John 6

Jisas némaamba (5,000) dunyansat kakému kwayéndén

(Mt 14:13-21; Mk 6:30-44; Lu 9:10-17)

1Wani kundi kwayétake Jisas néma gu kwaawu nak aangé sakwat yéndén. Wani néma gu kwaawuna yé Galili wa. Nak yé Taiberias wa. Déku dunyansé dale sékét yéndarén.

2Talimba némaamba du dakwa Jisas kulé apanjémba késépéri yandéka wa véndarén. Wunga yandéka sépémaalé kapére yan du dakwa yékun yandarén. Vétake déku kukmba kwaaréte yéténdarén.

3Jisasna dunyan dale némbumba nak waare sékét rakésndarén. 4Pasova waanangwa néma nyaa yaaké yandéka wa wamba randarén. 5Yare Jisas véndén némaamba du dakwa déké yaandaka. Vétake Filipét wandén, “Kakému yamba kéraae kwayénanu wani du dakwa kaké daré?” 6Filipna mawulé yakwe véké wa wunga wandén. Jisas dékét yaké yandékwa musé wa vékusékndén.

7Vékusékte wunga wandéka dé Filip wa wan dat, “Néma (200) yéwaat kakému kéraamunaananu ani du dakwa wa ayélap ayélap a kakandakwa.” 8Naandéka Jisasna du nak Andru wamba téndén. Wani du wan dé Saimon Pitana waayéka wa. 9Te anga wandén, “Nyaan nak amba téndékwa. Wani dunyanngu nyaan makalkéri bret taambak (5), gumba kutndarén gukwami vétik wunga wa kure téndékwa. Wani makalkéri bret gukwami vétik yénga pulak kwayéké nané, némaamba du dakwamba?” 10Naandéka det anga wandén, “Ma wa, wani du dakwa rakésndaru.” Naandéka wandaka waaratakumba rakésndarén. Némaamba du dakwa wa. (Dunyan 5,000)

11Rakésndaka Jisas wani bret kéraae Gorét anga wandén, “Yékun a tiyaaménén bret. Yékun wa.” Naatake du dakwat muni waate kwayéndéka kandarén. Bret yandén pulak gukwami vétik waak wungat male yandén. Mawulé yandarén pulak kwayéndén. 12Kwayéndéka ke biyaa yawuréndaka Jisas déku dunyansat anga wandén, “Kandaka biyaa yandéka taakandakwa kakému ma kéraangunu. Kéraakapuk yangunu ras baka ka kapére yana.” 13Naandéka de du dakwa kandaka biyaa yandéka taakandarén bret kéraae kémbi tambavétik maanmba kaayék vétik (12) waandandarén.

14Yandaka Jisas yan kulé apanjémba vétake wani du dakwa wa wan, “Gotna yémba kundi bulkwa du nak yaakandékwa nana képmaat. Déké kaavénangwa. Wani kaavénangwa du, wan Jisas wa. Yi wan wanana wa.” 15Wunga wandaka Jisas wa vékusékndén. Dat kulkiye watépe kure yare wani gaayémba néma du téndénngé wate yaréndaka. Dé wani gaayémba néma du témuké kalik yatake dékét déku kapmang nakapuk waambule némbat yéndén.

Jisas gutakumba yéténdén

(Mt 14:22-33; Mk 6:45-52)

16Garambu Jisasna dunyan néma gu kwaawu wutépét daawulindarén. Daawuliye botmba waare Kaperneamét yéké yandarén. Yandaka Jisas yamba yaae wa deké. 18Yandéka gaan yandéka yéndarén. Yéréndaka néma wimut kutndéka gu némaamba wimbalakute waaran. 19Waaréndéka bot yéndénngé kéraaléwiye yéndarén. Wunga ye kulémba yéndarén (6 kilomita pulak). Ye véndarén Jisas gutakumba yaaténdéka. Vétake wup yandarén. 20Wup yandaka det wandén, “An wuné a yaatékwa. Guné wup yaké yambak.” 21Naandéka mawulé tawulé yandarén. Yandaka botmba waaréndén. Waaréndéka botmba ye wani gaayémba bari saambakndarén.

