Acts 24

Judana maaka dusé Polét kotimndarén

1Nyaa taambak (5) yare Gotna gaamba jémbaa yakwa akwi dunyanna néma du Ananaias, néma du rasale sékét Sisariat yéndarén. Du nak déku yé Tertulus dele sékét yéndén. Wani du Romna apakundiké wa vékusékndén. Ye saambake akwi Judasé Romna néma duwat Pol kotimngé mawulé yandakwa kundi wandarén. 2Wandaka néma du Feliks Polét waandén. Waandéka yaandéka Tertulus paapu yandén Polké. Yate anga wandén:

“Méné Feliks, méné nana néma du wa. Némaamba kaa nanéké kurkale véménénga wa kurkale yarénanén. Yate yamba waariyanangwe wa. Méné nana gaayéna kapéremusat véte waménénga yéku yapaté nanéké yandaka wa kurkale ténanén.
3Téte vénanga wa ménéké nana mawulé yékun yandékwa. Yandéka wanangwa, ‘Wan yékun wa.’

4“Méné néma du wa. Wanngé vékulakate pavéték kundi male a wakawutékwa. Néma kundi katik waké wuté. Ménat waatakuwutékwa, nanéké sémbéraa yate nana waambu kundi vékuménénngé. 5Ani du Pol an kapéremusé yakwa du wa. Akwi du dakwat wa yaavan kutndékwa. Akwi gaayémba yéte déku kundi kwayéndéka Judasé déku kundi vékundaka kapére mawulé yaalandéka néma duna kundi vékumuké kalik yate wa kapére yapaté yandakwa. Ani du wa néma du rakwa nak jémbaaké. Wani jémbaaké wandakwa Nasaretna jémbaa wa. Wunga wa vékuséknangwa. 6Dé Gotna kundi bulnangwa néma gaamba kapéremusé yaké wa yandén. Wani kapéremusé yamunaandu, wa Gotna ménimba wani néma gaa kapérandi gaa wa kwaakatik dé. Wani kapéremusé yaké yandéka wa dé kulkinanén. [Kulkiye nana apakundi vékukapuk yandénngé kapéremusé dat waambule yakataké wa mawulé yananén. 7Yaténanga waariyakwa dunyanna néma du Lisias yaae apamama ye wa dé kure yéndén. 8Kure ye anga wandén, ‘Wani duwat kotimngé mawulé yate néma du Felikské ma yéngunék.’ Naandén.] Bulaa a yaananén ménéké. Dat ma waatakuménu wani muséké. Waatakuménu wandu wa vékusék-ngaménéngwa, wananén akwi kundiké.” Naandén Tertulus.

9Wunga wandéka wamba tékwa Judasé akwi anga wandarén, “Yi wan wanana wa.” Naandarén.

Pol kundi kwayéndén Feliksét

10De wunga wandaka néma du Feliks taambat yandén Pol wandénngé. Wunga yandéka Pol ani kundi kwayéndén:

“Méno, némaamba kaa wa kot vékukwa néma du rate nanéké kurkale véménén. Véménénga wunga vékusékte bulaa kundi waké a mawulé yawutékwa. Deku kundi kaatakawutékwa.
11Nyaa tambavétik maanmba kaayék vétik (12) talimba Jerusalemét yéwutén, Gorale kundi bulmuké, Gotna néma gaamba. Det waatakuménu ménat wakandakwa, yéwuténngé. 12Gotna kundi bulnangwa néma gaamba téte nak duwale yamba waaruwutékwe wa. Kapéremusé yandarénngé du dakwat yamba wawutékwe wa. Kundi bulnangwa gaamba téte papukundi yamba wawutékwe wa. Nak taalémba téte papukundi yamba wawutékwe wa. Yénga pulak dé? Kapéremusé yawutéka Judasé daré vék kapuk? Yamba yé wa. 13Kapéremusé yamba yawutékwe wa. Wan deku papukundi wa. Wan yéku kundi yamba wa. Wunga vékusékte kundi nakapuk katik bulké daré wunéké. Yandaru nak du deku kundi katik vékuké daré.

14“Ani kundi male an yéku kundi a. Kulé jémbaamba wa wulaawutén. Wani jémbaaké anga wandakwa, ‘Wan kapére jémbaa wa.’ Naandakwa. Wan yéku jémbaa wa. Kapére jémbaa yamba wa. Wani jémbaamba wulaae nana gwaal waaranga maandéka bakamuna néma du Gorét wa waatakuwutékwa. Wuné nana gwaal waaranga maandéka bakamu Mosesna apakundi wa vékutéwutékwa. Talimba Gotna yémba kundi kwayétan dunyansé déku kundi wa viyaatakandarén nyéngaamba. 15Wani kundi akwi wa vékuwutékwa. Kukmba Got wandu akwi du dakwa, yéku yapaté yakwa du dakwa, kapére yapaté yakwa du dakwa waak, kiyaae taamale waarapkandakwa. Wunga wa vékusékwutékwa. Amba tékwa dunyansé waak wa vékusékndakwa. 16Akwi du dakwa kiyaae taamale waarapké yandakwanngé vékulakate wa apamama yate yéku mawulé wa vékuwutékwa. Yéku mawulé vékute Gotna ménimba, du dakwana ménimba waak yékunmba tépékaamuké wa mawulé yawutékwa.

