John 5

Gu kwaawu ténmba Jisas du nakét wandéka yékun yandén

1Kukmba Judana néma nyaa nak yaandéka Jisas Jerusalemét yéndén. 2Jerusalem talimba matut aatmu giye taakandaka awula nyéndémba téndén. Wani aatmumba néma pété ras tékésén. Nakurak male pétémba wa sipsip wulaaténdarén. Wani pété ténale makal gu kwaawu nak wamba tén. Wani gu kwaawuké Hibruna kundimba wandakwa, Betesda. Wani gu wutépmba barenga pulak gaa taambak (5) kwaakésén.

3Némaamba du dakwa baat yate wani gaamba kwaakésndarén. Du dakwa ras méni kiyaan, ras maan kapére yan, du dakwa ras deku sépémaaléna apa akwi liwuréndéka baka kwakwamale kwaakwa apu, wunga kwaakésndarén wani gaamba. [Wani gu maakulakndu véké watake kwaandarén. 4Talimba ras nyaa ras nyaa Gotna kundi kure gaayakwa du nak gaayate wani gumba daawulindéka gu maakulakén. Gu vatmakulakndéka ve wani gumba taale daakwa baan wa yékun yakwa.]

5Kwaakésndarénmba du nak déku sépé kapére yandéka kwaaré késépéri (38) wa randén. 6Jisas wani duwat vétake wa vékusékndén. Dé kaa némaamba wa kwaandén wamba. Yatake Jisas dat anga waatakundén, “Méné yékun yaké méné mawulé yo?” 7Wunga waatakundéka wani sépé kapére yan du wa wan, “Néma du, gu maakulakndu wunat kéraae gumba kusandana du nak yamba wa. Yénga pulak yaké wuté? Wuna kapmang daaké yawutéka nak du wa taale daakwa wuné taalékérate.” 8Naandéka Jisas wa wan, “Méné ma waarape kwaaménén ara kéraae kure yé.” 9Naandéka wani du yékun yandén. Yandéka déku ara kéraae kure yéndén.

10Wani nyaa wan nané Judaséna yaap yaré nyaa wa. Wanngé de néma du wani yékun yan duwat anga wandarén, “Nana apakundi vékutake wa wananén, ‘Yaap yaré nyaamba du nak déku musé katik yaate yéké dé.’ Wunga wananén. Bulaa méné katik yaate yéké méné ména ara, yaap yaré nyaamba.” 11Naandaka det wandén, “Du nak wa wandéka yékun yawutéka wunat watakandén, ‘Ména ara ma kéraae kure yé.’ Naandéka wa kure yéwutékwa.” 12Naandéka dat waatakundarén, “Ména ara kure yaaménénngé kandé wak?” 13Naandaka yamba vésékndékwe wa. Wani taalémba némaamba du dakwa yatanmba yénge véké? Jisas dé wa yén.

14Kukmba Jisas dat Gotna kundi bulndakwa néma gaamba véndén. Vétake wandén, “Ma véku. Bulaa wa yékun yaménén. Kapérandi musé nakapuk yaké yambak. Wuna kundi vékukapuk yamunaaménu néma kapérandi musé ras waak yaakandékwa ménéké.” 15Wunga wandéka wani du ye Judana néma dusat anga wandén, “Wuné wandéka yékun yan du wan Jisas wa.”

16Wunga wandéka vékutake de taale ye Jisasét yaavan kutmuké vékulakandarén, yaap yaré nyaamba wani musé yandénngé. 17Yandaka Jisas det anga wandén, “Wuna aapa akwi nyaa wa jémbaa yandékwa. Yandéka wuné waak jémbaa yawutékwa.” 18Wunga wate déku aapa Gorké wa wandén. Wate dé Got pulak randékwanngé wa wandén. Yaap yaré nyaamba wani du kururétake wunga wandéka vékutake de Judana néma dunyan dé viyaandékngé wa mawulé yandarén.

