Jude 1

1Wuné Jut Jisas Kraisna jémbaa yakwa du gunéké viyaatakawutékwa. Wuné Jemsna waayéka. Nana aapa Got gunat waandén, déku jémbaamba yaalangunénngé. Waatake gunéké néma mawulé yandéka, wa Jisas Krais gunéké yékunmba véndékwa. Guné wunga tékwa du dakwaké wa viyaatakawutékwa.
Copyright information for `ABTWOSERA