John 3

Jisas Nikodemusale bulndén

1Du nak yaréndén. Déku yé Nikodemus. Dé Judana néma du nak wa. Wani du dé Farisi du wa. 2Wani du nak gaan Jisaské ye dat wandén, “Néma du, ménat Got wandéka wa yaaménén, déku kundi nanat yakwasnyéké. A vénangwa. Baka du talimba vékapuk yananén kulé apanjémba méné yakwa pulak katik yaké dé. Got ménale randéka wa méné wani apanjémba yaménéngwa.” Naandén.

3Wunga wandéka Jisas dat wandén, “Wawutékwa kundi kurkale ma vékuménu. Du dakwa vatpuniye nakapuk kulé du dakwa yaalakapuk yamunaandaru Got néma du rate deké katik yékunmba véké dé. Yandu de Gotna du dakwa katik yaréké daré.” 4Naandéka vékusékngapuk ye waatakundén, “Aanyapa yan du dakwa yénga pulak ye nakapuk vatpuniye kulé du dakwa yaréké daré? Kalmu makalkéri nyaan ye aasana biyaamba wulaandaru aasa nakapuk waambule kéraaké daré, kapuk yénga pulak yaké daré?” Naandén.

5Wunga wandéka wandén, “Aasambéré kéraandaka de nyambalésé yaalandakwan, wa baka du dakwa wa yaalandakwa. Kulémawulé yamba kéraandakwe wa. De Gotna yémba baptais kéraakapuk yandaru Gotna Yaamambi deku mawulémba wulaae rakapuk yandu de kulémawulé katik kéraaké daré. Ye kulé du dakwa yarékapuk yandaru, Got néma du rate deké katik yékunmba véké dé. Gotna Yaamambi deku mawulémba wulaandu de kulémawulé kéraae kulé du dakwa yakandakwa. Yi wan wanana wa. Ménat wa wawutékwa.” 7Naatake nakapuk wandén, “Ménat wa wawutén, guné kulé du dakwa yaténgunénngé. Wani kundi vékute vat naate méné vékulaka vékulaka naambak. 8Wimut kutte dékét déku kapmang yeyé yaayandékwa. Yeyé yaayate waandéka wa vékuménéngwa. Vékute yamba vésékménéngwe wa. Yamba dé yaakwo? Yamba dé yékwaau? Wimut vésékngapuk yaménéngwa pulak, wa Gotna Yaamambi yakwa jémbaa katik vésékngé méné. Gotna Yaamambi deku mawulémba wulaandu de kulé du dakwa yandakwanngé katik vésékngé méné.” 9Naandéka wandén, “Wani musé yénga pulak yaké dé?” Naandén.

10Nikodemus wunga waatakundéka wandén, “Méné Judana néma du wa téménéngwa. Yénge méné wani muséké vékukapuk yak? 11Ani kundi ma véku. Méné a wawutékwa. Wuné vékusékéyakwutén muséké wa ménat wawutékwa. Véwutén muséké waak wa wawutékwa. Wawutéka guné wuna kundi vékumuké kalik yangunéngwa. 12Got ani képmaamba jémbaa yandéka véngunéngwa wani jémbaaké wa wawutékwa. Wawutéka guné wuna kundi yamba vékungunéngwe wa. Got déku gaayémba yandékwa jémbaaké wamunaawutu, wani kundi waak katik vékuké guné. 13Du nak Gotna gaayét yamba waaréndékwe wa. Ye Got yakwa jémbaa yamba véndékwe wa. Wuné déku gaayémba yaréte wunékét wuné male wa vén déku jémbaa. Wuné déku gaayé taakatake wa ani képmaat gaayawutén.

14“Talimba nana gwaal waaranga maandéka bakamu du dakwa yarékapuk taalémba yatéte Moses bras ainét yandarén kaambe nak miyémba kusoréndén, de ve yékun yandarénngé. Yandén pulak, wuné Duna Nyaan wunat wunga yakandakwa. Wuné miyémba kusorékandakwa. 15Kusoréndaru de wunat ve wunéké yékunmba vékulakate wuna kundiké, ‘Yi wan wanana wa,’ naamunaae de kulémawulé kéraae Gorale yékunmba tékandakwa apapu apapu.” Naandén.

16Got ani képmaamba tékwa du dakwaké néma mawulé ye wa déku nakurak male nyaanét wandéka gaayandén. Wunga wandén, déku nyaanngé yékunmba vékulakakwa du dakwa kulémawulé kéraae dale yékunmba tépékaa-ndarénngé, apapu apapu. Katik lambiyakngé daré. 17Got déku nyaanét wandéka wa gaayandén, du dakwa yan kapéremusé kururémuké. Got dat yamba wandékwe wa, yandarén kapéremusé waambule ye kaatandénngé. 18Déku nyaanngé yékunmba vékulakakwa du dakwat wa Got wakandékwa, “Guné yéku du dakwa wa. Yékunmba tépékaa-kangunéngwa.” Déku nyaanngé yékunmba vékulaka-kapuk yakwa du dakwat anga wakandékwa, “Guné kapéremusé yakwa du dakwa wa. Wuna nyaanngé yékunmba vékulaka-kapuk yangunénngé, wa yangunén kapéremusé yakatawutékwa.” Naakandékwa Got.