Gotna nyaan apa tapa yate kundi kwayékandékwa

19Wunga yandaka Jisas det anga wandén, “Gunat a wawutékwa. Wuna mawulémba vékulakate jémbaa nak katik yaké wuté. Wuna aapa jémbaa yandéka, wa wuné déku nyaan véte wani jémbaa yawutékwa. Yi wan wanana wa. Wuna aapa yakwa akwi jémbaa wuné waak wa yakawutékwa. 20Wuna aapa wunéké mawulé tawulé yate wa déku jémbaa wunat wakwasnyéndékwa. Wunat kukmba wakwasnyéké yandékwa jémbaa wa bulaa a yawutékwa jémbaat taalékéraké yakwa. Wuné wani kulé jémbaa yawutu guné ve vatvat naate vékulaka vékulaka naakangunéngwa, wani jémbaaké. 21Wuna aapa kiyaan du dakwa wandéka taamale waarape yékunmba yatépékandakwa. Yandékwa pulak wa wuné mawulé yawutékwa du dakwa wawutu de yékunmba yatépéka-kandakwa. 22Wuna aapa néma kot vékukwa néma du rate, du dakwa yandarén muséké det katik kundi waké dé. Wani jémbaa wa tiyaandén wunat. Wuné néma kot vékukwa néma du rate wa yandarén muséké wakawutékwa. 23Akwi du dakwa wuna aapana yé kavérékndakwa pulak, wa wuna yé kavérék-ndarénngé wa wani jémbaa wunat tiyaandén. Wuna yé kavérékngapuk yakwa du dakwa wa de wuné wandéka yaan duna yé waak yamba kavérékndakwe wa.

24“Wuna kundi kurkale vékute wuné wandéka yaan duké yékunmba vékulakakwa du dakwa wa de akwi kulémawulé kéraandarén wa. Kéraae de apapu apapu Gorale yékunmba yatépékakandakwa. Sérémaa wuné néma du rate deku kundi vékute yandarén kapérandi muséké kundi katik waké wuté. De kapérandi taalat katik yéké daré. De kiyaandakwa yapaté yaasékatake bulaa kulémawulé kéraandarén wa. Yi wan wanana wa. Gunat wa wawutékwa.” Naandén.

25Wunga watake Jisas anga wandén, “Gunat a wawutékwa. Gotna kundi vékukapuk yakwa du dakwa yéku mawulé yamba vékundakwe wa. Yate de kiyangamba pulak wa yaténdakwa. Yatéte wuna kundi vékumunaae wa kulémawulé kéraae yékunmba yatépéka-kandakwa. Wuna kundi vékundara sapak a yaakwa. 26Wuna aapa apamama yandékwa, du dakwa kulémawulé kéraae apapu yékunmba yatépékandarénngé. Dé mayé apa wunat tiyaate wa wandén. Wanngé wuné wawutu du dakwa kulémawulé kéraae apapu yékunmba tépékaakandakwa. 27Wuné Duna Nyaan a. Got wunat mayé apa tiyaandénngé sérémaa wuné kot vékukwa néma du rate, akwi du dakwana kundi vékute wakawutékwa. 28Wani muséké vat naate vékulaka vékulaka naaké yambak. A yaakwate yakwa sapak kiyaan du dakwa rémndarén kwaawumba kwaate wuna kundi vékukandakwa. 29Vékwe taamale waarape yaalakandakwa. Yéku musé yatan du dakwa taamale waarape yékunmba yatékandakwa apapu apapu. Kapéremusé yan du dakwa taamale waarapndaru, wuné néma du rate det wate yandarén kapéremusé waambule yakata-kawutékwa. Yi wan wanana wa. Gunat wa wawutékwa.” Naandén Jisas.

Du ras Jisasna jémbaaké kaapa yandarén

30Jisas wunga watake Judana néma dunyansat nakapuk anga wandén, “Wuné baka wuna mawulémba wani jémbaa katik yaké wuté. Wunat wandéka yaawutén duna kundi vékute wa du dakwa yandarén kapérandi muséké wawutékwa. Wani kundi wuna mawulémba vékulakate yamba wawutékwe wa. Wuna jémbaaké wawutékwa kundi wan yéku kundi wa. Yi wan wanana wa.

