Acts 25

Pol wandén, “Romna néma du Sisar wunat kotimndakwa kundi ma vékundék.”

1Festus néma du wa téndén wani provinsmba. Yaae nyaa kupuk yare Sisaria taakatake Jerusalemét yéndén. 2Ye saambakndéka Gotna gaamba jémbaa yakwa akwi dunyanna néma du Judana nak néma dusale yaae dat anga wandarén, “Ma véku. Wani du Pol papukundi wa wandén. 3Ma nanat kurkale yate nana kundi vékutake waménu dé ani gaayét yaandu. Wunga mawulé yanangwa.” Naandarén. Naate Pol yaambumba yaandu dat viyaandékngé wa deku mawulémba wandarén. 4Wandaka Festus anga wandén, “Pol kalapusmba wa kwaakwa Sisariamba. Bari waambule yékawutékwa, wani gaayét. 5Yéwutu ména néma dusé wunale sékét yaakandakwa. Yaae saambakndaru Pol talimba yandén kapéremuséké kundi wakandakwa wani muséké.” Naandén Festus.

6Wunga watake nyaa tambavétik (10) pulak wa yaténdén Jerusalemmba. Te waambule yéndén Sisariat wani Judasale. Ye saambake gaan kwaae ganmba waarape wa kot vékukwa néma du randén, kundi bulndakwa taalémba. Rate déku dunyansat wandén, Pol kure yaandarénngé. 7Wandéka Pol kure yaandaka Jerusalemmba yaan Juda dunyan Polale sékét téndarén. Téte Festusét anga wandarén, “Ani du némaamba kapéremusé wa yandén.” Naandarén. Wunga wate Pol yan yapatéké néma kundi wandaka Festus deku kundiké kurkale vékusékngapuk yate wa déku mawulémba anga wandén, “Wan papukundi daré bulu kapuk yéku kundi daré bulu?” Naandén. 8Wunga vékulakate wandéka Pol deku kundi kaatate anga wandén, “Wuné waak Juda du a. Wuné nana apakundi a vékuwutékwa. Gotna kundi bulndakwa néma gaa yamba yaavan kuruwutékwe wa. Romna néma duké kapére kundi yamba wawutékwe wa. Kapéremusé yamba yawutékwe wa.” Naandén.

9Naandéka Festus anga wandén, “Dé Judana gaayét kure yémunaawutu, wa Judasé mawulé yate anga wakandakwa, ‘Festus wan yéku du wa.’ Wunga wandarénngé mawulé yawutékwa.” Naate Polét anga wandén, “Mawulé yaménu aané Jerusalemét ye wamba ména kot vékukawutékwa. Wunga méné mawulé yo?” Naandén Festus.

10Wunga wandéka Pol déku mawulémba anga wandén, “Jerusalemét yémunaawutu, wuné kalmu viyaandékngé daré?” Wunga vékulakate Festusét anga wandén, “Yamba wa. Jerusalemét yémuké kalik yawutékwa. Wuné Judasat kapéremusé nak yamba yawutékwe wa. Wunga vékusékménéngwa. Det kundi katik waké wuté. Romna néma du Sisar, dat kundi waké a mawulé yawutékwa. Dé wuna kundi vékundénngé a mawulé yawutékwa. 11Wuné guna apakundi vékukapuk ye kapéremusé yamunaawutu wa wunat viyaandékndarénngé wakatik méné. Wan yékun wa. Wuné kapéremusé nak yamba yawutékwe wa. Deku kundi wan papukundi wa. De wunat katik kotimngé daré. De wunat kotimmuké kalik yawutékwa. Romna néma du Sisar wunat kotimndakwa kundi ma vékundék. Wunga wa mawulé yawutékwa.” Naandén Pol. 12Naandéka Festus déku dunyansale kundi bulndén. Bultake Polét anga wandén, “Romna néma du Sisar ména kot vékundénngé wa mawulé yaménéngwa. Wunga waménén. Wan yékun wa. Néma du Sisarké yékaménéngwa, Romét.” Naandén Festus.

Festus néma du Agripat waatakundén Polké

13Kukmba néma du nak déku yé Agripa déku taakwa Bernaisiale Sisariat yémbérén. Festuské mawulé yate dale kundi bulmuké wa yémbérén. 14Ye késépéri nyaa yarémbéréka kukmba Festus ani kundi wandén Polké: “Méno, Agripa, ma vékuménék. Feliks néma du rate wandéka du nak déku yé Pol kalapusmba kwaandén. Kwaandéka Feliks wani jémbaa yaasékatake yéndéka wuné déku taalé kéraamuké yaawutén. Yaae vékuwutén wani du kalapusmba wayéka kwaapékandéka. 15Vékutake Jerusalemét yéwutéka Judana maaka dusé, Gotna gaamba jémbaa yakwa dunyanna néma dusé waak, wunat saapéndarén, kapéremusé yandénngé. Saapétake yandén kapéremusé dat waambule yakatawuténngé wa wunat waatakundarén. 16Waatakundaka det anga wawutén, ‘Nané Rom dunyansé anga yanangwa. Du ras, nak duwat kotimngé mawulé yate kundi bulnangwa taalat yéndakwa. Ye wani duna ménimba téte néma du nak vékundu kotimndakwa kundi de wakandakwa. Wandaru wani du deku ménimba téte deku kundi kaatakandékwa. Kapéremusé dé yak kapuk? De bulndaru néma du vékute wani muséké vékusék-ngandékwa. Vékusékte kundi kwayékandékwa, wani muséké. Wani du yéku yapaté yandu, néma du anga wakandékwa, Wan yéku yapaté yan du wa. Wani du kapére yapaté yandu néma du anga wakandékwa, Wan kapére yapaté yan du wa. Naate kapére yapaté yan duwat wa kwayékandékwa det. Taale akwi dunyansé kundi bulkandakwa. Kukmba néma du wani du det kwayékandékwa. Wani du det baka katik kwayéké dé. Nané Rom dunyansé wunga wa yanangwa.’ Wunga wawutén Juda dunyansat.

