamale waarapkanangwa. Gotna kundi kure gaayakwa du Gotna gaayémba yaréndakwa wa. Kwaminyan pulak du waak Gotna gaayémba yaréndakwa wa.” Naandakwa Farisisé. Naandaka Sadyusisé anga wandakwa, “Yamba yé wa. Du kiyaae katik nakapuk taamale waarapké daré. Gotna kundi kure gaayakwa du yamba yare wa. Gotna gaayémba yarékwa kwaminyan pulak du yamba yare wa.” Naandakwa. Naate Polna kundi vékutake wa Sadyusisé Farisi dunyanale waarundarén. Waarute némaanmba waandaka apakundiké vékusékngwa Farisi du ras deku ménimba wamba téte anga wandarén, “Ma véku. Ani du kapéremusé yamba yandékwe wa. Yi wan wanana wa. Gotna kundi kure gaayakwa du nak dé dat kundi kwayék, kapuk kwaminyan pulak du nak dé dat kundi kwayék? Yamba vékuséknangwe wa.” Naandarén.

10 Wunga wandaka Judana néma dusé akwi nakapuk némaanmba waandarén. Waandaka Romna waariyakwa dunyanna néma du anga wandén, “De mawulé vétik yate Polét témbére yeyé yaayate déku sépé ketataavi-kandakwa.” Naate wup yandén. Wup yate déku dunyansat anga wandén, “Ma daawuliye Polét kulkiye waambule kuringunék, nana néma gaat.” Naandéka déku dunyan Polét kulkiye kure yéndarén, deku gaat.

11 Wani gaan Néman Du Jisas Polale téte anga wandén, “Yéku mawulé ma vékuménék. Wup yaké yambak. Ani gaayé Jerusalemmba téte kundi wa kwayéménén wunéké. Rommba waak wup yakapuk yate wunéké kundi kwayékaménéngwa.” Naandén Néman Du Jisas.

Judasé Polét viyaandékngé kundi gindarén

12 Ganmbamba waarape Juda dunyan ras nakurakmba jaawuwe kundi bulndarén. Bulte anga wandarén, “Nané Pol ma viyaandékngwak. Dé viyaatake wa kulak kakému nakapuk kakanangwa. Bulaa kulak kakému katik kaké nané. Yi wan wanana wa. Got nanat véréndéka wa wanangwa.” Naate kundi gindarén. 13 Polét viyaandékngé kundi gin dunyansé de dunyan dumi vétik (40) pulak wa. 14 Kundi giye Gotna gaamba jémbaa yakwa dunyanna néma dusé, maaka dusat waak ye anga wandarén, “Nané akwi kundi ginanén wa. Got nanat véréndéka wa kundi ginanén. Kundi giye kakému katik kaké nané. Baka yare wa Pol viyaandék-nganangwa. Dé viyaatake wa wani kakému kakanangwa. 15 Wunga yananénngé bulaa akwi néma dusale ma Romna waariyakwa dunyanna néma duké kundi wasatingunék. Anga ma wangunék, ‘Polna kundi ras waak vékuké wa mawulé yanangwa. Ma waménu ména dunyan Polét nakapuk kure gaayandaru.’ Wunga wangunu nané yaambumba téte déké kaavétékanangwa. Kaavéténanu dé yaae guné rakwa taalémba saambakngapuk téndu wa dé viyaandék-nganangwa.” Naandarén deku néma dusat.

16 Yaambumba te Polét viyaandékngé kundi bulndaka Polna wusakut vékundén. Vékutake waariyakwa dunyanna néma gaat ye wulaae Polét wani kundi saapéndén. 17 Saapéndéka Pol waariyakwa du nakét waandéka yaandéka dat anga wandén, “Ani du ma kure yéménu guna néma duké. Kundi ras waké wa mawulé yandékwa.” Naandén.

18 Wunga wandéka waariyakwa du Polna wusakurét kure déku néma duké kure ye dat anga wandén, “Kalapusmba kwaakwa du Pol wunat waandéka yaawutéka wunat anga wandén, ‘Ani du guna néma duké ma kure yéménék. Néma duwat kundi ras bulké wa mawulé yandékwa.’ Naandén. Pol wunga wandéka ménéké wa ani du a kure yaawutén.” Naandén.