Du dakwa Jisaské waakndarén

22Yé gétndéka némaamba du dakwa néma gu kwaawu nak sakumba yarépékandarén. Yaréte deku mawulémba anga wandarén, “Nalé bot nakurak wa tan. Téndéka Jisasna dunyan wani botmba wa waare yéndarén. Yéndaka Jisas dele yamba waare yéndékwe wa. Dé amba ka yaréna?” 23Wunga watake Jisaské waake yapatindarén. Yaréndaka bot ras waak Taiberiasmba yaandarén. Yaae du dakwa nalémba bret kandarén taalé tékwanale yaréndarén. Wani taalémba nalé Jisas bret kéraae Gorét watake det kwayéndén. 24Jisas déku dunyansale wani taalémba yarékapuk yandaka du dakwa vépatiktake, botmba waare néma gu kwaawu nak sakwat yéndarén. Jisaské waake véké wa Kaperneamét yéndarén.

Jisas Gotna gaayémba gaayan bret pulak wa

25Ye saambake Jisas vétake dat anga waatakundarén, “Néma du, anga yani sapak méné yaak?” 26Wunga waatakundaka det wandén, “Ma véku. Gunat wawutékwa. Bret kangunénga wa biyaa yan. Yandéka wa wunéké waakngunéngwa, bret ras waak kwayéwuténngé. Kulé apanjémba yawutéka véngunénngé yamba vékulakangunéngwe wa. Wawutékwa kundi wan yéku kundi wa. Yi wan wanana wa.

27“Guné jémbaa yate bari késkwate yakwa kakémuké vékulakaké yambak. Guné jémbaa yate nak pulak kakémuké ma vékulakangunék. Wani kakému rapéka-kandékwa. Guné wani kakému katake yékunmba yatépéka-kangunéngwa, apapu apapu. Wuna aapa Got wandéka wuné Duna Nyaan anjomba wa gaayawutén. Wani yéku kakému wuné wa kwayéké yakwa. Got wunat mayé apa wa tiyaawuréndén, kulé apanjémba yawuténngé. Yawutu guné wani jémbaat véte wakangunéngwa, ‘Got wandéka wa yaandén Jisas.’ Naakangunéngwa.”

28Naandéka wandarén, “Kamu ye Gotna jémbaa yaké nané?” Naandarén.

29Wunga waatakundaka wandén, “Wunéké yékunmba vékulakangunénngé wa Got mawulé yandékwa. Guna mawulémba anga ma wangunék, ‘Jisas wan néma du wa. Got wandéka wa gaayandén. Yi wan wanana wa.’ Wunga wate wa Gotna jémbaa yakangunéngwa.” Naandén.

30Wunga wandéka wandarén, “Yénga pulak kulé apanjémba yaménu vétake ménéké wunga vékulakaké nané? Kamu jémbaa yaké méné? 31Talimba nana gwaal waaranga maandéka bakamusé du dakwa yarékapuk taalémba yeyé yaayatéte nak pulak bret wa kandarén. Wani bretké wandarén mana. Talimba yatan dunyan wani bretké nyéngaamba anga viyaatakandarén: Du dakwat Gotna gaayémba gaayan bret kwayéndéka kandarén. Wunga viyaatakandarén.”

32Naandaka det anga wandén Jisas, “Talimba Moses wani bret yamba kwayéndékwe wa. Wuna aapa male wa wani bret kwayén. Bulaa gunat Gotna gaayémba gaayan bret wa kwayéndékwa. 33Wuné Gotna gaayémba gaayan bretké bulte, duké wa wawutékwa. Got dat wandéka wa Gotna gaayémba yaae ani képmaat gaayandén, du dakwat yékun yaké. Yandu de yékunmba yatékandakwa apapu apapu. Yi wan wanana wa. Gunat wa wawutékwa.”

34Naandéka Jisasét wandarén, “Néman Du, nané wani yéku bret kéraaké mawulé yanangwa. Apapu ma tiyaa.”

35Naandaka Jisas det anga wandén, “Wani bretké bulte wa wunékét wunéké wa wawutékwa. Guné wuna kundi kurkale vékute guné katik kaandéké kiyaaké guné. Guné yékunmba yarékangunéngwa. Wunéké yékunmba vékulake guné kulakngé katik kiyaaké guné. Wa kulémawulé kéraae yékunmba yatékangunéngwa. 36Gunat wa wawutén, ‘Guné kulé apanjémba yawutéka véte yamba yékunmba vékulakangunéngwe wa.’ Naawutén. 37Wuna aapa du dakwa némaamba wa tiyaandén wunat. Wani du dakwa akwi wuna kundi vékwe de yaakandakwa wunéké. Yaandaru nakét katik kewuréké wuté. De wunéké yaae wuna du dakwa wa tékandakwa. 38Wuné Gotna gaayémba re wa ani képmaat gaayawutén. Wunékét wuna mawulémba jémbaa yaké yamba gaayawutékwe wa. Yamba wa. Wuna aapa wandéka wa gaayawutén, dé mawulé yandékwa jémbaa yamuké. 39Wunéké yaakwa du dakwaké yékunmba vékawutékwa. Yawutu wuna du dakwa tékandakwa. Nak katik lambiyakngé dé. Sésékuk sékéyakmba yaaké yakwa nyaa yaandu wuné néma du rate, du dakwat kundi wawuta sapak, wuné wawutu wuna du dakwa kiyaawuran apu nakapuk taamale waarapkandakwa. Got wunga mawulé yandékwa. 40Wunat véte wunéké yékunmba vékulakate wuna kundiké, ‘Yi wan wanana wa,’ naakwa apu akwi kulémawulé kéraae apapu apapu yékunmba yatékandakwa. Wani nyaa du dakwa wawutu de nakapuk taamale waarapkandakwa. Wuna aapa wunga mawulé yandékwa.” Naandén Jisas.