17“Wunga wawutéka wa ani gaayét yaandarén, Polét kotimmuké. Yaandaka kundi bulnangwa taalémba néma du rate wa bari wawutén, wani du wunéké kure yaandarénngé. 18Dé kure yaandaka deku ménimba téndéka Judana néma dusé déké wandarén. Wandaka wuna mawulémba anga wawutén, ‘Kapéremusé yandénngé wa wakandakwa.’ Naawutéka kapéremuséké yamba wandakwe wa. 19Wa deku apakundiké waarundarén. Kiyaan duké waak waarundarén. Déku yé Jisas wa. Wani duké Pol anga wandén, ‘Dé taamale waarapén wa.’ 20Wunga wandéka wuna mawulémba anga wawutén, ‘Yénga pulak ye wani muséké kurkale vékusékngé wuté?’ Wunga vékulakate wa Polét wawutén, ‘Jerusalemét ma yétu. Ye wamba ménat kotimndakwa kundi vékukawutékwa. Wunga méné mawulé yo?’ Naawutén.

21“Wunga wawutéka Pol anga wandén, ‘Yamba wa. Romna néma du Sisar wunat kotimndakwa kundi dé vékukandékwa. Wunga mawulé yawutékwa. Taale amba yaréte kalapusmba kwaakawutékwa.’ Naandén. Naandéka wawutéka kalapusmba wayéka wa kwaapékandékwa. Kukmba wawutu Romna néma duké yékandékwa.” Naandén Festus. 22Naandéka Agripa anga wandén, “Wuné waak wani duna kundi vékuké a mawulé yawutékwa.” Naandéka anga wandén, “Séré wa déku kundi vékukaménéngwa.” Naandén Festus.

23Naandéka gaan kwaae ganmba Agripa ambét Bernaisi yéku laplap kurkale saawuwe yakusowe yaambérén. Yaae waariyakwa dunyanna néma dusé, wani gaayéna néma dusale, sékét kundi bulndakwa gaat wulaandarén, némaamba du dakwa téte véténdaka. Wulaae Festus wandéka Pol kure yaandarén. 24Kure yaandaka Festus anga wandén, “Méno, Agripa, néma du wa téménéngwa. Guno, amba tékwa du dakwa akwi, ma vékungunu. Ani du wa véngunéngwa. Jerusalemmba tékwa du dakwa, ani gaayémba tékwa du dakwa, Juda du dakwa akwi wa dat waarundarén. Waarute ras wunéké yaandarén. Yaae waate anga wandarén, ‘Wani du kiyaandénngé wa mawulé yanangwa. Katik yaréké dé. Waménu dé ma viyaandékndaru.’ Naandarén. 25Naandaka vékutake anga wawutén, ‘Wani du kapéremusé nak yamba yandékwe wa. Kamuké wawutu dat viyaandékngé daré?’ Wunga vékulakawutéka anga wandén, ‘Wuné Romna néma duwat kundi wakawutékwa. Dé wuna kundi ma vékundék. Wunga wa mawulé yawutékwa.’ Naandéka anga wawutén, ‘Wan yékun wa. Dé Romna néma duké yénga yéndu.’ Naawutén.

26“Wunga watake wuna mawulémba wa anga wawutén, ‘Du nak kapéremusé yandu, wa néma du nak kapéremusé yandénngé kundi viyaataka-kandékwa nyéngaamba. Viyaatake wandu wani du nyéngaa kéraae kure yékandékwa, Romna néma duké. Kapéremusé yandu baka katik yéké dé Romna néma duké.’ Naawutén.

“Kamu kundi wuté viyaatako ani duké? Kamu kapéremusé dé yak? Yamba vékusékwutékwe wa. Yate wawutéka wa yaae guna ménimba téndékwa. Bulaa gunat waatakuwutékwa. Déku kundi ma vékungunék. Méno, Agripa, néma du wa téménéngwa. Déku kundi vékutake kapéremusé yandénngé wunat ma waménék. Waménu wani kundi viyaataka-kawutékwa nyéngaamba. Viyaatake wawutu wa kéraae kure yékandékwa, Romna néma du Sisarké. Kure yéndu Romna néma du Sisar nyéngaa véte kapéremusé yandénngé vékusék-ngandékwa.” Naandén Festus.

Copyright information for `ABTWOSERA