Acts 3

Maan kapére yan du nak yékun yandén

1Maan kapére yan du nak yaréndén. Yamba yeyé yaayandékwe wa. Déku aasa kéraaléka wa wunga yandén. Yandéka de akwi nyaa dat kéraae kure yéndarén, Gotna kundi bulndakwa néma gaana pété nakét. Wani péténa yé anga waandakwa: Yéku Pété. Kéraae kure yéndaka dé wani pétémba rate Gotna kundi bulndakwa gaat wulaakwa du dakwat yéwaaké yaawiréndén. Nakapuk garambu yandéka du dakwa Gotna kundi bulndakwa gaat waaréndarén, Gorale kundi bulmuké, akwi garambu yandarén pulak. Waaréndaka Pita ambét Jon waak waarémbérén. 3Waare wulaaké yambéréka wani maan kapére yan du bérét véndén. Vétake yéwaa kwayémbérénngé yaawindén. 4Yaawindéka bét dat vésékte Pita anga wandén, “Aanat ma vé.” 5Wunga wandéka bét vésékndén. Vésékte déku mawulémba anga wandén, “Yéwaa ras tiyaaké béré?” Naandén.

6Wunga wandéka Pita dat anga wandén, “Wuné yéwaa yamba yé wa. Kure téwutékwa musé ras kwayékawutékwa ménat. Nasaret du Jisas Krais mayé apa tiyaandéka déku yémba a wawutékwa: Méné ma waarape téménu.” Naandén. 7Wunga watake déku yékutuwa taambamba kutndéka wa waarapndén. Waarapndéka déku maan mukman waak bari apamama yandéka wa késék yeyé yaayandén. 8Yeyé yaayatéte bérale Gotna kundi bulndakwa néma gaat wulaandén. Wulaate mawulé tawulé yate késék yéte Gotna yé kavérékndén.

9Wunga yandéka akwi du dakwa véndarén. Vétake déké wa vékusékndarén. Wan yéwaaké yaawite Gotna kundi bulndakwa néma gaat wulaandakwa pétémba ran wani du wa. Yékun yandéka véte vatvat naandarén. Naate vékulaka vékulaka naate anga wandarén, “Yéki. Wan maan kapére yan du bulaa wa yékun yandékwa.” Naandarén.

Pita kundi kwayéndén Gotna kundi bulndakwa néma gaamba

11Pita ambét Jon dé yaasékatake yémbérénngé maan kapére yan du kalik yandén. Kalik yate bérét kulkindén. Kulkindéka akwi du dakwa vékute vatvat naate de téndarénét pétépété yéndarén. Ye dele jaawuwe téndarén Gotna kundi bulndakwa néma gaana maaléngamba. Wani maaléngana yé Solomonna maalénga wa. 12Jaawuwe téndaka Pita det véte anga wandén, “Guné, Israel dunyansé, kamuké guné wani musat véte vatvat naau? Kamuké guné aanat wunga vu? Wunga yaké yambak. Aané Gorét waatakukwa yéku du téte aané aana kapmang apamama yatéka dé wani maan kapére yan du yékun yak kapuk? Guné wunga vékulakangunénga guna mawulé sépélak wa yandékwa. Wan aana jémbaa yamba wa. 13Abrahamna néma du, Aisakna néma du, Jekopna néma du, nana akwi gwaal waaranga maandéka bakamuna néma du Got wandéka déku jémbaa yakwa du Jisas wa néma du randékwa. Guné Jisas wa kwayéngunén, guna néma duwat. Kwayéngunénga de Jisasét kapéremusé yamuké dé néma du Pailat kalik yandén. Jisas yékun yéndénngé wa Pailat mawulé yandén. Mawulé yandéka guné Pailat ranmba téte Jisaské wa kuk kwayéngunén. 14Jisas kapérandi yapaté yamba yandékwe wa. Dé yéku yapaté yakwa du wa. Gotna kundi apapu apapu wa vékundén. Guné déké kuk kwayéte Pailarét anga wangunén, ‘Méné ma waménu Jisas yékunmba katik yéké dé. Nak duwat viyaan du dé yékunmba yénga yéndu.’ 15Wunga watake guné du dakwa yékunmba yarépékandarénngé kulémawulé kwayékwa duwat wa viyaangunénga kiyaandén. Kiyaandéka Got wandéka wa Jisas nakapuk taamale waarapén. Taamale waarapndéka wa vétén. 16Jisas déku kapmang apamama yandéka wa wani maan kapére yan du yékun yandén. Wan Jisasna mayé apa wa. Wan aana mayé apa yamba yé wa. Aané Jisaské yékunmba vékulakatéka déku mayé apa tiyaandéka aané déku yémba watéka wa wani du yékun yandén. Yékun yandéka guné téte vétake wa vékusékngunén. Aané Jisaské yékunmba vékulakatéka dékét Jisas déku kapmang wa wani jémbaa yandén.