17“Talimba némaamba kaa nak gaayémba wa yaréwutén. Jerusalemmba yamba yaréwutékwe wa. Ye wa yéwutén Jerusalemét. Juda dunyan rasét véte det yéwaa kwayémuké vékulakawutén. Gorké musé ras kwayéké vékulakate wa yéwutén. 18Ye wuna sépé Gotna ménimba yékun yandénngé Mosesna apakundi vékute wa jémbaa ras yawutén. Wani jémbaa yasékéyaktake gu yaakwe Gorké musé kwayéwutéka wa wunat véndarén, Gotna kundi bulnangwa néma gaamba. Kurkale téwutéka wa véndarén wunat. Kundi yamba némaanmba waawutékwe wa. Némaamba du dakwa wunale yamba téndakwe wa. 19Yandaka Juda du ras Esia provinsmba yaae wunat véndarén. Vétake kapéremusé yawuténngé kundi waké mawulé yamunaae, wa de anga ma yaandaru. Yaae ména ménimba téte wunat ma kotimndaru. 20Yaakapuk yamunaandaru amba tékwa du kapéremusé yawuténngé ma wandaru. Talimba nané Judana néma duna ménimba téwutéka wunat anga wandarén, ‘Wan kapéremusé wa yaménén.’ Naandarén. Wani kapéremuséké bulaa ménat ma wandaru. 21Wani néma duna ménimba téte ani kundi male waate det anga wawutén, ‘Got wandu kiyaan du dakwa taamale waarapkandakwa. Wani kundiké wunat a kotimndakwa.’ Naawutén det.” Naandén Pol.

22Pol wandéka Feliks Jisasna jémbaaké vékusékte wamba tékwa dunyansat anga wandén, “Kundi bulngunénga wa vékuwutén. Yaak wa. Kukmba waariyakwa dunyanna néma du Lisias yaandu kundi nakapuk kwayékawutékwa gunat.” Naandén. 23Wunga watake waariyakwa du nakét anga wandén, “Polké ma séngiye véréménu, dé yaange yémuké. Déké ma yakélak téte vétéménu. Déké apamama yaké yambak. Déku du dakwa déké musé kure yaandaru, wan yékun wa.” Wunga watakandéka wa Polké séngiye kaavéréndéka wa Pol kwaandén kalapusmba.

Feliks wandéka Pol kaa vétik wa kwaandén kalapusmba

24Feliksna taakwa lé Juda taakwa wa. Léku yé Drusila wa. Pol kalapusmba kwaandéka nyaa ras yéndéka Feliks ambét déku taakwa Drusilale yaambérén. Yaae Feliks wandéka Pol déké yaandén. Yaae bérét kundi kwayéndén, Krais Jisaské. Kwayéte anga wandén, “Krais Jisaské yékunmba ma vékulakambénék.” Naandéka Feliks Polna kundiké vékulakandén. 25Vékulakandéka Pol dat anga wandén, “Du dakwa yéku yapaté ma yandaru. Deku mawulé deku sépéké kurkale ma véndaru. Kukmba nyaa nak yaakandékwa. Wani nyaa Got kot vékukwa néma du rate du dakwa yan jémbaaké kundi wakandékwa.” Naandén Pol. Wandéka Feliks wup yate dat anga wandén, “Yaak. Bulaa ma yéménu. Nakapuk kalmu ménat waaké wuté, waambule yaaménénngé?” Naandén. 26Wandéka Pol nakapuk waambule wulaandén kalapusét. Wulaae kwaandéka Feliks déku mawulémba anga wandén, “Pol kalmu kalapus yaasékamuké mawulé yate wunat némaamba yéwaa tiyaaké dé kapuk?” Wunga vékulakate késépéri apu wa waandéka Pol déké yaae dale kundi bulndén. Bultake Feliksét yéwaa kwayékapuk yate nakapuk waambule wulaandén kalapusét.

27Pol kaa vétik kalapusmba kwaandéka Porsius Festus wa Feliksna taalé kéraan. Kéraae néma du téndén. Feliks yéké yate déku mawulémba anga wandén, “Judasé wunéké mawulé tawulé yandarénngé wa mawulé yawutékwa. Polké kalik yandakwa. Pol dé kwaakwak kalapusmba. Kwaandu wa Judasé wunéké mawulé yakandakwa.” Wunga wandéka wa Pol kalapusmba kwaapékandén.

Copyright information for `ABTWOSERA