John 4

Jisas Samaria taakwa nakale bulndén

1Wani sapak dunyan ras wa wan, “Némaamba dunyan Jisasna kundi vékundakwa. Vékundaka Jisas det Gotna yémba baptais kwayéndékwa. Wunga yandéka déku jémbaa wa taalékéran baptais kwayékwa du Jonna jémbaat.” Wunga wate yamba vékusékndakwe wa. Jisasna dunyansé male wa du dakwat Gotna yémba baptais kwayéndarén. Jisas baptais yamba kwayéndékwe wa det. Jisasna jémbaaké wunga wandaka de Farisi dunyansé wani kundi vékute bulndaka vékundén Jisas. Vékutake Judia distrik taakatake Galili distrikét nakapuk yémuké watake Samaria distrikét yéndakwa yaambumba déku dunyansé dale sékét yéndarén. 5Ye Samariana gaayé nakmba saambakndarén. Wani gaayéna yé Sikar wa. Wani gaayé tékwanmba, néma baan némbu nak tékwa. Talimba nana gwaal, waaranga, maandéka bakamu Jekop wa déku nyaan Josepét kwayén wani képmaa. Sikar wani képmaa tékwanmba wa téndékwa. 6Wani taalémba kulak tundakwa vaakulak nak tékwa. Talimba Jekop wa vaan wani vaakulak. Jisas kulémba yaae wani vaakulak tékwanmba saambake yaap yandéka wani vaakulak tékwanmba randén. Nyaa nyéndényaa yakwate yaténdéka wa randén wamba.

7Jisas wamba randéka déku dunyan gaayét yéndarén, kakému ras kéraaké. Yéndaka randéka Samaria taakwa nak kulak tuké yaalén. Yaaléka lat wandén, “Kulak ras ma tiyaa. Kakwate yawutékwa.” 9Naandéka lé Samaria taakwa wa wan, “Méné Juda du wa. Wuné Samaria taakwa a. Yénge kulak kwayéwuténngé méné yaawiyu?” Naalén. Judasé Samariasale yamba yeyé yaaténdakwe wa. Wanngé wa walén. 10Waléka Jisas wa wan, “Bulaa nyénat kulakngé yaawiwutén. Got kwayékwa yéku musé vésékte wuné waak vésékmunaae nyéné wunat nak pulak kulakngé wakanyénéngwa. Nyéné wani kulak katake yékunmba yarépéka-kanyénéngwa.” Wunga wate du dakwa kulémawulé kéraae yékunmba yatépékamuké wa gwaaménja kundi wandén.

11Wunga wandéka lé déku kundi vékusékngapuk ye anga walén, “Néma du, méné kulak tu musé nak yamba yé wa. Ani vaakulak andalamba wa rakwa. Wa waménéngwa kulak yamba tuké méné? 12Nana gwaal waaranga maandéka bakamu Jekop wa tiyaan ani vaakulak nanat. Déku nyambalé, sipsip bulmakau, dé waak ani kulakmba wa kandarén. Ména jémbaa déku jémbaat taalékérandénngé méné wunga wo, kapuk yénga pulak yandénngé?” 13Naaléka wandén Jisas, “Akwi du dakwa wani kulak kandaru deku kwaalé rékandang yawuréké yakwa. 14De wani wuné kwayéké yakwa kulak kéraamunaandaru, wa dé deku mawulémba yékun yaténdu de kulémawulé kéraae yékunmba yatésékéyak-ngandakwa apapu apapu.” 15Naandéka dat walén, “Néma du, wani kulak bulaa ma tiyaaménu wunat. Tiyaaménu séré, maa, wunat katik kwaalé rékandang yaké dé. Nakapuk katik yaae ani vaakulakmba tuké wuté.” Naate lé déku gwaaménja kundi yamba kurkale vékuséklékwe. Lé kulakngé wa walén. Dé kulémawuléké wa wandén.

16Lé wunga waléka wandén, “Ma ye nyéna du waanyénu yaandu kure yaa.” 17Naandéka walén, “Wuné du yamba yé wa.” Naaléka wandén, “Yi wan wanana wa. 18Talimba du taambakale (5) yatényénén. Bulaa a ranyénéngwa du wan nyéna du yamba wa. Wunga wa wanyénén. Yi wan wanana wa.” 19Naandéka walén, “Néma du, wuné wa vésékménéngwa. Méné Gotna yémba kundi kwayékwa du wa. Bulaa wunga wa vékusékwutékwa. 20Wuna gwaal waaranga maandéka bakamu de ani némbumba wa waaréte wa Gotna yé kavérékndarén. Guné Judasé anga wangunéngwa, ‘Guné Gotna yé kavérékngunéngwa taalé Jerusalemmba male tékwa.’ Wunga wangunéngwan yénga pulak yaké nané?” Naalén.

