James 5

Némaamba musé kuretékwa du dakwa

1Bulaa guné némaamba musé kuretékwa du dakwat wawutékwa. Yangunén kapérandi muséké Got gunat yakataké yandékwanngé vékulakangunu, guna mawulé kapére yakandékwa. Yandu ma géraate némaanmba waangunék. 2Guna musé wa biyaawuwe kapére yawuran. Guna laplap kwaakura wa kérékwuran. 3Guné némaamba musé, yéwaa waak wa saawulaténgunén. Saawulaténgunénga wa résépu yan. Got néma kot vékute néma du raké yandékwa sapak bari yaakandékwa. Wani sapak akwi du dakwa guna résépu yan musé asé, yéwaat waak véte vékusék-ngandakwa. Guné yéku jémbaa yamba yangunéngwe wa. Wunga vékusékndaru Got guné, guna musé asé yéwaa waak yaavan kurkandékwa. Du déku sépé yaamba yaane kaangél kutndékwa pulak, kukmba guné kaangél kurkangunéngwa.

4Guné paapu yate gunémba jémbaa yakwa du guna yaawimba jémbaa yandaka guné det yéwaa yamba kwayéngunéngwe. Guné deku yéwaa kure rangunénga wa némaanmba waandakwa. Waandaka nana Néman Du Got akwi néma duwat taalékérasande waandakwa kundi wa vékundékwa.

5Guné ani képmaamba téte némaamba yéku musé némaamba yéwaa waak saawulatake mawulé tawulé yaténgunéngwa. Du dakwa némaamba kakému baalat kwayéndaka ke baalé saapa waare téte, wani baalé viyaaké yandakwa sapakngé de baalé yamba vékulakandakwe wa. Yandakwa pulak, guné némaamba kakému kate némaamba musé asé kure yatéte, Got gunat yangunén kapérandi musé yakataké yandékwa sapakngé yamba vékulaka-ngunéngwe wa. 6Yéku musé yakwa du dakwat baka waarute det viyaandékngunén. De gunat yamba viyaandakwe wa. Guné némaamba musé kuretékwa du dakwa, wani kapérandi musé Got gunat yakata-kandékwa. Bulaa guné yaké yandékwa muséké vékulakate wup yate géraate némaanmba ma waangunu.

Nané nana mawulémba ma apamama yate kaavérékwak

7Wuna aanyé waayéka nyangengu pulak tékwa du dakwa, gunat wawutékwa. Vakmi gunéké yaandu guna mawulémba ma apamama yate wangunék. “Yénga yakét. Dékumukét. Nana Néman Du Jisas Krais waambule yaaké yandékwa sapakngé wa kaavérénangwa. Nané ma yéku mawulé vékute waambule yaaké yandékwanngé kaavéré-kwak. Wani vakmiké kapére mawulé katik vékuké nané.” Wunga wate yaawimba jémbaa yakwa duké ma vékulaka. Yéku mawulé vékute maas viyaamuké kaavéréndakwa. Yéku mawulé vékute yéku kakému waarémuké kaavéréndakwa. 8Guné de yakwa pulak yéku mawulé vékute Néman Du waambule yaaké yandékwanngé ma kaavéréngunék. Dé bari waambule yaaké yandékwanngé vékulakate mawulémba apamama yate ma kaavéréngunu.

9Wuna aanyé waayéka nyangengu, guné nak du dakwat waarute deké kapérandi kundi waké yambak. Guné det waarute kapérandi kundi wangunu, wa nana Néman Du Jisas Krais gunat waarukandékwa. Dé néma kot vékukwa néma du rate wani jémbaa yaké bari waambule yaakandékwa.

10Wuna aanyé waayéka nyangengu, guné Gotna yémba kundi kwayétan duké ma vékulaka. Talimba Néman Duna yémba kundi wandaka nak du det yaavan kutndarén. Yaavan kutndaka kaangél kutte deku mawulémba apamama yate kapére mawulé yamba vékundakwe wa. Yate yékunmba yaténdarén. Wunga yaténdarénngé vékulakate, vakmi gunéké yaandu guna mawulémba apamama yate, kapére mawulé vékukapuk yate, ma yékunmba yaténgunék.

11Anga wa vékuséknangwa. Néman Duna yémba kundi kwayétan du deku mawulé déké yamba kuk kwayéndakwe wa. Yandaka Got deké mawulé yandékwa. Talimba yatan du Jopké waak ma vékulaka. Asa kapérandi musé wa déké yaandéka Jop déku mawulémba apamama yate yékunmba yaréndén. Yaréte Gorké yékunmba vékulaka-pékaréndén. Déku mawulémba apa yate yékunmba yarépékandéka kukmba Got dat yéku musé kwayéndén. Wunga yandén muséké wa vékusék-ngunéngwa. Nana Néman Du Got déku du dakwa nanéké sémbéraa yate mawulé yandékwa. Wunga yandékwanngé wa vékuséknangwa.