19 Wani kundi wandéka néma du Polna wusakutna taambamba kutndéka yépulak naae bét kapmang témbérén. Kapmang téte dat anga waatakundén, “Kamu kundi wunat waké méné mawulé yo?” 20 Wunga waatakundéka Polna wusakut anga wandén, “Juda du ras wa kundi gindarén, séré ménat waatakundaru ména dunyan Pol kure ye nana néma dunyanséké daawulindarénngé. De paapu yate anga wakandakwa, ‘Déku kundi ras waak vékuké wa mawulé yanangwa.’ Naakandakwa. 21 Méné deku kundi vékuké yambak. Wani du ras (40 pulak) anga wandarén, ‘Kulak kakému katik kaké nané. Pol viyaatake wa wani kulak kakému kakanangwa.’ 22 Naatake yakélak yaambumba paakwe Polké kaavéré-kandakwa, dat viyaandékmuké. Kundi giye wa méné yi naaménénngé wa kaavéréndakwa.” Naandén. Wunga wandéka néma du wani duwat anga wandén, “Wunat waménén kundi nak duwat waké yambakate. Bulaa ma yé.” Naandéka wa yéndén.

Néma du wandéka wa Pol kure yéndarén néma du Felikské

23 Waariyakwa dunyanna néma du déku du vétikét waate bérét anga wandén, “Ma wambénu béna dunyan de Sisariat yéndaru. Waariyakwa dunyan 200, hosmba waare yékwa dunyan 70, vi kure képmaamba yékwa dunyan 200, 9 klok gaan wunga ma yéndaru. 24 Pol yéké yakwa hos ras ma kéraambénu. Kéraate dat kurkale ma kure yéngunu, néma du Felikské.” Naandén. 25 Naatake nyéngaamba nak anga viyaatakandén:

26 “Wuné Klodius Lisias a. Méné Feliks, néma du téte némaamba du dakwaké wa séngite kaavéréménéngwa. Ani nyéngaa viyaatakawutékwa ménéké.

27 “Méno, Juda dunyansé ani duwat kulkiye kure ye wa viyaandékngé yandarén. Yandaka Rom du téndékwanngé kundi vékuwutén. Viyaandékngé yandaka wani kundi vékutake nané waariyakwa dunyansale yaae dé kure yénanén, nana néma gaat. Kure yénanga wa yaréndén. 28 Yaréndéka wani muséké vékusékngé mawulé yate kukmba dé kure daawuliwutén, deku néma duké. 29 Kure daawuliye vékuwutén, deku apakundi vékukapuk yandénngé kundi bulndaka. Vékutake anga wawutén, “Nana apakundi wa vékundén. Dat viyaandékngé yambakate. Kalapusmba dat taakaké yambak.” Naawutén.

30 “Wunga watake kundi ras vékuwutén, déku gaayé du ras yakélak paakwe te dat viyaandékngé kundi bulndaka. Vékutake wa wawutén, wuna dunyansé dé ménéké bari kure yéndarénngé. Watake dat waarun dunyansat anga wawutén, ‘Ma ye néma du Feliksale kundi bulngunék wani muséké.’ Naawutén det. Wani kundi a wasékéyakwutékwa. Yaak.”

31 Néma du wani nyéngaa déku du vétikét kwayéndéka bérku waariyakwa dunyansale Polét kure yéndarén gaan. Dé Antipatrisét kure yéndarén. 32 Kure ye wamba kwaae ganmbamba waarape de képmaamba yén waariyakwa dunyan de yaasékatake wa képmaamba waambule yéndarén, Jerusalemét. Waambule yéndaka hosmba yéte waariyakwa du ras hosmba yéte wa Pol kure yéndarén Sisariat. 33 Kure ye saambake néma du Feliksét nyéngaa kwayéte wandarén, Pol déku ménimba téndénngé. Wunga wandaka wani néma du nyéngaa véndén. Vétake Polét anga wandén, “Ména gwalepange yani képmaamba dé tu?” Naandéka Pol wa wan, “Wuna gwalepange Silisia provinsmba wa tékwa.” 35 Naandéka vékutake dat anga wandén, “Ménat waarun du yaandaru ména kundi vékukawutékwa.” Naatake déku dunyansat wandéka wa Pol kure yéndarén, Herot kaan néma gaat. Kure yéndaka du ras wa déké wamba séngite kaavéréndarén, dé yaange yékapuk yamuké.

Copyright information for `ABTWOSERA