21Wunga waléka lat wandén, “Nyéné wuna kundi ma yékunmba véku. Nak nyaa nak yaandu guné akwi taalémba nana aapa Gotna yé kavérék-ngangunéngwa. Ani némbumba male katik kavérékngé guné Gotna yé. Jerusalemmba male katik kavérékngé guné Gotna yé. 22Guné Samariasé Gorké vékusékngapuk ye wa déku yé kavérékngunéngwa. Nané Judasé nané Gorké vékuséke wa déku yé kavéréknangwa. Du dakwana kapérandi mawulé kururéna baan Juda du wuné anana. 23Nana aapa Gotna kundi yékunmba vékukwa du dakwa de déku kundiké, ‘Yi wan wanana wa,’ naate deku mawulémba déku yé kavérék-ngandakwa. Wani du dakwa déku yé kavérékndarénngé wa mawulé yandékwa. Déku yé wunga kavérékndara sapak a yaakwa. 24Got kwaminyan pulak wa randékwa. Déku sépé yamba yé wa. Du dakwa dé yamba véndakwe wa. Gorké yékunmba vékulakakwa du dakwa déku kundiké, ‘Yi wan wanana wa,’ naate deku mawulémba déku yé kavérék-ngandakwa.” Naandén.

25Wunga wandéka walén, “Got wan du Mesaia déku nak yé Krais dé yaakandékwa, nanat yékun yaké. Wuné wunga vékuwutén. Dé yaae akwi kundi kwayékandékwa nanat.” 26Naaléka Jisas lat wandén, “Wuné anana a bultékwa nyénale.” Naandén.

27Jisas wunga waténdéka wa déku dunyan kakému kéraae kure nakapuk waambule yaandarén. Yaae taakwa nakale bulténdéka vétake vat naae vékulaka vékulaka naandarén. Ye yamba wandakwe, “Kamu musé kéraakwate nyéné yo? Kamuké méné lale bulto?” Wunga yamba wandakwe wa. 28Yandaka wani taakwa kulak tulékwa mu taakatake gaayét waambule yélén. Ye gaayé du dakwa rasét walén, “Ma yaae véngunu du nak. Wuné yamba véndékwe. Ye talimba yawutén akwi muséké wunat wandékwa. Dé Got wan du Krais dé, kapuk kandé?” 30Wunga waléka gaayé taakatake Jisaské yaandarén.

31Yaambumba yaaténdaka Jisasna dunyan dat anga wandarén, “Néma du, méné kakému ma kana.” 32Naandaka wandén, “Wuna kakému wa rakwa. Guné yamba ve wa.” 33Naandéka déku dunyan dekét deku kapmang bulte anga wandarén, “Du nak dat kakému ras ka kure yaae kwayéna?” Naandarén.

34Wunga wandaka det wandén, “Wuna kakému anga wa. Wuné wandéka yaan duna kundi vékukawutékwa. Vékute tiyaandén jémbaa ye yasékéyak-ngawutékwa. Wan wuna kakému pulak wa. 35Guné kakému yaanantake wangunéngwa, ‘Kakému kéraaké yanangwa baapmu vétik vétik wa tékwa.’ Wangunénga gunat wawutékwa: Bulaa kéraakangunéngwa. Ma véngunu. Samaria du dakwa némaamba wa, de wa yaakwa. Bulaa deku mawulé wa yékunmba tékwa, kéraangunéngwa kakému yékun ye tékwa pulak. Bulaa wunéké vékulakate wuna kundiké, ‘Yi wan wanana wa,’ naakandakwa.

36“Kakému kéraakwa dunyan nak dumba jémbaa yate déku kakému kéraae waawatte wa yéwaa kéraandakwa. Guné Gorké jémbaa yate kakému kéraakwa dunyan pulak wa yaténgunéngwa. Guné wani jémbaa yate wuna kundi kwayéngunu, némaamba du dakwa jaawuwe wunéké yékunmba vékulakate kulémawulé kéraae, yékunmba yatépéka-kandakwa apapu apapu. Yaténdaru Got guna yéku jémbaa waambule kaatakandékwa. Talimba ani kundi du nak anga wa wandén, ‘Du nak kakému yaanandékwa. Yaanandéka du nak wani kakému kéraandékwa.’ Naandén. Wandéka bulaa wa sékérékén wani wandén kundi. Ras dunyan talimba wa du dakwat Gotna kundi kwayéte de kakému yaananén du pulak wa yaténdakwa. Ras dunyan kukmba yaae wuna kundi wani du dakwat kwayékandakwa, de wunéké yékunmba vékulaka-ndarénngé. Wani kundi kwayékwa dunyan de kakému kéraakwa du pulak wa yaténdakwa. Talimba kundi kwayétan dunyan kukmba kundi kwayétékwa dunyansale sékét mawulé tawulé yakandakwa. Gunat wawutén, guné wuna kundi kwayéngunu némaamba du dakwa wunéké yékunmba vékulaka-ndarénngé. Talimba du ras det Gotna kundi kwayéndarén wa. Kukmba guné yaae deku mawulé yékun yangunu de wunéké yékunmba vékulaka-kandakwa. Gotna kundi talimba kwayén dunyan guné wuna kundi kwayékwa dunyansale guné akwi Gotna jémbaa wa yangunéngwa.” Naandén Jisas det.

