John 20

Jisas nakapuk taamale waarapndén

(Mt 28:1-8; Mk 16:1-8; Lu 24:1-12)

1Sande, yé gérké yaténdéka Makdala taakwa Maria waarape Jisasna pusaa taakandarén taalat yélén, wayéka yé télaaténdéka. Ye vélén. Wani kwaawumba kétaakndarén matu yamba re wa. 2Vétake Saimon Pita ambét Jisasna du, déku mawulé yasékéyakndékwa baan du témbéréka bérké pétépété yélén. Ye bérét anga walén, “Nana Néman Du wa kéraae kure yéndarén. Kuriye taakandarén taalé yamba vénangwe wa.” Naalén.

3Waléka vékutake Pita ambét Jisasna wani nak du gaayé taakatake Jisasna pusaa taakandarén kwaawut pétépété yémbérén. 4Ye Jisasna wani nak du Pitat taalékératake dé taale yén. Taale ye Jisasna pusaa taakandarén kwaawumba saambakndén. 5Saambake kwaatambe yaasole véndén, Jisasna pusaamba saapndarén wani laplap male randéka. Vétake yamba wulaandékwe wa, wani taalat.

6Saimon Pita déku kukmba ye wa Jisasna pusaa taakandarén kwaawumba wulaandén. Wulaae véndén pusaamba saapndarén laplap randéka. 7Jisasna maakamba gindarén laplap waak véndén, randéka. Wani laplap nak laplapale sékét yamba randékwe wa. Dékét kapmang ran. 8Randéka véndén. Véténdéka wa dé taale yaan wani nak du, dé waak wulaan. Wulaae vétake anga wandén, “Jisas wa nakapuk taamale waarapén. Yi wan wanana wa.” 9Wunga watake bét Pitale sékét waambule yémbérén, gaayét.

Talimba Gotna nyéngaamba viyaatakandarén, Jisas kiyaae nakapuk taamale waarapké yandékwanngé. Wani sapak bét wani kundi kurkasale yamba vékumbérékwe wa.

Makdala taakwa Maria Jisas vélén

(Mt 28:9,10; Mk 16:9-11)

11Maria kaapamba téte géraatélén. 12Géraate kwaatambe kwaawut yaasole ve vélén Gotna kundi kure gaayakwa du vétik waama laplap saawuwe rambéréka. Jisasna pusaa taakandarén taalémba rambérén. Nak dé maaka ran taalémba ran. Nak maan ran taalémba ran. 13Rate Mariat wambérén, “Nyéno, kamuké nyéné géraau?” Wunga waatakumbéréka bérét walén, “Wuna Néman Du wa kéraae kurindarén. Kuriye taakandarén taalé yamba véwutékwe wa.” 14Wunga watéte waalakwe vélén Jisas téndéka. Vétake dé yamba véséklékwe wa.

15Yaléka Jisas lat anga wandén, “Nyéno, kamuké nyéné géraau? Kandéké nyéné waaku?” Wunga waatakundéka Maria léku mawuléké walén, “Wan ani taaléké séngite yarékwa du dé kapuk?” Wunga vékulakate dat anga walén, “Méno, dé méné kéraae kure yék kapuk? Kure yémunaaménan, wani taakaménén taalé ma waménu wuné ye dé kéraae kure yékawutékwa.” Naalén. 16Wunga waléka Jisas lat wandén, “Maria.” Naandéka lé waalakwe dé vésékte dat Hibruna kundimba anga walén, “Rabonai.” Naalén. Wani kundi nana kundimba anga wandékwa, “Méné Gotna kundiké yakwasnyékwa du.”

17Maria wunga waléka Jisas anga wandén, “Nyéné wunat kurké yambak. Wuna aapaké wayéka waarékapuk téwutékwa. Nyéné ye wuna dunyansat anga ma wanyénék, ‘Dé déku aapa guna aapa Gorké waarékandékwa.’ Det wunga ma wanyénék.” 18Wunga wandéka vékutake Makdala taakwa Maria yaae Jisasna dunyansat walén, “Wuné nana Néman Du wa véwutén.” Naalén. Wunga watake Jisas wani wan kundi det walén.