19Jisas yéku yaa vérékngwa téwaayé pulak téte wa ani képmaat yaandén. Yaandéka du dakwa kapéremusé yate ganngumba téké wa mawulé yandarén. Wani yaa kalik yandarén. Wani yaa kalik yandarénngé, Got waarukandékwa det. 20Kapéremusé yakwa du dakwa de wani yaaké kalik yate yaa kaalékwa taalat katik yéké daré. Yaa vérékte ganngumba kaaléndu nak du yandakwa kapéremusé kurkale vémuké kalik yate, wa yaa vérékngwa taalat katik yéké daré. 21Gotna kundi yékunmba vékukwa du dakwa de wani du dakwa pulak yamba yandakwe wa. De Got mayé apa kwayéndéka yéku jémbaa wa yandakwa. Yate yaa vérékngwa taalat yéndaka nak du kurkale vésék kéraasékndakwa, yandarén yéku jémbaat. Véte Got det mayé apa kwayéndékwanngé vékusékndakwa.

Baptais kwayékwa du Jon Jisaské kundi kwayéndén

22Kukmba Jisas déku dunyansé sékét yéndarén Judiat. Ye wani taalémba yaréte du dakwat Gotna yémba baptais kwayéndén. 23Baptais kwayékwa du Jon dé Ainonmba yaréndén. Wani gaayé Salimale wa téndékwa. Késépéri gu wa wani taalémba tékésndéka némaamba du dakwa yaakérandaka det Gotna yémba baptais kwayéndén.

24Wani sapak néma du Herot Jon kalapusét kusolakapuk yandéka dé baka kaapamba yatéte wa déku jémbaa yaténdén.

25Jonna dunyansé de Juda du nakale waarundarén. Judasé deku apakundi vékute gu yaakundakwanngé wa waarundarén. 26Waaruwe Jonna dunyansé dat ye anga wandarén, “Néma du, du nak ménale Jordan kaambélé anjatikéna sakumba wa téndén. Déku jémbaaké nanat talimba wa waménén. Wani du wa yaae téte du dakwat Gotna yémba baptais kwayéténdéka akwi du dakwa nané yaasékatake déké yéndakwa. De akwi déké male yéndarénngé kalik yanangwa.” 27Naandaka Jon det anga wandén, “Got nanat wamunaandu nané déku kundi vékute déku jémbaa yakanangwa. Got nanat wakapuk yamunaandu déku jémbaa katik yaké nané. Wuné ani jémbaa katik yaasékaké wuté. 28Ani jémbaa yate gunat wawutéka wa vékungunén. Anga wa wawutén, ‘Wuné Got wan du Krais yamba wa. Wuné akwi du dakwat yékun yakwa du yamba wa. Wuné Got wandéka wani duna yaambu kururémuké wa taale yaawutén. Dé wuna kukmba wa yaakandékwa.’ Naate wuna jémbaa yawutén, du dakwa akwi wani duna kundi vékundarénngé. 29Du nak taakwa kéraaké yandu déku naawindu téte véténdu dé wani taakwa kéraandu dale sékét mawulé tawulé yakambérékwa. Wuné wani taakwa kéraakwa duna naawindu pulak wa. Késépéri du dakwa Jisaské yéte déku kundi vékundaka wuné yéku mawulé vékute mawulé tawulé yasékéyakwutékwa. 30Dé néma du rakandékwa. Wuné yamba wa. Wuné baka du tékawutékwa. Némaamba du dakwa déku yé kavérék-ngandakwa. Wuna yé katik kavérékngé daré. Wanngé mawulé yawutékwa.” Naandén Jon.

31Anjorémba yaae képmaat gaayan du dé akwi du dakwana néma du wa. Ani képmaamba tékwa du de képmaana musé aséké male wa vékusékndakwa. Anjorémba gaayan du det yasandawure dé akwi muséké vékusékéyak-wuréndékwa wa. 32Gotna jémbaaké vésékéyake, vékusékéyaktake wa det wandékwa. Wandéka de déku kundi vékumuké kalik yandakwa. 33Got déku Yaamambi wani duwat wa kwayéndén. Kwayéndéka wulaae déku mawulémba rate wa dale jémbaa yandékwa. Yandéka wa wani du Gotna kundi male kwayéndékwa. Kwayéndéka du dakwa déku kundi vékute wandakwa, “Gotna kundi wa tiyaandékwa nanat. Gotna kundi wan yéku kundi wa. Yi wan wanana wa.” Naandakwa. 35Déku aapa Got déké néma mawulé yandékwa. Yate dat wa wandén, dé néma du rate akwi du dakwa, salmu walmuké waak yékunmba véndénngé. 36Gotna nyaanngé yékunmba vékulakakwa du dakwa kulémawulé kéraae apapu apapu yékunmba yatépéka-kandakwa. Déku kundi vékukapuk yakwa du dakwa kulémawulé katik kéraaké daré. Got apapu apapu wani du dakwat rakarka yandu de katik yékunmba yatésékéyakngé daré.

Copyright information for `ABTWOSERA