39Samaria taakwa lé takamba wani gaayé du dakwat wa walén, “Wani du wuné talimba yawutén akwi muséké wunat wandén.” Wunga waléka Samaria du dakwa rékaamba de Jisaské yékunmba vékulakandarén. 40Yate Jisasét yaae waatakundarén, dé ye dele yaréndénngé. Waatakundaka dele nyaa vétik yaréndén. 41Yaréte kundi kwayéndéka késépéri du dakwa ras waak déku kundi vékute déké yékunmba vékulakandarén. 42Yate wani taakwat anga wandarén, “Taale nyéna kundimba vékunanén. Vékute Jisaské yékunmba vékulakananén. Yatake kukmba Jisasna kundi vékunanén. Déku kundi vékwe wa bulaa anga vékuséknangwa. Dé ani képmaamba tékwa du dakwa Satanna taambamba kéraaké yakwa du wa. Yi wan wanana wa.” Naandarén Samaria du dakwa.

Jisas yandéka néma duna nyaan yékun yan

43Nak nyaa Jisas wa wan, “Gotna yémba kundi kwayékwa duké déku gaayé du dakwa anga wandakwa, ‘Dé nané pulak du wa. Dé néma du yamba wa. Wa baka du wa.’ Wunga wandaka de nak gaayé du dakwa déké wandakwa, ‘Wa néma du wa dé.’ Naandakwa.” Naandén Jisas.

Sikarmba nyaa vétik yare wani gaayé taakatake Galili distrikét yéndarén.

45Talimba yis kurkapuk yandakwa bret kanangwa sapak de Galili du dakwa ras Jerusalemét yéndarén. Ye véndarén wa Jisas talimba vékapuk yandarén kulé apanjémba yandéka. Vétake deku gaayét waambule ye yare véndarén Jisas deku gaayét yaandéka. Vétake déké mawulé tawulé yandarén. Yate déku kundi vékundarén.

46De Galilimba yeyé yaayate Kanamba saambakndarén. Jisas talimba wani gaayémba yaréte wandéka wa gumbés kulak waalakwe wain kulak yaalan. Jisas déku dunyansale Judia taakatake Galilit ye Kanamba saambake yaréndaka néma du nak vékundén. Wani néma duna nyaan baat ye Kaperneammba kwaan. Kwaandéka néma du Jisaské yaandén. Yaae dat wandén, “Wuna nyaan ani kiyaakwate yakwa. 48Méné wunale ma yaae wuna nyaanét yékun yaménu.” Naandéka wandén Jisas, “Wuné talimba vékapuk yangunén kulé apanjémba yawutu wani sapak male wa guné Got wunat tiyaan mayé apaké yékunmba vékulaka-kangunéngwa.” 49Naandéka néma du wa wan, “Néma du, ma yaa bari. Yaakapuk yamunaaménu wuna nyaan kiyaakandékwa.” 50Naandéka Jisas wa wan, “Ma yé. Ména nyaan yékun yakandékwa.” Naandéka wani du Jisasna kundi yékunmba vékute wa yéndén.

51Yéndéka déku jémbaa yakwa dunyansé yaae yaambumba vétake wandarén, “Ména nyaan dé wa yékun yan.” 52Naandaka det waatakundén, “Yani sapak dé yékun yak?” Waatakundéka wandarén, “Nalé nyaa tépatekundéka wa baat yéput yandén.” 53Wunga wandaka aapa vékusék naandén. Nalé Jisasale bulndén sapak male wa déku nyaan yékun yandén. Wunga vékusékte déku kémale sékét akwi Jisaské yékunmba vékulakate déku kundiké anga wandarén, “Yi wan wanana wa.” Naandarén.

54Jisas Judia taakatake Galilimba ye wandéka wani nyaan yékun yan. Jisas talimba vékapuk yandarén kulé apanjémba yatake wani sapak kulé apanjémba nak waak yandén.

Copyright information for `ABTWOSERA