Jisasna dunyansé Jisas véndarén

(Mt 28:16-20; Mk 16:14-18; Lu 24:36-49)

19De Jisasna dunyansé Judana néma duké wup ye yaréndarén gaana akwi pété kétaakwuréndarén. Sande nyaa daawulindéka Jisas yaae deku nyéndémba téndén. Téte det anga wandén, “Guna mawulé yékunmba yénga téndu. Guné wup yakwate yambak.” Naandén. 20Wunga wate déku taamba, maalé vit viyaandarén waak det wakwasnyéndén. Wakwasnyéndéka de Néman Du Jisasét véte mawulé tawulé yandarén. 21Yandaka det nakapuk anga wandén, “Guna mawulé yékunmba yénga téndu. Wuna aapa wandéka déku jémbaa yamuké a yaawutén. Wandén pulak wuné wawutu, wa wuna jémbaa yaké yékangunéngwa.” Naandén.

22Watake déku yaamambi det yapuksatite anga wandén, “Gotna Yaamambi ma kéraangunu. Kapéremusé yakwa du dakwa yandarén kapéremusé yaaséka-ndarénngé det wamunaangunu, ‘Wa Got yangunén kapéremusé yasnyéputi-kandékwa. Yate wani muséké nakapuk katik vékulakaké dé.’ Naangunu wa Got wunga yakandékwa. Kapéremusé yakwa du dakwa yandarén musé yaasékakapuk yandarénngé det wamunaangunu, ‘Wa Got yangunén kapéremusé katik yasnyéputiké dé.’ Naangunu wa Got de yan kapéremusé katik yasnyéputiké dé.” Jisas wunga watake yéndén.

Tomas Jisas véndén

24Jisas déku dunyanséké ye deku nyéndémba téndékwa sapak, déku du nak yamba yaréndékwe wa dele. Déku yé Tomas. Déku nak yé Didimus. 25Yatake Jisasna ras dunyansé Tomas vétake anga wandarén, “Nana Néman Du Jisas kiyaae nakapuk taamale waarapndéka a vénanén.” Naandaka wandén Tomas, “Wuné déku taamba raaményét baangndarén vétake, wuna séktamba raamény wulaan wani katakmba kusolate, déku maalémba viyaandarénmba wuna taamba kusolamunaate, wa guna kundi yékunmba vékukatik wuté. Yamba wa, guna kundi katik vékuké wuté.” Naandén Tomas.

26Nyaa taambak kaayék kupuk yare Jisasna dunyansé nakapuk gaamba yaréndarén. Tomas sékét yaréndarén. Akwi pété kétaakwure vatpange rakésndaka Jisas wulaae deku nyéndémba téndén. Téte anga wandén, “Guna mawulé yékunmba yénga téndu. Guné wup yakwate yambak.” 27Naatake Tomasét anga wandén, “Ména séktamba amba ma kusolate méné véké ya wuna taamba. Ména taamba ma kuriyaae wuna maalémba kusolaménu. Méné deku kundiké yamba yékunmba vékulaka-ménéngwe wa. Bulaa anga ma waménék, ‘Jisas dé kiyaae wa nakapuk taamale waarapndén. Yi wan wanana wa.’ Wunga wate wunéké yékunmba ma vékulakaménék.” Naandén.

28Wandéka Tomas Jisaské yékunmba vékulakate wandén, “Méné wuna Néman Du Got wa.” Naandén.

29Wunga wandéka wandén Jisas, “Méné wuné vétake wa wunéké yékunmba vékulaka-ménéngwa. De wuné vékapuk ye wunéké yékunmba vékulakakwa du dakwa, de mawulé tawulé yénga yandaru.” Naandén Jisas Tomasét.

Guné Jisaské yékunmba vékulaka-ngunénngé wa Jon ani kundi viyaandén

30Jisas talimba vékapuk yandarén kulé apanjémba késépéri ras waak yandén. Déku dunyansale yatéte deku ménimba wa yawuréndén. Yandén jémbaaké akwi pulak yamba viyaawutékwe wa ani nyéngaamba. 31Ani viyaawutén nyéngaa véte Jisaské yékunmba vékulaka-ngunénngé wa viyaatakawutén. Guné anga wangunénngé wa mawulé yawutékwa, “Dé wan nanat yékun yandénngé Got wan du Krais wa. Dé Gotna nyaan wa. Yi wan wanana wa.” Guné wunga wate déké yékunmba vékulakate, kwayénda kulémawulé kéraae apapu yékunmba yatépéka-ngunénngé, wa viyaatakawutékwa.

Copyright information for `ABTWOSERA