17“Wuna aanyé waayéka, ma vékungunék. Guné guna néma duwale Jisasét wa viyaangunén. Guné Jisaské yékunmba vékusék-ngapuk yate dat viyaangunénga wa kiyaandén. Wunga wa vékusék-wutén. 18Talimba Got wandéka déku kundi kwayétan akwi dunyan Got wan du Krais kaangél kurké yandékwanngé wandarén. Wandaka Got wandén pulak wa Jisas kaanngél kutndén.” Naandén Pita.

19Wani kundi watake Pita anga wandén, “Guné guna kapére mawulé ma yaasékatake Gotna kundi vékungunu Got guna kapére mawulé yasnyéputi-kandékwa. Yasnyéputiye Néman Du Got gunat mayé apa kwayéte gunale randu guna mawulé yékunmba tékandékwa. 20Téndu Got wandu Jisas Krais nakapuk yaakandékwa. Talimba Got Jisasét wa wandén, nakapuk yaae gunat yékun yandénngé. 21Bulaa Jisas Gotna gaayémba wa randékwa. Talimba Got akwi musé yandéka akwi musé wa yékun yan. Yandéka kukmba kapéremusé wa yaalan. Kukmba Got akwi kapéremusé kururétake wandu Jisas nakapuk yaakandékwa. Talimba Got wandéka déku kundi kwayétan dunyan déku jémbaa yate wani kururéké yandékwa muséké wa wandarén.

22“Talimba nana gwaal waaranga maandéka bakamu Moses anga wandén, ‘Guna Néman Du Got wandéka wuné yaae déku kundi vékute a wawutékwa. Got wunat wandén pulak kukmba nakapuk wandu gunale yarékwa du nak yaae dé waak Gotna kundi kwayékandékwa. Kwayéndu guné déku kundi ma vékungunék. 23Wani duna kundi vékukapuk yakwa dunyansé de Gotna du dakwat yaaséka-kandakwa. Yaasékandaru wa det viyaandaru kiyaakandakwa.’ Naandén Moses. 24Moses wunga wandéka Gotna yémba kundi kwayétan du nak waak Samuel ani sapak yaaké yakwa muséké wa wandén. Samuelna kukmba yaae Gotna yémba kundi kwayétan dunyan ras waak ani sapak yaaké yakwa muséké wa wandarén.

25“Talimba Got wa wandén, de dale yékunmba yaréké yandakwanngé. Wandéka déku kundi kwayétan dunyansé wani yéku kundi vékute guna gwaal waaranga maandéka bakamat wa kwayéndarén. Wani yéku kundi gunat waak Got a wandékwa. Talimba Got guna gwaal waaranga maandéka bakamu Abrahamét anga wandén, ‘Wuné ména gwaal waaranga maandéka bakamuké vékulakate akwi taalémba tékwa du dakwat yékun yakawutékwa.’ 26Wunga watake Got kukmba wandéka déku jémbaa yakwa du Jisas taale wa yaandén gunéké, gunat yékun yamuké. Yékun yate guné nak nak guna kapére mawulé yaasékangunénngé wa mawulé yandén.” Naandén Pita.

Copyright information for `ABTWOSERA