41Jisas wunga wandéka Judana néma dunyan wani kundi vékutake wani kundi kalik yandarén. Jisas anga wandén, “Wuné Gotna gaayémba wa gaayawutén, du dakwat yékun yawutu de yékunmba téndarénngé.” 42Naandéka kalik yate wandarén, “Gotna gaayémba yamba gaayandékwe wa. Dé Josepna nyaan wa. Déku yé Jisas wa. Déku aasa aapa wa vénanén. Wa nana gaayé du wa. Dé anga wandékwa, ‘Gotna gaayémba gaayawutén.’ Naandékwa. Kamuké dé wunga wo? Wa paapu wa yandékwa.” Naandarén.

43Wunga wandaka Jisas det anga wandén, “Guné wuna kundi kalik yate gunékét guna kapmang wunga bulmbak. 44Du dakwa dekét deku kapmang vékwe wunéké katik yaaké daré. Got wandu wa wunéké yaakandakwa. Sérémaa wuné néma du rate akwi du dakwat kundi bulwuta nyaa wawutu wuna kundi vékwe kiyaan du dakwa nakapuk taamale waarapkandakwa. 45Talimba Gotna yémba kundi kwayétan du Gotna nyéngaamba anga viyaatakandarén, ‘Got akwi du dakwat déku jémbaaké yakwasnyé-kandékwa.’ Wunga viyaatakandarén. Du dakwa Gotna kundi vékwe déku jémbaaké vékusékmunaae, wa wunéké yaakandakwa. 46Du dakwa Got véndarénngé yamba wawutékwe wa. Déku kundi vékungunénngé wa wawutékwa wunga. Du nak Got yamba véndékwe wa. Wuné nakurak dé véwutén wa. Wuné wuna aapana gaayémba rate dé véwutén wa. Vétake wa ani képmaat gaayawutén.

47“Ma véku. Wunéké yaae wuna kundiké, ‘Yi wan wanana wa,’ naakwa du dakwa de kulémawulé wa kéraandarén. Kéraae apapu apapu yékunmba yatékandakwa. Yi wan wanana wa. Gunat wa wawutékwa. 48Wunékét wuné Gotna gaayémba gaayan bret pulak rate det yékun yawutu de yékunmba tépékaa-kandakwa, apapu apapu. 49Talimba guna gwaal waaranga maandéka bakamu du dakwa yarékapuk taalémba yeyé yaayatéte mana waandakwa bret kandarén. Katake yamba yaténdakwe wa. Kukmba de wani du dakwa wa kiyaawuran. 50Wuné Gotna gaayémba gaayan bret pulak wa. Du dakwa wani bret kamunaae de apapu apapu yékunmba yarékandakwa. Katik lambiyakngé daré. 51Wuné wani bret pulak wa. Wuné akwi du dakwat yékun yakawutékwa. Wuné Gotna gaayémba wa gaayawutén. Ani képmaamba tékwa du dakwat yékun yaké wa gaayawutén. Det yékun yaké wuna sépé kwayékawutékwa. Kwayéwutu de wani bret kamunaae wa apapu apapu yékunmba tékandakwa.” Naandén Jisas.

52Judana néma dunyan wani kundi vékutake rakarka ye dekét deku kapmang waarute anga wandarén, “Wan yénga kundi dé wo? Yénga pulak déku sépé tiyaandu kaké nané?”