Guné “Yi”, “Yamba wa”, wunga male ma wangunék

12Wuna aanyé waayéka nyangengu, ani néma kundi ma véku. Du dakwa wangunén kundiké, “Yi wan wanana wa,” naandarénngé, ma “Yi,” male naangunék. Wunga male ma wangunu. Guné anga waké yambak, “Gotna gaayéna yémba wawutékwa.” Naambak. Anga waké yambak, “Ani képmaana yémba wawutékwa.” Naambak. Nak muséna yémba waké yambak. Guné “Yi,” male naangunu wan yékun wa. Guné “Yamba wa,” male naangunu wan yékun wa. Guné wunga yangunu Got néma kot vékute néma du raké yandékwa sapak gunat katik waaruké dé.

Gorké yékunmba vékulakate dat waatakundaru det yékun yakandékwa

13Gunémba ras vakmi yaaké yandu Gorét ma waatakungunu, dé gunat yékun yamuké. Gunémba ras mawulé tawulé yate, Gorké gwaaré waae Gotna yé ma kavérékngunu.

14Gunémba du nak baat yandu kwaate Jisas Kraisna jémbaamba yaalan du dakwana néma duwat ma waandék. Waandu yaae nana Néman Duna yémba waate sépémba kutndakwa wel wani duna sépémba kutte Gorét ma waatakundarék, dat yandu yéput yamuké. 15Wani néma du Gorké yékunmba vékulakate, deku mawulémba apamama yate, baat yakwa duwat yandu yékun yandénngé wate Gorét waatakundaru, wa Got wani baat yakwa duwat yandu dé nakapuk yéput yakandékwa. De wunga waatakundaru wani du talimba kapérandi musé yatake baat yandu, wa Got wani kapérandi musé yasnyéputiye wani duna kapérandi mawulé kururé-kandékwa.

16Got wunga yaké yandékwanngé vékulakate wa gunat wawutékwa. Guna du dakwat kapérandi musé yatake yangunén kapérandi muséké vékute sémbéraa yate wani musé ma kaapa yangunék. Yangunu Gorét ma waatakundarék, Got yangunén kapérandi musé yasnyéputiye yangunén kapérandi mawulé kururéndénngé. Guna du dakwa yandarén kapérandi muséké vékute sémbéraa yate wani musé ma kaapa yandarék. Yandaru Gorét ma waatakungunu, dé guna du dakwa yan kapérandi musé yasnyéputiye yandarén kapérandi mawulé kururéndénngé. Gotna kundi vékute yéku yapaté yakwa du dakwa deku mawulémba apamama yate Gorét waatakundaka deku kundi apa tapa wa yandékwa. Yate nak du dakwat yékun yakandakwa.

17Guné Elaijaké wa vékusékngunéngwa. Nané tékwa pulak, wa talimba téndén. Dé déku mawulémba apa tapa yate Gorét waatakundén, maas viyaakapuk yandénngé. Waatakundéka kaa kupuk baapmu taambak kaayék nakurak (6), nyaa male tén. Maas yamba viyaae wa. 18Yandéka maas viyaandénngé dé nakapuk Gorét waatakundén. Waatakundéka Got wandéka maas viyaandéka képmaamba kakému nakapuk waaran. Elaija déku mawulémba apa tapa yate Gorét waatakundéka Got wunga yandénngé wa vékusék-ngunéngwa.

Nané Gotna kundi yaasékan apuat yékun ma yakwak

19Wuna aanyé waayéka nyangengu, ma véku. Gunémba du nak Got wan yéku kundi yaasékatake, nak yaambumba yéténdu, guna nak du déké bari ye, Gotna kundi nakapuk vékute Gorké yénangwa yaambumba nakapuk yéndénngé wate, wa dé dat wa yékun yandékwa. Yandu wani du kapérandi mawulé yaasékatake, Gotna kundi nakapuk vékute, Gorké yénangwa yaambumba nakapuk ye Gorale yékunmba rapéka-kandékwa apapu apapu. Katik lambiyakngé dé. Yandu Got wani du yan némaamba kapérandi musé yasnyéputikandékwa. Wani duwat yékun yaké yakwa du wunga vékusék-ngandékwa.

Wani kundi a wasékéyakwutékwa. Yaak.

Copyright information for `ABTWOSERA