31“Wuné nakurak wuna kapmang wuna jémbaaké wamunaawutu anga wakangunéngwa, ‘Déku kundi papukundi wa.’ Naate guné wunéké katik yékunmba vékulakaké guné. 32Wuna aapa waak wuna jémbaaké wa wandékwa. Wandéka anga vékusék-wutékwa. Wuna jémbaaké wandékwa kundi wan papukundi yamba wa. Wan yéku kundi wa. Yi wan wanana wa.

33“Talimba Jonét kundi wasatingunén. Wangunénga dé gunat wunéké kundi kwayéndén. Kwayéndén kundi wan papukundi yamba wa. Wan yéku kundi wa. Yi wan wanana wa. 34Wuné képmaana duna kundiké yamba vékulakawutékwe wa. Yate Got gunat yékun ye waambule guné kéraandénngé wate wa Jonna kundiké wawutékwa. 35Yaa vérékte kaaléndéka wa du dakwa kurkale véndakwa. Jon yaa pulak vérékte kwaaré vétik kupukngé wa yatéte yéku jémbaa yandéka guné véte mawulé tawulé yangunén.

36“Jon wunéké kundi kwayéndéka wunéké wa vékusékngunéngwa. Wuna néma jémbaa wa déku kundit taalékéran. Wuna aapa yawuténngé tiyaandén jémbaa a yawutékwa. Wani jémbaa yawutéka ras du dakwa véte anga wandakwa, ‘Déku aapa Got wandéka wa yaandén. Wunga véte wanangwa.’ Naandakwa. 37Wuna aapa wandéka yaawutéka dé waak wunéké wandén. Guné déku kundi yamba vékungunéngwe wa. Déku saawi yamba véngunéngwe wa. 38Got wandéka wa a yaawutén. Guné wunéké yékunmba vékulakakapuk yangunénga déku kundi guna mawulémba yamba randékwe wa. 39Guné kulémawulé kéraae kurkale yatépékamuké vékulakate, guné Gotna nyéngaamba viyaatakandarén kundiké waakngunéngwa. Wani kundi viyaatakan dunyansé waak wunéké wa wandarén. 40Kulémawulé kéraae kurkale yatépékaké mawulé yangunéngwa. Wunéké yaae wuna kundi vékumunaangunu wuné wawutu wa kulémawulé kéraae kurkale yatépéka-kangunéngwa. Wuna kundi vékumuké kalik yangunéngwa.

41“Du dakwa wuna yé kavérékmuké kalik yawutékwa. 42Guna mawulé wa vésékéyak-wutékwa. Guné Gorké yamba mawulé yangunéngwe wa. 43Wuna aapa Got wandéka yaae wa déku jémbaa yawutékwa. Yawutéka guné wuna kundi yamba vékungunéngwe wa. Du nak déku kapmang yaae dékét déku jémbaa yamunaandu déku kundi vékukangunéngwa. 44Du dakwa guna yé kavérék-ndarénngé wate wa yangunéngwa. Got guna yé kavérékmuké kalik yangunéngwa. Wunga yate wunéké yénga pulak yékunmba vékulakaké guné?

45“Guna mawuléké anga waké yambak, ‘Jisas yananén kapérandi muséké Gorét wate nanat kotim-ngandékwa.’ Wunga wambak. Guné nana gwaal waaranga maandéka bakamu Moseské anga wangunéngwa, ‘Dé nanat yékun yakandékwa.’ Guné wunga wate ani kundi ma vékungunu. Moses yangunén kapérandi muséké Gorét wate gunat wa kotim-ngandékwa. Talimba wunéké Moses wa viyaatakandén. 46Guné Moses viyaatakan kundi vékumunaate wuna kundi vékukatik guné. 47Guné viyaandén kundi vékukapuk yate yénga pulak wuna kundi yékunmba vékuké guné? Wuna kundi yékunmba vékuké wa yapati-ngunéngwa.” Naandén Jisas Judana néma dunyansat.

Copyright information for `ABTWOSERA