53Naandaka Jisas det wandén, “Wuna kundi papukundi yamba wa. An yéku kundi a. Yi wan wanana wa. Ani kundi ma vékusék naangunu. Wuné Duna Nyaan. Wuna sépé wuna nyéki kakapuk yamunaae guné katik yékunmba tépékaaké guné. 54Wuna sépé wuna nyéki kakwa du dakwa de kulémawulé kéraae yékunmba tékandakwa apapu apapu. Kukmba kiyaandaru sésékuk sékéyakmba yakwa nyaa yaandu wuné néma du rate, akwi du dakwat kundi wawuta sapak, wa wawutu de nakapuk taamale waarapkandakwa. 55Wuna sépé nakpulak yéku kakému wa. Wuna nyéki nakpulak yéku kulak wa. Yi wan wanana wa. 56Wuna sépé wuna nyéki kana du dakwa de wunéké yékunmba vékulakate kulémawulé kéraae, wuna du dakwa tékandakwa. Téndaru wuné deku mawulémba wulaae rakawutékwa. 57Wuna aapa Got dé apapu rapékandékwa. Rate wandéka wa gaayawutén. Gaaye déku kundi vékute wuné apapu rasékéyak-ngawutékwa. Rate wawutu wuna sépé kana du taakwa tésékéyak-ngandakwa. 58Wuné Gotna gaayémba gaayan bret wa. Yi wan wanana wa. Ani bret wan talimba Gotna gaayémba gaayandéka guna gwaal waaranga maandéka bakamusé kan bret pulak, wunga yamba yé wa. De wani bret katake yamba téndakwe. Kukmba wa kiyaatondarén. Du dakwa a wawutékwa bret katake, wa kulémawulé kéraae apapu yékunmba tépékaa-kandakwa. Yi wan wanana wa. Gunat wa wawutékwa.” Naandén Jisas kiyaaké yandékwanngé.

59Dé wani kundi Kaperneammba wa wandén. Gotna kundi bulndakwa gaamba téte wa wani kundi wandén, dé kiyaandu de kulémawulé kéraamuké.

Apapu tépékaa-ndarénngé wandén Jisas

60Jisasna késépéri dunyansé déku kundi vékute anga wandarén, “Jisas wakwa kundi yénge vékuké? Wan néma kundi wa. Vékwe yénga pulak ye vékusékngé nané?” 61Naandaka Jisas deku mawuléké vékuséke det anga waatakundén, “Wuna kundi kalik guné yo? 62Wuné Duna Nyaan anjorémba wa gaayawutén. Nakapuk waambule waaréwutu vétake guné wanngé waak kalik yakangunéngwa. 63Gotna Yaamambi dékét déku kapmang kulémawulé kwayéndu du dakwa kulémawulé kéraae de apapu yékunmba tépékaa-kandakwa. Baka du katik kwayéké dé. Guné kulémawulé kéraae yékunmba tépékaangunénngé wa wani kundi kwayéwutén. Gotna Yaamambi guna mawulémba wulaandu guné wunéké yékunmba vékulakate kulémawulé kéraae apapu apapu yékunmba tépékaa-kangunéngwa. 64Guné ras wunéké yamba yékunmba vékulakangunéngwe wa. Somba wani muséké anga wawutén: Du dakwa dekét deku mawulémba vékwe, wunéké yaae wuna kundi katik vékuké daré. Wuna aapa Got wandu wunéké yaae wa wuna kundi vékukandakwa.” Naandén Jisas. Déké yékunmba vékulakakapuk yakwa dunyan wa vésékndén. Dé maamat kwayéké yakwa du waak wa vésékndén. Véséktake wa wunga wandén.

66Wunga wandéka némaamba dunyan dé yaasékatake yéndarén. Yéndaka déku dunyan tambavétik maanmba kaayék vétik (12) wunga téndarén. 67Téndaka Jisas det anga wandén, “Guné yénga pulak dé? Guné wuné yaasékatake yékwate guné yo?” 68Wunga waatakundéka Saimon Pita wa wan, “Néman Du, méné yaasékatake ye kandéké yéké nané? Méné male wa nanat yéku kundi wakwa, nané kulémawulé kéraae apapu yékunmba ténanénngé. Méné nakurak wa wani kundi vékusékménéngwa. 69Ménéké yékunmba vékulakanangwa. Wa véséknanén. Méné Gorale re wa gaayaménén. Got wandéka wa yaaménén. Méné dékét déku yéku du wa.” Naandén Simon Pita. 70Wunga wandéka Jisas det anga wandén, “Wuné wawutéka wa guné yaae wunale yaténgunéngwa. Yaténgunénga guna du nak wa Satanna jémbaamba yétékwa.” 71Naate Saimon Iskariotna nyaan Judaské wa wandén. Judas wan déku du nak wa. Kukmba Judas Jisas maamasat kwayékandékwa. Judas wunga yaké yandékwanngé wa wandén Jisas.

Copyright information for `ABTWOSERA